Hotărârea nr. 216/2020

Hotãrârea nr. 216 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 216

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 274/15.06.2020 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 404/12.06.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.245/15.06.2020, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 163/25.06.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.06.2020;

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.12/26.02.1993 privind aderarea Municipiului Ploiești la Asociația Municipiilor din România;

În baza Hotărârii nr. 219 din 06.11.2017 a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației Municipiilor din România nr.10197/12.06.2020;

În temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e si art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale pentru anul 2020 în valoare de 113.722,50 lei, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV