Hotărârea nr. 212/2020

Hotãrârea nr. 212 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 212

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 277/18.06.2020 al Primarului municipiului Ploiești Adrian-Florin Dobre, al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu și raportul de specialitate nr.58457/16.06.2020 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 153/22.06.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 262/23.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. “a” și art. 139, alin. 3, lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA


ANEXA nr.1 la HCL nr...3A....../2020

Unitate®-3dmipis’inLi, - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In^tffițJJp fțfojiâ:..X^VfEJUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

-i\

* /        \- ț                            BUGETUL

cf'                                    PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

i; Ți Jg-jj,_________________________________ ______________________MII LEI

o A. -        ox

'M'-'V,      -O.. denumirea indicatorilor

.    /*?;>)■      ' V,-

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT

BUGET 2020 APROBAT PRIN HCL 44/20.02.2020

INFLUENTE +/-

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17,177.00

21.00

17,198.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16,965.00

21.00

16.986.C

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16,965.00

21.00

16,986.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14,950.00

0.00

14,950.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14,409.00

0.00

14,409.00

Salarii de baza

10.01.01

13,749.00

13,749.00

Alte sporuri

10.01.06

45.00

45.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

5.00

5.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

610.00

610.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

217.00

0.00

217.00

Tichete de masa")

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

217.00

217.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

324.00

0.00

324.00

(Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

324.00

324.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,883.00

21.00

1,904.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,769.00

0.00

1,769.00

Furnituri de birou

20.01.01

166.00

166.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

5.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

219.00

219.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.00

19.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

4.00

4.00

Piese de schimb

20.01.06

31.00

31.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

333.00

333.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

957.00

-5.00

952.00

Reparații curente

20.02

20.00

0.00

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

33.00

43.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

33.00

43.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

20.00]

-12.00

8.00

A/

"  •    DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT

BUGET 2020 APROBAT PRIN HCL 44/20.02.2020

INFLUENTE +/-

2020

Proiecția muncii

20.14

4.00

4.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

50.00

50.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Altfe'cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reqlama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

132.00

0.00

132.00

iSume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

132.00

132.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

212.00

0.00

212.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

212.00

0.00

212.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

212.00

0.00

212.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

212.00

0.00

212.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

110.00

0.00

110.00

Alte active fixe

71.01.30

102.00]

0.00

102.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01


SEF SERVICIU,

FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. do|4anita