Hotărârea nr. 217/2020

Hotãrârea nr. 217 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 217

pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 276/16.06.2020 al consilierilor locali Marilena STANCIU și Constantin Gabriel MINEA și Raportul de Specialitate nr. 7438/21.04.2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, cu influența manoperei orare/unitare;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 152/17.06.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 265/25.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 « Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze » a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 25.06.2020;

În temeiul art.1 din Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.01.2020;

În temeiul art.2 alin (2); art.137 alin (1); art.138; art.2201 lit.(a); art.2202 alin (1) și (2); art.2203 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile “Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești” nr.14782/25.08.2010;

În temeiul art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată ;

În baza Potrivit prevederilor 129 alin. (1), alin. 2 (2) lit. d, alin. (7) lit. n și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele și prețurile pentru anul 2020 practicate de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă ca lucrările ce exced operațiile din anexe, să fie decontate de către beneficiar în baza devizelor de lucrări care vor cuprinde încadrări în normele de deviz din indicatoarele existente. Cantitățile estimative de lucrări se vor stabili odată cu emiterea comenzii de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, iar cantitățile de lucrări ce urmează a fi decontate de către beneficiar vor fi cele recepționate de reprezentantul acestuia (Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești), conform devizului final întocmit de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Această procedură de lucru se aplică pentru Serviciul Spații Verzi, iar pentru Serviciul Tehnico-Administrativ procedura de lucru se va stabili împreună cu beneficiarul lucrării.

Urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr. 935/2019, ora de manoperă directă unitară pe societate ajunge la 19,26 lei/oră.

Valoarea manoperei folosite este de 19,26 lei/oră - manoperă directă unitară, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă.

Art. 3 Aprobă ca manopera directă unitară să se modifice în funcție de modificarea elementelor care au stat la baza fundamentării acesteia și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 313/29.08.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

SPATII VERZI

ANEXA 1 Lh aec Pag.1-35

1A- Tarife zone verzi.........................................................pag. 1-13

1B- Tarife conform indicator TS...........................................pag. 14-30

1C-Tarif constatare...........................................................pag.31

1D- Doborâri si tăieri de corecție..........................................pag.32-35

Formularul F3


Obiectivul: 0401  45000000

TARIFE SGU 2020 SERVICIUL SPATII VERZI


Obiectul:    0001 45000000

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 388202 TARIFE ZONE VERZI

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr

UM

comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

crt

sau

Subcapitol(norma Denumire

Secțiunea tehnica

0

1

2

3

4

5

001

TRB04B1

TONA

1.000

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE

002 TRB05A11        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

0.00          0.00

19.26

0.00

0.00

003 TRB05A12        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

0.00          0.00

27.54

0.00

0.00

004 TRB05A13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M

0.00          0.00

35.82

0.00

0.00

005 TRB05A14        TONA          1.000          0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 40M

Anexa IA

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT

(col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

6

Secțiunea financiara

7                 8

9

6.74

0.00

0.00

6.74

19.26

0.00

0.00

19.26

27.54

0.00

0.00

27.54

35.82

0.00

0.00

35.82

44.11

0.00

0.00

44.11006 TRB05A15        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M

0.00

52.39

0.00

0.00

0.00

52.39

0.00

0.00

52.39

007 TRB05A16        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 60M

0.00

60.67

0.00

0.00

0.00

60.67

0.00

0.00

60.67

008 TRB05A17        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 7OM

0.00

68.95

0.00

0.00

0.00

68.95

0.00

0.00

68.95

009 TRB05A18        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 80M

0.00

77.23

0.00

0.00

0.00

77.23

0.00

0.00

77.23

010 TRB05A19        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 9OM

0.00

85.51

0.00

0.00

0.00

85.51

0.00

0.00

85.51

011 TRB04A1         TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

0.00

10.02

0.00

0.00

0.00

10.02

0.00

0.00

10.02

012 TRI1AC02F1       TONA          1.000

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, PRIN AȘEZARE DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO

0.00

9.63

0.00

0.00

0.00

9.63

0.00

0.00

9.63

013 TRB01E11        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 10M

0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

4.24

0.00

0.00

4.24

014 TRB01E12        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 20M

0.00

6.12

0.00

0.00

0.00

6.12

0.00

0.00

6.12

015 TRB01E13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 30M

0.00

8.01

0.00

0.00

0.00

8.01

0.00

0.00

8.01

016 TRB01E14        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 40M

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

9.90

0.00

0.00

9.90

017 TRB01E15        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

11.79

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 5OM

0.00

018 TRB01E16        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

13.67

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 60M

0.00

019 TRB01E17        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

15.56

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 70M

0.00

020 TRB01E18        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

17.45

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 80M

0.00

021 TRB01E19        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

19.34

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 9OM

0.00

022 TSH29B1     [ 3] MP.             1.000

0.00

TAIERE DE REGENERARE GARD VIU, MANUAL,

0.92

EXECUTAT IN PERIOADA DE REPAUS VEGETATIV

0.00

0.00

023 TSH29B1         MP.            1.000

0.00

TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,20

0.92

M.

0.00

0.00

024 TSH29C1     [ 1] MP.             1.000

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS-

2.75

MECANIC

0.78

0.00

025 TSH29C1     [ 2] MP.             1.000

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS- MANUAL

2.75

0.00

0.00


026 TSG03A1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU                  197.61

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.

DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC


11.79

0.00

0.00

11.79

0.00

13.67

0.00

0.00

13.67

0.00

15.56

0.00

0.00

15.56

0.00

17.45

0.00

0.00

17.45

0.00

19.34

0.00

0.00

19.34

0.00

0.92

0.00

0.00

0.92

0.00

0.92

0.00

0.00

0.92

0.00

2.75

0.78

0.00

3.53

0.00

2.75

0.00

0.00

2.75

0.00

197.61

0.00

0.00

197.61027 TSG03B1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN. A SUPRAF.IMPAD.CU TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM. DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC


0.00

245.95

0.00

0.00


245.95


028 TSG03C1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN. A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ.

MAT.FARA SCOAT.RAD


0.00


0.00


293.72


0.00

0.00


029 TSG03D1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU        365.94

TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.

MAT.,CU SCOAT.RADA


0.00

365.94


030 TSG14A1 [ 1] 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.MECANIC CU

TRACTOR

0.0


0.00

11.94


031 TSH14A1          100 MP.

1.

000

0.00

COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

15.66

0.00

0.00

032 DH17A1     [ 1] MP.

VĂRUIT ARBORI- MANUAL

1.

000

0.56

2.93

0.00

0.00

033 TSG01A1     [ 2] 100 MP.

1.

000

0.00

MATURAT MANUAL ALEI, cu strângere ardere

si

31.20

0.00

0.00

034 TSG0A112     [ 1] 100 MP.

1.

000

0.00

MATURAT MECANIC CU MASIAN DE MATURAT ALEI

0.58

0.45

0.00

035 TSG1A11           100 MP.

STRÂNS MANUAL GUNOI

1.

000

0.00

31.20

0.00

0.00

036 TRI1AA11E3 [ 3] TONA

GOLIT COȘURI DE GUNOI

1.

000

0.00

14.45

0.00

0.00

037 TSH32C1     [ 2] MP.

1.

000

0.00

AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI JOC PT.COPII CU PIATRA CALCAR SAU

DE

6.24

0.00

PIETRIȘ DE 10CM GROSIME-FARA MATERIAL

0.00


0.00

15.66


0.56

2.93


0.00

31.20


0.00

0.58


0.00

31.20


0.00

14.45


0.00

6.24


0.00

0.00

245.95

0.00

0.00

293.72

0.00

0.00

365.94

9.00

0.00

20.94

0.00

0.00

15.66

0.00

0.00

3.49

0.00

0.00

31.20

0.45

0.00

1.03

0.00

0.00

31.20

0.00

0.00

14.45

0.00

0.00

6.24038 TSH10A1     [ 1] MP.

AMENAJAREA TERENULUI CU RULOURI -FARA RULOU DE GAZON

DE

1.000

GAZON

0.00

12.08

0.00

0.00

0.00

12.08

0.00

039 TSH09A1     ( 5) 100 MP.

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30%

-+

1.000

69.25

92.83

0.00

0.00

69.25

92.83

0.00

040 TSH04B1     [ 1] BUC.

MUSUROIT TRANDAFIRI PE TIMP ADANCIMEA DE 20 CM

1.000

DE IARNA-

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

2.60

0.00

041 TSH04B1     [ 2] BUC.

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

1.000

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

2.60

0.00

042 TSH29D1         MP.

TUNDERE IN FORME A ESENȚELOR PERSIST.

CU

1.000

FRUNZE

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

1.10

0.00

043 TSH2C11      [ 1] M

UDAT JARDINIERE

1.000

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

0.77

0.00

044 TSH4C11      [ 1] BUC.

PLIVIT GHIVECI PE STÂLP

1.000

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

0.58

0.00

045 TSH5C11          M

PLIVIT JARDINIERE

1.000

0.00

2.31 0.00 0.00

0.00

2.31

0.00

046 TSH15A1     [ 2] MP.

CIUPIT PLANTE ANUALE SI PERENE

1.000

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

0.49

0.00

047 DI17A1          100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU AFIN GROS 15 CM

1.000 : UNDE NU POT DEP ZAPADA

0.00

19.41

0.00

0.00

0.00

19.41

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


12.08


162.08


2.60


2.60


1.10


0.77


0.58


2.31


0.49


19.41048 DI17E1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 15 CM

0.00

34.05

0.00

0.00

0.00

34.05

0.00

0.00

34.05

049 DI17I1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚATA GROS 15 CM

0.00

64.71

0.00

0.00

0.00

64.71

0.00

0.00

64.71

050 DI17B1          100 MP.        1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 16 LA 25 CM

0.00

30.16

0.00

0.00

0.00

30.16

0.00

0.00

30.16

051 DI17F1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 16 LA 25 CM

0.00

52.70

0.00

0.00

0.00

52.70

0.00

0.00

52.70

052 DI17J1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 16 LA 25 CM

0.00

78.27

0.00

0.00

0.00

78.27

0.00

0.00

78.27

053 DI17C1          100 MP.        1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VAHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 26 LA 35 CM

0.00

46.28

0.00

0.00

0.00

46.28

0.00

0.00

46.28

054 DI17K1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 26 LA 35 CM

0.00

87.20

0.00

0.00

0.00

87.20

0.00

0.00

87.20

055 DI17G1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 26 LA 35 CM

0.00

70.10

0.00

0.00

0.00

70.10

0.00

0.00

70.10

056 DI17D1          100 MP.        1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 36 LA 50 CM

0.00

57.47

0.00

0.00

0.00

57.47

0.00

0.00

57.47

057 DI17H1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 36 LA 50 CM

0.00

84.13

0.00

0.00

0.00

84.13

0.00

0.00

84.13

058 DI17L1 100 MP. 1.000

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 36 LA 50 CM

0.00

91.37

0.00

0.00

0.00

91.37

0.00

0.00

91.37059 DI13C1     [ 1] TONA           1.000

0.00

61.67

0.00

0.00

0.00

61 .

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT PE ALEI

-FARA MATERIAL ANTIDERAPANT

060 DI14C1     [ 1] TONA           1.000

0.00

0.00

IMPRASTIERE SARE CU RĂSPÂNDIRE MANUALA-FARA SARE

51.33

0.00

0.00

51.

061 TRB04A1     [ 1] TONA           1.000

0.00

0.00

ÎNCARCAT MANUAL ZAPADA SI GHEATA

10.02

0.00

0.00

1

062 TSH28C1         BUC.           1.000

0.00

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE TRANDAFIRI

1.29

0.00

0.00

1

063 TSG01A111         100 MP.        1.000

0.00

0.00

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRĂMEZI

19.26

0.00

0.00

19

064 TSG01A112         100 MP.        1.000

0.00

0.00

MATURAT MANUAL ALEI SI STRÂNGEREA IN GRAMAEZI, FARA ARDERE

19.26

0.00

0.00

19

065 TSH18A1     [ 1] 100 M.         1.000

482.26

482.26

CONFECȚIONAT GHIRLANDE DIN CETINA DE BRAD

154.08

0.00

0.00

154

066 TSH25A1          BUC.           1.000

0.00

0.00

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME *

28.50

0.00

0.00

28.

067 DI17A1     [ 1] 100 MP.        1.000

0.00

0.00

SCUTURAT MANUAL VEGETAȚIA DE ZAPADA

19.40

0.00

0.00

19

068 TSH29A1     [ 2] MP,             1.000

0.00

0.00

TUNS GARD VIU CU MOTOFOARFECA HS80, PANA

LA 1,2 OM

0.15

0.04

0.00

0

57


0.00


0.00


61.67


53

0.00

0.00

51.33

5.02

0.00

0.00

10.02

.29

0.00

0.00

1.29

.26

0.00

0.00

19.26

.26

0.00

o.oo

19.26

08

0.00

0.00

636.34

50

0.00

0.00

28.50

40

0.00

0.00

19.40

15

0.04

0.00

0.19069 TSH29B1     [ 5] MP.

TUNS GARD VIU CU MECANIC, PESTE ÎNĂLȚIME

1.000

1.20M

o. 00 0.19 0.05 0.00

0.00

0.19

0.05

070 TSH29B1     [ 4] MP.

TAIERE DE REGENERARE LA GARDURI MECANIC

1.000

VII

0.00

0.19

0.05

0.0

0.00

0.01

0.05

071 TSH14A1     [ 3] 100 MP.

COSIT CU MOTOCOSITOAREA

1.000

0.00

6.88

2.49

0.00

0.00

6.88

2.49

072 TSH14A1     [ 4] 100 MP.

COSIT MECANIC CU MOTOCOSITOAREA BERTOLINI

1.000

0.00

6.18

3.68

0.00

0.00

6.18

3.68

073 TSG03A1     [ 2] 100 MP.

DEFRIȘAREA MECANICA CU TRIMERUL CUTITE

1.000

CU

0.00

15.41

5.20 0.0

0.00

15.41

5.20

074 TSG14A1     [ 2] 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.-MECANIC CU UTILAJ VIKING

0.00

6.54 2.34 0.00

0.00

6.54

2.34

075 TSH1A11      [ 1] 100 MP.        1.000

PREGĂTIREA MECANICA TEREN CU MOTOCULTOR

0.00

28.18

11.60

0.00

0.00

28.18

11.60

076 TSG0A113     [ 1] 100 MP.

ASPIRARE FRUNZE CU SUFLANTA

1.000

0.00

1.37

0.49

0.00

0.00

1.37

0.49

077 TSD1B13      [ 1] 100 MP.

STROPIT CU ATOMIZORUL

1.000

0.00

4.43

1.83

0.00

0.00

4.43

1.83

078 TSH12B1          100 MP.

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL CISTERNA

1.000

DE LA

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

12.63

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.24


0.24


9.37


9.86


20.61


0.00            8.88


0.00            39.78


0.00            1.86079 TSH12A1          100 MP.

1.000

0.00

0.00

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL

DE LA

12.63

12.63

HIDRANTI

0.00

0.00

0.00

0.00

080 TSH12B1     [ 1] 100 MP.

1.000

0.00

0.00

SPALAT MANUAL CU FURTUNUL DE LA

CISTERNA

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

081 TSH12A1     [ 1] 100 MP.

1.000

0.00

0.00

SPALAT MANUAL CU FURTUNUL DE LA

HIDRANT

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

082 TSH3C11      [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

UDAT GHIVECI PE STÂLP

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

083 TSH1A11      [ 2] 100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURATAT ZAPADA CU MOTOFREZA DE ZAPADA

28.12

28.12

10.58

10.58

0.00

0.00

084 SPVB17A          BUC.

1.000

0.00

0.00

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA

28.89

28.89

PLANTARII...IN ALINIAMENTE PENTRU 100

0.00

0.00

PUNCTE- NORMA ESTE PE OPERAȚIE

0.00

0.00

085 SPVB17B           BUC.

1.000

0.00

0.00

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA

35.82

35.82

PLANTARII...PENTRU ARBORI SI ARBUȘTI

0.00

0.00

IZOLAȚI PENTRU 100 PUNCTE- NORMA

ESTE PE

0.00

0.00

OPERAȚIE

086 SPVB17C          BUC.

1.000

0.00

0.00

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA

49.63

49.63

PLANTARII...PENTRU GRUPURI DE ARBORI,

0.00

0.00

ARBUȘTI SI TRANDAFIRI PENTRU 100

PUNCTE-

0.00

0.00

NORMA ESTE PE OPERAȚIE

087 SPVB41A          BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOSUL MATERIALULUI DENDROLOGIC

DE 3-6

20.42

20.42

ANI BALOT IN VEDEREA REPLANTARII

0.00

0.00

ARBORI

0.00

0.00


12.63


12.63


12.63


2.12


38.10


28.89


35.82


49.63


088 SPVB41B

BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOSUL MATERIALULUI

DENDROLOGIC DE

3-6

9.64

9.64

ANI BALOT IN VEDEREA

REPLANTARII...

0.00

0.00

ARBUȘTI

0.00

0.00089 SPVB42A          BUC.           1.000

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA

PLANTARII... PUIETI TALIE 1-2 ANI PENTRU 100 BUC

090 SPVB42B          BUC.           1.000

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII ...PUIETI TALIE PESTE 2 ANI

PENTRU 100 BUC

091 SPVB42C           BUC.           1.000

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII...ARBUȘTI PENTRU 100 BUC

092 SPVB43A          BUC.           1.000

AMBALAREA PUIETILOR DE ARBORI IN

BALOTURI 25 BUC IN VEDEREA TRANSPORTULUI


093 SPVB63A          BUC.           1.000

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN UȘOR..PANA LA 10 CM DISTANTA


094 SPVB63B          BUC.           1.000

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN UȘOR..10-20 CM DISTANTA


095 SPVB63C          BUC.           1.000

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN UȘOR.....PESTE 20 CM DISTANTA


096 SPVB64A          BUC.           1.000

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN GREU.....PANA LA 10 CM DISTANTA


097 SPVB64B           BUC.           1.000

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN GREU..... 10-20 CM DISTANTA


0.00

77.81

0.00

0.00

0.00

77.81

0.00

0.00

0.00

171.03

171.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.95

120.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177.58

177.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.25

113.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114.02

114.02

0.00

0.00

0.00


77.81


171.03


120.95


177.58


14.25


16.18


22.34


113.25


114.02


098 SPVB64C          BUC.           1.000           0.00

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN          114.40

GREU..... PESTE 20 CM DISTANTA                    0.00

0.00


0.00

114.40

0.00

0.00


114.40099 SPVB65A [ 1] 100 BUC. 1.000

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN LADITE

LA LOCUL PLANTARII..PANA LA 10 CM

DISTANTA

 • 100 SPVB65B [ 1] 100 BUC. 1.000

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN LADITE

LA LOCUL PLANTARII.... 10-20 CM DISTANTA

0.00

 • 101 SPVB65C [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN LADITE 18.49 LA LOCUL PLANTARII.... PESTE 20 CM 0.00 DISTANTA 0.00

 • 102 SPVB66A [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN 40.83 GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... PANA LA 10 0.00 CM DISTANTA 0.00

 • 103 SPVB66B [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN 30.82 GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... 10-20 CM 0.00 DISTANTA 0.00

 • 104 SPVB66C [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN 21.96 GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... PESTE 20 0.00 CM DISTANTA 0.00

 • 105 SPVB67A [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN 80.89 SERA FARA GHIVECE... PANA LA 10 CM 0.00 DISTANTA 0.00

 • 106 SPVB67B [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN 40.45 SERA FARA GHIVECE... 10-20 CM DISTANTA 0.00

0.00

 • 107 SPVB67C [ 1] 100 BUC. 1.000 0.00 PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN 24.27 SERA FARA GHIVECE... PESTE 20 CM DISTANTA 0.00

0.00

 • 108 SPVB70A          MP.            1.000

SEMANAREA IERBURILOR PERENE..PE

SUPRAFEȚE ORIZONTALE

0.00

 • 109 SPVB71A          MP.            1.000

SEMANAREA IERBURILOR PERENE CU O SPECIE.

..PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE

0.00

0.00

38.52

0.00

0.00

38.52

0.00

26.96

0.00

0.00

26.96

0.00

18.49

0.00

0.00

18.49

0.00

40.83

0.00

0.00

40.83

0.00

30.82

0.00

0.00

30.82

0.00

21.96

0.00

0.00

21.96

0.00

80.89

0.00

0.00

80.89

0.00

40.45

0.00

0.00

40.45

0.00

24.27

0.00

0.00

24.27

0.00

5.01

0.00

0.00

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

5.01110 SPVB71B

MP .

1.000

0.00

0.00

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU O

SPECIE.

5.01

5.01

..PE TALUZE

0.00

0.00

0.00

0.00

111 SPVB71C

MP.

1.000

0.00

0.00

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU O

SPECIE.

6.94

6.94

..PE SUPRAFEȚE LIMITATE

0.00

0.00

0.00

0.00

112 SPVB72A

MP.

1.000

0.00

0.00

EXTRAGEREA BRAZDELOR

MANUAL... DE

5 CM

3.85

3,85

GROSIME

0.00

0.00

0.00

0.00

113 SPVB72B

MP.

1.000

0.00

0.00

EXTRAGEREA BRAZDELOR

MANUAL... DE

10 CM

6.73

6.73

GROSIME

0.00

0.00

0.00

0.00

114 SPVB74A

MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TEREN ORIZONTAL.

21.19

21.19

..GROSIMEA BRAZDEI 5

CM

0.00

0.00

0.00

0.00

115 SPVB74B

MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TEREN ORIZONTAL.

30.05

30.05

..GROSIMEA BRAZDEI IC

) CM

0.00

0.00

0.00

0.00

116 SPVB75A

MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TALUZE...

35.44

35.44

GROSIMEA BRAZDEI 5 Cb

I

0.00

0.00

0.00

0.00

117 SPVB75B

MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TALUZE...

41.22

41.22

GROSIMEA BRAZDEI 10 C

:m

0.00

0.00

0.00

0.00

118 SPVB76A

mp.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

IN BORDURI SAU

20.42

20.42

CHENARE.........GROSIMEA BRAZDEI

5 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

119 SPVB76B

MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

IN BORDURI SAU

23.87

23.87

CHENARE.........GROSIMEA BRAZDEI

10 CM

0.00

0 . 00

0.00

0.00


5.01


6.94


3.85


6.73


21.19


30.05


35.44


41.22


20.42


23.87NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEl/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA.

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.


BIROU PRETURI SI DEVIZE MARIA^M/kGDALENA PRIPU

FLOR/1?) STEFANESCUFormularul F3


Obiectivul: 0401  45000000 TARIFE SGU 2020

Obiectul:


0001  45000000 SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 388203 TARIFE CONFORM TS

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

crt

Capitol de lucr .         sau

Subcapitol(norma

Denumire

UM

comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

Secțiunea

tehnica

0

1

2

3

4

5

001 TSG01A1 100 MP.

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI STRINGEREA IN GRĂMEZI SI ARDEREA SUPRAVEGHEATA.

1.000 CRENGI, LOR

0.00

31.21

0.00

0.00

0.00

002 TSG02A1

CURATAREA TERENULUI

100 MP.        1.000

DE IARBA SI BURUIENI

0.00

126.73

0.00

0.00

0.00

003 TSG03A1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.

DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC

0.00

197.61

0.00

0.00

0.00

004 TSG03B1

100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU                 245.96

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.                0.00

DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC                       0.00

Anexa 1B

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

31.21

0.00

0.00

31.21

126.73

0.00

0.00

126.73

197.61

0.00

0.00

197.61

245.96

0.00

0.00

245.96005 TSG03C1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU        293.72

TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ.

MAT.FARA SCOAT.RAD

006 TSG03D1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU        365.94

TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.

MAT.,CU SCOAT.RADA

007 TSG05A1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.

IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

0.00

008 TSG05B1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.

IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.

0.00

009 TSG05C1          BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.        205.50

IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR > 50 CM

0.00

010 TSG05D1          BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

0.00

011 TSG05E1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.

0.00

012 TSG05F1          BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.          182.20

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM.

0.00

013 TSG05G1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

0.00

014 TSG05H1          BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM

0.00

0.00

293.72

0.00

0.00

293.72

0.00

365.94

0.00

0.00

365.94

0.00

36.21

0.00

0.00

36.21

0.00

94.37

0.00

0.00

94.37

0.00

205.50

0.00

0.00

205.50

0.00

27.16

0.00

0.00

27.16

0.00

85.51

0.00

0.00

85.51

0.00

182.20

0.00

0.00

182.20

0.00

22.15

0.00

0.00

22.15

0.00

66.83

0.00

0.00

66.83015 TSG05I1

BUC.

1-000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.

.FOIOASE MOI,SI

TRANSP.

115.17

115.17

MAN.IN DEPOZIT,

DIAM.ARBORILOR

> 50 CM

0.00

0.00

0.00

0.00          115.17


016 TSG06A1          BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.10-30CM

1.000

0.00

21.57

0.00

0.00

0.00

21.57

0.00

0.00

21.57

017 TSG06B1         BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.31-50CM

1.000

0.00

70.68

0.00

0.00

0.00

70.68

0.00

0.00

70.68

018 TSG06C1         BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.51-70CM

1.000

0.00

134.24

0.00

0.00

0.00

134.24

0.00

0.00

134.24

019 TSG06D1         BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.>7 0CM

1.000

0.00

223.22

0.00

0.00

0.00

223.22

0.00

0.00

223.22

020 TSG06E1     [ 1] BUC.            1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM- utilajul se trece la sfaritul devizului

0.00

12.52

0.00

0.00

0.00

12.52

0.00

0.00

12.52

021 TSG06F1     [ 1] BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.31-5OCM-utilajul se la Sfârșitul devizului

1.000

trece

0.00

34.28

0.00

0.00

0.00

34.28

0.00

0.00

34.28

022 TSG06G1     [ 1] BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.51-7OCM-utilajul se la sfârșitul devizului

1.000

trece

0.00

68.17

0.00

0.00

0.00

68.17

0.00

0.00

68.17

023 TSG06H1     [ 1] BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.>70CM- utilajul se 1

1.000

:rece

0.00

103.24

0.00

0.00

0.00

103.24

0.00

0.00

103.24

la sfârșitul devizului024 TSG07A1          BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE

TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL

DIAM.CIOATELOR:10-30

0.00

0.00


54.89


025 TSG07B1         BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE            111.32

TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL

DIAM.CIOATELOR:31-50

026 TSG07C1          BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE            225.92

TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL

DIAM.CIOATELOR:51-70

027 TSG07D1          BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE            330.87

TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL

DIAM.CIOATELOR:> 70

028 TSG07F1 [ 1] BUC.

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:31-50-utilajul se trece la Sfârșitul devizului

029 TSG07H1 [ 1] BUC.            1.000

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:> 70- utilajul se trece la sfârșitul devizului

030 TSG08A1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.20-30

031 TSG08B1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.31-50

032 TSG08C1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.> 50C

033 TSG08D1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.20-30

0.00

111.32

0.00

0.00

111.32

0.00

225.92

0.00

0.00

225.92

0.00

330.87

0.00

0.00

330.87

0.00

67.61

0.00

0.00

67.61

0.00

170.45

0.00

0.00

170.45

0.00

31.43

0.72

0.00

32.15

0.00

79.04

1.37

0.00

80.41

0.00

173.84

2.81

0.00

176.65

0.00

21.53

0.90

0.00

22.43


0.00

31.43 0.72 0.00

0.00

79.04

1.37 0.00

0.00

173.84

2.81 0.00

0.00

21.53 0.90 0.00034 TSG08E1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE TARI,DN.31-50

1.000

MECAN.SI ESENT.

0.00

66.22

2.18

0.00

0.00

66.22

2.18

0 00

035 TSG08F1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE TARI,DN.> 50C

1.000

MECAN.SI ESENT.

0.00

146.72

4.25

0.00

0.00

146.72

4.25

0.00

036 TSG08G1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.20-30

1.000

MECAN.SI ESENȚA

0.00

17.39

0.84

0.00

0.00

17.39

0.84

0.00

037 TSG08H1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.31-50

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

55.28

1.85

0.00

0.00

55.28

1.85

0.00

038 TSG08I1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.> 50C

1.000

MECAN.SI ESENȚA

0.00

90.21

2.43

0.00

0.00

90.21

2.43

0.00

039 TSG11A1     [ 1] HA              1.000

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC. REMORC.SUB 100 RADAC/-FARA UTILAJ

0.00

256.93

0.00

0.00

0.00

256.93

0.00

0.00

040 TSG11B1     [ 2] HA              1.000

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.PES.100 RADAC/-FARA UTILAJ

0.00

276.58

0.00

0.00

0.00

276.58

0.00

0.00

041 TSG12A1     [ 1] BUC.            1.000

DESRAD.CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI),PRIN EXPLODARE DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE PINA LA 40 CM-FARA UTILAJ

0.00

20.15

0.00

0.00

0.00

20.15

0.00

0.00

042 TSG14A1          100 MP.

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.

1.000

0.00

11.70

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

0.00

043 TSG14B1          100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI ACVATICE (PAPURA, STUF,ETC.) IN TERENURI FARA APA.

0.00

15.79

0.00

0.00

0.00

15.79

0.00

0.00


68.40


150.97


18.23


57.13


92.64


256.93


276.58


20.15


11.70044 TSG14C1 100 MP. 1.000 0 COSIREA VEGETAȚIEI ACVATICE (PAPURA, 39 STUF,ETC.) IN TERENURI CU APA. 0

0

045 TSG15A1 [ 1] BUC. 1.000 0 DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA 10 (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR. 0 (CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT-utilajul se 0 trece la Sfârșitul devizului


046 TSG15B1 [ 1] BUC. 1.000 0 DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA 12 (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR. 0 (CIOAT) IN TEREN ACCIDENTAT-utilajul se 0 trece la Sfârșitul devizului


047 TSH01A1          100 MP.        1.000

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRĂINE

0 0

048a TSH02A1          BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA

SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM.PINA LA 10 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)


00

0.00

29

39.29

00

0.00

00

0.00

00

0.00

94

10.94

00

0.00

00

0.00

00

0.00

39

12.39

00

0.00

00

0.00

00

0.00

17

136.17

00

0.00

00

0.00

00

0.00

90

7.90

00

0.00

00

0.00


39.29


10.94


12.39


136.17


7.90


048b TSH02A1 (1) BUC. 1.000 0.00

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN 7.47 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 4.40 CU DIAM.PINA LA 10 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ) 0.00


049a TSH02B1          BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA         235.73

SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM. 11- 30 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)


049b TSH02B1 (1) BUC. 1.000 0.00

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN 205.10 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 11.34 CU DIAM.11-30 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ) 0.00


049c TSH02B1 (2) BUC. 1.000 0.00 TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN 223.22 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 0.00 CU DIAM.11-30 CM (fara scoatere cioate) 0.00 (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)


0.00

7.47

4.40

0.00

0.00

235.73

0.00

0.00

0.00

205.10

11.34

0.00

0.00

223.22

0.00

0.00


11.87


235.73


216.44


223.22049d TSH02B1 (3)          BUC.           1.000      0.00

0.00

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN      192.58

192.58

SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 11.34

11.34

CU DIAM.11-30 CM (fara scoatere cioate)            0.00

0.00

(INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)


203.92


050a TSH02C1

BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA MANUALA

ARBORI PRIN SECȚIONAREA

383.66

383.66

SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

0.00

0.00

DIAM. 31- 60 CM

(INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ}

0.00


383.66


050b TSH02C1 (1)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.31-60 CM (INCL.TRANSO.MAN.DEPOZ)

0.00

322.22

17.19

0.00

0.00

322.22

17.19

0.00

050c TSH02C1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 31- 60 CM (fara scoatere cioate) (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

349.38

0.00

0.00

0.00

349.38

0.00

0.00

050d TSH02C1 (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.31-60 CM (fara scoatere cioate) (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

287.94

17.19 0.00

0.00

287.94

17.19

0.00

051a TSH02D1          BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 61-100 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)

0.00

585.89

0.00

0.00

0.00

585.89

0.00

0.00

051b TSH02D1 (1)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.61-100 CM (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

498.06

25.48

0.00

0.00

498.06

25.48

0.00

051c TSH02D1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 61-100 CM (fara scoatere cioate) (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

517.71

0.00

0.00

0.00

517.71

0.00

0.00

051d TSH02D1 (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.61-100 CM (fara scoatere cioate)

0.00

429.88

25.48

0.00

0.00

429.88

25.48

0.00

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)


339 41


349.38


305.13


585.89


523.54


517.71


455.36052a TSH02E1          BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 CM (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

844.17

0.00

0.00

0.00

844.17

0.00

0.00

052b TSH02E1 (1)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. PESTE 100 CM

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

717.63

41.46

0.00

0.00

717.63

41.46

0.00

052c TSH02E1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. PESTE 100 CM (fara scoatere cioate) (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

0.00

740.93

0.00

0.00

0.00

740.93

0.00

0.00

052d TSH02E1 (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 CM (fara scoatere cioate)

0.00

614.39

41.46

0.00

0.00

614.39

41.46

0.00

053 TSH03A1          M.C.           1.000

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

18.87

0.00

0.00

054 TSH03B1         M.C.           1.000

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE

0.00

34.10

0.00

0.00

0.00

34.10

0.00

0.00

055 TSH04A1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C

0.00

3.66

0.00

0.00

0.00

3.66

0.00

0.00

056 TSH04B1          MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

5.20

0.00

0.00

057 TSH04C1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30C

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

058 TSH04D1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.10C

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

5.39

0.00

0.00


844.17


759.09


740.93


655.85


18.87


34.10


059 TSH04E1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.20C


060 TSH04F1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.30C


061 TSH05A1         MP.            1.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM


0.00

0.00

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00


7.90


10.59


2.12


062 TSH05B1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM

.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.

UNIFORME CU GROSIMEA

DE

15CM

063 TSH05C1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM

.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.

UNIFORME CU GROSIMEA

DE

20CM

064 TSH05D1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM

.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.

UNIFORME CU GROSIMEA

DE

30CM

065 TSH06A1

MP.

1.000


IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 10CM

066 TSH06B1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 15CM

067 TSH06C1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 20CM

068 TSH07A1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 10CM


0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2.50


2.70


3.47


5.78


6.74


7.70


6.15069 TSHC7B1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME de taluz cu gros.strat.din ram. VEGET.DE 15CM

070 TSH07C1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 20CM

071 TSH08A1         MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 10

072 TSH08B1         MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 15

073 TSH08C1         MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 20

074 TSH09A1          100 MP.

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *


075 TSH09B1          100 MP.        1.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE IN PANTA PESTE 30%


076 TSH09C1          100 MP.        1.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP


077 TSH10A1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA < = 30 %


078 TSH10B1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA > 30 % SI ÎNĂLȚIME TALUZ PINA LA 4 M

079 TSH10C1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA <= 30 %


0.00

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

69.25

69.25

92.83

92.83

0.00

0.00

0.00

69.25

69.25

100.15

100.15

0.00

0.00

0.00

17.49

17.49

100.15

100.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

13.92

13.92

17.31

17.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00


7.20


8.74


3.08


4.62


162.08


169.40


117.64


12.08


31.23


13.67080 TSH10D1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA >30% SI ÎNALT taluz PINA LA 4 m

14.05

20.03

0.00

0.00

14.05

20.03

0.00

0.00

34.08

081 TSH12A1          100 MP.        1.000

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

12.63

0.00

0.00

12.63

082 TSH13A1    [ 3] TONA          1.000

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE, DIN MRANITA- fara Îngrășăminte

0.00

81.66

0.00

0.00

0.00

81.66

0.00

0.00

81.66

083 TSH13B1    [ 2] TONA          1.000

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU

CONCENTRAȚIE 33% AZOT *-fara material

0.00

1547.93

0.00

0.00

0.00

1547.93

0.00

0.00

1547.93

084 TSH13B2    [ 2] TONA           1.000

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, DIN SUPERFOSFAT GRANULAT CU CONCENTRAȚIE 45% P2O5 *- fara material

0.00

1547.93

0.00

0.00

0.00

1547.93

0.00

0.00

1547.93

085 TSH14A1          100 MP.        1.000

COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

0.00

15.66

0.00

0.00

0.00

15.66

0.00

0.00

15.66

086 TSH14B1 100 MP. 1.000 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PESTE 30%

0.00

17.35

0.00

0.00

0.00

17.35

0.00

0.00

17.35

087 TSH15A1          100 MP.        1.000

PLIVIREA BURUIENILOR IN PELUZE

0.00

48.73

0.00

0.00

0.00

48.73

0.00

0.00

48.73

088 TSH16A1          100 M.         1.000

RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABAT E

0.00

49.50

0.00

0.00

0.00

49.50

0.00

0.00

49.50

089 TSH17A1 M.C. 1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR

0.00

21.76

0.00

0.00

0.00

21.76

0.00

0.00

21.76

U

090 TSH17B1         M.C.           1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.MIJL.

0.00 34.67

0.00

0.00

0 .00

34.67

0.00

0.00

091 TSH17C1 M.C. 1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.TARE

0.00

53.03

0.00

0.00

0.00

53.03

0.00

0.00

092 TSH17D1 M.C. 1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.F.TARE

0.00

77.04

0.00

0.00

0.00

77.04

0.00

0.00

093 TSH18A1          BUC.           1.000

EXTRAGEREA MANUALA A ARBUȘTILOR, FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ

0.00

6.55

0.00

0.00

0.00

6.55

0.00

0.00

094 TSH18B1 BUC. 1.000

EXTRAGEREA MANUALA A ARBUȘTILOR CU GHIMPI SI TRANDAFIRI,FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ

0.00

7.51

0.00

0.00

0.00

7.51

0.00

0.00

095 TSH18C1          BUC.           1.000

EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

7.90

0.00

0.00

096 TSH19A1         BUC.           1.000

EXTRAGEREA MAN.A TUFE.DE ARBUȘTI SI RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RADAC.D=0, 6M.H=0,4M.AMB.PL.SIR

7.27

49.50

0.00

0.00

7.06

49.50

0.00

0.00

097 TSH19B1         BUC.           1.000

EXTRAG.MAN.A TUFELOR DE ARBUȘTI SI A RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RAD.D=0, 6M,H=0,4M,AMB.PINZA S

21.00

49.15

0.00

0.00

21.00

49.15

0.00

0.00

098 TSH20A1          BUC.           1.000

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 10-15CM

0.00

42.95

0.00

0.00

0.00

42.95

0.00

0.00

099 TSH20B1          BUC.           1.000

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 16-20CM

0.00

70.28

0.00

0.00

0.00

70.28

0.00

0.00


34.67


53.03


77.04


6.55


7.51


7.90


56.77


70.15


42,95


70.28 • 100  TSH20C1         BUC.

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND

DIAM.TULPINEI 21-25CM

 • 101  TSH21A1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PLASA SIRMA- FARA UTILAJ

 • 102 TSH21B1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ

 • 103  TSH21C1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PIN.SAC+PL.S-FARA UTILAJ

 • 104  TSH21D1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PLASA DE SIRMA- FARA UTILAJ

 • 105  TSH21E1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ

 • 106 TSH21F1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZ.SAC+PL.SI- FARA UTILAJ

 • 107 TSH22A1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM. >10CM, CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.11-15- FARA UTILAJ

 • 108  TSH22B1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.16-20-FARA UTILAJ

 • 109 TSH22C1 [ 1] BUC. 1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.21-25 -FARA UTILAJ

0.00

119.84

0.00

0.00

11.40

110.65

0.00

0.00

32.61

110.65

0.00

0.00

37.54

118.12

0.00

0.00

11.40

123.15

0.00

0.00

39.01

123.15

0.00

0.00

43.92

129.85

0.00

0.00

89.09

164.54

0.00

0.00

121.46

204.21

0.00

0.00

147.23

263.73

0.00

0.00


119.84


122.05


143.32


155.66


134.55


162.22


113.11


253.63


325.61


410.96 • 110 TSH22D1 [ 1] BUC. 1.000

  94.03

  190.67

  0.00

  0.00


  94.03


EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM, CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR., DIAM.TULP.11-15C- FARA UTILAJ

 • 111 TSH22E1          BUC.           1.000        126.73       126.73

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM, CU BALOT         222.72

PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR.,           0.00

DIAM.TULP.16-20C                                   0.00

 • 112 TSH22F1 [ 1] BUC. 1.000

  156.16

  282.24

  0.00

  0.00


  155.99


EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR., DIAM.TULP.21-25C-FARA UTILAJ

 • 113 TSH23A1          BUC.           1.000           2.35

EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE

PAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE

PINA LA 50CM

 • 114  TSH23B1          BUC.           1.000           4.71

EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE

PAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE

PESTE 50CM

 • 115  TSH24A1          BUC.           1.000           0.17

PLANTARI ARBUȘTI FARA BALOT

0.00

0.00

 • 116 TSH24B1         BUC.           1.000            0.17

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUȘTI CU

GHIMPI,FARA BALOT

0.00

 • 117  TSH24C1         BUC.           1.000           0.69

PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA

BALOT

0.00

 • 118  TSH25A1         BUC.           1.000           0.00

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS

FORME *

119 TSH25B1

TRANSPLANTĂRI MAN.LA ARBORI DIAM.<10CM


BUC.           1.000

CU BALOT DE PAM.EXECUTATE FOIOSI SI RASINOSI CU


120 TSH25C1 [ 1] BUC.            1.000

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 11-15CM-FARA UTILAJ


62.83

132.32

0.00

0.00

75.45

145.03

0.00

0.00


62.83


75.45


190.67

0.00

0.00

222.72

0.00

0.00

282.24

0.00

0.00

12.52

0.00

0.00

34.65

0.00

0.00

6.93

0.00

0.00

10.01

0.00

0.00

15.21

0.00

0.00

28.50

0.00

0.00

132.32

0.00

0.00

145.03

0.00

0.00


284.70


349.45


438.40


14.87


39.36


7.10


10.18


15.90


28.50121 TSH25D1

[ 1]

BUC.

1.000

75.45

75.45

TRANSPLANTĂRI CC

I BALOT DE PAM.EXECUTATE

174.69

174.69

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DIAM.DE

0.00

0.00

16-20CM- FARA UTILAJ

0.00

0.00

122 TSH25E1

[ 1]

BUC.

1.000

75.45

75.45

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM. EXECUTATE

212.05

212.05

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DIAM.DE

0.00

0.00

21-25CM-FARA UTILAJ

0.00

0.00

123 TSH26A1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU

GARD

VIU ARBUȘTI

FOIOSI,

10.98

10.98

PE UN RIND

0.00

0.00

0.00

0.00

124 TSH26B1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU

GARD

VIU ARBUȘTI

FOIOSI.

18.49

18.49

PE DOUA RINDURI

0.00

0.00

0.00

0.00

125 TSH26C1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU

GARD

VIU ARBUȘTI

8.24

8.24

CONIFERI,PE UN RIND

0.00

0.00

0.00

0.00

126 TSH26D1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU

GARD

VIU ARBUȘTI

13.17

13.17

CONIFERI,PE DOU2

l RINDURI

0.00

0.00

0.00

0.00

127 TSH26E1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU

GARD

VIU BUXUS PE

UN

5.49

5.49

RIND

0.00

0.00

0.00

0.00

128 TSH26F1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU

GARD

VIU BUXUS PE

UNDOUA

10.86

10.86

RINDURI

0.00

0.00

0.00

0.00

129 TSH27A1

[ 1]

M.C .

1.000

0.00

0.00

UDATUL PLANTAȚIILOR (

:U FURTUNUL

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

130 TSH27B1

[ 3]

M.C.

1.000

0.00

0.00

UDATUL PLANTAȚIILOR C

:U GALEATA

82.34

82.34

0.00

0.00

0.00                                                 0.00


250.14


287.50


10.98


18.49


8.24


13.17


5.49


10.86


16.47


82.34131 TSH28A1

BUC.

1.000

0.00

0.00

TRIERI DE CORECȚIE

PUIETI DE

ARBORI,PINA

10.80

10.80

LA 7M ÎNĂLȚIME

0.00

0.00

0.00

0.00

132 TSH28B1

BUC.

1.000

0.00

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE

PUIETI DE .

ARBORI,

15.00

15.00

PESTE 7M ÎNĂLȚIME

0.00

0.00

0.00

0.00

133 TSH28C1

BUC.

1.000

0.00

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE

TRANDAFIRI

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

134 TSH29A1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE GARD VIU CC

I ÎNALTIMEA

PINA LA 1,

0.56

0.56

20 M.

0.00

0.00

0.00

0.00

135 TSH29B1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE GARD VIU CC

I ÎNALTIMEA

PESTE 1,20

0.92

0.92

M.

0.00

0.00

0.00

0.00

136 TSH29C1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

137 TSH29D1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE IN FORME A

ESENȚELOR i

CU FRUNZE

1.10

1.10

PERSIST.

0.00

0.00

0.00

0.00

138 TSH30A1

100 BUC.

1.000

2.10

2.10

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE CU

ÎNĂLȚIME

48.71

48.71

PINA LA 15 CM.IN TEREN

0.00

0.00

0.00

0.00

139 TSH30B1

100 BUC.

1.000

2.10

2.10

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE CU

ÎNĂLȚIME

76.52

76.52

PESTE 15 CM.IN TEREN

0.00

0.00

0.00

0.00

140 TSH30C1

100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE IN

JARDINIERE

74.11

74.11

SI VASE DECORATIVE

0.00

0.00

0.00

0.00

141 TSH30D1

100 BUC.

1.000

144.11

144.11

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE PERENE CU

757.52

757.52

BALOT,IN TEREN

0.00

0.00

0.00

0.00


10.80


15.00


1.29


0.56


0.92


2.75


1.10


50.81


78.62


74.11


901.63


 • 142  TSH31A1 100 BUC. 1.000 0.00 COMBATEREA BOLILOR SI DĂUNĂTORILOR IN 326.07 PLANTAȚII,EXECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE 0.00

  0.00

  326.07

  0.00

  0.00

  0.00

  347.45

  0.00

  0.00


  326.07


  347.45


0.00

 • 143  TSH31B1 100 BUC. 1.000 0.00 COMBATEREA BOLILOR SI DĂUNĂTORILOR IN 347.45 PLANTAȚII,EXECUTATA MANUAL PRIN PRAFUIRE 0.00

0.00

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.

f'“lREGTpR.;GENERM,'ț, DIRECTOR ADJUNCT > DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU SPATII VERZI BIROU PRETURI SI DEVIZE INlMȘ^&t^p'ÂNILÂ qRISTINEL ȘCHIOPU EMILIA JENY BUCUR CONSTANTIN IORGA MARIJ^AGDALENA PRIPU

FLOpXțl STEFANESCUFormularul F3


Obiectivul: 0401 45000000

Obiectul:    0001 45000000


TARIFE SGU 2020

Anexa 1D


SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 388204 TARIFE PENTRU DOBORÂRI SI TĂIERI DE CORECȚIE

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

001 TSG08A1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI RASINOASE DIAM.20-30

002 TSG08D1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE TARI,DN.20-30

003 TSG08G1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.20-30


004 TSG08B1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI RASINOASE DIAM.31-50

005 TSG08E1 BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE TARI,DN.31-50


1.000

MEGAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENT.

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENT.

0.00


0.00

31.43

0.72

0.00

21.53

0.90

0.00

17.41

0.84

0.00

79.04

1.37

0.00

66.22

2.18


0.00         32.15


0.00         22.43


0.00               18.25


0.00


80.41


0.00


68.40Nr. Capitol de lucr. UM crt.        sau

Subcapitol(norma comasata) Denumire

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica 0            1                  2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                 8

9

006 TSG08H1         BUC.          1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.31-50

0.00

55.28

1.85

0.00

0.00

55.28

1.85

0.00

57.13

007 TSG08C1          BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.> 50C

0.00

173.84

2.81

0.00

0.00

173.84

2.81

0.00

176.65

008 TSG08F1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.

FOIOASE TARI,DN.> 50C

0.00

146.72

4.25

0.00

0.00

146.72

4.25

0.00

150.97

009 TSG08I1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.> 50C

0.00

90.21

2.43

0.00

0.00

90.21

2.43

0.00

92.64

010 TSH1A123         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE CRENGI

1.000

<3M, <5

0.00

8.86

2.77

0.00

0.00

8.86

2.77

0.00

11.63

011 TSH1A124          BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE 10 CRENGI

1.000

<3M, 6-

0.00

14.06

4.40

0.00

0.00

14.06

4.40

0.00

18.46

012 TSH1A125          BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE -20 CRENGI

1.000

<3M, 11

0.00 25.04

7.84

0.00

0.00

25.04

7.84

0.00

32.88

013 TSH1A126         BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

11.17

11.17

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE

>3M,< 5

3.50

3.50

CRENGI

0.00

0.00                 14.67

014 TSH1A127 BUC. 1.000 0.00

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 18.10 DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 6 5.67 -10 CRENGI 0.00

015 TSH1A128          BUC.           1.000

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 11-20 CRENGI

0.00


016 TSH1A129

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

11.94

11.94

DIAMETRUL 30-60 CM

, COTA DE TAIERE

<3M, <

3.74

3.74

5 CRENGI

0.00

0.00

017 TSH1A130

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

19.65

19.65

DIAMETRUL 30-60 CM

, COTA DE TAIERE

<3M, <

6.15

6.15

6-10 CRENGI

0.00

0.00

018 TSH1A131     [ :

L] BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

39.87

39.87

DIAMETRUL 30-60 CM,

, COTA DE TAIERE

<3M,

12.48

12.48

11-20 CRENGI

0.00

0.00

019 TSH1A132

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

19.65

19.65

DIAMETRUL 30-60 CM,

, COTA DE TAIERE

>3M,<

6.15

6.15

5 CRENGI

0.00

0.00

020 TSH1A133

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

29.27

29.27

DIAMETRUL 30-60 CM,

, COTA DE TAIERE

>3M, 6

9.17

9.17

-10 CRENGI

0.00

0.00

021 TSH1A134

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

54.89

54.89

DIAMETRUL 30-60 CM,

, COTA DE TAIERE

>3M,

17.19

17.19

11-20 CRENGI

0.00

0.00

022 TSH1A135

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

22.73

22.73

DIAMETRUL >60 CM, (

IOTA DE TAIERE <3M,<5

7.12

7.12

CRENGI

0.00

0.00

023 TSH1A136

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

35.82

35.82

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 6

11.22

11.22

-10 CRENGI

0.00

0.00

024 TSH1A137

BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

69.53

69.53

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,<

21.77

21.77

11-20 CRENGI

0.00

0.00

025 TSH1A138

M.C.

1.000

0.00

0.00

ADUNAT MANUAL CRENGI TAIATE

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00


15.68


25.80


52.35


25.80


38.44


72.08


29.85


47.04


91.30


34.09026 TSH1A139         M.C.

INCARCAT MANUAL CRENGI IN AUTO

1.000

0.00

14.45

0.00

0.00

0.00

14.45

0.00

0.00

14.45

027 TSH1A140         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE puțin de 5 crengi

1.000

>3M,mai

0.00

26.19

8.21

0.00

0.00

26.19

8.21

0.00

34.40

028 TSH1A141          BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE INTRE 6-10 CRENGI

1.000

>3M,

0.00 40.45 12.66

0.00

0.00

40.45

12.66

0.00

53.11

029 TSH1A141     [ 1] BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE INTRE 11-20 CRENGI

1.000

>3M,

0.00

81.28

25.48

0.00

0.00

81.28

25.48

0.00

106.76

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE) , SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.

Obiectivul: 0401  45000000 TARIFE SGU 2020


Obiectul:


0001  45000000 SERVICIUL SPATII VERZI


Lista cu cantitatile de lucrări


Deviz oferta 388205 TARIF CONSTATARE


Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON


Formularul F3


Anexa IC


Nr. crt

Capitol de lucr .         sau

Subcapitol(norma Denumire

UM comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

0

Secțiunea ■

1

tehnica

2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

1                  8

9


001 NMB019911        ORA           1.000

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1


19.26

0.00


19.26


0.00


19.26


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAM1NTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE) , SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.SEF SERVICIU SPATII VERZI CONSTANTIN IORGA


BIROJ1 PRETURI SI DEVIZE MAR TA MAGDAT.T.NA PPTpțJ


FLORIN STEFANESCUSERVICIUL TEHNICANEXA 2

Pag. 1-70

Anexa 2A - Lucrări de săpătură, sprijiniri, umpluturi, manipulări..............pag.l-6

Anexa 2B - Lucrări de betonare, armatura, izolații...............................pag. 7-13

Anexa 2C - Cofraje, zidarii, pardoseli interioare si exterioare.......................pag. 14-17

Anexa 2D - Lucrări de dulgherie si invelitori.......................................pag. 18-21

Anexa 2E - Lucrări executate in atelier.............................................pag.22-38

Anexa 2F - Lucrări de vopsitorie....................................................pag.39-40

Anexa 2G - Calculul pentru aplicarea normelor de munca din atelier pe

teren......................................................................................pag. 41-42

Anexa 2H - Lucrări executate pe teren..............................................pag.43-57

Anexa 21 - Asistenta tehnica scena mare si scena mica/ora.....................pag.58

Anexa 2J - Asistenta tehnica sunet si lumini/ora..................................pag.59

Anexa 2K - Transport personal asistenta tehnica scena...........................pag.60

Anexa 2L - Transport personal asistenta tehnica-serviciul tehnic...............pag.61

Anexa 2M - Montat si demontat element sunet/eveniment.......................pag.62

Anexa 2N - Montat si demontat element lumini/eveniment......................pag.63

Anexa 20 -Scena mare- montat si demontat/eveniment..........................pag.64

Anexa 2P - Scena mica-montat si demontat/eveniment...........................pag.65

Anexa 2Q - Lucrări necuprinse in HCL 104/24.04.2017..................................pag.66-75

Formularul F3


Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002  4^000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396201 LUCARI DE SĂPĂTURĂ, SPRIJINIRI, UMPLUTURA SI MANIPULĂRI

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica                                                       Secțiunea financiara

01 2345678 9

001 RCSA01A#         M.C.           1.000

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME LA ȘANȚURI, CANALE, FUNDAȚII GARDURI, FUNDAȚII BĂNCI, ETC


0.00

117.29

0.00

0.00


002 RPCA07A1         M.C.           1.000

SĂPĂTURĂ IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII          150.42

GRELE (TUNELE) IN PORTI.LIMIT.CU SPRIJ.,

SUB IM LAT.AD.0-1

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:     0.0%


003 RPCA07B1         M.C.           1.000

SAPAT.IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII GRELE (TUNELE)IN PORȚIUNI LIMIT.CU SPRIJ.PESTE 1M.LAT.AD.1,5

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI


0.00

198.76

0.00

0.00

0.0%


0.00

117.29

0.00

0.00

0.00

150.42

0.00

0.00

0.00

198.76

0.00

0.00


117.29


150.42


004 RPCA02A1         M.C.           1.000

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.SI POZIȚII GRELE *


0.00          0.00

165.64                 165.64

0.00

0.00


0.00

0.00005 RPCA02B1         M.C.           1.000

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI                 136.75

EXECUTATE IN CONDIȚII SI POZIȚII UȘOARE

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

006 RPCA04A1         MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII SUB 1,00 M LĂȚIME UȘOARE CU

INTERSPATII > 20 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

007 RPCA04B1         MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZ.ALE MAL.SAP.IN SPATII <

1,00 LAT.GRELE CU INTERSPATIILE INTRE

DULAPI 5-20CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

008 RPCA05A1         MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME UȘOARE *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

009 RPCA05B1         MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

010 RPCA06A1         M.C.           1.000

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI

ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI

BĂTUTĂ CU MAIUL DE MINA *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

011 TRB01A11        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 10M

012 TRB01A12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M

0.00

15.18

0.00

0.00


013 TRB01A13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 30M

0.00

136.75

0.00

0.00       136.75

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

11.36

0.00

0.00

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

16.56

0.00

0.00

0.00

15.41

0.00

0.00

0.00

13.29

0.00

0.00

0.00

15.18

0.00

0.00

0.00

17.06

0.00

0.00

014 TRB01A14 TONA 1.000 0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 18.95 PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1- 0.00 3 DISTANTA 40M 0.00


0.00

18.9.5


0.00

0.00           18.95


015 TRB01A15 TONA 1.000 0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 20.84 PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1- 0.00 3 DISTANTA 50M 0.00


0.00

20.84


0.00

0.00          20.84


016 TRB01A16 TONA 1.000 0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 22.73 PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1- 0.00 3 DISTANTA 60M 0.00


0.00

22.73


0.00

0.00           22.73


017 TRB01A17 TONA 1.000 0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 24.61 PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1- 0.00 3 DISTANTA 7OM 0.00

0.00

24.61


0.00

0.00           24.61


018 TRB01A18        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

26.50

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

0.00

3 DISTANTA 8OM

0.00

019 TRB01A19        TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

28.39

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

0.00

3 DISTANTA 9OM

0.00

020 TRB04A1         TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

10.02

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

0.00

ADERENTA 1 LOPATARE

0.00

021 TRB04B1         TONA          1.000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

6.74

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA

0,00

ADERENTA 1 LOPATARE

0.00


0.00

26.50


0.00

28.39


0.00

10.02


0.00

6.74


0.00

0.00           26.50


0.00

0.00           28.39


0.00

0.00            10.02


0.00

0.00            6.74


022 TRB04A2 TONA 1.000 0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 20.03 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU 0.00 ADERENTA 2 LOPATARE 0.00


0.00

20.03


0.00

0.00


20.03


023 TRB04A3         TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 3 LOPATARE


0.00

30.05

0.00

0.00


0.00

30.05


0.00

0.00


30.05024 TRB04A4 TONA 1.000 0

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 40 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU 0 ADERENTA 4 LOPATARE 0

025 TRB04B2 TONA 1.000 0

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 13 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA 0 ADERENTA 2 LOPATARE 0

026 TRB04B3 TONA 1.000 0

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX 20 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA 0 ADERENTA 3 LOPATARE 0

027 TRB05A11 TONA 1.000 0

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 19 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG 0 DISTANTA 10M 0


028 TRB05A12 TONA 1.000 0

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 27 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG 0 DISTANTA 2OM 0

029 TRB05A13 TONA 1.000 0

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 35 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG 0 DISTANTA 30M 0


030 TRB05A14        TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG


DISTANTA 4OM

031 TRB05A15        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 5OM


00

0.00

06

40.06

00

0.00

00

0.00

00

0.00

48

13.48

00

0.00

00

0.00

00

0.00

22

20.22

00

0.00

00

0.00

00

0.00

26

19.26

00

0.00

00

0.00

00

0.00

54

27.54

00

0.00

00

0.00

00

0.00

82

35.82

00

0.00

00

0.00

00

0.00

11

44.11

00

0.00

00

0.00

00

0.00

39

52.39

00

0.00

00

0.00


40.06


13.48


20.22


19.26


27.54


35.82


44 . 11


52.39


032 TRB05A16        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 60M


0.00

0.00

60.67

60.67

0.00

0.00

0.00


60.67


033 TRB05A17        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 7OM


0.00

0.00

68.95

68.95

0.00

0.00

0.00


68.95034 TRB05A18        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 8OM

035 TRB05A19        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 9OM

036 TRB05A21        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

037 TRB05A22        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 2OM

038 TRB05A23        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 3OM

039 TRI1AA01C1 TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l


0.00

77.23

0.00

0.00

0.00

77.23

0.00

85.51

0.00

0.00

0.00

85.51

0.00

25.04

0.00

0.00

0.00

25.04


0.00

36.02

0.00

0.00

0.00

46.99

0.00

0.00


0.00

0.00           77.23


0.00

0.00           85.51


0.00

0.00           25.04


0.00

0.00           36.02


0.00

0.00           46.99


040 TRI1AC13E1 TONA 1.000

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE RINA LA 10M,ASEZ.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG


0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

6.74

6.74

0.00

0.00


0.00

0.00            6.74


0.00

0.00            6.74


041  TRI1AC12D2      TONA          1.000

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.

AUTO-RAMPA,TEREN CTG

042  TRI1AA01F1      TONA          1.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO

043  TRB05B11        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 10M


0.00

5.78

0.00

0.00

0.00

8.67

0.00

0.00

0.00

13.67

0.00

0.00


5.78044 TRB05B12 TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE DISTANTA 20M

1.000

PURTAT

25 KG

0.00

19.26

0.00

0.00

0.00

19.26

0.00

0.00

19.26

045 TRB05B13 TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE DISTANTA 30M

1.000

PURTAT

25 KG

0.00

24.85

0.00

0.00

0.00

24.85

0.00

0.00

24.85

046 TRB05B14 TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE DISTANTA 40M

1.000

PURTAT

2 5 KG

0.00

30.43

0.00

0.00

0.00

30.43

0.00

0.00

30.43

047 TRB05B21        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M

0.00

23.11

0.00

0.00

0.00

23.11

0.00

0.00

23.11

048 TRB05B22        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M

0.00

31.59

0.00

0.00

0.00

31.59

0.00

0.00

31.59

049 TRB05B23        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 3OM

0.00

40.06

0.00

0.00

0.00

40.06

0.00

0.00

40.06

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

ț IRPCTO Rx GENERAL ■ALIN. MIHAEt DANILA


DIRECTOR AMUftcT

CRis-XIrNXIr"-SCHIWU^—7


DIRECTOR ECONOMIC EMILJA JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUS


BIROt^-PRETURI SI^DEVIZE-MARIA ’,MAGD ALENA PRÎPUFLORIN—STEFANESGU '•«’ȘTI


Formularul F3


Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări


Deviz oferta 396202 LUCRĂRI DE BETONARE, ARMATURI SI IZOLAȚII


Categoria de lucrări: 0008


Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr. UM

CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.         sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                  2

3

4

5

6

7

8

9

0.00


001 RPCB06A1         M.C.           1.000

BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN FUNDAȚII CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD. SLAB SOLICIT.LA CLĂDIRI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI


0.00

122.30

0.00

0.00

0.0%


122.30


0.00


122.30


002 RPCB06B1         M.C.           1.000           0.00

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN BUIANDRUGI          203.08

CENTURI CORNIȘE IZOLATE *                          0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

203.08


003 RPCB06C1         M.C.           1.000

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN PEREȚI DESPĂRȚITORI PARAPETE PE SCĂRI BALCOANE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%


0.00

219.79

0.00

0.00


0.00

219.79


0.00

0.00

203.08

0.00

0.00

219.79


UTI.:    0.0%


004 RPCB19A1         M.C.           1.000

BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR POSTAMENTE FUNDAȚII CONTINUI SAU IZOLATE


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


0.00

214.02

0.00

0.00

0.0%


0.00

214.02


0.00


0.00


214.02005 RPCB23A1         MP.            1.000           0.00

SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON IN               30.82

VEDEREA ADERĂRII UNUI BETON NOU                   0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

:       0.

006 RCSD01D#         KG            1.000

0.00

MONTARE ARMATURI DIN OB 37 CONFECȚIONATE

1.54

IN ATELIER

0.00

0.00

007 RPCD02A1         KG            1.000

0.00

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

1.87

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST.

0.00

DIN MORTAR CIMENT

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

:        0.

008 RPCD02A3          KG             1.000

0.00

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

1.09

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.

0.00

DIN MORTAR CIMENT *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

:        0.

009 RPCD05A1         KG            1.000

0.00

ÎNDREPTAREA LA BANC A OTELULUI BETON

0.39

RECUPERAT DIN DESF.PINA LA D=8 MM

0.00

INCLUSIV *

0.00

010 RPCD06A1         BUC.           1.000

0.00

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

5.59

FIER BET.A ARMAT.OL38 PINA LA D=20MM

0.00

INCLUSIV *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

:        0.

011 RPCD06B1          BUC.           1.000

0.00

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

10.40


FIER BET.A ARMAT.OL38 DE LA D=22 LA D=

30MM INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

012 RPCD06C1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 PESTE D=30MM *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

30.82

0.00

0.00

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

1.87

0.00

0.00

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

5.59

0.00

0.00

0.00

10.40

0.00

0.00

0.00

15.41

0.00

0.00


30.82


1.54


1.87


1.09


0.39


5.59


10.40


15.41


013 RPCD07A1          BUC.           1.000

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD. ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PINA LA D=14 MM INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:


0.00

4.24 0.00 0.00

0.0%


0.00


4 .24


0.00


0.00014 RPCD07B1         BUC.           1.000

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.

ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.DE LA D=16 MM LA D=25 MM INCLUSIV *

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

015 RPCD07C1          BUC.           1.000

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.

ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PESTE D=25 MM * ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI. :


016 RPCD09A1         KG            1.000

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZĂ

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

0.00

4.82

0.00

0.00

0.0%

0.00

9.05

0.00

0.00

0.0%


0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

9.05

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

4.82


9.05


6.74


017 RPCE13A1         MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE SUP.DE BET.SAU ZI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

018 RPCE13B1         MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU M.CIM.GR.3,5-4CM.ARM.CU SIRMA APLIC.LA SCAF

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

019 RPCE13C1         MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL. ARM.DE OTEL D=6M

** SPORURI “ MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

020 RPCE14A1         MP.            1.000

STRAT DE PROT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC CU MORTAR DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA REP TERASE,BALCO

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%


UTI. :


0.00

26.19

0.00

0.00

UTI.:    0.0%


0.00

10.40

0.00

0.00

0.0%


0.00

11.19

0.00

0.00

0.00

26.19

0.00

0.00

0.00

17.14

0.00

0.00

0.00

10.40

0.00

0.00


11.19


26.19


17.14


10.40


021 RPCE30A1

MP.

1.000

0.00

PRELATA PENTRU

PROTEJAREA TERASEI

PE

1.93

TIMP PLOIOS PE

DURATA REFACERII

0.00

0.00

** SPORURI **

MAT.: -100.0% MAN.:

:     0.0% UTI.:

0.0%


0.00


1.93


0.00


0.00


1.93022 RPCE31A1     [ 1] MP.

UMPLEREA FANATNILOR CU APA, 0,1 MC

MP

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

1.000

APA/

0.0%

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

UTI.

:     0.0%

023 RPCE32A1     [ 1] M

CURATAREA CHITULUI SAU MATERIALULI ADOS LA DIVERSE LUCRĂRI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

1.000 DE

0.0%

UTI.

0.00 4.43 0.00 0.00 :     0.0%

0.00

4.43

0.00

0.00

024 RPCE33A1     [ 1] M               1.000

REFACEREA ROSTURILOR CU CHIT SAU ALTE MATERIALE DE ADAOS

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

□TI.

0.00

12.52

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

12.52

0.00

0.00

025 RCSB28F%%        M.C.

DEMOLARE BETOANE VECHI, MIJLOACE MECANICE, BETON SIMPLU- UTILAJ 0,2!

1.000

9 ORE

0.00

72.42

0.00

0.00

0.00

72.42

0.00

0.00

026 RCSB18A#         M.C.           1.000

DEMOLAT BET.VECHI-CIOPLIRE/SPITUIE BET.

PE ADANC.MAX 5CM, PT.NIVELARE INCLUSIV CURATAT- MANUAL

0.00

97.84

0.00

0.00

0.00

97.84

0.00

0.00

027 RCSB18C#         M.C.           1.000

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, CU MIJL MEC-

UTILAJUL 0,4 ORE/MC

0.00

340.90

0.00

0.00

0.00

340.90

0.00

0.00

028 RCSB18B#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI

SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, MANUAL

1.000

0.00

681.80

0.00

0.00

0.00

681.80

0.00

0.00

029 RCSD04C%         KG

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURI OB-FASONATE PE ȘANTIER

1.000

-37 ,

0.00 8.67 0.00 0.00

0.00

8.67

0.00

0.00

030 RCSD05A# KG

RAMFORSARE ARMATURI DUPĂ SPARGEREI DEMOLĂRI EXECUTATE IN ȘANTIER SAU 1 FATA LOCULUI

1.000

SI

LA

0.00

8.67

0.00

0.00

0.00

8.67

0.00

0.00

031 CA01A01          M.C.

PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN ( PREPARARE MANUALA

1.000

OPERA-

0.00

72.23

0.00

0.00

0.00

72.23

0.00

0.00


0.50


12.52


72.42


97.84


340.90


681.80


8.67


8.67


72.23


032 CA01B05          M.C.          1.000

PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN OPERA; PREPARAREA BETONULUI CU BETONIERA CU CĂDERE LIBERA, INCARCAREA AGREGATELOR SE FACE CU MIJLOACE MANUALE, CAPACITATEA BETONIEREI 300-350L

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

21.19

0.00

0.00

033 CB23A            M             1.000

PROTEJAREA BETONULUI TURNAT- TREPTE- CU SCÂNDURA

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

3.85

0.00

0.00

034 CB26A           M.C.           1.000

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI STIVUIREA ACESTORA- SCÂNDURA

0.00

7.32

0.00

0.00

0.00

7.32

0.00

0.00

035 CB26B             M.C.           1.000

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI STIVUIREA ACESTORA- PANOURI

0.00

6.16

0.00

0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

036 CB27A             100 M.         1.000

SORTAREA SI STIVUIREA ELEMENTELOR DE SUSȚINERE DIN BILE, MANELE, RIGLE, POPI, SPRAITURI

0.00

7.70

0.00

0.00

0.00

7.70

0.00

0.00

037 RPCS04A1         BUC.           1.000

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE BITUM 50X50X8

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

9.05

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

9.05

0.00

0.00

038 RPCS04B1          BUC.           1.000

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE BITUM 100X100X10

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

41.41

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

41.41

0.00

0.00

039 RPCS11A1 M 1.000 REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE ALEI CU DESFACEREA FUNDAȚIEI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0%

UTI. :

0.00 12.33

0.00 0.00

:     0.0%

0.00

12.33

0.00

0.00

040 RPCS11B1         M              1.000

REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE,ALEI FARA DESFACEREA FUNDAȚIEI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

10.02

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

10.02

0.00

0.00


21 19


3.85


7.32


6.16


7.70


9.05


41.41


12.33041 RPCT09A1 M.C. 1.000 0.00 DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI 170.55 ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 0.00

150 KG CIM.LA MC 0.00

042 RPCE15F1 [ 11 MP.            1.000

ASTERNERE NISIP IN STRAT DE 3CM, PENTRU

LUCRĂRI DE PAVAJE

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:

043 CA01A1 [ 9] M.C.            1.000

ASTERNERE BALAST STABILIZAT

0.00 0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

044 DA06B1         M.C.           1.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

045 DA06A1         M.C.           1.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

046 DA06A2         M.C.           1.000

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

047 DA11A1         M.C.           1.000

STRAT FUND.REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI

INNOROIRE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI,:

048 DE09A1         M              1.000

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND

DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚIE

BETON 35 X 15 CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

049 DE09C1         M              1.000

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND

DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDAȚIE BETON 30

X 15 CM

** SPORURI *♦ MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

0.00


170.55

0.00

0.00          170.55

0.00

10.52

0.00

0.00

0.00

61.25

0.00

0.00

0.00

7.10

2.11

0.00

0.00

22.22

2.11

0.00

0.00

22.22

2.11

0.00

0.00

34.60

2.86

0.00

0.00

15.21

0.00

0.00

0.00

11.56

0.00

0.00


37.46


15.21


11.56050 DE09B1

M

1.000

0.00

BORDURI DE PIATRA PT

TROTUARE AVIND

12.57

DIMENSIUNI DE 30 X 25

i CM PE FUNDAȚIE DE

0.00

NISIP 35 X20 CM

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

:     0.0%

051 DE10A1

M

1.000

0.00

BORDURI PREFABRICATE

DIN BETON PT

11.37

TROTUARE 20 X 25CM,PE

i FUNDAȚIE DIN

BETON

0.00

30 X 15 CM

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

:     0.0%

052 DE10B1

M

1.000

0.00

BORDURI PREFABRICATE

DIN BETON PT

10.48

TROTUARE 20 X 25CM PE

1 FUNDAȚIE DIN

NISIP

0.00

30 X 20 CM

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

:     0.0%

053 DE11A1

M

1.000

0.00

BORD MICI PREF BETON

10 X 15 CM PT

5.84

INCADR TROTUARESPATII

VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

FUND BETON 10 X 20 C

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

0.0%

054 DE11B1

M

1.000

0.00

BORD MICI PREF BETON

10 X 15 CM PT

5.02

INCADR TROTUARESPATII

VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

FUND NISIP 10 X 20 C

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

:     0.0%

0.00

12.57

0.00

0.00

12.57

0.00

11.37

0.00

0.00

11.37

0.00

10.48

0.00

0.00

10.48

0.00

5.84

0.00

0.00

5.84

0.00

5.02

0.00

0.00

5.02

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAIELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DIRECTOR GENERAL


ALIN MIHAEL DANILA


DIRECTOR ADJUNCT ' CRISTINEL SCHIOPU


DIRECTOR ECONOMIC

EMILI^. JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUSObiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002  45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396203 COFRAJE , ZIDARII, PARDOSELI INT SI EXTERIOARE

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM    CANTITATEA

crt.         sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON

/UM)

Secțiunea tehnica 0            1                  2               3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                  8

9

001 RPCC01A1         MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ

DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0

% UTI.:

0.00

25.81

0.00

0.00

0.0%

0.00

25.81

0.00

0.00

25.81

002 RPCC02A1         MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.

SPRIJ.IN ZID DREPTE <

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0

% UTI.:

0.00

22.73

0.00

0.00

0.0%

0.00

22.73

0.00

0.00

22.73

003 RPCC02B1         MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN PLACAJ DE 8MM LA BET.IN ELEV.IN ZIDURI CURBE < 3M ÎNĂLȚIME *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0

% UTI.:

0.00

32.16

0.00

0.00

0.0%

0.00

32.16

0.00

0.00

32.16

004 RPCC03A1

MP.

1.000

0.00

0.00

COF.MIXTE DIN

PANOURI REFOLOSIB.:

DIN

12.52

12.52

PLACAJ DE 8 MMPT.BET.ARM.IN PLACI *

0.00

0.00

0.00

** SPORURI *•

k MAT.: -100.0% MAN

. :     0.0% UTI.

:     0.0%

005 RPCC03B1

MP.

1.000

0.00

0.00

COFRAJE MIXTE

DIN PANOURI REFOLOSIBILE

23.69

23.69

DIN PLACAJ DE

8MM PT.BETON ARMAT

IN

0.00

0.00

GRINZI *

0.00

** SPORURI *’

‘ MAT.: -100.0% MAN

.:      0.0% UTI.:

:     0.0%

006 RPCC03C1

MP.

1.000

0.00

0.00

COFRAJE MIXTE

DIN PANOURI REFOLOSIBILE

25.62

25.62

DIN PLACAJ DE

8MM PT.BETON ARMAT

IN

0.00

0.00

STILPI *

0.00

** SPORURI *’

* MAT.: -100.0% MAN

.:      0.0% UTI.:

:     0.0%

007 RPCC06A1

MP.

1.000

0.00

0.00

COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI

39.87

39.87

BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME

0.00

0.00

0.00

** SPORURI *’

‘ MAT.: -100.0% MAN

.:      0.0% UTI.:

:     0.0%

008 RPCF05A1

[ 1] M.C.

1.000

0.00

0.00

PRELUCRAREA PAVELELOR ABNORME

23.88

23.88

0.00

0.00

0.00

** SPORURI *’

k MAT.: -100.0% MAN

. :      0.0% UTI.:

:     0.0%

009 RPCF07A1

[ 11 M

1.000

0.00

0.00

REPARAREA CRĂPĂTURILOR DIN PIATRA- PAVAJ

40.83

40.83

ABNORM

0.00

0.00

0.00

** SPORURI

MAT.: -100.0% MAN.

0.0% UTI.:

:     0.0%

010 RPCG02A1

MP.

1.000

0.00

0.00

ZID.DE CARAM.AȘEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI

23.09

23.09

DE GOLURI DN CARAM.PLINA PREȘ.DE

0.00

0.00

240X115X63 MM

CU M50

0.00

** SPORURI **

e MAT.: -100.0% MAN.

.:      0.0% UTI.:

0.0%

011 RPCG02B1

M.C.

1.000

0.00

0.00

ZID.DE CARAM.I

?LINA PT.UMPLERI DE

GOLURI

23.09

23.09

DIN CĂRĂMIDĂ VECHE 280X140X70 CU

M50

0.00

0.00

0.00

** SPORURI

e MAT.: -100.0% MAN.

.:      0.0% UTI.:

0.0%


0.00           12.52


0.00           23.69


0.00           25.62


0.00           39.87


23.88


0.00           23.09


23.09


012 RPCGO3A1         M.C.           1.000

ZID DE CARAM PT UMPLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU M 10Z

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0%


0.00

177.19

0.00

0.00

UTI.:    0.0%


0.00


177.19


0.00


177.19

013 RPCG04A1         M.C.           1.000

ZID DE GARAM LA UMPLERI DE GOLURI CU GROS =SAU> DE12,5CM DIN GARAM 240X115X88 CU M 10Z

** SPORURI * MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%


0.00

175.27

0.00

0.00

UTI.:    0.0%


014 RPCG23A1          BUC.           1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR.DE 7 -14CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


015 RPCG23B1         BUC.           1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR.DE 14-28CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


016 RPCG23C1         BUC.           1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR.DE PESTE 28CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

175.27

0.00

0.00

0.00

7.26

0.00

0.00

0.00

13.87

0.00

0.00

0.00

21.03

0.00

0.00


175.27


7.26


13.87


21.03


017 RPCG25A1         M.C.           1.000           0.00

ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR           119.82

AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z             0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

119.82

0.00

0.00


119.82


018 PRG04A [ 1] MP.             1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR 2

-4 CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

35.63

0.00

0.00


35.63


019 PRG04B           MP.            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR 4

-6 CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

44.30

0.00

0.00


44.30


020 PRG04C            MP.            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR

PESTE 6 CM-15CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI,:    0.0%


0.00

62.60


0.00

0.00


62.60


021 PRSS03A          MP.            1.000

EXECUTAREA STRATULUI SUPORT DIN CIMENT

DE 2 CM GROSIME

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:     0.0%


0.00


11.56


0.00


0.00


11.56


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


/ DIRECTOR GENERAL ;Ai^i$;ftaHAE;i. danila


DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINEL SC... U


DIRECTOR ECONOMIC EMILIA JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUS


BIROU PRETURI SI DEVIZE MARI^~kAGDALENA PRIPU


floruHstefanescu


Obiectivul:

Obiectul:


0401 45000000

0002 45000000

TARIFE SGU 2020

SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396204 LUCRĂRI DE DULGHERIE SI INVELITORI

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0              1                   2                3                 4

001 RPCH01A1         MP.            1.000           0.00

SARP.DIN LEMN RASI.PE ZID.PT.INV.CART.

SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

002 RPCH10A1         MP.            1.000           0.00          0.00

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE           4.43

24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.              0.00

OBIȘNUITE *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.

0%

UTI. :

:     0.0%

003 RPCH11A1         MP.            1.000

REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 MM PRIN INLOC.AST.CU SCIND.BRUTE LA CTII.OBIȘNUITE *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.

0%

UTI. :

0.00

7.40

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

004 RPCH11D1     [ 1] MP.             1.000

REPARAȚII ASTEREALA LA DIVERSE OBIECTE DIN LOCURILE DE JOACA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.

0%

UTI. :

0.00

10.52

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

005 RPCH08B1     [ 1] MP.             1.000

REPARAȚII LA ELEMENTE DE ȘARPANTA DETERIORATE LA DIVERSE OBIECTE DIN LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.

0%

UTI. :

0.00

9.01

0.00

0.00

0.0%

0.00

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (Col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

6

Secțiunea financiara

7                  8

9

7.86

0.00

0.00

4 . 43

0.00

0.00

7.40

0.00

0.00

10.52

0.00

0.00

9.01

0.00

0.00


7.86


4.43


7.40006 R.PCH07A1 [ 4] BUC.            1.000

CONFECȚIONAT RIGLE DE LEMN SI DIVERSE OBIECTE DE LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA, PARCURILOR ETC DIMENSIUNI 2X0,07


0.00


18.49


0.00


18.49


0.00

0.00          18.49


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0% UTI.:     0.0%


007 RPCH09B1 [ 1] BUC.           1.000

MONTAT RIGLE SI DIVERSE CONFECȚII DIN

LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA SI

PARCURILOR, DIMENSIUNI -2X0,07- MP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

0.00

9.48


008 RPCH27A1

M.C.

1.000

0.00

SCHELETUL MAGAZIILOR

SI BARACAM.DIN LEMN

502.69

EXECUT.DIN LEMN DE RASINCASE ECARISAT *

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.

:     0.0% UTI.

:     0.0%

009 RPCH38A1

MP.

1.000

0.00

SUSȚINERI DE ELEM.DE

CONSTR.ORIZ.

USCARE

9.44

PT.ELEM.DE acop.consi

1. DIN MANELE

SCIND.

0.00

RIGLE SI CUIE

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.

:     0.0% UTI.

:     0.0%

010 RPCH38B1

MP.

1.000

0.00

SUSȚINERI (SPRAITURI)

DE ELEMENTE

DE

15.02

CONSTRUCȚIE ORIZONTALE

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.

:     0.0% UTI.

:     0.0%

011 RPCH45A1

M

1.000

0.00

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

43.32

MOLOZULUI

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.

:     0.0% UTI.

:     0.0%

012 RPCH46A1

MP.

1.000

0.00

REVIZUIREA ASTERELEI

PRIN REFIXAREA

3.08

CUIELOR

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.

0.0% UTI.

:     0.0%

013 RPCI02A1

MP.

1.000

0.00

REPARAȚII INVEL.EXIS.

PRIN APLIC.1

STR.

8.32

NOU CARTON BT.CA 300

BĂTUT CUIE PE AST.

0.00

SUPRAP.LIPITE CU B

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0% MAN.

:     0.0% UTI.

:     0.0%


0.00

502.69


0.00

15.02


0.00

8.32


0.00

0.00          502.69


0.00

0.00

9.44

0.00

0.00

15.02

0.00

0.00

43.32

0.00

0.00

3.08

0.00

0.00

8.32


014 RPCIO6C2         MP.            1.000

REPARAȚII INVEL.ȚIGLE PROF.390X220MM,

405X23OMM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU

ASTER.CARTON BIT.CA 40

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

015 RPCI09B1         M             1.000

REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN ȚIGLE

SOLZI DIN ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

016 RPCI11C2         MP.            1.000

REPARAȚII INVEL.PLACI PLANE MICI DE

AZBOC.ETERNIT LA ACOP.ASTER.PLACI AȘEZ.

1STRAT CARTON BIT.CA4

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

017 RPCI13B2         MP.            1.000

REPARAȚII PĂZII PT.ÎNVELIT.CU ȚIGLE

SOLZI *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

018 RPCI14A1         MP.            1.000

INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.

DUBLE CU FOI DE 0,4 GROS.FIXATA PE AST.

CU CITE DOUA COPCI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

019 RPCI18A1         MP.            1.000

REVIZIA INVELITORII DIN TABLA NEAGRA SAU

ZINCATA PLANA LA CLĂDIRILE EXISTENTE *

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

020 RPCI19A1         MP.            1.000

REPARAȚIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA

DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI

ÎNCHEIETURI DUBLE *

* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

021 RPCI21A1

M

1.000

0.00

JGHEABURI DIN TABLA

ZINCATA DE 0,5

MM

13.29

GROS.SEMIROTUNDE CU

DIAMETRUL 12,5

CM *

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.:

: -100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

:     0.0%


022 RPCI23A1         M             1.000

REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM

GROSIM.SEMIROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM

15 CM SI 18 CM.*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

0.00

35.80

0.00

0.00

8.26

0.00

0.00

23.09

0.00

0.00

9.63

0.00

0.00

16.64

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

5.20

0.00


0.00

35.80

0.00

8.26

0.00

23.09

0.00

9.63

0.00

16.64

0.00

6.74

0.00

5.20


0.00

11.94023 RPCI24A1         M              1.000           0.00          0.00

REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM GROSIME,EXEC.DE PE AUTOTURN TELESCOPIC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI.

13.10

0.00

0.00

:     0.0%

13.10

0.00

0.00

13.10

024 RPCI25A1         M             1.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

16.27

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

16.27

0.00

0.00

16.27

025 RPCI27A1         M             1.000

REP.LA BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM GROS.

ROTUNDE CU DIAMETR.DE 10,2CM 12,3CM SI 15,4 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

10.11

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

10.11

0.00

0.00

10.11

026 RPCI35A1         M              1.000

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-0,5MM GROS MONT.PE ZID.DE CARAM.CU LAT. PINA LA 100 CM.*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

19.26

0.00

0.00

:     0.0%

0.00

19.26

0.00

0.00

19.26

027 RPCI35B1         M             1.000

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-0,5MM GROS MONT.PE ELEM.DE BET. CU LAT. PINA LA 100 CM.*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI. :

0.00

15.41

0.00

0.00

:     0.0%

0,00

15.41

0.00

0.00

15.41

028 RCSL22A%         M              1.000

DESFACERE SCĂRI DIN LEMN DE RASINOASE-TREAPTA SI CONTATREAPTA SAU CONFECȚII DIN LEMN EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC

0.00

25.81

0.00

0.00

0.00

25.81

0.00

0.00

25.81

1X0,5=0,5 MP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA CE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

7


DIRECTOR GENERAL          DIRECTOR ADJJJNCT .        DIRECTOR ECONOMIC          SEF SERVICIU TEHNIC

ALIN MIHAEL DANI LA         CRIȘTINEL <SCH LOPU        EMILIA JENY BUCUR            PANAINTE MARIUS

Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396205 LUCRĂRI EXECUTATE IN ATELIER

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

crt

Capitol de lucr .         sau

Subcapitol(norma Denumire

UM comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

0

Secțiunea ■

1

tehnica

2

3

4

5

001

CMTA01A1

10 M.

1.000

0.00

0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL            3.08

TRASĂRII- PIESE SIMPLE, TRASARI NORMALE           0.00

LINII DE CONTUR DEPTE- TRASARE MANUALA            0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:     0.0%

002 CMTA01C1          10 M.          1.000           0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL

TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu

precizie linii de contur- TRASARE

MANUALA

003 CMTA01D1          10 M.          1.000           0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL

TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu

precizie linii de contur curbe- TRASARE

MANUALA

004 CMTA03A1          BUC.           1.000           0.00

Însemnarea si trasarea profilelor pentru

taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND ...ETC),

LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DUPĂ TAIERE

PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE NORMALA

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT

(col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

6

Secțiunea financiara

7                  8

9

3.08

0.00

0.00

4.24

0.00

0.00

5.01

0.00

0.00

5.39

0.00

0.00


3.06


4.24


5.01


5.39005 CMTA03A2          BUC.           1.000

Însemnarea si trasarea profilelor pentru taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC) , LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DURA TAIERE PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE LA 90 GRD

006 CMTA05A          BUC.           1.000

TRASAREA GĂURILOR DUPĂ ȘABLOANE GATA CONFECȚIONATE SAU DUPĂ O ALTA PIESA... NUMĂRUL DE GĂURI PANA LA 10 GĂURI

5.39


0.12


007 CMTA07B          BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 3,1- 5 cm

008 CMTA07C           BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 5,1-10 cm

009 CMTA07D          BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 10,1-15 cm

010 CMXI14B          BUC.

scrierea literelor sau cifrelor ...cu șablon, manual cu pensula

011 CMXI14A          BUC.

scrierea literelor sau cifrelor ...

manual cu pensula

012 CMTA08A1         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

013 CMTA08A2         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA

014 CMTA08B1         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00


0.44


0.58


0.19


0.39


1.35


1.93015 CMTA08B2          M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA

016 CMTA10A1 [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PANA LA 2

017 CMTA10B11 [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT2,l-5

018 CMTA10C1 [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL

LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PESTE 5

019 CMTA10G1          BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL

CORNIER, PANA LA 40X40X5 MM

020 CMTA10H          BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL CORNIER, PESTE 40X40X5 MM

021 CMTA12A1         M              1.000

TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3-TAIERE DREAPTA

022 CMTA12A2         M             1.000

TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3-TAIERE CURBA

0.00

2.31

0.00

0

0.00

0.39

0.00

0

0.00

0.48

0.00

0

0.00

0.58

0.00

0

0.00

0.39

0.00

0

0.00

0.58

0.00

0

0.00

6.55

0.00

0

0.00

13.48

0.00

0


2.31


0.39


0.48


0.58


0.39


0.58


6.55023 CMTA13H          BUC.           1.000           0.00

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI            0.17

CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE                0.00

INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR          0.00

OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08


024 CMTA13I           BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12

025 CMTA13J          BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 13-16

026 CMTA16A1          BUC.

TAIEREA TABLELOR LA FOARFECĂ GHILOTINA.. SUPRAFAȚA TABLEI PANA LA 1 MP, GROSIMEA TABLEI -MM- PANA LA 3

027 CMTA16B1          BUC.

TAIEREA TABLELOR LA FOARFECĂ GHILOTINA.. SUPRAFAȚA TABLEI 1,0-2 MP, GROSIMEA TABLEI -MM- PANA LA 3

028 CMTA20A1         M

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A TABLELOR DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE DREAPTA


029 CMTA20A2         M             1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A TABLELOR DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE CURBA


030 CMTA27A          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2

031 CMTA27B           BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2 1/2 - 4

032 CMTA27C1          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 6


0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.25


0.39


0.44


0.52


1.73


2.31033 CMTA27D BUC. 1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 10MM

034 CMTA27E          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm

035 CMTA27F          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier lat de pana la 50x6 mm

036 CMTA27G          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE... fier cornier de 25x25x4 mm

037 CMTA27H          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... fier cornier de 30x30x4 -45x45x5

038 CMTA27I           BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... fier cornier de 50x50x3-60x50x6

039 CMTB04A2          10 M.

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, metalice -m- peste 1

040 CMTB04A1          10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1

041 CMTB04B1          10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1

3.00

0.00

3.39

0.39

3.00

0.00

3.00

0.00

0.39

3.00

0.00

3.58

0.58

3.00

0.00

3.00

0.00

0.58

3.00

0.00

3.39

0.39

3.00

0.00

3.00

0.00

0.39

3.00

0.00

3.77

0.77

3.00

0.00

3.00

0.00

0.77

3.00

0.00

3.96

0.96

3.00

0.00

3.00

0.00

0.96

3.00

0.00

L.16

1.16

3.00

0.00

3.00

0.00

1.16

3.00

0.00

5.55

6.55

3.00

0.00

3.00

0.00

6.55

3.00

1.24

3.00

3.00

0.00

4.24

0.00

0.00

4.24

3.00

0.00

7.32

7.32

3.00

0.00

3.00

0.00

7.32042 CMTB04B2          10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor

profilate din otel, cupru sau aluminiu-

dimensiunea materialelor-mm-fier lat,

peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

043 CMTB04C1          10 M.

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1

044 CMTB04C2          10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

045 CMTC01A1B [ 2] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/ 10 buc

046 CMTC01A1B [ 3] BUC.           1.000

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

0.60

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/ 3 buc

0.00


047 CMTC01A1B [ 1] BUC.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-6/ 10 buc

048 CMTC01A1B [ 4] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-6/ 3 buc

049 CMTC01A1C        BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1

0.00

5.01

0.00

0.00


0.00

6.16

0.00

0.00


0.00

1.35

0.00

0.00


0.00

1.54

0.00

0.00


0.00

0.65

0.00

0.00


0.00

1.73

0.00

0.00


10.79

0.00

0.00

10.79

0.00

5.01

0.00

0.00

5.01

0.00

6.16

0.00

0.00

6.16

0.00

1.35

0.00

0.00

1.35

0.00

0.60

0.00

0.00

0.60

0.00

1.54

0.00

0.00

1.54

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

1.73

0.00

0.00

1.73


050 CMTC01A1C [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 -8/3 buc


0.00

0.00

0.71

0.71

0.00

0.00


0.00


0.71


051 CMTC01A1D        BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / 10 buc


0.00

0.00

1.93

1.93

0.00

0.00


052 CMTC01A1D [ 1] BUC.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / 3 buc


0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00


053 CMTC01A2A        BUC.          1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / 10 buc


054 CMTC01A2A [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3/3 buc


0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

4.24

0.00

0.00

1.46

1.46

0.00

0.00


055 CMTC01A2B        BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,l-6 / 10 buc


0.00

0.00

5.01

5.01

0.00

0.00


056 CMTC01A2B [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,l-6 / 3 buc


0.00

0.00

1.69

1.69

0.00

0.00


0.00

0.00

1.93

0.00

0.00

0.58

0.00

0.00

4.24

0.00

0.00

1.46

0.00

0.00

5.01

0.00

0.00

1.69


057 CMTC01A2C        BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii 6,1-8 / 10 buc


058 CMTC01A2C [ 1] BUC.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii 6,1-8 / 3


0.00          0.00

2.04                    2.04

0.00

0.00


0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

2.04


059 CMTC09A1

100 BUC.       1.000

0.00

ALEZAREA MANUALA A

GĂURILOR..ADANCIMEA

3.85

PANA LA 10

0.00

0.00

060 CMTC12A1 M 1.000 0.00

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A 0.58 FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA 0.00 CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU 0.00 PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6 061 CMTC12B M 1.000 0.00

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A 0.96 FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA 0.00 CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU 0.00 PNEUMATIC...GROS TABLEI-MM-6-7

062 CMTC13A BUC. 1.000 0.00

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST 0.58 TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL 0.00 SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ 0.00 10BUC

063 CMTC13B BUC. 1.000 0.00 POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST 0.77 TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL 0.00 SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3,1-5/ 0.00 10BUC

064 CMTC14A          M              1.000

POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI-

CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE...

POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA

065 CMTC15A          M             1.000

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-

PANA LA 1

066 CMTC15B          M              1.000

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-

1,1-3

067 CMTC19B            M              1.000

PILIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA

SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP

LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- PANA LA

0.00

3.85

0.00

0.00

3.85

0.00

0.58

0.00

0.00

0.58

0.00

0.96

0.00

0.00

0.96

0.00

0.58

0.00

0.00

0.58

0.00

0.77

0.00

0.00

0.77

0.00

1.93

0.00

0.00

1.93

0.00

5.20

0.00

0.00

5.20

0.00

4.43

0.00

0.00

4.43

0.00

4.82

0.00

0.00

4.82

068 CMTC19C          M

PILIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- 3,1-4

069 CMTC19D          M

PILIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- 4,1-6

070 CMTD18D1          BUC.

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180 GRD

0.00

5.78

0.00

0.00

0.00

5.78

0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

0.77

0.00

0.00

0.77


0.00

5.78

0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

0.77


071 CMTD18D2          BUC.           1.000           0.00

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD,            1.16

INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA                0.00

LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA              0.00                                                 0.00

2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD

072 CMTD18E1          BUC.           1.000           0.00

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD,            1.16

INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA                0.00

LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2,           0.00                                                 0.00

1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI 180

073 CMTD20A BUC. 1.000 0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, 5.20 METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG 0.00 FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI 0.00 METRIC<8/10 BUC

074 CMTD20B1 BUC. 1.000 0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, 7.70 METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG 0.00 FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI 0.00 METRIC<8/10 BUC

075 CMTD20B2 BUC. 1.000 0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, 9.63 METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG 0.00 FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI 0.00 METRIC 9-16/10 BUC

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

7.70

0.00

0.00

0.00

9.63

0.00

0.00


076 CMTD21A1     [ 1] BUC.            1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

5.20

5.20

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DlAM.FILETULUI

0.00

0.00

METRIC<8/10 BUC

077 CMTD21A1     [ 3] BUC.            1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

1.75

1.75

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI

0.00

0.00

METRIC<8/3 buc

078 CMTD21A2          BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

5.78

5.78

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI

0.00

0.00

METRIC9-16/10 BUC

079 CMTD21A2     [ 2] BUC.            1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

1.93

1.93

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI

0.00

0.00

METRIC9-16/3 buc

080 CMTD21B1         BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

5.78

5.78

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC

0.00

0.00

< 8/10 BUC

081 CMTD21B2          BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

6.36

6.36

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC

0.00

0.00

9-16/10 BUC

082 CMTD21B3         BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

7.13

7.13

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

0.00

0.00

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC

0.00

0.00

>16/10 BUC

083 CMTD26A          BUC.           1.000

0.00

0.00

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR

0.58

0.58

MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI

0.00

0.00

REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

0.00

0.00

DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10

084 CMTD26B          BUC.           1.000

0.00

0.00

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR

0.77

0.77

MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI

0.00

0.00

REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

0.00

0.00

DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25


5.20


1.75


5.78


1.93


5.78


6.36


7.13085 CMTE08A          BUC.           1.000

EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON -BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN


0.00

10.59

0.00

0.00


10.59


0.00


10.59


BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL

BETON


086 CMTE09A1          BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 1-3/10 BUC

087 CMTE09A1 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 1-3/3 buc


088 CMTE09A2          BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 3,1-6/10 BUC

089 CMTE09A2 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/3 buc


090 CMTE09A31        BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- PESTE 6/10 BUC

091 CMTE09A31 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/3 buc


0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

1.58

0.00

0.00

0.00

5.78

0.00

0.00

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

2.21

0.00

0.00


4.62


1.58


5.78


1.93


6.74092 ABF01B

TONA

1

.000

0.00

0.00

DESCĂRCAREA SAU

INCARCAREA

OTELULUI

25.04

25.04

BETON NEFASONAT

DIN SAU IN

MIJLOCUL

DE

0.00

TRANSPORT...MANUAL

0.00


093 ABF02B

TONA

1.000

0.00

0.00

DESCĂRCAREA

MIJLOCUL DE

OTELULUI BETON FASONAT

TRANSPORT...MANUAL

DIN

23.50

0.00

0.00

23.50


0.00

0.00          23.50


094 ABF03A

TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA DE 10M

25.04

0.00

0.00

25.04

095 ABF04A

TONA

1.000

0.00

0.00

DEPOZITAREA

NEFASONAT

MANUALA A OTELULI

BETON...

28.89

0.00

0.00

28.89


0.00

0.00           25.04


0.00

0.00           28.89


096 ABF05A1

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

202.23

202.23

COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL

0.00

0.00

097 ABF05B1

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

173.34

173.34

COLACI ..DIAM.10 MM

MANUAL

0.00

0.00

098 ABF06A

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

130.01

130.01

COLACI ..DIAM.10-12

MM MANUAL

0.00

0.00

099 ABF06B

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

130.01

130.01

COLACI ..DIAM.14-16

MM MANUAL

0.00

0.00

100 ABF06C

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

92.45

92.45

COLACI ..DIAM. 18 Mt

1 MANUAL

0.00

0.00

101 ABF07B

TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

39.48

39.48

MIJLOACE MECANICE...

.DIAM 10-12 MM

0.00

0.00


0.00

0.00          202.23


0.00

0.00          173.34


0.00

0.00          130.01


0.00

0.00          130.01102 ABF07C

TONA

1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

39.48

MIJLOACE MECANICE..

.DIAM 14-16 MM

0.00

0.00

103 ABF07D

TONA

1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

19.26

MIJLOACE MECANICE..

.DIAM 18-20 MM

0.00

0.00

104 ABF08A

TONA

1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN MIJLOACE MANUALE...

OTEL BETON CU

DIAM 6-8 MM

97.26

0.00

0.00

105 ABF08B

TONA

1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

MIJLOACE MANUALE...

OTEL BETON CU

DIAM 10-12MM

81.86

0.00

0.00

106 ABF10A

TONA

1.000

0.00

ÎNDOIREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

324.53

MIJLOACE MANUALE FARA CIOCURI LA CAPETE. ..DIAM.6-8MM

0.00

0.00

107 ABF10B           TONA          1.000

ÎNDOIREA BARELOR DIN OTEL BETON CU MIJLOACE MANUALE FARA CIOCURI LA CAPETE. ..DIAM.10-12MM

0.00

275.42

0.00

0.00

108 ABF11A           TONA          1.000

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A BARELOR FASONATE

0.00

29.85

0.00

0.00

 • 109 ABF12A1 [ 1] TONA           1.000

SPOR LA TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON

PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE

CAPETE ALE BAREI..DIAM 6-8MM- PENTRU

EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BARELOR

 • 110 ABF12B1 TONA 1.000 0.00 SPOR LA TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON 11.94 PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE 0.00 CAPETE ALE BAREI..DIAM 10-12MM- PENTRU 0.00 EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE

ALE BARELOR

 • 111 ABM05A TONA 1.000 0.00 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN 635.58 FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. 0.00 .DIAMETRUL 6-7 MM 0.00

  0.00

  19.26

  0.00

  0.00

  19.26

  0.00

  97.26

  0.00

  0.00

  97.26

  0.00

  81.86

  0.00

  0.00

  81.86

  0.00

  324.53

  0.00

  0.00

  324.53

  0.00

  275.42

  0.00

  0.00

  275.42

  0.00

  29.85

  0.00

  0.00

  29.85

  0.00

  19.45

  0.00

  0.00

  19.45

  112 ABM05B           TONA          1.000

  MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 8 MM

  0.00

  577.80

  0.00

  0.00

  113 ABM05C           TONA          1.000

  MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 10 MM

  0.00

  462.24

  0.00

  0.00

  114 ABM05D           TONA          1.000

  MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 12 MM

  0.00

  423.72

  0.00

  0.00

  115 ABM05E           TONA          1.000

  MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. •DIAMETRUL 14 MM

  0.00

  385.20

  0.00

  0.00

  116 ABM06A           TONA          1.000

  MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 6-7 MM

  0.00

  587.43

  0.00

  0.00

  117 ABM06B TONA 1.000 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 8 MM

  0.00

  491.13

  0.00

  0.00

  118 ABM06C TONA 1.000 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 10-14 MM

  0.00

  356.31

  0.00

  0.00

  119 ABM08A1A         BUC.          1.000

  INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

  DIAMETRUL 6 MM

  0.00

  1.93

  0.00

  0.00

  120 ABM08A1B         BUC.           1.000

  INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

  DIAMETRUL 7-8 MM

  0.00

  2.12

  0.00

  0.00

  121 ABM08A1C         BUC.           1.000

  INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

  DIAMETRUL 10-12 MM

  0.00

  2.12

  0.00

  0.00

  39.48


  0.00


  39.48  0.00

  577.80

  o.oo

  0.00

  462.24

  0.00


  577-80

  0.0°


  0 .00


  462.24


0.00

423.72

0.00

0.00         423.72

0.00

385.20

0.00

0.00         385.20

0.00

587.43

0.00

0.00         587.43

0.00

491.13

0.00

0.00         491.13

0.00

356.31

0.00

0.00         356.31

0.00

1.93

0.00

0.00           1.93


 • 122 ABM08A1D         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 14-16 MM

 • 123 ABM08A1E         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 18-20 MM

2.50


2.89


 • 124 ABM08A1F         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 22 MM

 • 125 ABM08A1G         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 25 MM

3.08


3.47


 • 126 ABM08A1H         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM

 • 127 ABM08A1I         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 32 MM

 • 128 ABM08A1K         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 36 MM- 40 MM

 • 129 ABM08A2A         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 6 MM

 • 130 ABM08A2E         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 7-20 MM

 • 131 ABM08A2F         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 22-25 MM

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00


3.66


3.85


4.04


3.27132 ABM08A2H

BUC.

1.000

0.00

ÎNNĂDIREA BARELOR

PRIN SUDURA.

. PRIN

4.04

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

0.00

DIAMETRUL 28 MM

0.00

133 ABM08A21

BUC.

1.000

0.00

ÎNNĂDIREA BARELOR

PRIN SUDURA.

. PRIN

4.43

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

0.00

DIAMETRUL 32 MM

0.00


0.00

4.04


0.00            4.04

0.00

4.43

0.00

0.00            4.43


134 ABM08A2J

BUC.

1.000

0.00

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA.

.PRIN

4.82

SUPRAPUNEREA

BARELOR PE VERTICALA...

0.00

DIAMETRUL 36

MM

0.00


135 ABM08A2K         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 40 MM


136 APF02B           TONA          1.000

descărcarea sau incarcarea plaselor din

mijlocul de transport

0.00


137 APF03A1          TONA

transportul manual a plaselor lOm-greutate plasa-3kg/mp

1.000 sudate pe

0.00

94.37

0.00

0.00

138 APF03B1          TONA

transportul manual a plaselor lOm-greutate plasa-3-6kg/mp

1.000 sudate pe

0.00

62.60

0.00

0.00

139 APF04A           TONA

depozitarea manuala a plaselor in depozit

1.000 sudate..

0.00

73.19

0.00

0.00


140 APM01A [ 1] TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate in elemente de 683.73 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea plasei pana la 2kg/mp 0.00


141 APM01B TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate in elemente de 462.24 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea plasei intre 2-3 kg/mp 0.00


0.00

4.82

0.00

0.00

5.78

0.00

0.00

38.52

0.00

0.00

94.37

0.00

0.00

62.60

0.00

0.00

73.19

0.00

0.00

683.73

0.00

0.00

462.24

0.00


0.00           4.82


0.00            5.78


0.00           38.52


0.00           94.37


0.00           62.60


0.00           73.19


0.00


683.73


0.00


462.24142 APM01C TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate in elemente de 356.31 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea plasei intre 3-4 kg/mp 0.00

143 APM01D           TONA          1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 4-6 kg/mp

0.00

288.90

0.00

0.00


0.00

356.31

0.00          356.31

0.00

288.90

0.00

0.00          288.90

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


DIRECTOR AD< CRISTINEL.-S)DIRECTOR ECONOMIC EMILIA JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUS


BIROU PRETURI SI DEVIZE MARI(?C'M^.GDALENA PRIPU


!U


Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002  45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396206 LUCRĂRI DE VOPSITORIE

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt

Capitol de lucr .         sau

Subcapitol(norma

Denumire

UM comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

Secțiunea '

tehnica

0

2

3

4

5

001 CMXI8A           .KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA VOPSELELOR EMAUR

1.93

0.00

0.00

002 CMXI8B           KG

PREPARAREA VOPSELELOR ..ULEI

1.000

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

003 CMXI8C           KG

PREPARAREA VOPSELELOR..DUCO

1.000

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

004 RPCR31B1     [ 1] MP.

1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PE LEMN LA INTERIOR SI DOUA STRATURI *

EXT.CU

21.96

0.00

0.00

005 RPCR31A1     [ 4] MP.             1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PE LEMN LA INTERIOR SI EXT.CU

14.25

UN STRAT *

0.00

0.00

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

1.93

0.00

0.00

1.54

0.00

0.00

1.16

0.00

0.00

006 RPCR44B1 [ 2] MP.             1.000

VOPSITUL EXECUTATA PE METAL IN 2STRAT*


0.00 36.79 0.00 0.00


0.00

36.79


007 RPCR44A1 [ 1] MP.             1.000           0.00

VOPSITORIE PE METAL EXECUTATA 1 STRAT*           28.31

0.00

0.00


008 RPCR55A1

MP.

1.000

0.00

CURĂȚIREA VOPSELEI

PE BAZA DE ULEI

cu

4.33

DECAPANT D002-12

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.

.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI. :

0.0


009 RPCXR09B [ 1] MP. 1.000 0.00 CURATARE FANTANA ,LUCIUL APEI DE GUNOAIE 13.04 , BOLOVANI, MIZERII, INCLUSIV 0.00 DEPOZITAREA GUNOIULUI SI ÎNCĂRCARE IN 0.00

AUTO


0.00

0.00

36.79

0.00

28.31

0.00

0.00

28.31

0.00

4.33

0.00

0.00

4.33

0.00

13.04

0.00

0.00

13.04


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).Obiectivul: 0401  45000000 TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002  45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396207 CALCUL PENTRU APLICAREA NORMELOR DE MUNCA IN TEREN

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

crt

Capitol de lucr .         sau

Subcapitol(norma

Denumire

UM

comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA

(col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+

6+7+8)

( RON

0

Secțiunea '

1

tehnica

2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                    8

9

001 TRB05B22        TONA          0.100

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M

0.00

31.59

0.00

0.00

0.00

3.16

0.00

0.00

002 TRI1AA01C1      TONA          0.100

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00

003 NMB019911        ORA           0.800

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1

0.00

19.26

0.00

0.00

0.00

15.41

0.00

0.00

004 TRI1AC14E3      TONA          0.100

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M AȘEZ.

AUTO-RAMPA,TEREN CTG.

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00


3.16


0.67NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19.26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

DI


DIRECTOR ADJUNCT CRISTINEL SCHIOPU ’


DIRECTOR ECONOMIC

EMILIA JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC

PANAINTE MARIUS


BIROU PRETURI SI DEVIZE

MARI^TftAGDALENA PRIPU


ȘTEFANESCU


Obiectivul: 0401 45000000 TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002  45000000 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396209 LUCRĂRI EXECUTATE PE TEREN

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr crt.        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM    CANTITATEA

comasata)

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col. 4a)

( RON )

Secțiunea ■

tehnica

0             1

2               3

4

5

001 CB47A1    [

TARIF CONSTATARE

5] ORA

1.000

0.00

19.26

0.00

0.00

0.00

002 CMTA05A     [

1] BUC.

1.000

0.00

0.00

TRASAREA GĂURILOR

DUPĂ ȘABLOANE GATA

5.89

CONFECȚIONATE SAU

DUPĂ O

ALTA PIESA...

0.00

NUMĂRUL DE GĂURI i

PANA LA

10 GĂURI-

0.00

EXECUTATE PE TEREN

003 CMTA07B      [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L.

fier

6.22

rotund, patrat, etc cu flacara

oxiacetilenica... suprafața secțiunii

profilelor 3,1- 5 cm- NORME EXECUTATE PE TEREN

004 CMTA07C [ 1] BUC.            1.000           0.00

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier

rotund, patrat, etc cu flacara

oxiacetilenica...suprafața secțiunii

profilelor 5,1-10 cm, OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

MANOPERA

(col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

19.26

0.00

0.00

5.89

0.00

0.00

6.22

0.00

0.00

6.36

0.00

0.00


19.26


5.89


6.22


6.36005 CMTA07D [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 10,1-15 cm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN


0.00 6.51 0.00 0.00


6.51


0.00


6.51


006 CMTA08A1 [ 1] M               1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

007 CMTA08A2 [ 1] M               1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

008 CMTA08B1 [ 1] M               1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

009 CMTA08B2 [ 1] M               1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

010 CMTA13H [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

011 CMTA13I [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


0.00

7.13

0.00

0.00

0.00

7.13

0.00

0.00

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

6.03

6.03

0.00

0.00


0.00


0.00


7.13


0.00


0.00


7.51


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


012 CMTA27A [ 1] BUC.            1.000           0.00

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI              6.36

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA           0.00

D 2- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN                  0.00


6.16


5.95


6.03


6.36013 CMTA27B [ 1] BUC.           1.000           0.00          0.00

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI               6.55                    6 55

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2 1/2 - 4-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

0.00

0.00

0.00

6.55

014 CMTA27C1     [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

6.74

015 CMTA27D      [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 10MM- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

0.00

6.16

0.00

0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

6.16

016 CMTA27E      [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE... OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

0.58

0.00

0.00

0.58

017 CMTA27F      [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE... fier lat de pana la 50x6 mm-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

6.16

0.00

0.00

0.00

6.16

0.00

0.00

6.16

018 CMTA27G      [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... fier cornier de 25x25x4 mm-OPERATII EXECUTATE PE TERN

0.00

6.55 0.00 0.00

0.00

6.55

0.00

0.00

6.55

019 CMTA27H      [ Ij BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier cornier de 30x30x4 -45x45x5-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0.00

6.74

020 CMTA27I      [ 1] BUC.            1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE... fier cornier de 50x50x3-60x50x6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00 6.93 0.00 0.00

0.00

6.93

0.00

0.00

6.93

021 CMTB04A2     ( 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat,

0.00

12.33

0.00

0.00

0.00

12.33

0.00

0.00

12.33

pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

022 CMTB04A1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


0.00

10.02

0.00

0.00


0.00

10.02

0.00

0.00


10.02


023 CMTB04B1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


0.00

13.10

0.00

0.00


0.00

13.10

0.00

0.00


13.10


024 CMTB04B2 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


0.00

16.56

0.00

0.00


0 00

16.56

0.00

0.00


16.56


025 CMTB04C1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor

profilate din otel, cupru sau aluminiu-

dimensiunea materialelor-mm-fier

cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

10.79

0.00

0.00


10.79


026 CMTB04C2 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

13.10

0.00

0.00


0.00

13.10

0.00

0.00

13.10


027 CMTC12A1 [ 1] M              1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A

FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA

CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU

PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

028 CMTC12B [ 1] M               1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A

FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA

CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU

PNEUMATIC...GROS TABLEI-MM-6-7-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

6.36

0.00

0.00


0.00

6.74

0.00

0.00029 CMTC13A [ 1] BUC.            1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ 10BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

030 CMTC13B [ 1] BUC.            1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3, 1-5/ 10BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

031 CMTC14A [ 1] M              1.000

POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI-CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE... POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

032 CMTC15A [ 1] M

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL... CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-PANA LA 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

033 CMTC15B [ 1] M

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL... CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-1,1-3-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

034 CMTD18D1 [ 1] BUC.

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180 GRD-OPERATII EXECUTATE (PE TEREN


0.00

0.00

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00


6.36


6.55


0.19


5.20


10.21


6.55


035 CMTD18D2 [ 1] BUC.            1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


0.00


6.93


036 CMTD18E1 [ 1] BUC.            1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD,

INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA

LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2,

1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI 180-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


0.00

6.93

0.00

0.00


6.93037 CMTD20A [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG BILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

038 CMTD20B1 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

039 CMTD20B2 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

040 CMTD21A1 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

041 CMTD21A2 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

042 CMTD21B1 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC < 8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

043 CMTD21B2 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

044 CMTD21B3 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC >16/5 BUC-operatie executata pe teren


0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

13.48

13.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.36

6*36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00


0.00            10.98


0.00           13.48


0.00          15.41


0.00            10.98


11.56


0.00            11.56


0.00045 CMTD26A [ 1] BUC. 1.000 0.01 RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR 6.3 MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI 0.0' REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. 0.0'

DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10-OPERATIE EXECUTATA PE TEREN

046 CMTD26B [ 1] BUC.            1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR

MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI

REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25-OPERATIE EXECUTATA PE TEREN 047 CMTE08A [ 1] BUC. 1.000 0.0' EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA 16.3' ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON - 0.0 BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU 0.0

FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON-TEREN

048 CMTE09A1 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 1-3/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

049 CMTE09A2 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

050 CMTE09A31 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

051 ABF01B [ 1] TONA           1.000

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI

BETON NEFASONAT DIN SAU IN MIJLOCUL DE

TRANSPORT...MANUAL-operatie executata in

teren

3

0.00

6

6.36

3

0.00

3

0.00

3

0.00

5

6.55

3

0.00

3

0.00

0

0.00

7

16.37

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

10.40

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

11.56

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

12.52

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

82.82

0

0.00

0

0.00


6.36


6.55


16.37


10.40


11.56


12.52


82.82052 ABF02B [ 1] TONA 1.000 0.00 DESCĂRCAREA OTELULUI BETON FASONAT IN 69.72 MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL-OPERATIE 0.00 EXECUTATA IN TEREN 0.00

053 ABF03A [ 1] TONA 1.000 0.00 TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA 77.04 A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA 0.00 DE 10M- OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN 0.00

054 ABF04A [ 1] TONA 1.000 0.00 DEPOZITAREA MANUALA A OTELULI BETON... 75.11 NEFASONAT-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN 0.00

0.00

055 ABF05A1 [ 1] TONA 1.000 0.00 ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN 254.23 COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL-OPERATIE 0.00 EXECUTATA IN TEREN 0.00

056 ABF05B1 [ 1] TONA 1.000 0.00 ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN 219.56 COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL-OPERATIE 0.00 EXECUTATA IN TEREN 0.00

057 ABF06A [ 1] TONA 1.000 0.00 ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN 182.01 COLACI ..DIAM.10-12 MM MANUAL- OPERAȚIE 0.00 EXECUTATA IN TEREN 0.00 058 ABF06B [ 1] TONA 1.000 0.00 ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN 176.23 COLACI ..DIAM.14-16 MM MANUAL-OPERATIE 0.00 EXECUTATA IN TEREN 0.00

059 ABF06C [ 1] TONA 1.000 0.00 ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN 150.23 COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL-OPERATIE 0.00 EXECUTATA IN TEREN 0.00

060 ABF07B [ 1] TONA 1.000 0.00 TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU 97.26 MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM- 0.00 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN 0.00

061 ABF07C [ 1] TONA 1.000 0.00 TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU 97.26 MIJLOACE MECANICE...DIAM 14-16 MM- 0.00 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN 0.00

0.00

69.72

0.00

0.00

69.72

0.00

77.04

0.00

0.00

77.04

0.00

75.11

0.00

0.00

75.11

0.00

254.23

0.00

0.00

254.23

0.00

219.56

0.00

0.00

219.56

0.00

182.01

0.00

0.00

182.01

0.00

176.23

0.00

0.00

176.23

0.00

150.23

0.00

0.00

150.23

0.00

97.26

0.00

0.00

97.26

0.00

97.26

0.00

0.00

97.26

062 ABF07D [ 1] TONA          1.000

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU MIJLOACE MECANICE...DIAM 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

063 ABF08A [ 1] TONA          1.000

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU MIJLOACE MANUALE...DIAM 6-8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

77.04

0.00

0.00

0.00

77.04

0.00

0.00

155.04

155.04

0.00

0.00


064 ABF08B [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MANUALE ...DIAM 10-12MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

065 ABF11A [ 1] TONA

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A BARELOR FASONATE-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

066 ABM05A [ 1] TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

067 ABM05B       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

139.64

0.00

0.00

0.00

139.64

0.00

87.63

0.00

0.00

0.00

87.63

0.00

693.36

0.00

0.00

0.00

693.36

0.00

635.58

0.00

0.00

0.00

635.58


0.00

0.00

77.04

0.00

0.00

155.04

0.00

0.00

139.64

0.00

0.00

87.63

0.00

0.00

693.36

0.00

0.00

635.58


068 ABM05C [ 1] TONA 1.000 0.00 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN 520.02 FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. 0.00 •DIAMETRUL 10 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN


0.00

520.02

0.00


0.00          520.02


069 ABM05D       |

; 1] TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL

BETON IN

481.50

481.50

FUNDAȚII IZOLATE

SI GRINZI

: DE FUNDAȚIE..

0.00

0.00

.DIAMETRUL 12 MM-

-OPERAȚIE

EXECUTATA IN

0.00

TEREN

070 ABM05E       |

; 1] TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL

BETON IN

442.98

442.98

FUNDAȚII IZOLATE

SI GRINZI

: DE FUNDAȚIE..

0.00

0.00

.DIAMETRUL 14 MM-

-OPERAȚIE

EXECUTATA IN

0.00

TEREN

071 ABM06A      [

; 1] TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL

BETON IN PLACI

645.21

645.21

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 6-7             0.00                                   0.00

MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN                    0.00


0.00


0.00


481.50072 ABM06B [ 1] TONA 1.000 0.00 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI 548.91 DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 8 MM- 0.00 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN 0.00

073 ABM06C [ 1] TONA 1.000 0.00 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI 414.09 DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 10-14 0.00 MM-OPERATIE EXCUTATA IN TEREN 0.00

074 ABM08A1A [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 7.70 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 6 MM- OPERAȚII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

075 ABM08A1B [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 7.90 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 7-8 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

076 ABM08A1C [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 7.90 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA.., 0.00 DIAMETRUL 10-12 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

077 ABM08A1D [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 6.36 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 14-16 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

078 ABM08A1E [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 8.67 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN

079 ABM08A1F [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 8.86 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 22 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN

080 ABM08A1G [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.24 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 25 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00

548.91


0.00

0.00          548.91

0.00

414.09

0.00

0.00          414.09

0.00

7.70

0.00

0.00            7.70


0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

6.36

0.00

0.00

0.00

8.67

0.00

0.00

0.00

8.86

0.00

0.00

0.00

9.24

0.00

0 00


7.90


7.90


6.36


8.67


8.86TEREN

081 ABM08A1H [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.44 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 28 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN

082 ABM08A1I [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.63 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

083 ABM08A1K [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.82 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 36 MM- 40 MM-OPERATII 0.00 EXECUTATE IN TEREN

084 ABM08A2A [ 11 BUC. I.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.05 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 6 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

085 ABM08A2E [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.05 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 1-20 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN 086 ABM08A2F [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.44 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 22-25 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

087 ABM08A2H [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 9.82 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 28 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

088 ABM08A21 [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 10.21 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

0.00

9.44

0.00

0.00

9.44

0.00

9.63

0.00

0.00

9.63

0.00

9.82

0.00

0.00

9.82

0.00

9.05

0.00

0.00

9.05

0.00

9.05

0.00

0.00

9.05

0.00

9.44

0.00

0.00

9.44

0.00

9.82

0.00

0.00

9.82

0.00

10.21

0.00

0.00

10.21

089 ABM08A2J [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA. . PRIN 10.59 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 36 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

090 ABM08A2K [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 11.56 SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... 0.00 DIAMETRUL 40 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN


0.00

10.59

0.00

0.00

0.00

11.56

0.00

0.00


10.59


11.56


091 APF02B

[ 1] TONA

1.000

0

descărcarea

sau incarcarea pla

selor din

96

mijlocul de IN TEREN

transport-OPERTAIE

EXECUTATE

0

0

092 APF03A1

[ 1] TONA

1.000

0

transportul

manual a plaselor

sudate pe

152

lOm-greutate

EXECUTATE IN

plasa-3kg/mp-OPERATII

TEREN

0

0

093 APF03B1

[ 1] TONA

1.000

0

transportul

manual a plaselor

sudate pe

120

lOm-greutate

EXECUTATE IN

plasa-3-6kg/mp-OPERATII

TEREN

0

0

094 APF04A

[ 1] TONA

1.000

0

depozitarea

manuala a plaselor

sudate..

130

in depozit-OPERATII EXECUTATE

IN TEREN

0

0


095 APM01A [ 2] TONA 1.000 0 montarea plaselor sudate in elemente de 741 construcție plane si orizontale, 0 greutatea plasei pana la 2kg/mp-OPERATIE 0 EXECUTATA IN TEREN

096 APM01B [ 1] TONA 1.000 0 montarea plaselor sudate in elemente de 520 construcție plane si orizontale, 0 greutatea plasei intre 2-3 kg/mp- 0 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN


097 APM01C       [

1] TONA

1.

.000

0

montarea plaselor

sudate in

elemente

de

414

construcție plane si orizontale, 0 greutatea plasei intre 3-4 kg/mp- 0 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN


00

0.00

30

96.30

00

0.00

00

0.00

00

0.00

15

152.15

00

0.00

00

0.00

00

0.00

38

120.38

00

0.00

00

0.00

00

0.00

97

130.97

00

0.00

00

0.00

00

0.00

51

741.51

00

0.00

00

0.00

00

0.00

02

520.02

00

0.00

00

0.00

00

0.00

09

414.09

00

0.00

00

0.00


96.30


152.15


120.38


130.97


741.51


520.02


414.09098 APM01D [ 1] TONA          1.000

0.00

346.63

0.00

0.00


montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 4-6 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

099 APF03A123        BUC.           1.000

TRANSPORT MANUAL PE 10M-PANA LA AUTO- SI

INCARCAREA IN AUTO(PRECUM SI DESCĂRCAREA

SI TRANSPORTUL MANUAL PANA LA ATELIER) A

OBIECTELOR DE JOACA DEZAFECTATE IN TEREN 50KG/BUC

 • 100 APF03A1         [1]  TONA       0.100

TRANSPORTUL MANUAL A PLASELOR SUDATE PE 10 M   152.15

GRUTATE PLASA - 3KG/MP - OPERAȚII EXECUTATE

PE TEREN

 • 101 APF02B          [1]  TONA       0.100

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA PLASELOR DIN

MIJLOCUL DE TRANSPORT - OPERAȚII EXECUTATE

PE TEREN

 • 102 APF04A           [1] TONA 0.100

DEPOZITAREA MANUALA A PLASELOR SUDATE IN       130.97

DEPOZIT - OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

0.00

 • 103 RPSF16A1 [13] BUC.           1.000

CURATAT DUZE

0.00 0.00

 • 104  W3E01A1     [ 2] BUC.            1.000

REGLARE DUZE FÂNTÂNI

0.00 0.00

 • 105 CMTC01A1B [ 5] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/

1 buc executata in teren

 • 106 CMTC01A1B [ 6] BUC. 1.000 0.00 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 5.93 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0.00 marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l- 0.00

  6/ buc executata in teren


  346.68

  0.00

  0.00

  346.68

  0.00

  37.93

  0.00

  0.00

  37.93

  0.00

  15.22

  0.00

  0.00

  15.22

  0.00

  9.63

  0.00

  0.00

  9.63

  0.00

  13.10

  0.00

  0.00

  13.10

  0.00

  5.39

  0.00

  0.00

  5.39

  0.00

  7.92

  0.00

  0.00

  7.92

  0.00

  5.91

  0.00

  0.00

  5.91

  0.00

  5.93

  0.00

  0.00

  5.93 • 107 CMTC01A1C [ 2] BUC. 1.000 0.00 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 5.95 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0.00 marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 0.00 -8 / buc executata pe teren

 • 108 CMTC01A1D [ 2] BUC. 1.000 0.00 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 5.89 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0.00 marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 0.00 -12 / buc executata in teren

 • 109 CMTC01A2A [ 2] BUC. 1.000 0.00 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 6.20 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari 0.00 -paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / buc 0.00 executata pe teren

 • 110 CMTE09A1 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - RAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 1-3/1 buc- executata pe teren

0.00

5.95

0.00

0.00

5.95

0.00

5.89

0.00

0.00

5.89

0.00

6.20

0.00

0.00

6.20

0.00

6.24

0.00

0.00

6.24

 • 111 CMTE09A2 [ 3] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - RAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE RAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/ buc, executata in teren

109 CMTE09A31 [ 3] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/buc, lucrare executata in teren

6.36


0.00

0.00

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00


6.45NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE.

LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI-DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396211 ASISTENTA TEHNICA SCENA MARE SI SCENA MICA/ORA

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM crt.        sau

Subcapitol(norma comasata) Denumire

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

(col.3x       (col.3x     (col.3x

col.4b)       col.4c)      col.4d)

( RON )       ( RON )       ( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0              1                   2

3

4

5

6                  7                  8

9

001 EH03A1     [ 1] ORA

ASISTENTA TEHNICA SCENA

1.000

0.00

38.52

0.00

0.00

0.00

38.52

0.00

0.00

38.52

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT, ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

.IRECTOR

,IN M1HAEL DANILĂi


DIRECTOR AD, CRISTINEL S(DIRECTOR ECONOMIC

EMILIA JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUS


BIROU PRETURI SI DEVIZE MARI A MAGDALANA PRIPUObiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări


Deviz oferta 396212 ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI/ORA


Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr. UN    CANTITATEA

ort.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica 0            1                  2               3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                  8

9

001 EH03A1    [ 2] ORA            1.000

ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURĂTORII PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33.69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN


LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


PRETURI DIFERITE FATA DE


PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


j-'DIREcîofc^E^ÎRAL ALINÎMIHAEL^D^NILA


DIRECTOR ADJUNCT CRISTINEL SCiliOPU


DIRECTOR ECONOMIC EMILIA JENY BUCUR^


SEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUSObiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396213 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHNICA

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

.DÎR^CTOÎlrȘENERAL

..ALIN" MIHAEipE^NILASEF SERVICIU TEHNIC PANAINTE MARIUSNr. Capitol de lucr. crt.        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+

6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica 0             1                   2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                 8

9

001 AUT1153

AUTOUTILITARA DACIA

ORA

1.000

0.00

0.00

43.77

0.00

0.00

0.00

43.77

0.00

43.77

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396214 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHNICA

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA

(col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

Secțiunea tehnica țl                1                       2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                 8

9

001 AUT1154          ORA

AUTOFURGON IVECO DAILY

1.000

0.00

0.00

48.68

0.00

0.00

0.00

48.68

0.00

48.68

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STAȚIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

:• u DIRECTOR/SENERAL a££n mtrak anim

DIRECTOR AD.

CRlăjINEL. .SC


DIRECTOR ECONOMIC EMI^Lfa. JENY BUCUR

SEF SERVICIU TEHNIC

PANAINTE MARIUS

BIROU PRETURI SI DEVIZE MAR TA Marznat.rma RR fny


Obiectivul:

Obiectul:


0401  45000000

0002 '45000000

TARIFE SGU 2020 SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

DevJb oferea 396217' SCENA MARE MONT'Ai SI DEMCNTAT/Z1 EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica                                                        Secțiunea financiara

1 2345678 9

001 RPCH10D1     [

MONTAT SI 1'1" MONTAT

1] BUC.

1 SCENA

1.000

0.00

1170.93

0.00

0.00

0.00

1170.93

0.00

0.00

005 W2E07A2     [

RACORD LA TABLOUL

1] BUC.

ELECTRIC-DEMONTAT

1.000

0.00

77.04

0.00

0.00

0.00

77.04

0.00

0.00

006 W2E07A2     [

RACORD LA TABLOUL

2] BUC.

ELECTRIC-MONTAT

1.000

0.00 77.04

0.00

0.00

77.04

0.00

NOTA 1

: Perioada minima

Pentru perioade

de închiriere este de mai mici de 2 (doua)

2(doua) zile

zile, se va percepe tariful

de 2341,86 lei


1170.93NOTA 2: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A.IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERAiDIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR. DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATEMATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DEFACTURILE DE ACHIZIȚIE,' SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Obiectivul: 0401  45000000


Obiectul:    0002  45000000


TARIFE ccu 2020 SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări

Devie oferta 396218 SCENA MICA MONTAT SI DEMONTAT/ZI EVENIMENT


Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr. UM    CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA

(col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT

(col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica 0             1                  2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                  8

9

001 RPCH10D1     [ 2] BUC.

MONTAT SI DEMONTAT SCENA

1.000

0.00

819.65

0.00

0.00

0.00

819.65

0.00

0.00

819.65

005 W2E07A2     [ 1] BUC.

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT

1.000

0.00

77.04

0.00

0.00

0.00

77.04

0.00

0.00

77:04

006 W2E07A2     [ 2] BUC.

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT

1.000

0.00

77.04

0.00

0.00.

0.00

77.04

0.00

0.00

77,.04


NOTA 1: Perioada minima de Închiriere este de 2(doua) zile

Pentru perioade mai mici de 2 (doua) zile, se va percepe tariful de 1639.30 leiI,<        NOTA 2: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA>2;25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE

33,69%, COTA DE PROFIT 5%; SI COTADE T.V.A. IN CADRULACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN; FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE: PARCUS. UTILITATILC FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR ECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN ■;.< LUCRĂRILEEXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


DIRECTOR ADJUNCT         DIRECTOR ECONOMIC

CRISTINEL SQHTOPu"'        EMILIA JENY BUCUR


SEF SERVICIU TEHNIC

PANAINTE MARIUS


BIROU PRETURI SI DEVIZEObiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396215 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0015

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM    CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata) Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col. 4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica 0            1                2

3

4

5

6

Secțiunea financiara

7                  8

9

001 EI12A1     [ 1] BUC.

MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET, CF.HCL538/2015/EVENIMENT

1.000

TRIF

0.00 102.08 0.00 0.00

0.00

102.08

0.00

0.00

102.08

002 AUT1154          ORA

AUTOFURGON IVECO DAILY

2.000

0.00

0.00

48.68

0.00

0.00

0.00

97.36

0.00

97.36


Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2020

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396216 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT LUMINI/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0015

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col. 4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

d)Transport

( ron Zum)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON

Secțiunea tehnica                                                       Secțiunea financiara

01 2345678 9

001 EI13A1 [ 1] BUC.            1.000

INSTALARE LUMINI SCENA SI DEMONTARE

LUMINI SCENA

0.00


002 AUT1153

ORA

2.000

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

43.77

0.00


0.00

42.76

0.00

0.00           42.76

0.00

0.00

87.54

0.00           87.54


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 33,69%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 19,26 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).                                                                                           -

A

Z' •cu.Wfzîs.A                                                                                                                                                    ..

/ DIRECTORițCENȘȘRAL          DIRECTOR ADJUNCT          DIRECTOR ECONOMIC           SEF SERVICIU TEHNIC            BIROU/PRETURI SI DEVIZE >. 1 » ’ ' R

/, ALfiî/MIlâLEKS&IIA         CRtfilINSE SCHIOPU^       EMILIA JENY BUCUR            PANAINTE MARJUS              MARJA MkGnAT.KNA PRIPU +5+  ' I®f5

cu

LUCRĂRI SUPLIMENTARE TEHNIC

[ ton ]

Nr.    Capitolul de lucrări

crt. Simbol

Denumire resursa Observații Corecti i

. U. M.

Cantitatea Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                  1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

1      DGO1B1[1]    09

DESFACERE PAVAJ

MP

1,00000

0,00 10,02

0, 00 0, 00 10, 02

0,00

10,02

0,00

0,00

10,02

2      RPSA17B1[2]  09

MONTAT ȚEAVA PE DN 32X2

M

1,00000

0,00

17, 98

0,00

0,00

17,98

0, 00

17, 98

0,00

0,00

17,98

3      W1S07B2      09          M

CABLU TIP...,6KV,TRIF 7OMMP,INTRODUS DE PROTECȚIE LA TRECEREA PRIN PEREȚI

1,00000

PRIN ȚEVI

0, 00 3, 32 0,00 0,00 3,32

0,00

3,32

0,00

0, 00

3,32

4      RPEG18A1[2]  09

REFĂCUT LEGATURI ELECTRICE

BUCATA

IN CORPUL

1,00000

DE ILUMINAT

0,00

38,46

0, 00

0,00

38,46

0,00

38,46

0,00

0,00

38,46

5      IC34D1[17]   09     BUCATA

MONTAT DOP DE OTEL IN LOCUL DUZEI, 2

1,00000

TOLI

0,00

5,20 0, 00 0, 00

5,20

0, 00

5,20

0,00

0,00

6      SA40F1       09     BUCATA        1,00000

FLANSA OARBA PLANA,DIN FONTA,PT.CONDUCTE DE PRESIU

NE,MONTATA PE ZIDURI,AVIND D=150 MM

0,00

23, 69 0,00 0,00

23,69

0, 00

23,69

0,00

0,00

iQi2! W

7                      09

BUCATA

1,00000

0, 00

0,00

DEMONTAT DISTRIBUITOARE


0,00

0,00

101,11

8      ATE09G(5]

DEMONTAT ROBINETT

09

BUCATA

1,00000

0,00

6, 55

0,00

0,00

6, 55

9      RPSB15F1

INLOC.TUB D=200MM

ETANȘA

T CU FRING.ALBA

09     BUCATA

CU GURA CURĂȚIRE DE

SI CIMENT

1,00000

FONTA

0,00

50, 27

0,00

0,00

50,27

10     ACE07C1      09

SPALAREA SI DESINFECTAREA ALIMENTAR

E CU APA AVIND DN 100

SUTE M

CONDUCTELOR

1,00000

DE

0,00

38, 52

0,00

0,00

38,52

11     RPCO59A1

MONTAJ COȘURI DE

09

GUNOI

BUCATA

1,00000

0,00

14,25

0,00

0,00

14,25

12     CMTH07D

ÎNLOCUIRE BOLȚ d=

09

12 MM CU

BUCATA

L=120 MM

1,00000

0, 00

6,16 0,00 0,00

6, 16

13     RPDE11A

PLANTAREA STÂLPILOR

09

DIN

BUCATA        1,00000

METAL CONFECȚIONAȚI INDUSTRIAL

0,00

28,12

0,00

0,00

28,12

14     RPCS08A1

UMPLEREA ROSTURILOR

09

LA

MP

PAVAJ CU NISIP

1,00000

0,00 8, 47 0, 00

0, 00 8,47

15     DE11A1       09

BORD MICI PREF BETON 10 X

TROTUARE

SPATII VERZI ALEI AȘEZATE

M        1,00000

15 CM PT INCADR

FUND BETON 10 X 20 CM

0,00

5,84 0,00 0, 00

5,84

16     EI16B

09

BUCATA

1,00000

0, 00

27, 93

0,00

0,00

0, 00

6,55

0,00

0,00

6, 55

0,00

50,27

0,00

O, 00

50,27

0,00

38, 52

0,00

0,00

 • 38,52

0,00

14,25

0,00

0,00

14,25

0,00

6,16

0,00

0,00

6, 16

O, 00

28,12

0,00

0,00

28,12

0,00

8,47

MONTAT GHIRLANDE CU STEGULETE L= 22 M

0, 00

27,93

0,00 6,93 0, 00 0,00

6,93


17     RPAF08A1     09     BUCATA        1,00000

56,

DEMONTAREA ELECTROPOMPEI DE PE SASIU                      0,

0,

56,

.00

,35

. 00

.00

. 35

18     RPAC30A1     09     BUCATA        1,00000           0,

12,

DEMONTARE FLOTOR LA FANTANA                                0,

0,

12,

.00

.31

.00

00

. 31

19     RPAD11B1     09     BUCATA        1,00000           0,

16,

MONTARE FLOTOR FANTANA                                     0,

0,

16,

00 .18 00 00 18

20     IZA04A1      09         MP        1,00000           0,

7,

CURATARE CU PERIA DE SARMA CONDUCTE, ARMATURI SI           0,

SUPORȚI METALICI                                             0,

7,

00

70

00

00

70

21     M1B14A1      09

BUCATA         1, 00000           .0,00

125,19

DEMONTAT ELECTROPOMA IN SUBANSAMBLE,CURATAT, GRESAT , REMONTAT

0,00

0,00

125,19

M1J25A1

1, 00000

DECAPARE 51 SPALARE TEVT CROMATE L=1.3 M/BUC

23 ACE07C1 09 SUTE M        1,00000

 • 38,52

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE

ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 100

 • 38,52

  24 ATE28A01


  09 BUCATA


  1,00000


  REVIZIE INSTALAȚIE ELECTRICA FÂNTÂNI


  0,00

  269,64

  0, 00 0,00 269, 64


  25 ATE07C


  09 BUCATA


  1,00000


  0,00


0,00

0,00

27,93

0,00

56, 35

0, 00

0,00

56,35

0,00

12,31

0,00

0,00

12,31

0,00

16,18

0,00

0, 00

16,18

0,00

7,70

0,00

0,00

7,70

0, 00

125,19

0,00

0,00

125,19

0,00

6, 93

0,00

0,00

6, 93

0, 00

38,52

0,00

0,00

38,52

0,00

269,64

0,00

0,00

269,64 ''

541

REVIZIE SI REGLARE INSTALAȚIE AUTOMATIZARE                0

0 541

26     EH10XB       09     BUCATA        1,

,00000           0

VERIFICAT SI REPARAT INSTALAȚII ELECTRICE -ORNAMENTE SĂRBĂTORI

0 0

9

27     L2E41B1      09     BUCATA        1,

,00000           0

13

PRINDERE FIGURI ORNAMENTALE IN CÂRLIGE SI ANCORARE A LOR - ORNAMENTE SĂRBĂTORI

0

0

13

28     RPEJ02D      09     BUCATA        1,

,00000           0

MONTAREA DIBLURILOR AUTOFORANTE IN ZIDĂRIE CARA MIDA SAU BETON

DE                0

0,

6,

29     EE10XA       09     BUCATA        1,

00000            0,

23,

REFLECTOR,PROIECTOR,FAR,MONTAT PE SUPORT EXISTENT CU POZIȚIE FIXA

0,

0,

23,

30      IZA10A1       09          MP         1,

00000            0,

12,

CURĂȚIREA SUPRAFAȚA MOCHETA PRIN PERIERE

0,

0,

12,

31     EE10XB       09     BUCATA        1,

00000            0,

38,

REFLECTOR,PROIECTOR,FAR,MONTAT PE SUPORT

EXISTENT

INCLUSIV LEGATURI ELECTRICE

0,

0,

38,

32     EE09XC       09     BUCATA        1,

00000           0,

38,

DEMONTAT SI MONTAT SPOT PAVAJ, INCLUSIV

LEGATURILE

ELECTRICE

0, o, 38,

33     RPEE15A1     09     BUCATA        1,

00000           0,

ÎNLOCUIT BECURI LA STÂLPI FOTOVOLTAICI, PE

SCARA           0,

0 7

21

541,21

00

0,00

00

0, 00

21

541,21

00

0,00

63

9,63

00

0,00

00

0,00

63

9, 63

00

0,00

87

13,87

00

0,00

00

0,00

87

13,87

00

0,00

16

6, 16

00

0,00

00

0,00

16

6, 16

00

0,00

11

23,11

00

0,00

00

0,00

11

23,11

30

0,00

71

12,71

30

0,00

30

0,00

71

12,71

30

0,00

52

38,52

30

0,00

30

0,00

52

38,52

34


RPEF21C


09


BUCATA


00000


ÎNLOCUIRE DULIE LA STÂLPI FOTOVOLTAICI, INCLUSIV LEGATURILE


0 7 0 0

7


35


RPEF22A


09


BUCATA


1,00000


ÎNLOCUIT GLOBURI PE STÂLPI FOTOVOLTAICI, PE SCARA


0

1

0

0

1


36


RPEF21B


09


BUCATA


1,00000


MONTARE SUPORȚI GLOBURI, PE SCARA, CU PRINDERE IN AUTOFORANTE


0

5 0 0

5


37


RCSE18B


09


1,00000


ETANSARE PROIECTOARE SI GLOBURI CU SILICON


0

8 0 0

8


38


EF06B1


09


BUCATA


1,00000


MONTAT SIGURANȚE 16 A, PROTECȚIE CIRCUITE SPOTURI SI PROIECTOARE


0

13

0

0

13


39


ED06A


09


BUCATA


1,00000


DEMONTAT SI MONTAT ACUMULATORI LA STÂLPI

FOTOVOLTA

ICI ( ÎNLOCUIRE )


o

14

0 0

14


40


RCSS16A


09


MP


1,00000


REPARAREA ÎMPREJMUIRILOR DIN PANOURI DE GARD DIN PLASA DE SARMA


0

9

0

0

9


41


IZA10B1


09


MP


1,00000


CURĂȚIREA SUPR TABLEI NEGRE LISE CU PERIE SIRMA SI

SMIRGHEL DEGRES WHITE SPIRIT PTR APLIC PROT ANTC


0

13

0

0

13


42


W2E09A02


09


BUCATA


1,00000


DEMONTAT JARDINIERE


o

12

0

o


00

13

00

00

13


00

35 00 00

35

0, 00

1,35

0,00

0,00

1,35

00

0, 00

97

5, 97

00

0,00

00

0,00

97

5,97

00

0,00

47

8,47

00

0,00

00

0,00

47

8,47

00

0, 00

48

13,48

00

0,00

00

0,00

48

13,48

00

0,00

83

14,83

00

0,00

00

0,00

83

14,83

00

0, 00

63

9, 63

00

0,00

00

0,00

63

9,63

00

0, 00

29

13,29

00

0,00

00

0,00

29

13,2SÎ,

■ ■

00

0, 00

13

12,13

00

0,00

00

0,00

‘r iȘA

13

I2,vi3>h43


CMTC14A[2]


09


BUCATA


1,00000


POLIS PUNCT DE SUDURA-HAFTURI- CU POLIZOR PORTATIV

LA CONF. METAL POLIZARE PCT SUDURA-PE TEREN

 • 44 IZA02XA[l] 09         MP        1,00000

CURATAREA PRIN METODE MANUALE A SUPRAF.DE BETON SI

METAL PRIN FRECARE CU PERIA DE SIRMA

 • 45 EI01Al[l] 09 BUCATA        1,00000

MONTAT ȘURUBURI CU PIULIȚA

 • 46 ATD41XC 09 BUCATA        1,00000

1 GAURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA CU DIAMETRUL SUB 12 MM

1

 • 47 EI01Bl[l] 09 BUCATA        1,00000

MONTAT CONEXPANDURI

 • 48     LZA10A3(2j   09         MB        1,00000

1 DEGRESARE MANUALA

1

 • 49     RPCP07XA[l] 09 BUCATA        1,00000

1 ÎNDREPTARE PLASE -GARD 500X2 500 MM

1

 • 50     RPIC76A1[2]  09 BUCATA        1,00000

DESURUBARE ȘURUBURI SI PIULIȚE

 • 51 RCSB15A[1] 09         MP        1,00000

SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON SAU METALICE, CURA

TARE SI SPALARE CU JET DE APA

0,00 0, 77 0,00 0,00 0,77

0,00

0,77

0,00

0,00

0,77

0, 00 2,12 0,00 0,00 2,12

0, 00

2,12

0,00

0,00

2,12

0, 00 2,89 0, 00 0,00 2,89

0, 00

2,89

0,00

0,00

2,89

0,00 .9,26 0, 00 0, 00 .9,26

0, 00

19,26

0,00

0,00

19,26

0, 00 3,85 0,00 0, 00 3,85

0,00

3,85

0,00

0,00

3,85

0,00

2,71

0,00

0,00

2,71

0,00

12,71

0,00

0,00

12,71

0,00 4,Of 0,00 0,00 4,06

0,00

14,06

0,00

0,00

14,06

0,00

2,89 0,00 0,00

2, 89

0,00

2,89

0,00

0,00

2,89

0,00

3, 14 0,00 0,00

3,14

0,00

43,14

0,00

0,00

43,14

,"i

52     RPAC22A1     09     BUCATA        1,00000

0,

35,

DEMONTARE SI REMONTARE MOTOR ELECTRIC PE SASIU ( REVIZIE

0,

0,

35,

53     RPSF03A[l]   09      M CUB        1,00000

o,

DIVERSE EVACUAREA APEI DIN VASUL TAMPON CU ELECTROPOMPA

0,

o,

1,

54     RPIC76A1[1]  09     BUCATA        1,00000

0,

DESURUBARE ȘURUBURI AUTOFILETANTE

0,

0,

0,

55     TRI1AA08C1 09       TONE        1,00000

0,

DESCĂRCARE DIN AUTO CU LOPATA PIETRIȘ, NISIP, MOLOZ

0,

0,

4,

56     TSD01C1      09      M CUB        1,00000

0,

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0,

0,

8,

57     DE10A[l]      09     BUCATA        1,00000

0,

17,

PLANTAREA STÂLPILOR DIN METAL CONFECȚIONAȚI INDUSTRIAL

0,

0,

17,

50     PJ04XA(l]    09         MP        1,00000

0,

11,

CURATARE PEREȚI DE VOPSEA CC ȘPACLU SI PERIA DE SARMA

0,

0,

11,

59     SD17XA[1]    09     BUCATA        1,00000

0,

DEMONTARE DUZE SI NIPLE 1"

0,

60     RPAC22C1[1]  09 BUCATA        1,00000           O,

20,

DEMONTAREA MOTOR POMPA CU CIOCAN SI LEVIER                0,

0, 20,

30

0,00

59

35,69

30

0,00

30

0,00

59

35,69

30

0, 00

54

1,54

30

0,00

30

0,00

54

1,54

30

0,00

39

0,39

30

0,00

30

0,00

39

0,39

30

0,00

32

4,82

30

0,00

30

0,00

32

4,82

30

0,00

34

8,34

30

0,00

30

0,00

34

8,34

30

0,00

12

17,72

30

0,00

30

0,00

12

17,72

30

0,00

56

11, 56

30

0,00

30

0,00

>6

11,56

61 DC05A[l] 09 BUCATA        1,00000           0,00

5,01

CUPOANE ( ANCORE )-OTEL.BETON D=10 MM                       0,00

0,00

5,01

64     RPCT14A1[1]  09

MP

1,00000

0,00

10, 40

DESFACEREA TENCUIALA VECHE

MEDIE .5 CM

DE PE PEREȚI,

GROSIME

0,00

0,00

10,40


0,00

10,40


0,00

0,00


10,40


65 RPSF05Al[l] 09 BUCATA        1,00000


LEGATURI ELECTRICE LA POMPE SI ELECTROPOMPE


41, 25 0,00 0, 00

41,25


41,25


66 TSH09XA[l] 09 SUTE MP        1,00000


SPALAT CU JET DE APA BAZINE


0,00

14,54

0,00

0,00


0,00

14,54

0,00

0,00

14,54


67 RPSF03A[2] 09 MCUB        1,00000

EVACUAREA APEI DIN CANALUL COLECTOR CU MOTOPOMPA


1,54

0,00

0,00

1, 54


0,00


68     RPIA13C[1] 09     BUCATA

DEMONTĂRI UTILAJE POMPE

MANUALE,MECANICE,ELECTROPO

MPE, INJECTOARE,ARZATOARE DE GAZE SU

1,00000

COMB.LICHID

0,00

64,14

0, 00

0,00

64,14

69     M1B14A1[1]   09     BUCATA

MONTAREA ELECTROPOMPELOR PE SASIU

1,00000

0,00

125,19

0, 00

0,00


0, 00

64,14

0,00

0,00


0,00

125,19

0,00

0,0062     CL17XB[1J    09     BUCATA        1,00000           0,

57,

MONTAT PERGOLE IN CONEXPANDURI SI COLTARE                 0,

METALICE                                                      0,

57,

,00            0,00

.78                         57,78

.00                                         0,00

.00                                                       0,00

.78                                                                     57,78

63     RPIF05C[l] 09     BUCATA        1,00000           0,

5,

CONFECȚIONAT INELE PRINDERE LANȚ LA LEAGANE               0,

0,

5,

,00              0, 00

.78                          5,78

.00                                         0,00

.00                                                       0,00

.78                                                                      5,78

125,19

125,19

70     M1MO7A1[1]   09

1,00000

0, 00

0,00

20,81

20,81

DEMONTARE RULMENȚI DIN LAGARE

0,00

0, 00

0,00

0,00

20,81

20,81

71

MONTĂRI

M1M07A1[2]

B RULMENȚI IN

09

LAGARE

1,00000

0, 00

16, 37 0,00 0, 00

16, 37

0,00

16,37

0,00

0, 00

16,37

72     RCSM16A[1] 09

REPARAȚII PLACAJE FAIANȚA

MP

1,00000

0, 00

112,48

0,00

0,00

112,48

0,00

112,48

0,00

0,00

112,48

73     RCSJ11A[2]

TENCUIELI CU ADEZIV

09

CM 25

MP

1,00000

0, 00 142,72

0, 00 0,00 142,72

0,00

142,72

0,00

0,00

142,72

74     RCSK40C[l]   09

DESFACERE COVOR ANTITRAUMA

MP

DIN PLACI

1,00000

1X1 M

0, 00 8,86 0,00 0,00 8,86

0,00

8,86

0, 00

0,00

8,86

75     TSH09XA[2] 09

ALIMENTARE CU APA FÂNTÂNI

M CUB

1,00000

0, 00 4,82 0, 00 0,00 4,82

0,00

4,82

0,00

0,00

4,82

76     RPGA37E09[l] 09     BUCATA        1,00000           0,

7,

MONTAT PRIN INFILETARE ȚEVI PREAPLIN DN 75,H=1000 MM      0,

0,

7,

.00            0,00

.13                          7,13

,00                                         0,00

.00                                                       0,00

.13                                                                      7,13

77     ATD41XC[1] 09     BUCATA        1,00000           0,

7,

GAURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA CU DIAMETRUL              0,

D=8 MM,ADÂNCIME 60 MM                                        0,

7,

.00            0,00

.06                          7,06

.00                                         0,00

00                                                    0,00

.06                                                                  7,06

78     CG03G2[l]    09         MP        1,00000           0,

20,

COVOR ANTITRAUMA DIN PLACI 1X1 M                            0,

0,

00            0,00                                                    Ar"

.42                        20,42                                         v'<-

00                                     0,00                          V ■

00                                                    0,00

20, 42

20,42

79     TSH09XA[l] 09    SUTE MP        1,00000           0,

14,

SPALAT CU JET DE APA BAZINE                                 0,

0,

14,

,00            0,00

,54                         14,54

.00                                               0, 00

.00                                                       0,00

■54                                                                     14,54

80     W1DO2A1[1]   09     BUCATA        1,00000           0,

6,

RELEU MONTAT IN CIRCUIT(DE                                   0,

SEMNALIZARE,PILPIIRE, CU                                      0,

RENT,TENSIUNE,TIMP,INTERMEDIAR)MONTARE                      6,

.00            0,00

36                         6,36

.00                                         0,00

.00                                                               0, 00

36                                                                  6,36

81     DH12XA[1]    09         MP        1,00000           0,

1,

CURATAREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE                     0,

NOROI,PAMINT ,IARBA, ETC.                                      0,

1,

00            0,00

.35                          1,35

.00                                         0,00

00                                                    0,00

35                                                                  1,35

82 IFBO9C1[1] 09         MP        1,00000           0,00

5,59

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN NISIP                  0,00

0,00

5,59

@3     RCSK4ID[1J 09         MP        1,00000           0,

7, DESFACERE PAVAJ DIN PAVELE ABNORME 150X120X150            0,

o,

7,

.00            0,00

.70                          7,70

.00                                         0,00

00                                                    0,00

.70                                                                      7,70

84      W1S07B2       09            M         1,000.00            .0.,

3,

CABLU TIP...,6KV,TRIF 70MMP,INTRODUS PRIN ȚEVI              0,

DE                                                                    0,

PROTECȚIE LA TRECEREA PRIN PEREȚI                          3,

00            0,00

.32                          3,32

.00                                         0,00

oo                                                    0,00

32                                                                  3,32

85     L2B64A1[1]   09     BUCATA        1,00000

1,

GAURIRE MANUALA LEMN 25-48 MM                              0,

0,

1,

,00            0,00

,16                          1,16

,00                                         0,00

,00                                                       0,00

, 16

86     TSE01Cl[l] 09         MP        1,00000           0,

2,

COMPACTAT MANUAL CU MAI DE MANA PLACI ANTITRAUMA          0,

0,

2,

,00             0,00

.06                         2,06

.00                                         0,00

.00                                                       0,00

, 06

87     M1B14A1      09 BUCATA        1,00000

0,00


0,00

125,19


125,19DEMONTAT ELECTROPOMPA IN SUBANSAMBLE, CURATAT, GREȘ

0,00

0, 00

125,19


AT,REMONTAT

92     ACF03A[l]

09      M CUB

1,00000

0, 00

11,75

UMPLUTURI IN ȘANȚURI

LA COND.DE ALIM

.CU APA SAU

0, 00

CANALIZARE LA TUB.DE

DRENAJ EXEC.CU

PAMANT

0, 00

11, 75

93 GD15Bl[lj 09 BUCATA

1,00000


EXECUTARE BRANȘAMENTE CU ȚEAVA PPE CU D=25 MM


0,00

86, 67


0, 00

0, 00

86, 67


94 RPSA09B[l] 09


1,00000


REPARAT FISURA BAZIN PVC PRIN APLICARE SE ADEZIV IN 2 STRATURI


0,00

5,01

0,00

0,00

5,01


95     DH27A1(1]

09

MP

1,00000

0,00

24,08

CURATAT BORDURI CU

PERIA DE

SARMA SI

VOPSIT

0,00

MANUAL 1 STRAT

0,00

24,08


88     EE19A[1]     09     BUCATA        1,00000           0,

2,

LAMPA SUBACVATICA 24 V MONTATA PE SUPORT                  0,

EXISTENT                                                      0,

.00

. 89

. 00

. 00

2,

.89

89     ACA36A[1]    09     BUCATA        1,00000           0,

9,

MONTAT MUFE DE LEGĂTURĂ D=40 MM LA ȚEAVA PEHD             0,

0,

9,

.00

63

00

00

63

90     ACA15A1[1]

MONTARE ȚEAVA PEHE

09

I D=40 MM

M

1,00000

0,00

3,66

0,00

0,00

3, 66

91     SF01C[l]

09

M

1,00000

0,00

3,08

EFECTUAREA PROBEI

DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A

0,00

INS

0,00

TAL. APA, EXEC.CU

COND.PVC

D=16-110MM

3,08

0,00


0,00


125,19


0, 00

2,89

0, 00

0,00

2,89

0,00

9,63

0,00

0,00

9, 63

0,00

3,66

0,00

0, 00

3, 66

0,00

3, 08

0,00

0, 00

3,08

0,00

11, 75

0,00

0,00

11, 75

0, 00

86, 67

0,00

0,00

86,67

0,00

5,01


96     DH27A1[2]    09         MP        1,00000

CURATAT BORDURI CU PERIA DE SARMA SI VOPSIT MANUAL 2 STRATURI

97     CO26A1[1]

DESCĂRCAT DIN AUTO

0 9     BUCATA

SI MONTAT CASUTA

1,00000

3X2 M

z

z

98     CO26A1[2]    09

DEMONTAT CASUTA 3X2 M SI

BUCATA        1,00000

INCARCAT IN AUTO

z

z

99     W2E09A02[l]  09

MONTAT JARDINIERE PE SOCLU

BUCATA

BETON

1,00000

z

z

100    DE10C[l]     09

MONTARE STEAG IN SUPORT PE

BUCATA

STÂLP

1,00000

101    DE10C[2]

DEMONTARE STEAG DIN

09

SUPORT

BUCATA

PE STÂLP

1,00000

102    RCSQ03A[l] 09

ÎNLOCUIRE GEAM TERMOPAN LA

MP

TÂMPLARIE

1,00000

PVC

z

z

103    M1MO7A1[3]

DEMONTARE RULMENȚI

09     BUCATA

DIN LAGARE

1,00000

104    M1MO7A1[4]

MONTARE RULMENȚI

09

BUCATA

1,00000

z

z

O, 00


O, 00 13,34

O, 00 0,00 13,34


43,34

O, 00


0,00

43,34

0, 00

16,22

0,00 0, 00

16,22

0, 00

46,22

0,00

0,00

46,22

0,00

16,22

0,00

0,00

16,22

0,00

46,22

0,00

0,00

46, 22

0,00

11, 19

0, 00

0,00

11,19

0, 00

21,19

0,00

0, 00

21,19

0,00

8,47

0,00

0,00

8, 47

0,00

8,47

0,00

0,00

8,47

0,00

8,47

0,00

0,00

8,47

0,00

8,47

0,00

0,00

8,47

0,00

16, 77

0,00

0,00

16, 77

0,00

26,77

0,00

0,00

26,77

0,00

15,63

0,00

0, 00

15, 63

0,00

35,63

0,00

0,00

35,63

0,00

11, 19 0,00 0, 00

11, 19

0,00

21, 19

0,00

0,00

V

21,19*“*

105 RCSJ18C[1] 09         MP        1,00000

19, 07

FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM

GROS EXEC.CU PASTA IPSOS+ARACET(GIPAC),

PERETI/TAVANE

0,00

19, 07

0,00

0,00

19, 07

106 RCSJ18D[1] 09         MP        1,00000

18, 49

FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 0.7MM

GROS.,PASTA-VAR +100KG IPSOS/MC

VAR-P.,PERETI/STALPI

0,00

18, 49

0,00

0,00

18,49

107    RCSJ10C[2] 09         MP        1,00000

REPAR TENC.INT.3CM, PE ÎMPLETITURA SARMA, LAT.DESF

.31-50CM ,SLITURI/GRINZI FALSE/MASCARI COND.

0,00

56, 62

0, 00

0, 00

56, 62

0,00

56, 62

0,00

0,00

56, 62

108    RCSJ37A[1] 09

DESFACERI DE TENCUIELI PEREȚI SAU TAVANE

MP        1,00000

INT./EXT. DRISCUITE, LA

0,00 5,7a 0,00 0, 00 5, 78

0,00

5,78

0,00

0,00

5,78

109    RCSJHBi2j 09         MP        1,00000          0,

31,

TENCUIELI SPECIALE-PROTECTIE, APASTOP/PERLIT, LA          0,

ZID.CARAM./BETON                                             0,

31,

.00            0,00

.59                        31,59

.00                                         0,00

.00                                                       0,00

.59                                                                 31,59

110    RCSJ12A[1] 09          MP         1, 00000           0,

40,

TENCUIELI INT.SCLIVISITE, MORTAR CIM.M-100T                0,

GROS.M                                                        0,

ED. 2CM, LA PEREȚI BETON/CARAMIDA, SPRAF.PLANE            40,

.00            0,00

.45                         40,45

00                                       0,00

.00                                                       0,00

.45                                                                     40,45

111    CSJ04D[l]    09         MP        1,00000           0,

42,

REPARAȚII TENCUIELI LA PEREȚI                               0,

0, 42,

.00            0,00

76                        42,76

.00                                         0,00

00                                                    0,00

76                                                                 42,76

112 RCSJ13A[1] 09         MP        1,00000           0,00

33,90

REPAR.TENCUIELI INT.DRISC.2CM,LA TAVANE,CIM.-VAR           0,00

M

-50T SPRIT+VAR-CIM.M-25T GRUND/ST.VIZIBIL

113 RCSJ18A[1] 09         MP        1,00000           0,00

18,87

FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM              0,00


GROS

.,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PEREȚI,'STÂLPI

o,c

18, 8

114    RCSJ28A[1] 09         MP        1,00000

o,c

21, S

PLACAREA PEREȚILOR CU PLACI DE GIPS-CARTON PE ZID.

o,c

0, c

CARAMIDA/LEMN/B.C.A., ÎNCAP.UMIDITATE NORMALA

21,8

115    RCSJ28C[1] 09         MP        1,00000

0, c

25,4

PLACAREA PEREȚILOR CU PLACI DE GIPS-CARTON PE ZID.

CARAMIDA/LEMN/B.C.A., ÎNCAP.UMIDITATE MARE

0,C

0,C

25,4

116    RCSJ37B[1] 09         MP        1,00000

0, C

20, 8

DESFACERI DE TENCUIELI SPECIALE INT./EXT. IU

PRAF

PE PIATRA, MOZAIC ETC

0, C 0,0 20,8

117    RCSM22A[1] 09         MP        1,00000

0, C

89, 5

REPAR.PLACAJE DIN FAIANTA-ACCEASI CULOARE SI FORMA

, PEREȚI/STÂLPI,FIX.CIM.-VAR M-100T

0, C

0, C

89, 5

118    RCSM33A[1] 09         MP        1,00000

0,0

35, 4

DEMONTARE PLACAJE DIN FAIANȚA, GRESIE, CERAMICA

0, C 0,0 35, 4

119    CI05XA[l]    09         MP        1,00000

0,0

59,7

PLACAJ DIN FAIANȚA LA PER.SI STILPI SI GLAF.SUPRAF>10MP,PLACI CUL.SI FORM.ACELAȘI FIX.PAST.ROMACRILE

0,0

0, 0

59,7

120    RPCM33XA[1] 09          M        1,00000

0, 0

8,4

INLOC.PIESELOR DECORATIVE DIN FAIANȚA CĂZUTE SAU DETERIORATE FIX.CU M100-T FRIZURI,BAGHETE,BORDURI

0,0

0,0

8,4

121    RCSK24A      02         MP        1,00000

0,0

83,7

REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, C U PLACI PANA LA 60CMP/BUC, ORICE FORMAT SI CULOARE

0, 0

0, 0

83,7

122    RCSK41C[1Ț 09         MP        1,00000

0,0

15,0

DESFACERE PARDOSELI RECI, DIN PLACI DE

0, 0

>0

17


10

0, 00

16

21,96

10

0,00

>0

0,00

16

21, 96

10

0,00

12

25,42

10

0,00

10

0,00

12

25,42

io

0,00

10

20,80

>0

0,00

>0

0,00

:0

20,80

10

0,00

»6

89, 56

10

0,00

10

0,00

16

89,56

10

0, 00

,4

35,44

io

0,00

0

0,00

4

35,44

>0

0,00

1

59,71

10

0,00

10

0,00

1

59, 71

>0

0,00

7

8,47

0

0,00

0

0,00

7

8,47

0

0,00

8

83,78

>0

0,00

10

0,00

8

83,78

o, oo

15,02


'O

2 'O


0,00'0\

\O^


BETON,MARMU

0,00

RA,PIATRA, GRESIE,PLACI CERAMICE,ETC.

15,02

123    RCSM17A[1] 09         MP        1,00000

0,00

112,29

PLACAJE GRESIE PORTELANATA, SMALTUITA/NESMAI.T. , MAT

A/LUCIOASA,PEREȚI INT./STÂLPI, CIM.-VAR M-100T

0, 00 0,00 112,29

124    CGllClfl]    09         MP        1,00000

0,00

28,89

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CU

PISCOTURI

IN UNA SAU MAI MULTE CULORI SIMPLE SAU CU DESEN

0,00

0,00

28,89

125    00101A01[1]  09         MP        1,00000

0,00

6, 74

VOPSITORII INTER.MAN. CU VOPSEA LAVAB "DEKO 1 STRAT"

(AMORSA DIL1.-4+VOPS) SUPR. NOI PUȚIN ABSORBANTE

0, 00 0,00 6, 74

126    00101C041[l] 09         MP        1,00000

0,00

8,67

VOPSIT EXT MAN. CU VOPS LAVAB "DEKO"(1 GRUND+1 VOPS CU 10%

APA+1 VOPS) PE SUPR. VOPS CU PROD SIMILARE

0, 00 0,00 8,67

127    00102F031[l] 09         MP        1,00000

0, 00

7, 90

TENCUIELI DECORAT SILICON "SILIKONPUTZ R15" MAN(GRP112+GR SILIC + TENC)SUP NOI VAR/BET

0,00

0,00

FARA TERMOIZ

7,90

128    00107A022[l] 09         MP        1,00000

0,00

24,08

TERMOIZOLARE FAȚADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXP

ANDAT CU ADEZIV "DEKOFLEX", PT.H>6 M; GROS.> 6 CM

0, 00 0,00 24,08

129    RCSO56A[1] 09         MP        1,00000

0,00

12,33

DEMONTĂRI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLO

ANE, CUTI RULOU, MASTI)

0,00

0,00

12,33

130    RCSO08H[l] 09     BUCATA        1,00000

0,00

25,04

REVIZ./ÎNLOCUIRE BROASCA DE CUPLAT FEREASTRA LA FE

RESTRE DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE

0,00

0,00

25,04

131    RPCJ08XEI1] 09          M        1,00000

0,00

28,89

15,02

0,00

112,29

0,00

0,00

112,29

0, 00

28,89

0,00

0,00

28,89

0,00

6, 74

0,00

0, 00

6,74

0,00

8,67

0,00

0,00

8,67

0,00

7,90

0,00

0,00

7,90

0, 00

24,08

0,00

0,00

24,08

0,00

12,33

0,00


REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.LA

USI,FERES.2CM

CU M.VAR-CIM M10-T SPALETI CURBI 15-25 CM LĂȚIME

 • 132    CK12XA[1]    09         MP        1,00000

USI METALICE CONFEC.DIN PROF.OLLAM.SAU TABLA SI

AC

CES.LA CONSTR.35M DIN OL,ICANAT

SUPRAF.TOC.PIN.7MP

 • 133    CK09XA[l] 09         MP        1,00000

FERESTRE METALICE SIMPLE,DUBLE SAU CUPLATE LA CONSTR.INAL.

PINA 35M,DIN OTEL CU SUPRAFAȚA PINA LA 3 MP

 • 134    RCSP35A[1] 09          M        1,00000

ÎNLOCUIRE GLAFURI LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

 • 135 RCSP35B[1] 09          M        1,00000

ÎNLOCUIRE GLAFURI LA FERESTRE DIN ALUMINIU

 • 136 RCSP35C[1] 09           M        1,00000

ÎNLOCUIRE PERVAZURI/BAGHETE DIN MASE PLASTICE LA USI SI FERESTRE

 • 137 RPCT25XB[1] 09         MP        1,00000

DESFACEREA ȘARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEM.COMPONENTE ALE

ASTEREALEI SCIND.RASIN.SAU PFL LA TURLE,CUP TURLE,CUP

 • 138 RPCH13B[1] 91         MP        1,00000

DESFACEREA ELEM.DE ACOPERIȘ DIN ASTERIALA INVELITO

RILOR DIN SCINDURA SAU PFL

 • 139 RCSI41B[1] 09         MP        1,00000

DEMONT.ELEM.DE ACOPERIȘ, INVELITORI DE TABLA, AZBO

CIMENT, PVC, CARTON, PANZA, STUF

00

00

89

0,00

0,00

28,89

00

04

00

00

04

0,00

77,04

0,00

0,00

77,04

00

60 00 00

60

0,00

88,60

0,00

0,00

88,60

00

13

00

00

13

0,00

12,13

0,00

0,00

12,13

00

48

00

00

48

0,00

13,48

0,00

0,00

13,48

00

27

00

00

27

0,00

3,27

0,00

0,00

3,27

00

05

00

00

05

0, 00

9, 05

0,00

0,00

9,05

00

24

00

00

24

0,00

9,24

0,00

0,00

Zo resfir

00

72

00

00

72

0,00

17,72

0,00

0,00

____"'J 17,72<iiia)£;!'T1 Z4,

140 RCSI41C[1] 09 MP 1,00000 0,

21, demont.elem.de ACOPERIȘ, INVELITORI DIN ȚIGLA, 0, OLA 0, NE, PLACI PRESATE DIN TABLA, PAS, PVC 21,

,00            0,00

.19                        21,19

.00                                               0, 00

■00                                                       0,00

19                                                                 21,19

141    TSH32F2[1]   09         MP        1,00000

0,00            0,00

18,10                        18,10

AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC

PT.COPII

CU ÎMBRAC. DIN DALE 50X50X8 CM. ROST.INIERBATE.

0,00                                       0,00

0,00                                                    0,00

18,10                                                                 18,10

TRANSPORT MATERIAL LEMNOS LA RAMPA

pag-1-2

CALCUL TARIF TRANSPORT MATERIAL LEMNOS LA RAMPA

 • 1. TAXE

 • a) Rovigneta - 5,83 lei/zi

 • b) RCA - 64,04 lei/zi

Total pct.l - 69,87 lei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se decontează in proporție de 50% pentru cursele la rampa restul decontandu-se pe alte lucrări (transpoarte).

Rezulta o cheltuiala totala pentru pct 1 de 69.87/2=34,94 lei/cursa

 • 2. MANOPERA

a) Șofer - 154,08 lei/zi (medie salariu șoferi)

Contribuție asiguratorie (2.5%) - 2,5% x 154,08=3,85 lei

Total pct.2 - 157,93 lei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se decontează in proporție de 50% pentru cursele la rampa restul decontandu-se pe alte lucrări (transpoarte ).

Rezulta o cheltuiala totala pentru pct. 2 de 144.53/2=78,97 lei/cursa

 • 3. COMBUSTIBIL - 33.39 lei/cursa (5.5 1/h x 6,07 lei/1)

Rezulta:

Tl=34,94+78,97+33,39=147,30 lei

Cheltuieli indirecte (33,69 %) - 49,63 lei

Deci T 1=147,30+49,63= 196,93 lei

Profit(5%) - 9,85 lei

Rezulta un total general al cheltuielilor ( pe cursa):

T= 196,93+9,85=206,78 lei/cursa

adica :T=4,60 lei/to x km

NOTA:

 • 1- Calculul s-a efectuat pentru un transport pe zi cu tractorul cu doua remorci pe distanta de aproximativ 15 km( pe un sens);

 • 2- Un transport cuprinde aprox 10 mc de material lemnos .S-a aproximat greutatea de 300 kg/mc de crengi ( deci aprox 3 tone la un transport);

 • 3- Tariful nu cuprinde cheltuielile legate de incarcarea-descarcarea materialului lemnos;

 • 4- Tariful nu conține cheltuielile legate de staționare;

 • 5- Tariful nu conține TVA

Întocmit

Florin Stefanescu

PROIECTARE

ANEXA 3   •« ">•

Calculul tarifelor pentru proiectare Ora de manopera

Tarif constatare proiectare

COMPARTIMENT PROIECTARE

Calculul valorilor aferente documentațiilor de proiectare se stabilește pe baza prevederilor Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 privind “Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investițiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajării teritoriului”.

Tariful orar To este stabilit astfel incat sa asigure acoperirea costurilor totale de producție pentru proiectare (To : 25,27 lei/ora fara T.V.A. conform anexa 4.1.)

In baza acestui To se calculează tarifarea pentru următoarele documentații:

 • a) Studii de urbanism ( studii de amplasament, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice zonale)

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.3.C si 7.3.D si a tabelelor anexa 7.3.C si 7.3.D -baza tarifara pentru studii si alte lucrări de proiectare preliminare proiectării de investiții

 • b) Studii de circulație urbana

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.5.A si 7.5.B si a tabelelor anexa 7.5.A si 7.5.B -baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație pentru artere si străzi si baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație privind detaliile de intersecții

cjSțudii de compoziție arhitectural peisagistica

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctul 7.6.A, 7.6.B, 7.6.C si a tabelelor anexa 7.6.A - baza tarifara pentru elaborarea studiilor de modelare si soluții de compoziție arhitectural peisagistica

 • 7.6. B - baza tarifara pentru întocmire de relevee pentru plantații

 • 7.6. C - baza tarifara pentru întocmirea releveelor pentru defrișat, plantat si transplantat arbori si arbuști.

d) Relevee construcții

Se vor intocmi in baza capitolului 7 pct. 7.9.A si a tabelului anexa 7.9. A.- baza tarifara pentru intocmire de relevee

elDocumentatii anexe la cererile de avize

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.30 si a tabelului anexa 8.30 - baza tarifara pentru elaborări de documentații anexe la cererile de avize, acorduri, teme la subproiectanti de specialitate sau intocmire de dosare tehnice.

flPocumentatii pe specialități pentru Autorizație de Construire, pentru execuție si alte lucrări

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.4. si a tabelului anexa 8.3.4. - baza pentru tarifarea proiectelor de construcții pe specialități sau/si anumite specifice ponderale in ansamblul unei clădiri sau a capitolului 6 pct. 6.14. A - baza tarifara pentru proictarea clădirilor si a altor lucrari(constructii, instalații, montaj, etc) pe transe din valoarea de investiție.

g)Documentatii pe specialități pentu lucrări inginerești si tehnico - edilitare Se vor întocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.5. si a tabelului anexa 8.3.5. - baza pentru t;

Ao/ ■?'A-


proiectelor de lucrări inginerești si tehnico - edilitare.


h) Documentat» ne specialități nentu lucrări inginerești, speciale sau exterioare

Se vor întocmi in baza capitolului 6 pct. 6.16.A. si a tabelului anexa 6.16.A. - baza tarifara pentru proiectarea lucrărilor inginerești, speciale sau exterioare

ilDocumentatii pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica Ia clădiri civile Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.11 si a tabelulului anexa 8.11- baza tarifara pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica la clădirile civile.

ilLucrari pentru dotări publice si de parcuri - unicate

Se vor intocmi conform capitolului 6.15D si a tabelului anexa 6.15D - baza tarifara pentru dotări publice si de parc

klDocumentatii economice

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.4.4. si a tabelului anexa 8.4.4. - baza tarifara pentru intocmirea documentațiilor economice - analiza si extragerea datelor necesare elaborării documentațiilor economice din studiile si proiectele vizate.

La tarifele calculate conform Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 se adauga TVA.

Se introduce tariful de constatare anexa 4.3.

ANEXA 4.1

Formular F3

OBIECTIV: 03-TARIFE LUCRĂRI 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: Ol-ORA MANOPERA PROIECTARE

[ ron ]

Nr.

crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa

Observații

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilajort

Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1      NMB100511     09        ORE        1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

19,26

19,26

PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

19,26

19,26

TOTAL A:

0,00

19,26

0,00

0,00

19,26

ExcutantHCL-

Obiectiv03

Obiect02

CategorieOl

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2020

TARIFE PROIECTARE

ORA MANOPERA PROIECTARE

Recapitulatie                                    [

ron ]

Material Manopera     Utilaj Transport

TOTAL

M          m          U          t

T

Cheltuieli directe

0.00      19.26       0.00       0.00

19.26

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

2.250%                      0.43

0.43

Mo         mo         Uo         to

To

TOTAL. CHELT. DIRECTE

0.00      19.69       0.00       0.00

19.69

Cheltuieli indirecte

Io = 33.690% x To

6.63

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

1.32

Valoare

V = To+Io+Po

27.64

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

27.64

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

5.25

TOTAL GENERAL pe categorie

32.90


Formular F3

OBIECTIV: 03-TARIFE LUCRĂRI 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: 02-TARIF CONSTATARE PROIECTARE


[ ron ]

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa

Observații

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilajort

Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE :

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1      NMB100511     09        ORE

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE

Sp.uti

1,00000

0,00

0,00

19,26

0,00

0,00

19,26

0,00

19,26

0,00

0,00

19,26

2      AUT1153       09

Sp.mat 0,00 Sp.man

AUTUTILITARA DACIA

ORE

0,00

Sp.uti

1,00000

0, 00

0,00

0,00

46,79

0,00

0,00

0,00

46,79

0,00

46,79

46,79

TOTAL A:

0,00

19,26

46,79

0,00

66, 05

ExecutantHCL-

Obiectiv03

Obiect02

Categorie02

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2020

TARIFE PROIECTARE

TARIF CONSTATARE PROIECTARE

Recapitulatie

[ ron ]

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport t

TOTAL T

Cheltuieli directe din care utilaje: -Vut termice -Vut electrice -Vut altele

0.00

19.26

46.79

46.79

0.00

0.00

0.00

66.05

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

2.

250%

0.43

0.43

TOTAL CHELT. DIRECTE

Mo 0.00

mo

19.69

Uo

46.79

to

0.00

To

66.48

Cheltuieli indirecte

Io

= 33.690% x To

22.40

Profit

Po

=   5.000% x (To+Io)

4.44

Valoare

V

= To+Io+Po

93.33

Organizare de șantier

os

=   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

93.33

17.73

TOTAL GENERAL pe categorie

111.06

Formular F3

OBIECTIV: 03-TARIFE LUCRĂRI 2020


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: 03-TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZAȚII                               [ ron ]

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa

Observații

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilajort

Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE '

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1      NMB100511     09        ORE

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE

2,60000

Sp.uti 0,00

0,00

19,26

0,00

0,00

19,26

0,00

50,08

0,00

0,00

50,08

2      AUT1153       09

Sp.mat 0,00 Sp.man

AUTUTILITARA DACIA

ORE

0,00

1,88000

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

46,76

0,00

0,00

0,00

87,91

0, 00

46,76

87,91

TOTAL A:                                     0,00

50,08 87, 91 0,00 137,98

ExecutantHCL-

Obiectiv03

Obiect02

Categorie03


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2020

TARIFE PROIECTARE

TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZAȚII


Recapitulatie

Material

M

Manopera m

Utilaj

u

Transport t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

50.08

87.91

0.00

137.98

din care utilaje:

-Vut termice

87.91

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

2.250%

1.13

1.13

Mo

mo

UO

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

51.20

87.91

0.00

139.11

Cheltuieli indirecte

Io = 33.690% x To

46.87

Profit

Po -   5.000% x (To+Io)

9.30

Valoare

V « To+Io+Po

195.28

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

195.28

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

37.10

TOTAL GENERAL pe categorie

232.38

TARIFE AUTOVEHICULE

ANEXA 4 Pag.1-7

Anexa 4.1.- Tarife pentru autovehicule si utilaje........................pag.1-2;

Anexa 4.2.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pentru modul de calcul....pag.3-5;

Anexa 4.3.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pe consum..pag.6-7;

Denumire

Valoare fara indirecte, profit si TVA

Valoare cu indirecte, si profit

Autocamion Iveco Trakker -PH 09 XFJ

118,36

166,15

Autocamion DAF- PH 11 EHP

106,06

148,88

Autocamion Roman PH 30 ADP

61,82

86,78

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, 11VJZ)

54,62

76,67

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

53,13

74,58

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

53,96

75,75

Autoutilitară Iveco Daily (PH09XFL, PH13LVU)

52,47

73,65

Autofurgon Iveco Daily PH 10 RVE

48,68

68,33

Autoutilitară Mercedes Sprint PH10GZT

48,97

68,74

Tractor U 533 L -PH46ADP

44,79

62,87

Tractor U 650 (PH06DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

49,05

68,85

Tractor U 445 (PH06DJX, 06DJY)

44,22

62,07

Tractoare Belarus (PH12LNP, 12LNS)

49,82

69,93

Minitractor Goldoni (PH102)

39,10

54,89

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

43,94

61,68

Autout. Dacia Logan (PH12ADP, 35PMP}

35,67

50,07

Autoutilitare Dacia 1307 l,6i (PH07CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)

43,77

61,44

Autoutilitare Dacia 1307 1,9D (PH11PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)

39,34

55,22

Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)

41,68

58,51

Autovidanja PH01MAI

70,53

99,01

Pompa autovidanja PH 01 MAI

25,46

35,74

Autocisterna PH11 ADP

62,73

88,06

Autocisterna PH09XFF

72,54

101,83

Autocisterna PH43PMP

58,48

82,09

Autocisterna PH44PMP

58,48

82,09

Autoplatformă ridicări IVECO-PH35ADP

53,22

74,71

Autoplatformă ridicări MAN-PH09TLZ

67,20

94,33

Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, 09SPS, 09SPT)

41,01

57,57

Buldoexcavator MST-01 PH 205

77,58

108,90

Miniincarcator LOCUST

62,23

87,36

Miniincarcator N60

73,70

103,46

Miniincarcator Multi One

37,06

52,02

Miniincarcator JCB

51,77

72,67

Dacia Logan Diesel PH13TXA

43,05

/ 72.67-Ă

Nacela PH14SGU, PH15SGU

72,12

WU24^>

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM

4,19

5,88

TARIF ORAR STAȚIONARE PENTRU TOATE AUTOVEHICULELE

19,69

27,64

Tocător crengi Jensen

94,67

132,89

La aceste tarife se adauga TVA 19%.

ANEXA 4.1


TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJEANEXA 4.2

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJE

Denumire

Cheltuieli salariale/oră

Cheltuieli materiale/oră

TOTAL

Salarii

Contri butii

Total

Amor tiza re

Carbu rant

Consu inabile

Echipa ment

Re pa rații

Total

/oră

Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ

19,26

0,43

19,69

0,00

77,76

9,63

0,08

11,20

98,67

118,36

Autocamion DAF- PH11EHP

19,26

0,43

19,69

0,00

63,28

11,23

0,08

11,78

86,37

106,06

Autocamion Roman PH30ADP

19,26

0,43

19,69

0,00

35,31

1,74

0,08

5,00

42,13

61,82

Autoutilitare Renault Mascot PH11VJY, PH11VJZ

19,26

0,43

19,69

0,00

25,03

1,86

0,08

7,96

34,93

54,62

Autoutilitare Renault Mascot PH10ZDR

19,26

0,43

19,69

0,00

23,54

1,86

0,08

7,96

33,44

53,13

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

19,26

0,43

19,69

0,00

25,03

1,93

0,08

7,23

34,27

53,96

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFL, PH13LVU

19,26

0,43

19,69

0,00

23,54

1,93

0,08

7,23

32,78

52,47

Autofurgon Iveco Daily-PHIORVE

19,26

0,43

19,69

0,00

19,75

1,93

0,08

7,23

28,99

48,68

Autoutilitară Mercedes Sprint- PH10GZT

19,26

0,43

19,69

0,00

22,09

2,02

0,08

5,09

29,28

48,97

Tractor U445 -PH46ADP

19,26

0,43

19,69

0,00

19,61

1,26

0,08

4,15

25,10

44,79

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

19,26

0,43

19,69

0,00

24,52

1,26

0,08

3,51

29,36

49,05

Tractor U 445 (PH06DJX, PH06DJY)

19,26

0,43

19,69

0,00

19,61

1,26

0,08

3,58

24,53

44,22

Tractoare Belarus (PH12LNP, PH12LNS)

19,26

0,43

19,69

0,00

24,52

0,12

0,08

5,41

30,13

49,82

Minitractor Goldoni (PH102)

19,26

0,43

19,69

0,00

14,71

0,04

0,08

4,58

19,414

39,10

Autoturism Dacia 1310 Break-PH07PMP

19,26

0,43

1

19,69

0,00

19,98

0,79

0,08

3,40

24,25

43,94

Autout. Dacia Logan (PH12ADP, PH35PMP)

19,26

0,43

19,69

0,00

10,65

0,79

0,08

4,46

15,98

35,67

Autoutilitare Dacia 1307 l,6i (PH07CPY, PH98ADP, PH99ADP, PH25PMP)

19,26

0,43

19,69

0,00

19,66

0,79

0,08

3,55

24,08

43,77

Autoutilitare Dacia 1307 1,9D

(PH11PDA, PH12PDA, PH14PDA, PH15PDA)

19,26

0,43

19,69

0,00

14,94

0,79

0,08

3,84

19,65

39,34

Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)

19,26

0,43

19,69

0,00

17,67

0,79

0,08

3,45

21,99

41,68

Autovidanja PH01MAI

19,26

0,43

19,69

0,00

30,92

11,22

0,08

8,62

50,84

70,53

Pompa autovidanja PH01MAI

19,26

0,43

19,69

0,00

4,90

0,79

0,08

0,00

5,77

25,46

Autocisterna PH11ADP

19,26

0,43

19,69

0,00

29,42

6,64

0,08

6,90

43,04

62,73

Autocisterna PH09XFF

19,26

0,43

19,69

0,00

39,23

6,64

0,08

6,90

52,85

72,54

Autocisterna PH43PMP

19,26

0,43

19,69

0,00

25,17

6,64

0,08

6,90

38,79

58,48

Autocisterna PH44PMP

19,26

0,43

19,69

0,00

25,17

6,64

0,08

6,90

38,79

58,48

Auto platformă ridicări IVECO-PH35ADP

19,26

0,43

19,69

0,00

25,73

0,98

0,08

6,74

33,53

53,22

Auto platformă ridicări MAN-PH09TLZ

19,26

0,43

19,69

0,00

36,94

0,98

0,08

9,51

47,51

67,20

Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, PH09SPS, PH09SPT)

19,26

0,43

19,69

0,00

15,08

1,70

0,08

4,46

21,32

41,01

Buldoexcavator MST-01PH205

19,26

0,43

19,69

0,00

49,04

0,33

0,08

8,44

57,89

77,58

Miniincarcator LOCUST

19,26

0,43

19,69

0,00

34,98

0,07

0,08

7,41

42,54

62,23

Miniincarcator N60

19,26

0,43

19,69

7,22

39.23

0,07

0,08

7,41

54,01

73,70

Miniincarcator Multi One

19,26

0,43

19,69

0,00

9,81

0,07

0,08

7,41

17,37

37,06

Miniincarcator JCB

19,26

0,43

19,69

0,00

24,52

0,07

0,08

7,41

32,08

51,77

Dacia Logan Diesel PH13TXA

19,26

0,43

19,69

0,00

18,03

0,79

0,08

4,46

23,36 „

!•^3.3^ (Fs A

Nacela PH14SGU, PH15SGU

19,26

0,43

19,69

25,11

14.80

0,10

0,08

12,34

52,4<°

>•72,12;

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIANj/KM

2,30

0,05

2,35

0,84

0,49

0,03

0,08

0,40

!     50

AMiS. iTARIF ORAR STAȚIONARE pentru orice autovehicul

19,26

0,43

19,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,69

Tocător crengi Jensen

57,78

1,30

59,08

0,00

28,00

0,79

0,08

6,72

35,59

94,67

Lacestetarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, profit 5% si TVA

ANEXA 4.3

Denumire

Con sum 1/100 km

Viteza corn.

km/h

Consum ora /cantitate

Consum ora/cantitate cu indice de corecție 1,05

Preț /I

Consum /oră

valoare

Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ

52.870

30.00

15.86

16.65

4.67

77.76

Autocamion DAF- PH11EHP

43.00

30.00

12.900

13.550

4.67

63.28

Autocamion Roman -PH30ADP

24.00

30.00

7.200

7.56

4.67

35.31

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, PH11VJZ)

17.00

30.00

5.100

5.36

4.67

25.03

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

16.00

30.00

4.800

5.04

4.67

23.54

autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFG)

17.00

30.00

5.100

5.36

4.67

25.03

Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFL, 13LVU)

16.00

30.00

4.800

5.04

4.67

23.54

Autofurgon Iveco Daily-PH 10 RVE

11.50

35.00

4.025

4.230

4.67

19.75

Autoutilitară Mercedes Sprint-PH 10 GZT

15.00

30.00

4.500

4.73

4.67

22.09

Tractor U 445L -PH 46 ADP

4.000

4.20

4.67

19.61

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

5.000

5.25

4.67

24.52

Tractor U 445 (PH 06 DJX, 06DJY)

4.000

4.20

4.67

19.61

Tractoare Belarus (PH 12 LNP, 12LNS)

5.000

5.25

4.67

24.52

Minitractor Goldoni (PH 102)

3.000

3.15

4.67

14.71

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

12.00

35.00

4.200

4.41

4.53

19.98

Autout. Dacia Logan (PH 12 ADP, 35PMP)

6.20

35.00

2.170

2.28

4.67

10.65

autoutilitare Dacia 1307i 1,6 I (PH 07 CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)

11.81

35.00

4.134

4.34

4.53

19.66

Autoutilitare Dacia 1307 1,9 D (PH 11 PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)

8.71

35.00

3.049

3.20

4.67

14.94

Autoutilitară Dacia 1305 (PH 07 CPZ)

10.61

35.00

3.714

3.90

4.53

17.67

Autovidanja PH 01 MAI

18.00

35.00

6.300

6.62

4.67

30.92

Pompa autovidanja PH 01 MAI

1.000

1.05

4.67

4.90

Autocisterna PH 11 ADP

24.00

25.00

6.000

6.30

4.67

29.42

Autocisterna PH 09 XFF

32.00

25.00

8.000

8.40

4.67

39.23

Autocisterna PH 43 PMP

20.50

25.00

5.125

5.39

4.67

25.17

Autocisterna PH 44 PMP

20.50

25.00

5.125

5.39

4.67

25.17

Autoplatformă ridicări IVECO-PH 35 ADP

15.00

35.00

5.250

5.51

4.67

25.73

Autoplatformă ridicări MAN-PH 09 TLZ

21.50

35.00

7.525

7.91

4.67

36.94

Y:t K A

Z

£4

Autovehicul special Ford Connect (PH 09 RDA, 09SPS, 09SPT)

8.80

35.00

3.080

y/15.08

Buldoexcavator MST-01 PH 205

10.000

10.50

4.67

49.04

Miniincarcator LOCUST

7.133

7.49

4.67

34.98

Miniincarcator N60

8.000

8.40

4.67

39.23

Miniincarcator Multi One

2.000

2.10

4.67

9.81

Miniincarcator JCB

5.000

5.25

4.67

24.52

Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU

10.05

30.00

3.015

3.17

4.67

14.80

Tarif deplasare nacela (sofer+eiectrician)/km

10.05

30.00

3.015

3.17

4.67

0.49

Tarif orar staționare pentru orice autovehicul

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.26

Dacia Logan Diesel PH13TXA

10.50

35.00

3.675

3.86

4.67

18.03

jcător crengi Jensen

5.71

5.995

4.67

28.00


ANEXA 5 ^et

TARIFE SCULE SI UTILAJE COMPARTIMENT SPATII VERZI SI TEHNIC

Pag.1-21

Anexa 5.1.- Tarife pentru seu le-compartimentul spatii verzi................pag.1-14;

Anexa 5.2.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic.................................pag.15-16;

Anexa 5.2.1.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic detaliate pe consum.....pag.17-21;

CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1.

pentru tuns gard viu


MOTOFOARFECA, SECATOARE HITACHI CH 78 E, STIHL, HS, HS 80, HT, HUSQVARNA 109


 • - benzină ( 0,40 1/ora X 4,53 lei/1)

 • - ulei amestec ( 0,0168 1/ora x 26,55 lei/1)

 • - ulei T 90 (0,141 1/ora x 10,62 lei/1)

TOTAL 1


1.812

0.446

1.498

3.756


PIESE SCHIMB

 • - bujie ( 29,74 iei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - semering ( 38,34 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni: 167.333 h/lună)

 • - rulmenți ( 48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 227,25 lei/buc. x Ibuc. : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 291,73 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - modul de aprindere ( 303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,71 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - disc taiere (6,38 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - sorb ( 18,13 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - lamă ( 327,82 lei/buc x Ibuc/an : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - vaselină ( 0,0064 kg x 23,68 lei/kg )


TOTAL 2

 • - Reparații curente

 • - Amortizare

TOTAL 3


0.686

0.859

0,128

0.987


TOTALGENERAL


5.429


La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIU SPATII VERZI,

mKsT AN1TTN1 lOPGAS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str.Văleni 32

CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1.

pentru cosit iarba (gazon)

MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R; DOLMAR

 • - benzină (0,55 l/ora x 4,53 lei /l)

-ulei (0,0168 1/orax 26,55 lei/1)0.446 TOTAL 1

PIESE SCHIMB

 • - bujie ( 29,74 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - semering ( 38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - rulmenți ( 48,55 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - piulița (1,04 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 227,25 lei/buc. x 1 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 291,73 lei/buc. xl buc. : 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - modul de aprindere (303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni: 167.333h/lună )

 • - arbore cotit ( 476,22 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni: 167.333h/lună )

 • - redactor ( 498,15 lei/buc. x 1 buc.: 12 luni : 167.333h/lună )

 • - carter motor ( 195,73 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună)

 • - autocat( 92,27 lei/buc. x Ibuc. : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - disc taiere (6,34 lei/buc. x 2buc. : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,71 lei/buc. x 2 buc : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - fir naylon ( 154,90 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni: 167.333 h/lună

 • - vaselină ( 0,0056 kg x 23,68 lei/kg )

TOTAL 2

 • - Reparații curente

 • - Amortizare

2.369

0.468

TOTAL 3

2.837

TOTAL GENERAL

6.980

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,

CONSTANTIN IORGA

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str.Văleni 32

CALCULATIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

defrișat vegetație cu TRIMER

MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R, 535 RX DOLMAR

■ benzină ( 0,50 1/ora x 4,53 lei/1)

 • - ulei ( 0,0189 lo/ora x 26,55 lei /l)

TOTAL 1

PIESE SCHIMB

 • - bujie ( 29,74 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - semering ( 38,35 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333h/lună)

 • - rulmenți ( 48,55 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 227,25 lei/buc. x Ibuc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 291,731ei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - modul de aprindere ( 303,20 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - arc atnbreiaj ( 7,71 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - carter motor ( 195,64 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni: 167.333h/lună )

 • - reductor ( 498,15 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună )

 • - arbore cotit ( 476,22 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni: 167.333h/lună )

 • - disc taiere (6,38 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - vaselină ( 0,0097 kg x 23,68 lei/ kg )

)TAL 2

 • - Reparații curente

 • - Amortizare

TOTAL 3

TOTALGENERAL

6.500


La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 33,69 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,


BIROU PRETURI SI DEVIZE,


A/1APIA mnATPMA PPTPTT

CALCULAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1.

pentru tăieri arbori la inaltime


MOTOFIERASTRAU , DRUJBA STIHL, RURIS, HUSQVARNA

 • - benzină ( 0,55 1/bra x 4,53 lei/l)

-ulei ( 0,014 l/ora x 26,55 lei/l)

 • - ulei ungere (0,275 l/ora x 10,62 lei/l)

TOTAL 1

IESE SCIMB

 • - bujie ( 29,76 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - semering ( 38,38 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună)

 • - rulmenți (48,60 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 227,47 lei/buc. x Ibuc. : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 292,01 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - modul de aprindere ( 303,50 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,72 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - lanț ( 74,28 lei/buc. x 2 buc, : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - pila pt ascutit lanț (18,60 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - lamă ( 328,14 lei/buc x 2 buc/an : 12 luni :167.333h/lună )

 • - arbore cotit ( 476,68 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună )

 • - roata lanț ( 76,34 lei./buc x 2 b