Hotărârea nr. 215/2020

Hotãrârea nr. 215 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 215

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 264/10.06.2020 al domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.241/10.06.2020, al Direcției Economice nr. 141/11.06.2020 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 155/10.06.2020 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere Procesul verbal din data de 03.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Procesul verbal și avizul din data de 10.06.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.06.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c) și art. 139 și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea începând cu data de 01.07.2020 a Anexei nr. 1, litera h) "alte taxe locale", punctul I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu modificările ulterioare, în sensul că taxele prevăzute în tabelul nr. 18, cu excepția celor de la pozițiile nr. 1, 3, 7, 8 și 9 se diminuează cu 50%.

(2) Stabilește, corespunzător alin. (1), că începând cu data de 01.07.2020, taxele prevăzute în tabelul nr. 18 -pozițiile 2,4,5,6,10,11,12 din Anexa nr. 1, litera h) "alte taxe locale", punctul I, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:

Denumire taxă

- lei/mp/zi -

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în standuri situate   de-a   lungul   drumurilor

publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

1,10

1,10

4

Ocuparea terenului cu  chioșcuri,

tonete închise, cabine telefonice s.a.

1,10

1,10

5

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

2,15

2,15

6

Ocuparea     terenului      pentru

evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber etc.)

8

8

10

Ocuparea       terenului        cu

corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional,   in   cadrul   unor

actiuni/campanii de informare sau promovare,     impartire     pliante

promotionale,    activitati    socio-

medicale/culturale/educative/ sportive/promotionale, care nu au

caracter politic

1,57

1,57

11

Ocuparea       terenului        cu

corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare

cu caracter politic

7,85

7,85

12

Taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional

104,6 lei/casuță/zi

104,6 lei/casuță/zi

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Instituțiile cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV