Hotărârea nr. 213/2020

Hotãrârea nr. 213 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 213

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 289/23.06.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 159/23.06.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2020;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 270/25.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 conform Anexa nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă virările de credite ale unităților de învățământ preuniversitar de stat conform Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 4 Aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat conform Anexelor nr. 9, 10, 11, 12, 13.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 204/12,06,2020

Influenta

Prevedere rectificată

697.983,49

1.418,00

699.401,49

1

VENITURI -TOTAL

0001

697.983,49

1.418,00

699.401,49

2

VENITURI PROPRII

0101

440.732,59

1.278,00

442.010,59

3

I. VENITURI CURENTE

0002

488.427,90

1.278,00

489.705,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

453.315,90

1.068,00

454.383,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

0,00

260.472,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

0,00

258.852,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

0,00

257.972,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

256.972,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea lnIoptIIIții Inral

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00


o * rÎV>

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,00

-1 K'l 1

4 i v

16

AL TE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

123.925,00

1.068,00

124.993,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

123.925,00

1.068,00

124.993,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

108.749,00

1.068,00

109.817,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

92.949,00

1.068,00

94.017,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11.026,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V. A.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun.

110202

42.635,19

42.635,19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

aFTZl \ V

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5.542,71

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00 z '■

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVIT 1 TI

1602

20.591,00

0,00

20.591,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

0,00

15.800,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.112,00

210,00

35.322,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8.478,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

8.320,00

8.320,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.634,00

210,00

26.844,00

fif £

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIVITA TI

3302

12.250,00

210,00

12.460,(țî) |

u

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

210,00

Vj 12.148,00\^

; lL

pvă' ’.V^o ■j' L

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

75

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

0,00

1.037,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

83

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,00

0,00

7,00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-33.162,41

-33.162,41 A

f O -M a

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

33.162,41

33.162

41S

c c

’ îw r* OM

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

100

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

209.066,00

140,00

209.206,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

209.066,00

140,00

209.206,00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.817,00

140,00

2.957,00

113

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

126

B. Curente

0020

2.817,00

140,00

2.957,00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

107,00

140,00

247,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor nentru carantina

420280

2.710,00

2.710,00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

*-

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

Si

(W

1 • ■ AP yf

158

Fond social FSE

48.02.02

206.249,00

0,00

206.249,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

18.02.02.0 1

206.249,00

206.249,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

447.584,49

1.418,00

449.002,49^ f

2

I. VENITURI CURENTE

0002

444.767,49

1.278,00

446.045t495

3

A. VENITURI FISCALE

0003

453.315,90

1.068,00

454.383*90^,

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

0,00

260.472,00 '

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

0,00

258.852,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

0,00

257.972,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

256.972,00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,00

15

AL TE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

123.925,00

1.068,00

124.993,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

123.925,00

1.068,00

124.993,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

108.749,00

1.068,00

109.817,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

■= <<) A '         > /

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

92.949,00

1.068,00

94.017,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11.026,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

29

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun.

București

110202

42.635,19

42.635,19

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

5.542,71

37

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

150,00

40

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

0,00

✓X "^7 • j»U'

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

0,00

15.800,00<

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-8.548,41

210,00

-8.338,41

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8.478,00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.320,00

8.320,00

57

Venituri din dividende

300208

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-17.026,41

210,00

-16.816,41

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

12.250,00

210,00

12.460,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

210,00

12.148,0064

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

33,00 -3‘

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

0,00

792,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

5,00

83

Taxa reabilitare termica

360223

84

Alte venituri

360250

87,00

87,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-43.408,41

0,00

-43.408,4186

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-43.415,41

-43.415.41

îrV-

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

89

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

92

Încasări din rambursarea Împrumuturilor ptr. infiintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

2.817,00

140,00

2.957,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.817,00

140,00

2.957,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.817,00

140,00

2.957,00

100

B. Curente

0020

2.817,00

140,00

2.957,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

O o o

S M 0 d 7 °

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

107,00

140,00

247,00 V '

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

109

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.710,001

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

250.399,00

0,00

250.399,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

43.415,41

0,00

43.415,41

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISC ALE

0012

43.415,41

0,00

43.415,41

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

43.415,41

0,00

43.415,41

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

0,00

245,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

43.415,41

0,00

43.415,41

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

43.415,41

43.415,41

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

206.249,00

0,00

206.249,00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

32

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

42

Subvenții de laBS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

0,00

0,00

45

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

0,00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

0,00

0,00

60

Fond social FSE

48.02.02

206.249,00

0,00

206.249,00


O>9'    /-J.. j,

■< £/i!Ne w, \


61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

18.02.02.01

206.249,00

206.249,00
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020

-CHELTUIELI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 204/12.06.2020

Influente

(+/-)

Prevedere rectificată

697.983,49

1.418,00

699.401,49

CHELTUIELI - TOTAL

5002

697.983,49

1.418,00

699.401,49

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

58.843,37

996,00

59.839,37

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.980,39

958,00

19.938,39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, __pregătire profesionala, asigurări RCA si

20

11.970,39

958,00

12.928,39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana tizica in _____________pvtrpma HifîrnltatpA_____________

57

40,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

5.960,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte actix ițati legate de implementarea

59.11

1.218,00

1.218,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap __________________npinrarlrafp__________________

59,40

300,00

300,00

Active nefinanciare

71

969,37

38,00

1.007,37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

38.123,59

0,00

38.123,59

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

3.651,00Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

u

Active nefinanciare

71

0,OQ

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

0,00

33.58<60A

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

-------------V,

10.915,00' *

Rambursare credit B.R.D.

11.863,00

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

6.955,00

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

Plăti electuate in anii precedenti recuperate ...       in anul curent-fiincționare_________

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate __________in anul curpnt-H^Tvnltarp___________

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

0,00

10.595,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

Dobânzi

30

10.594,00

10.594,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.810,00

0,00

22.810,00

Protecția civila TOTAL-din care:

2.805,00

0,00

2.805,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

76,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

2.710,00

2.710,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

Active nefînanciare Politie

71

74,00

74,00

INVATAMINT

6502

50.644,71

143,00

50.787^^:

S V ĂV, ■8d 7/»,O a

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

0,00

A 58S,«0 ( v-

\

Transport profesori

583,00

583f0^j>

JQl!

v 1:/

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16.548,00

143,00

16.691,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

3.294,00

3.294,00

primul ghiozdan

20

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice (internate și cantine <;cnlarpt

51

50,00

50,00

finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind mptnrlnlnoia dp alncarp a snmplnr cnniilnrcn

55

5.602,71

5.602,71

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

968,00

968,00

Stimulent educațional legea 748/701 SI AS SC)

57

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

2.553,00

2.553,00

Active ne financiare scoli (Școala Nichita

Stanpcrn Sr Sf Vineri)

71

181,00

181,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

SANATATE

6602

23.990,00

210,00

24.200,00

vneiiuieu <ie personal - asistenta meuicata comunitara finanțata prin Administrația

10

11.882,00

210,00

12.092,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

0,00

250,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

i ransierun către institum puniice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total,

51

1.121,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,0$t

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

I ransierun către insiituni publice f finanțare secțiunea de dezvoltare) - total,

51

1.420,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.220,00

9.220,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.721,00

8,00

59.729,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.120,00

0,00

2.120,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

649,00

Acțiuni culturale

602,00

0,00

602,00

Susținerea cultelor

59

1.030,00

1.030,00

I ransierun către instituțîTpubTîcFl finanțare secțiunea de funcționare) - total,

51

53.205,00

0,00

53.205,00

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00
Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00^

1 ransterun către instituiri publice I finanțare secțiunea de dezvoltare) - total,

51

2.189,00

0,00

2.189,00

zzi

O î

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

700,00

t V I

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.177,00

8,00

1.185,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.970,00

86,00

81.056,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

Cfienuieii de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13.365,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.934,00

0,00

6.934,00

Reparații crese

200,00

200,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00 L

î s 'p

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

646,0O/V

V 1

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

5,00

5,001° r

..■> 9X

Bunuri si servicii crese

439,00

439,00 K

sprijinirea ptinecieiui ue iniei es puuiic iii vederea stimulării contribuției sectorului non profit la creșterea si Încurajarea participării x_        i----     .. sx

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

610,00

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

d) Centrul Crese

142,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

86,00

32.007,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.620,00

86,00

3.706,00

Active nefmanciare - total din care:

71

320,00

0,00

320,00

Active nefmanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

Active nefinanciare CRESA

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

PURI ICĂ

7002

63.484,21

146,00

63.630,21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Pinantp 1 nralp

10

14.950,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.810,00

21,00

29.831,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe T .oca le

1.883,00

21,00

1.904,0(1;;

Bunuri si servicii - Primărie, din :

27.927,00

0,00

27.927,^7

Iluminat public

5.644,00

5.644>ț\

Mentenanta iluminat public

1.479,00

1.479,0^*

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

300,00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

20.470,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

■sunie aierenre persoaneiui uu Haiiuiuap mm

59.40

132,00

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

125,00

1.645,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.210,09

-91,00

31.119,09

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.927,00

0,00

24.927,00

Salubritate - total, din care:

23.433,00

0,00

23.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

16.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4.030,00

4.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri

247,00

247,00

ou jei/tona, in căzui neinoepunirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

394,00

Active nefinanciare

71

6.283,09

-91,00

6.192,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate ____in anul curent secțiunea de dezvoliare

85

0,00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

33.501,00

0,00

yX

33.501,0^

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

33.300,00

0,00

33.300,oar

Subvenție

33.300,00

33.300,00'

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

224.090,33

-80,00

224.010,33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4.600,00

0,00

4.600,00

Reparații curente străzi

3.600,00

3.600,00

Servicii mobilitate si tratic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, rnnciim pnpraip plprfricn cpmflfnnrp PtP A

1.000,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori F.xnress S A l

40

37.461,00

37.461,00

TVA

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii nrecedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

164.771,00

164.771,00

Active nefinanciare

71

16.765,33

-80,00

16.685,33

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE   5102


____________Cheltuieli de personal_____________

____      ___ Bunuri si servicii________ ____ cheltuieli cf ctr ,1/20 R.A.S.P _

__ _________ Alte transferuri_____     ______

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema clLtîcultate)

Alte cheltuielii cotizații membru)______

Sume aferente persoanelor cu handica;'


10

20


55,18

57

H9

59.40


447.584,49

51.914,00


30.000,00

11.970,39

JLOIO.OO

1.375,61

40,00

1.218,00

300,00


1.418,00

958,00


958.00


30.1)00.00-7L

12.92$. 39

20'10"00'2-

1325W

40,001.218,00 300,02

0,00


Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

37.695,59

0,00

37.695,59

Bunuri si servicii - din care:

20

400,00

0,00

400,00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

3.651,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

0,00

33.588,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

0,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

11.863,00

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

6.955,00

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

0,00

10.595,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

Dobânzi

30

10.594,00

10.594,00


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.717,00

0,00

22.717,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

2.786,00

2.786,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

76,00

76,00

Cheltuieli pentru carantina-COVID 19

2.710,00

2.710,00

Politia Locala - total din care:

19.931,00

0,00

19.931.00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

28.756,71

143,00

28.899,71

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

583.00

0.00

583,00

Transport profesori

583,00

583,00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16.548,00

143,00

16.691,00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3.394,00

3.394,00

primul ghiozdan

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

5.602,71

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0,00

Asisiehia sociala ( areprun copu/dieVt CU CCniUC educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES

57

968,00

O? *ț

Stimulent educațional legea248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00 si. \

......-

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

1.456,d(?

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

SANATATE

6602

13.328,00

210,00

13.538,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

11.882,00

210,00

12.092,00

Bunuri si servicii

20

250,00

0,00

250,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

Transferuri către instituții publice

51

1.121,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

45,00

45,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56.355,00

0,00

56.355,00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.120,00

0,00

2.120,00

iluminat ornamental

835,00

835,00

spectacole artificii

34,00

34,00

acțiuni culturale

602,00

602,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

649,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.205,00

0,00

53.205.00

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

Teatrul "Torna Caragiu"

15.044,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00

Administrata Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00

Susținerea cultelor

59

1.030,00

1.030,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.550,00

86,00

80.636,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Crcse

8.000.00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.834,00

0,00

6.834,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

Bunuri si servicii crese

439,00

439,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.403,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

646,00

Ajutoare pentru incalzire locuinteltaxe poștale)

5,00

5,00

reparații crese (pmp)

100,00

100,00

Legea 350/2005

60,00

60,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

86,00

32.007,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,0(‘

O 3

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

160,00

16

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.620,00

86,00

3.7|

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

610,00

0,00

61’

/ud

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,0(><

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

Cantina sociala

1,00

1,00

Centrul Cresc

142,00

142,00

Căminul de batrani

1,00

1,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

44.892,00

21,00

44.913,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.810,00

21,00

29.831,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.883,00

21,00

1.904,00

Alte cheltuieli - total din care:

27.927,00

0.00

27.927,00

iluminat public

06

7.123,00

7.123,00

intretinere ceasuri publice

34,00

34,00

Reparații curentei fond imobiliari

300,00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

20.470,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate-SPFL

59.40

132,00

132,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.927,00

0,00

24.927,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.927,00

0,00

24.927,00

Salubritate -total din care:

23.433,00

0,00

23.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

16.500,00

Dezinsectie,dezinfectie.deratizare

4.030,00

4.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6 Ordonanța militară nr 4

1.000,00

1.000,00

Colectare . transport si neutralizare cadavre

247,00

247,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

apa meteo

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat dc deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

394,00

Alte tansferuri

55,18

0,00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

33.300,00

0,00

33.300,00

Subvenții-

40

33.300,00

33.300,00

TRANSPORTURI

8402

42.554,00

0,00

42.554,00

Bunuri si servicii - din care:

20

4.600,00

4 6(10 00

reparații curente străzi

3.600,00

3.600,00-

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.000,00

l.OOOjfc--^

Alte transferuri curente interne

55,18

'Mi ] ?ă i.

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

37.461,00

W 4

TVA

493,00

Plăti efectuate anii prccedenti recuperate in anul curent

85

K.x/Țtj 0,00 ■ 4

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

250.399,00

0,00

250.399,00 ■

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

6.929,37

38,00

6.967,

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

5.9600, Z

Active nefinanciare

71

969,37

38,00

1.007.37 > W

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

0,00

42M(F' \ \

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428, WcZ'

Active nefinanciare

71

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

0,00

93,00

Active nefinanciarei Protecția civila)

71

19,00

0,00

19,00

Active nefinanciarei Politia Locala)

71

74,00

74,00

INVATAMANT

6502

21.988,00

0,00

21.988,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

Active nefinanciare

71

181,00

181,00

Active nefinanciare

71

2.553,00

2.553,00

SANATATE

6602

10.662,00

0,00

10.662,00

Active nefinanciare

71

9.220,00

9.220,00

Active nefinanciarc cabinete școlare - ASSC

22,00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltarel-total, din care:

51

1.420,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

0,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

6702

3.366,00

8,00

3.374,00

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare l-total, din care:

51

2.189,00

0,00

2.189,00

TeatruP'Toma Caras iu"

700,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

Casa de cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.177,00

8,00

1.185,00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

320,00

0,00

320,00

Proiecte depuse prin Propramul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

320,00

0,00

320,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

170,00

170,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SIDEZV. PUBLICA

7002

18.592,21

125,00

18.717,21

Active nefinanciare primărie

71

1.520,21

125,00

1.645,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

212,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.283,09

-91,00

6.192,09

Active nefinanciare

71

6.283,09

-91,00

6.192,0‘Af

Alte transferuri pentru investiții

55,13

O.OQi,^^'

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,0tr| ;

Y A

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

201,00

0,00

201,0^

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

181.536,33

-80,00

181.456,33

Active nefinanciare

71

16.765,33

-80,00

16.685,33

Proiecte finanțate prin FSE

58

164.771,00

164.771,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00


ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCAL B-duI Independentei nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21 www.spfl.ro Email: finantelocale@,spfl.r(din 15.06.2020


ÎNREGISTRARE

10375 i

CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta, va transmitem propunerea privind rectificarea veniturilor bugetului local pentru sursa “impozit clădiri persoane juridice” gestionata de instituția noastra, astfel:

-Cont 2107020102 - Impozitpe clădiri persoane juridice se majoreaza cu 1.068 mii lei, rezultând un buget rectificat insumâae 94.017 mii lei.

Menționam faptul ca, aceasta rectificare are la baza incasarea, conform planului de distribuire, de la SC PETROLAND SRL din data de 11.06.2020, societatea aflandu-se in faliment din 02.12.2010, conform dosar 45799/3/2009.

Cu deosebita considerație,

SEF SERVICIU, Ec. Doina Nita


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Simona I^l^^Dotniceanu


PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020

1 mu lei

"a n [ -

. &

' v viJ

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasifica tie bugetara

BUGET INIȚIAL 2020

INFLUENTE +/-

ESTIMA R% 6

BUGET 2020 ’

0

1

2

3

4

5

1

Impozit pe profit de la agenti economici

21010201

0

0

0

2

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

880

0

880

3

Alte imp pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reci si publ)

21050250

1.620

0

1.620

4

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

2107020101

15.800

0

15.800

5

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

2107020102

92.949

1.068

94.017

6

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

2107020201

4.500

0

4.500

7

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

2107020202

6.500

0

6.500

8

Teren extravilan

2107020203

26

0

26

9

Taxe judiciare de timbru-activ.not. si alte taxe de timbru

21070203

4.150

0

4.150

10

Taxe hoteliere

21120207

0

0

0

11

Impozit pe spectacole

21150201

150

0

150

12

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de jiersoanele fizice

2116020201

10.000

0

10.000

13

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice

2116020202

5.800

0

5.800

14

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (Scrv.Urb.-autoriz + Dir. Patr.-autoriz. alim. publica)

21160203

4.757

0

4.757

15

Alte taxe pe utiliz bunurilor, autorizarea utiliz bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

34

0

34

16

Varsaminte din profitul net al regiilor

21300201

158

0

158

17

Venituri din concesiuni si închirieri

21300530

8.320

0

8.320

18

Venituri din dividende

21300802

0

0

0

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020


mii IeiNr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET INIȚIAL 2020

INFLUENTE +/-

ESTIMARE BUGET 2020

19

Prestări servicii

21330208

56

0

56

20

Contibutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de aiutor social

21330212

33

0

33

21

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati (servicii cămin batranil

21330250

250

0

250

22

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

0

0

0

23

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

20

0

20

24

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

13.300

0

13.300

25

Taxe speciale

21360206

700

0

700

26

Recuperare ajutor stat

21360211

0

0

0

27

Taxa reabilitare termica

21360223

245

0

245

28

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice

21390201

0

0

0

29

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

0

0

0

Total

121.199

1.068

122.267

Pag: 8


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT 21A0701022844855

EXTRAS DE CONT la data: 12.06.2020

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.

DATA

DATA

Nr. referința

IBAN PLĂTITOR/

DOCUMENT

DOC

PLĂTII

banca/trezorerie

BENEFICIAR

Sold precedent

201

10.06.2020

10.06.2020

030EPQT20162031 9

R002BTRLRONCRT0209378001

IBBK575

11.06.2020

11.06.2020

PA0200611522910

R008INGB0005004172418917

1187

12.06.2020

12.06.2020

TZ52163482019

0

11.06.2020

11.06.2020

131IBBR201630003

RO09BUCU1312235330209RON

205

11.06.2020

11.06.2020

D30EPOT20163000 2

R064BTRL03001202569873XX

364

11.06.2020

11.06.2020

2006111458110012

R039BRDE300SV40321003000

2353

10.06.2020

10.06.2020

930EPOT20162005 4

RO84BTRLRONCRT0364890902

28

11.06.2020

11.06.2020

IZVTR0024488818 6

R032BACX0000001557931000

1

11.06.2020

11.06.2020

IZVTR0024552380 3

RO82B ACX0000001232605001

Rulaj zi

Total sume

Sold final

întocmit si Verificat,

Editat la data de: 12.06.2020 04.45 PM

RO62TREZ5212107020102XXX

COD PLĂTITOR/ BENEFICIAR

NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

A

.00

54,537,282.01

4806394

DIADRA SRL

.00

3,835.00

6484597

CENTRUL MEDICAL

MEDIURG SRL

.00

10,299.00

13662794

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCAL

.00

12,300.00

14197680

PETROLAND SRL -INSOLVENTA

.00

1,068,383.60

15285593

POLNEBO SRL

.00

25,161.00

22936619

WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL

.00

920.00

26724627

SUNBOARD MEDIA

ADVERTISING SRL

.00

11,782.00

28113867

PRAHOVA LOGISTIC

SERVICES SRL

.00

5,482.00

35377500

ADIENT AUTOMOTIVE RO

.00

277,705.00

.00

1,415,867.60

235,295.84

56,188,445.45

.00

55,953,149.61


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT!! ANEXA 3


LISTA obiective de investiții pe anul 2020 Rectificare 6Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAI DIN:

BUGET

Rectificare 5

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

r<>rAt:ciiEtmEU:<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<<<<<««««««<:<<«:

Cap.51.02.71.01

<255482:87:

37.823:00

:«0;0o:«

:<i:ofiftoo<

38823:00

. o;pei:

<37 823.00:

:<<::W:<<

:':<:i.0hQ.W

AUTORITATI PUBLICE

total•:•:•:•::■::

:::;96937<:>

: 3OD: :

: :-i DO7.37: :

.: :-:o:oo::::

c

A c eh        <h >..v i."'

tUPi

38.00

1

2

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Stafii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

6

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0,00

30.00

0.00

0.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/l (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentm cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

9

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.00

38.00

0.00

0.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

tOT4i:::<::<<<::<<<<<<<<<:<:<<::<:<<<:<<<:<::<<<<<:<<<<:<<<<<<<::<<::<<<<<

<<:mo<<:

: : : ::

oM. <

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

18.00

ti.OU

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

t6iÂi;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<■:<<<<<•:<<<<«<<<<<<<■:•:

»I2669.99

553.00: ■:

•:< oioo

. .2 553.00 . .

o.oo

■1 ssS.od'.'.

0.00.

• . 0.00

B

Lucrări noi

12 669.99

214.00

0.00

0.00

214.00

0.00

214.00

0.00

0.00

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgeana" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00


BUGET RECTIFICARE 6Observații


li


I:»07:37:


200,00


550.00


21.75


59.50


1.00


30.00


57.12


50.00


38.00


19:00:

1.00


1.00


18.


1.00


1.00


16.00


12Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 5

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de (a bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3 037,12

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgeani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

1,00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

166.60

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

11

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitari de invatamant

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

? ■ 1 |Ut

339,t

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai ViteazuT-Aripa de Nord

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Carauiale"

0.00

1.00

0.00     |

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Documentații necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitari de invatamant

- etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitari de invatamant

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru''Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SFZPTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuI'’Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00..

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

■    <10.00

11

Documentații - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu       .

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

30.00

0,00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

Sa

rAJ

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie st excluziune sociala.

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.I9 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

21

Dotare sala sport cu turbine de încălzire Școala Gimnaziala Mi hai Eminescu

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National AL I.Cuza

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei în m un. Ploiești

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.I

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

29

Proiectare - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

Cap.66.02.71.01

SANATATE

rOTAi.

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+execuție)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str, Andrei Mureseanu, nr.56

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 5

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

I 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

I 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14 73038- -

3 220.01) .

..ippo.oo:.

■ 9220.00. -

0.00

■ -8 220.00- •

o.oc

... 1000.00   •

220.00.

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

14 73038

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

14 73038

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0, Oh

. »4.tH»

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

/ 1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 '* ..

&

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

100 *■

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

p > 20.00    \

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

^1.00 '

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

■ V-' 10040    .

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 5

Influente (+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de ia bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

■ -aon ■

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1 B

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Mii =lf. IlUU-li 11 ItIVr .fiul

U.00

10

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest                                            |

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

14

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători'1

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

-----------------------J

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

8.00

53.00

0.00

0.00

53.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr,241)

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

B

TOTAL

Lucrări noi

0.00

1.00

$-:oioo<;:-:

0.00

0.00

ikqo:-:-:-

1.00

• : 0:00

0.00

;:-:-i45.oo-:<-

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuirii de iinestitii

1 11,110

11 1 <iu

0.)0

11100

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA

<>Ț184.O9<<

<ȚS20;2L<

125.00

iutii

din care

Vi

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

0.00

781.12

0.00

0.00

1

2

3

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

I.ooK o!

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului PloiestrStr Cosminele nr 11A Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00 256.00

479.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

479.00

1.00

0.00

0.00

479.00

1.00

0.00

C.00

0.00

0.00

~_?79.00\.|i?

J

Blocuri^ locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa aii a

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

0.00

300.12

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

B

Lucrări noi

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

C

\ht-i UrhHHll «li ip ( piu

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

7

Modificare/actualizare documentarii PUZ aprobate

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

10

Aplicație software e-administratie

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

16

Documentarii tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri euiopene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

20

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP)-Bdul.Independentei nr.l

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare S

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 6

Observații

de ta bugetul local

de fa bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

"31.4)0

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1,00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

S6.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.oo

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

I

2

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

25

PUZ str.Cosminele nr 11A

0.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

27

SF Parc Industrial

0.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

30

Semen de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in nsc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27A Aleea Catinei nr 3

0.00

39

Servicii de consultanta proiectare st asistenta tehnica pentru obiectivul "Creșterea eficientizari energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Ploiești (etapa a III a)

0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI                     ____

TOtal................

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: strrPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

8

Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa I

6 604.74

9

Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 5

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de Stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29.00

30.00

0.00

0.00

30.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

1.00

0.00

0.00

1.00

16.00

17.00

0.00

0.00

17.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

10.00

4 796.00

0.00

0.00

4 796.00

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

0.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

0.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

153.00

0.00

0.00

153.00

10.00

163.00

0.00

0.00

■ig- ,

(X

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

000 L.

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

B

Lucrări noi

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

'L.x sCtii

1

Plan integrat de calitate a aerului

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun Ploiești

10

Rețea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

11

Autolaborator pentru monitorizarea calitatii aerului

12

SF Deviere rețea canalizare pluviala Piața Victoriei FN-Pietonal Nichita Stanescu

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

din care

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI              _______________

TOTAL.

din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare Cartier Maiu Roșu, strada Vaslui

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

6

Modernizare strada Amaradiei

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 5

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul dc

stat

alte hugete

dc la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

«J.H»

)

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

-101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

:-:::o;do

2OL00::

-: : :o;oo: : :-

:eiod:-: :•

::ioi-.Do:::

0:00

■ ■:2oi:eo. •: ■:

:•:-:o:oo[

•:-:-:-:2fii:ee: ■: •:

201.00

O.Ol

201.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

■: J5G-147.74:•:

: : :o;6o :..

: i6-765;33:-:-

■ -80.00-•

■: ::

î

46 182.06

5 941.83

0.00

0.00

5 941.83

0.00

5 941.83

0.00

0.00

A94l.s5î.^2

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

0.00

2 845.00

0.00

0.00

■ gfi-S4S.«0‘^

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00     J

rt S7}Ț»®V>

a r

7 422.48

3 005.00

0.00

0.00

3 005.00

0.00

3 005.00

0.00

0.00

3 OOM^ u

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

w*—

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

-wi

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 5

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

28 864.47

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

100 854.45

875.00

0.00

0.00

875.00

-80.00

795.00

0.00

0.00

795.00

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str.Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

170.93

171.00

0.00

0.00

171.00

0.00

171.00

0.00

0.00

171.00

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh Gr Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehmco-edilitare (proiectare+executie)

4 480.00

691.00

0.00

0.00

691.00

-80.00

611.00

0.00

0.00

611.00

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice semaforizare

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

4 828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Modernizare strada Miciurin

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

ÎS

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00    1

1.00

0.00

0.00

1.00

U|p ......Ml: l h Iftl ■ .1.1

9 948.50

9

0.00

*1 QjflLCn

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul Înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multi modal

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

3

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

_ 5JMk

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00     ,

0.00Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 5

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 6

Observații

de li bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Im bugetul dc stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SF/DTACZPT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PLJZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, materia! rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

13

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00 i

0.00

10.00

14

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriu! SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

17

SF Realizare drumuri si retele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

18

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00    |

0.00

0.00

30.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

24

Achiziție Autobuze EURO 6

9 111.23

9 120.00

0.00

0.00

9 120.00

0.00

9 120.00

0.00

0.00

9 120.00

25

Studiu circulație pentru sensuri unice

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

SF Piste biciclete

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

27

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII ANEXA______

A T. 5Z& / 23.0£\ MJo


NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare 6 Buget local 2020

Capitolul 51.02.71.01 - AUTORITATI PUBLICE

C Alte cheltuieli de investiții

9. Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești dorește inscripționarea prin litere luminoase a clădirii unde isi desfasoara activitatea Primăria Municipiului Ploiești.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii propunem alocarea suplimentarea sumei cu 38.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 38.000,00 lei.

Capitolul 67.02.71.01 - CULTURA RECREERE SI RELIGIE

C Alte cheltuieli de investiții

15. Achiziție centrala termica bazinul Vega.

Clubul Sportiv Municipal a prezentat starea grava de degradare a centralei termice ce deservește Bazinul Vega. Aceasta nu mai funcționează la parametrii corespunzători, are perioada de amortizare depășită si a fost reparata de nenumărate ori. In acest moment prezintă defecțiuni majore ce pot genera incidente in exploatare. Centrala este utilizata pentru incalzirea apei din bazin cat si la incalzirea clădirii.

Pentru desfasurarea activitatii in condiții de siguranța este necesara achiziționarea unei alte centrale.

Pentru demararea procedurii de achiziție a centralei termice propunem alocarea suplimentarea sumei cu 8.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 53.000,00 lei.

Capitolul 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA C Alte cheltuieli de investiții

25.PUZ str.Cozminele nr.llA

Pentru realizarea acestui obiectiv, este necesara încheierea unui contract de prestări servicii avand ca obiect elaborarea-PUZ str.Cosminele nr.llA, Ploiești, pe terenul avand o suprafața de 32.753,00 mp.

Valoarea estimata a contractului, 30.000,00 lei.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 29.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 30.000,00 Iei.

3O.Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT.

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila ofeAa^ă^Uniuned\ Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta^si?proiec.tare in; vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară regeneram economice si sociale a comunităților defavorizate din nxedful^urW>f prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Astfel, Municipiul Ploiești a incheiat cu S.C. Sigm Home Projects S.R.L. acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019, avand ca obiect „Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile-Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - LOT 1 - Clădiri”, reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord - înființarea unui centru comunitar integrat in Cartierul Radu de la Afumați; modernizarea a trei scoli gimnaziale, respectiv Școala Gimnaziala nr.7, Școala Gimnaziala nr.13 si Școala Gimnaziala nr.19 si reabilitarea Scolii Gimnaziale „Florin Comisei”

Potrivit art.7, alin.l, lit.c) din H.G. nr.742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, verificatorii verifică în cazul intervențiilor la construcții existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz.

Potrivit legii, verificarea tehnică a proiectelor se realizează prin grija și responsabilitatea investitorului. Verificarea tehnică se efectuează de către specialist/specialiști cu activitate în construcții atestat/atestați ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 16.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 17.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

7.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Giloriului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda.

Pentru plata facturiilor si taxelor ISC in vederea efectuării recepției, propunem alocarea sumei de 10.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 163.000,00 lei.

Suma alocata obiectivelor de investiții sus mentionate^M diininuw.a din obiectivul:ET-Modernizarea sistemului de colectare si epurarf^^O^ Uzate in

mun.Ploiesti.


Capitolul 74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI C Alte cheltuieli de investit»

9.ET-Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti.

Obiectivul are finanțare prevăzută in creditul EXIM BANK contractat de Municipiul Ploiești.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.000,00 lei.

38. Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27A Aleea Catinei nr. 3

Având in vedere ca in cadul documentației elaborate pentru atribuirea Acordului-cadru de servicii nr.23649/22.11.2019-„Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile-Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban- LOT 1-Clădiri” s-a constatat ca adresa poștala a căminului social din Cartierul Ploiești Nord a fost inscrisa eronat, este necesar corectarea acestei erori materiale.

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELA IfAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURINOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2020

RECTIFICARE 6

CAPITOL 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C - ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

POZIȚIA 39 - SERVICII DE CONSULTANTA, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU PROIECTUL: „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC,DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”(etapa a III a);

Iluminatul public face parte integranta din sistemele de utilitate publica asupra carora se poate interveni prin metode performante pentru scăderea consumurilor energetice astfel incat sa se diminueze emisiile cu efect de sera, respectiv a emisiilor de CO2 care vor duce la imbunatatirea calitatii mediului.

Pentru diminuarea acestor emisii si creșterea performantei iluminatului public, municipiul Ploiești dorește sa atraga fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului „„CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC,DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”(etapa a III a);, cu scop de creștere a eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiului Ploiești, in vederea imbunatatirii calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED si a sistemelor de dimare/telegestiune cu rol de reglare a fluxului luminos.

Obiectivul proiectului il reprezintă creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiului Ploiești

Obiectul proiectului vizeaza modernizarea sistemului de iluminat public aferent cailor de circulație, prin inlocuirea corpurilor de iluminat avand consum ridicat de energie electrica, cu corpuri de iluminat cu LED, precum si achiziționarea si instalarea sistemului de dimare/telegestiune, care va permite reglarea fluxului luminos la nivelul intregului proiect.

Prin implementarea proiectului sus menționat se are in vedere a se realiza următoarele rezultate:

 • - scăderea consumului anual de energie primara in iluminat public, prin utilizarea resurselor de energie regenerabila (acesta fiind un indicator de performanta al proiectului, ce va fi declarat de beneficiar in raportul de finalizare al proiectului si in fiecare raport de monitorizare al proiectului depus anual);

 • - scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2). Cantitatea de gaze cu efect de sera diminuata este cea prevăzută in raportul de finalizareal proiectului, respectiv in raportul anual de monitorizare a proiectului;

 • - scăderea consumului de energie a sistemului de iluminat public; :

 • - asigurarea conformității sistemului de iluminat public cu me^l^rde, Șgale, in special cu prevederile SR EN 13201:2016;

 • - scăderea cheltuielilor publice cu operarea sistemului de iluminat f/ublic^'To j

 • - reducerea costurilor cu întreținerea sistemului de iluminat publțe'^?\>J|^fej / /

Proiectul sus menționat va fî finanțat din fonduri nerambursabile-create prin Fondul pentru Mediu, precum si de la bugetul local al municipiiiluiLPlpi€sti si va respecta Ghidul de Finanțare cu privire la derularea Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al cărui emitent este Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

Pentru implementarea proiectului sus menționat sunt necesare servicii de consultanta, proiectare si asistenta tehnica acordata de proiectant pe parcursul execuției lucrărilor.

Astfel, este necesar a se incheia un contract de prestări de SERVICII DE CONSULTANTA, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU PROIECTUL: „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC,DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”(etapa a III a);

Valoarea estimata a contractului este de 80.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru acest contract de achiziție publica de servicii se propune alocarea sumei de 80.000 lei, cu TVA, din bugetul local - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, Capitol 70.02.71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica, subcapitol C - Alte cheltuieli de investitii/pozitia 39.

Astfel, se va diminua din Capitol 84.02.71.01 - Transporturi, subcapitol

B/pozitia 2  - STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI, IN

PRELUNGIREA STRĂZII GHEORGHE GR. CANTACUZINO, INCLUSIV DEVIERE REȚELE TEHNICO EDILITARE (PROIECT+EXECUTIE), suma de 80 000 lei, suma totala alocata ramasa pentru acest proiect fiind de 611.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV MIHAEL AIAMANDI

SEF SERVICIU MIHAIL NEGRU

JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

PROIECT DE BUGET DE CHELTUIELI AVANDCA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

ANEXA 1

M» LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET HCL

48/20.02.2020

TRIM. I

TRIM.H

INFLUENTE (+/-)la TRIM.H

TRIM.H FINAL

TRIM.III

TRIM.IV

Prevederi cf. vi rari credite BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

133.00

14.50

11.S0

0.00

11.50

99.50

7.50

133.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

133.00

14.50

11.50

0.00

11.50

99.50

7.50

133.00

CHELTUIELI CURENTE

01

133.00

14.50

11.50

0.00

11.50

99.60

7.50

133.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.01

0.00

[Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39.00

14.50

11.50

0.00

11.50

5.50

7.60

39,00

Bunuri si servicii

20.01

16.00

5.50

3.50

2.50

6,00

2.50

4.50

18.50

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

4.00

Materiale pentru «urâțenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.50

1.00

0.00

OM

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01,03

0.00

0.00

0.00

0.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații radiu. ty. internet

20.01,08

2.00

o.so

-0.50

0.50

0.60

1.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

2.00

-1.00

0.00

0.00

2.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

1.00

2.00

4.00

6.00

2.00

2.00

11.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

o.oo

0.00

0.001

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiala sanitare

20.04.02

0.00

o.oo

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

o.oo

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

4.00

0.00

2.00

0.50

2.50

0.00

2.00

4.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Alte obiecte de inventar

20.06.30

4.00

0.00

2.00

0.50

2.50

0.00

2.00

4.50

Deplasări, detasari, transferări

20.06

16.00

9.00

5.00

-2.00

3.00

14,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

1.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

14.00

8.00

4.00

-1.00

3.00

2.00

0.00

13.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dez volta re

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

1.00

1.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL 48/20.02.2020

TRIM.I

TRIM.II

INFLUENTE (+/-)la TRIM.II

TRIM.II FINAL

TRIM.III

TRIM.IV

Prevederi cf.vlrari credite BUGET FINAL

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9400

0.00

94.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.00

0.00

94.00

Ajutoare sociale in numerar

67.02.01

94.00

0.00

0.00

0.00

OM

94.00

0.00

94.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

OM

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

__

0.00

0.00

ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA


APROBAT,Adresa

Str. Ghe Doja, nr.98 PLOIEȘTI

0244522340/0744363451

Nr. 12.06.2020


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA,

REFERAT

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat cu HCL nr.48/16.02.2020, si este in valoare de 133 MII LEI, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii 39 mii lei

 • -  Asistenta sociala 94 mii lei

 • -  Alte cheltuieli

 • -  Active nefinanciare-

Avand in vedere:

 • •  necesitățile privind execuția, pentru luna IUNIE 2020

 • •  prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite, fara a se influenta valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.

DIRECTOR,


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Prof.LICA ELENA-DANIELA

Ec. BUSU MARIA-CRISTINA


LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Str. Văleni, nr. 144G

Telefon/fax 0344 801862

Email: gst.ploiesti@gmail.com

Nr.


4 C 4-Rec


REFERATîn urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente titlului II "Bunuri și servicii" s-a constatat necesitatea unor virări de credite. Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare vă solicităm efectuarea de virări de credite după cum urmează:


Titlul articol, alineat

Buget APROBAT

influente (+/-)

Buget anual

20

273.50

0.00

268.00

20.01

209.00

3.50

212.50

20.01.01

3.00

3.00

20.01.02

4.00

4.00

20.01.03

110.001

110.00

20.01.04

10.00

10.00

20.01.05

25.00

25.00

20.01.06

3.00

3.00

20.01.07

0.00

20.01.08

12.00

12.00

20.01.09

35.00

-1.50

33.50

20.01.30

7.00

5.00

12.00

20.02

0.00

20.04

12.50

0.50

7.50

20.04.01

20.04.02

5.00

0.50

20.04.03

20.04.04

7.50

7.50

20.05

21.00

-4.00

17.00

20.05.011

0.00

20.05.02

20.05.03

21.00

-4.00

17.00

20.06

1.00

0.00

1.00

20.06.01

1.00

1.00

20.06.02

20.11

1.00

1.00

20.12

20.13

10.00

10.00

20.14

4.00

4.00

20.30

15.00

0.00

15.00

20.30.01

1.00

1.00

20.30.03

2.00

2.00

20.30.30

12.00

12.00


Menționăm că prin virările de credite solicitate nu vor fi modificate prevederile anuale la nivel de titlu, rectificarea


ce urmează ă se efectua va modifica prevederea la nivelul articolelor bugetare, in cadrul trimestrului.

r O/


PROF.


,NCA


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. NEDELCU ELENA


Rec


LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR

Str. B-dul Petrolului Nr.14

CF. 2843833

EDELEANU MUNICIPIUL PLOIEȘTI

APROBAT, Ordonator principal de credite

VIZAT, Direcția Economica

REFERAT,

Va rugam sa ne aprobați prezentul referat prin care solicitam virări de credite pentru bugetul venituri si cheltuieli pe anul 2020 al instituției noastre, avand ca sursa de finanțare bugetul local, intre articole si alineate conf. Art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, după cum urmeaza:

Cod indicator

Buget aprobat an cf.HCL /TRIM.II 145/7.05.2019

Realizat la 17.06.2020

Influente +/- la Trim.II

Buget rectificattrim.il

Total titlu 20

506.00

306.20

0

506.00

20.01.01

6.00

0.77

0

6.00

20.01.02

7.00

2.86

0

7.00

20.01.03

300.00

208.09

30.00

330.00

20.01.04

55.00

32.02

-8.00

47.00

20.01.08

14.00

12.52

3.00

17.00

20.01.09

7.00

6.94

0 0

7.00

20.01.30

90.00

27.72

-25

65.00

20.04.02

8.00

7.99

0

8.00

20.04.04

8.00

1.4

0

8.00

20.05.01

0

0

0

0.00

20.05.30

8.00

5.89

0

8.00

20.06.01

1.00

0

0

1.00

20.13

0.00

0

0

0.00

20.14

1.00

0

0

1.00

20.30.01

0

0

1.00

~7^

$(ESCU RUXANDRA

Administrator financiar, EC.VOTNEA DORINA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" PLOIEȘTI

Str. Aleea Scolii nr.2 CIF 29170372


anexai Ar .


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL 123/29.04.2 020

Influente (+/-)

Buget cohf? rectificări

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

300.80

0.00

30018,0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

300.80

0.00

300.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

300.80

0.00

300.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

0.00

5.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

0.00

5.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

250.80

0.00

250.80

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

218.50

2.00

220.50

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

3.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

-5.00

15.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

110.00

17.00

127.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

39.00

-6.00

33.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

-2.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

38.00

-2.00

36.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

6.80

0.00

6.80

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

0.00

5.00

Dezinfecta nti

20.04.04

1.80

0.00

1.80

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.0S.01+20.05.03+20.05.3

^0.05

18.50

-2.00

16.50

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13.50

-2.00

11.50

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13.00

0.00

13.00

111lul x al 11 lhlL I UILLI (cod

59.01+59 02+59 11+59.12+59.15+59 17+59 22+59.25+59.301

59

32.00

0.00

32.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR , of. CriStă .fi!auă>.


CONTABIL SEF,


Roșea Elena


ȘCOALA GIMNAZIALA

Aprobat, ordonator principal de credite


“NICOLAE BALCESCU” PLOIEȘTI

Str. Aleea Scolii, Nr. 2

CIF 29170372

Vizat.

Direcția Economicap

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU VIRĂRI DE CREDITE

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform HCL nr. 163/14.05.2020 si este in suma de 300,80 mii lei, structurat astfel :

 • -  Cheltuieli de personal            5,00 mii

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii 250,80 mii

 • -  Asistenta sociala                13,00 mii

 • -  Alte cheltuieli                  32,00 mii

Avand in vedere :

 • -  necesitățile privind execuția, pana la sfârșitul anului;

- prevederile art. 49, din Legea 273/2006,Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, alin.(5) “ virările de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecărui ordonator de credite, pentru bugetul propriu si bugetele instituțiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite, fara a se influenta valoarea totala a bugetului Acestea sunt detaliate in Anexa 1.


CONTABIL, Roșea Elena

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEPBY STEP CU PP SI PN LICURICI

Str. Arinului nr.2

CIF 29169955


ANEXAI


A//Z 6 A

/*Pt *


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL 201/05.06 .2020

Trim I

Trim II

Influente (+/-)

Trim III

Trim IV

Buget conf rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

197.70

64.70

76.00

20.00

26.00

31.00

197.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

197.70

64.70

76.00

20.00

26.00

31.00

197.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

197.70

64.70

76.00

20.00

26.00

31.00

197.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

2.00

3.00

0.00

1.00

2.00

8.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.00

2.00

3.00

0.00

1.00

2.00

8.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

2.00

3.00

0.00

1.00

2.00

8.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.301

10.02

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

187.70

61.70

72.00

20.00

25.00

29.00

187.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

174.90

56.90

69.00

20.00

20.00

29.00

174.90

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

4.00

0.00

0.00

9.00

9.00

22.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

105.00

40.00

65.00

20.00

0.00

0.00

105.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.50

1.00

2.50

0.00

3.00

7.00

13.50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.50

3.00

1.50

0.00

1.00

3.00

8.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23.90

8.90

0.00

0.00

5.00

10.00

23.90

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

Dezinfectanti

20.04.04

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

5.00

0.00

1.00

0.00

4.00

0.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

0.00

1.00

0.00

4.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.00

1.00

0.00

0 00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

3.10

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

3.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2-QO


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL,


DIRECTOR ,

Prof. Olteanu Mariana


Ec.Marin VasiliciGRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN LICURICI

STR.ARINULUI, NR.2

PRAHOVA

CF.29169955

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr 273 / 2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

-Legea nr.5 / 2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020

Supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea rectificării bugetului local pe anul 2020 prin virări de credite din trimestrele III si IV in trimestrul II, conform anexei 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca finanțare bugetul local pe anul 2020, la nivelul sumei de 197,70 mii lei, se rectifica in sensul majorării trimestrului II a Titlului II "Bunuri si servicii"- articol „încălzit iluminat si forța motrica”, cu suma de 20,00 mii lei, diminuandu-se la același articol trimestrul III cu suma de 10,00 mii lei si trimestrul IV cu suma de 10,00 mii lei,

Buget local aprobat in suma de :

197.70 mii lei compus din:

Cheltuieli de personal in suma de :

8,00 mii lei

- Bunuri si servicii in suma de :

187,00 mii lei

Asistenta sociala in suma de :

2,00 mii lei

Buget local rectificat in suma de :

 • -  Cheltuieli de personal in suma de

 • -  Bunuri si servicii in suma de

 • -  Alte cheltuieli in suma de

197,70 mii lei compus din :

8,00 mii lei

187,00 mii lei

2,00 mii lei

DIRECTOR,

CONTABIL,

Marin Vasilica


Olteanu Mariana

JUDEȚUL; PRAHOVA

Grădiniță cu PP nr 32

Ploiești


ANEXABUGET PE ANUL 2020 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL70/ 17.03.2020

Execuție la 18.06.2020

Influente + /-

B.IP

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

177,60

112,94

0,00

177,60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

177,60

112,94

0,00

177,60

LTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5?

01

177,60

112,94

0,00

177,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02-

10

10,00

0,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.

10.01

10,00

0,00

0,00

10,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10,00

0,00

0,00

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

164,60

111,74

0,00

164,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

143,50

110,39

10,50

154,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0.00

-1,00

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01,02

12,00

0,00

-6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

99,00

99,00

14,50

113,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,50

3,65

-1,00

10,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

2,90

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13,00

4,84

4,00

17,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04

20.04

2,60

0,32

-0,50

2,10

Dezinfectant!

20.04.04

2,60

0,32

-0,50

2,10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

20.05

9,30

1,03

-4,30

5,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,30

-1.30

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,00

1,03

-3,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,70

-5,70

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,oo'

Protecția muncii

20.14

2,50

0,00

2,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3,00

1,20

0,00

3,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3,00

1,20

0,00

3,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3,00

1,20

0,00

3,00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, Ec Barbu IrinaGrădiniță cu prog prel nr 32              APROBAT,

Ploiești, str Al Lapusneanu nr 190RD0NAT0R PRINCIPAL DE CREDITE CUI 29181312

VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE BUGET LOCAL

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 49/ 20.02.2020, rectificat ulterior, in valoare de 177.60 mii lei structurat astfel:

Cheltuieli de personal 10 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 164,60 mii lei

- Asistenta sociala 3 mii lei

Avand in vedere: necesitățile in vederea efectuării plătii facturilor de utilitati, execuția la data de 18.06.2020, prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite in trimestrul II, fara a se influenta trimestrialitate si valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.


CONTABIL SEF,JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr 21 PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 196/28.05.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

79.50

19.24

98.74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

79.50

19.24

98.74

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S7+59)

01

79.50

19.24

98.74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.00

0.00

1.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.00

0.00

1.00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.08+20.09 la 20.16+20.1B la 20.27+20.30)

20

75.50

19.24

94.74

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

68.00

7.24

75.24

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

49.00

0.00

49.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

0.00

5.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

1.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

3.74

3.74

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5.00

2.50

7.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

3.80

6.30

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

2.80

2.80

Dezinfectând

20.04.04

2.50

1.00

3.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.00

8.00

9.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

8.00

9.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.20

3.20

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale

57.02

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, EC. NEAGU VASILICA


DIRECTOR,
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21 MUNICIPIUL PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE


In baza adresei nr 5953/25.06.2020 a Primăriei Municipiului Ploiești privind suplimentarea bugetului instituției cu suma de 19.24 mii lei bunuri si servicii pentru anul 2020 in contextul Ordinului 1076/2020. in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere si funcționare, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- In cadrul bugetului instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 196/28.05.2020 in suma de 79,50 mii lei se majoreaza cu suma de 19.24 mii lei la bunuri si servicii ajungând la nivelul sumei de 98.74 mii lei avand următoarele majorări pe articole astfel:


 • - art. 200108

 • - art. 200109


 • - art. 200130

 • - art. 200402

 • - art. 200404

 • - art. 200530

 • - art. 201400


se majoreaza cu suma de 1.00 mii lei se majoreaza cu suma de 3.74 mii lei se majoreaza cu suma de 2.50 mii lei se majoreaza cu suma de 2.80 mii lei se majoreaza cu suma de 1.00 mii lei se majoreaza cu suma de 8.00 mii lei se majoreaza cu suma de 0.20 mii lei


Director, Prof. Toba Mihaela


Adm. financiar, Ec. Neasu Vasilic
JUDEȚUL: PRAHOVA

Grădiniță cu PP nr 32

Ploiești


ANEXA


BUGET PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 70/ 17.03.2020

Execuție la 25.06.2020

Influente + /-

Bug^'ȘT rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

177,60

112,94

23,41

201,01

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

177,60

112,94

23,41

201,01

LTU1ELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5?

01

177,60

112,94

23,41

201,01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-H0.02-

10

10,00

0,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.

10.01

10,00

0,00

0,00

10,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10,00

0,00

0,00

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

164,60

111,74

23,41

188,01

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

143,50

110,39

17,54

161,04

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

-1,00

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

-3,00

9,00

Încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

99,00

99,00

14,50

113,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,50

3,65

-1,00

10,50

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

6,00

2,90

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0 00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13,00

4,84

8,04

21,04

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04

20.04

2,60

0,32

1,77

4,37

Dezinfectant!

20.04.04

2,60

0,32

1,77

4,37

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

20.05

9,30

1,03

8,60

17,90

Uniforme si echipament

20.05.01

1,30

-1,30

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,00

1,03

9,90

17,90

Consultanta si expertiza

20.12

5,70

-5,70

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,50

1,20

3,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3,00

1,20

0,00

3,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3,00

1,20

0,00

3,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3,00

1,20

0,00

3,00ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,


diree‘i«$^^A>>x

„ - r, A* xă*. .   '•■■T X

Prof BaAuwnnela >'-X +A


CONTABIL SEF,

Fr Rarhn Irîna


Grădiniță cu program prelungit nr 32

Ploiești, str Al Lapusneanu nr 19 CUI 29181312


NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU RECTIFICARE BUGET

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 49 / 20.02.2020, rectificat ulterior, in valoare de 177,60 mii lei structurat astfel:

Cheltuieli de personal 10 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 164,60 mii lei

Asistenta sociala 3 mii lei

Avand in vedere necesitatea deschiderii Grădiniței in perioada de vara, a situației create de pandemie, in urma analizării plăților efectuate si a redimensionarii cheltuielilor la data de 25iunie 2020, avand in vedere prevederile art XII alin (10) din OUG 25/2018, bugetul Grădiniței cu program prelungit nr 32 se va majora cu suma de 23,41 mii lei la titlul II Bunuri si servicii.

Avand in vederemecesitățile privind execuția la data de 25.06.2020si prevederile Legii 273/29.06.2006 (* actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite in trimestrul II necesare asigurării plăților curente, fara a se influenta valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL70/17.03.202 0

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

193.70

41.70

235.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

193.70

41.70

235.40

CHELTUIELI CURENTE

01

193.70

41.70

235.40

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.00

0.00

7.00

Cheltuieli salariate In bani

10.01

7.00

0.00

7.00

Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca

10.01.15

7.00

0.00

7.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

186.70

41.70

228.40

Bunuri sl servicii

20.01

168.00

11.00

179.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

2.50

5.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25.00

4.50

29.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100.00

100.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21.00

21.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.90

2.90

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

1.10

11.10

Reparații curente

20.02

Medicamente sl materiale sanitare

20.04

6.70

6.80

13.50

Materiale sanitare

20.04.02

3.80

3.80

Dezinfectant!

20.04.04

6.70

3.00

9.70

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

6.00

23.90

29.90

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

23.90

27.90

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00
JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 70/17.03.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

154.80

19.00

173.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

154.80

19.00

173.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

154.80

19.00

173.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.00

2.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

2.00

0.00

2.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

152.80

19.00

171.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

143.00

6.20

149.20

Furnituri de birou

20.01,01

1.00

2.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

1.30

13.30

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

104.00

104.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

13.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

2.20

2.20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

0.70

10.70

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.80

4.80

8.60

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

3.20

3.20

Dezinfectanti

20.04.04

3.80

1.60

5.40

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

8.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

8.00

8.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

1.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „SF MUCENIC MINA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI CUI 29170950


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr.5953/ 25.06.2020 emisa de Primăria Municipiului Ploiești privind suplimentarea bugetului instituției cu suma de 19.00 mii lei la bunuri si servicii pentru anul 2020, in baza Ordinului nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 15 iunie 2020, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- in cadrul bugetului instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 196/28.05.2020 in suma de 154.80 mii lei se majoreaza cu suma de 19.00 mii lei la bunuri si servicii ajungând la nivelul sumei de 173.80 mii lei avand următoarele majorări pe articole bugetare:

 • •  articolul 200101” Furnituri de birou” se majoreaza cu suma de 2.00 mii lei

 • •  articolul 200102” Materiale pentru curățenie” se majoreaza cu suma de 1.30 mii lei

 • •  articolul 200109” Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional” se majoreaza cu suma de 2.20 mii lei

 • •  articolul 200130” Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare” se majoreaza cu suma de 0.70 mii lei

 • •  articolul 200402” Materiale sanitare” se majoreaza cu suma de 3.20 mii lei

 • •  articolul 200404” Dezinfectant!” se majoreaza cu suma de 1.60 mii lei

 • •  articolul 200530” Alte obiecte de inventar” se majoreaza cu suma de 8.00 mii leiJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEPBY STEP CU PP SI PN LICURICI

Str. Arinului nr.2

CIF 29169955


ANEXAI IIQ/


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cont. HCL 201/05.06 .2020

Ihfluente

Wz

Buget c rectifica^'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

197.70

39.80

237.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

197.70

39.80

237.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

197.70

39.80

237.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.00

0.00

8.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

187.70

39.80

227.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

174.90

13.60

188.50

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

8.10

30.10

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

105.00

0.00

105.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.50

0.00

13.50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.50

0.00

8.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23.90

5.50

29.40

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.70

11.40

12.10

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

3.40

3.40

Dezinfectant!

20.04.04

0.70

8.00

8.70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

5.00

14.80

19.80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

14.80

19.80

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

3.10

0.00

3.10

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.10

0.00

3.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.00

0.00

2.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

Prof. Olteanu Mariana

E<


CONTABIL,


GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN LICURICI

STR.ARINULUI, NR.2

PRAHOVA

CF.29169955


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr 273 / 2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr.5 / 2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

- Ordinul 1076/12.06.2020 privind stabilirea masurilor necesare in vederea redeschiderii grădinițelor pentru prevenirea Îmbolnăvirilor cu SARS CoV2;

Supunem spre aprobare nota de fundamentare privind suplimentarea bugetului local pe anul 2020 cu suma de 39,80 mii lei, conform anexei 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca finanțare bugetul local pe anul 2020, la nivelul sumei de 197,70 mii lei se majoreaza Titlul II "Bunuri si servicii "- cu suma de 39.80 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 237.50 mii lei, astfel:

Art.20.01.02 - materiale de curățenie se majoreaza cu suma de 8.10 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 30.10 mii lei;

Art.20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare se majoreaza cu suma de 5.50 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 29.40 mii lei;

 • -  Art.20.04.02 - materiale sanitare se majoreaza cu suma de 3.40 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 3.40 mii lei;

 • -  Art.20.04.04 - dezinfectanti se majoreaza cu suma de 8.00 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 8.70 mii lei;

 • -  Art.20.05.30 - alte obiecte de inventar se majoreaza cu suma de 14.80 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 19.80 mii lei;

DIRECTOR,

Olteanu Mariana

CONTABIL,

Marin Ve silica