Hotărârea nr. 214/2020

Hotãrârea nr. 214 privind acoperirea diferenţei dintre veniturile efectiv încasate şi cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane, urmare a încheierii exercițiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019 – 31.10.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 214

privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane, urmare a încheierii exercițiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019 - 31.10.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Referatul de aprobare nr. 280/19.06.2020 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 8837/17.06.2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, privind acordarea de subvenții către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru acoperirea financiară a diferenței dintre veniturile și cheltuielile la transportul public de persoane, ca urmare a încheierii exercițiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019 - 31.10.2019;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 258/23.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 162/25.06.2020 al Direcției Economice;

ținând cont de avizul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2020;

având în vedere prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2, lit. h, alin. 4 precum și prevederile art. 43 de la capitolului V” Finanțarea serviciilor de utilități publice” din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de prevederile Legii nr. 92/10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin Legea nr.328/2018 care prevede la art. V faptul ca „la nivelul unităților administrativ teritoriale,......, unde nu sunt încheiate contracte pentru servicii publice de transport în

conformitate cu Regulamentul CE nr.1370/2007, valabilitatea programelor de transport și după caz, a contractelor existente și a licențelor de traseu se prelungește până la data de 02.12.2019”;

luând în considerare Raportul de Expertiză Contabilă Extrajudiciară realizat de Expert Contabil Constantin Valerică, înscris în Tabloul CECCAR, Secțiunea I, poziția nr.3550/1996, domiciliat în Câmpina, str. Muscelului, nr. 40, județul Prahova înregistrat sub nr. 8555/10.06.2020, anexat prezentului proiect de hotărâre;

ținând cont de prevederile cap. V art. 6 lit. q și cap. VI, art.7, lit. h completat și modificat prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 320/01.09.2017 și de Actul Adițional nr. 9/04.09.2017 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. PMP 018579/04.11.2013 și cu nr. T.C.E. SA Ploiești 21644 / 04.11.2013;

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă acoperirea de către Municipiul Ploiești a diferenței dintre veniturile și cheltuielile aferente transportului public de călători, urmare a încheierii exercițiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019 - 31.10.2019 de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în sumă de 6.971.150,12 lei la care nu se percepe TVA.

Art. 2 Sumele necesare conform art.  1 se suportă din bugetul local al

Municipiului Ploiești.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV