Hotărârea nr. 211/2020

Hotãrârea nr. 211 privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 211

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 271/11.06.2020 al dlui Viceprimar Cristian Mihai Ganea, al consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 7536/10.06.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 149/16.06.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 263/23.06.2020 Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.06.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6 /2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ:

HOTĂRAȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2020, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 1, buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 2, buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

66.02.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA

ANEXA NR. 1 C FV                jj /

\^0^0

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL ? °<5/         \ tA

PROPUS SPRE RECTIFICARE                            j               \   ,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANGAJAMEN TE LEGALE 10.06.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENȚE.

Vi. <•>;

, PROPUNJB&E i

» A V

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEÂ DE FUNC | IONARE+SEC1 1UNEA DE DEZVOLTARE i

4,478.00

12,184.00

210.00

12,394.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4,456.00

12,162.00

210.00

12,372.00

CHELTUIELI CURENTE

01

4,456.00

12,162.00

210.00

12,372.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,361.00

11,882.00

210.00

12,092.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

4,266.00

11,437.00

210.00

11,647.00

Salarii de baza

10.01.01

3,628.00

9,480.00

180.00

9,660.00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01.05

455.00

1,464.00

0.00

1,464.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

30.00

30.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

183.00

493.00

0.00

493.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

188.00

0.00

188.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

188.00

0.00

188.00

Contribuții

10.03

95.00

257.00

0.00

257.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

95.00

257.00

0.00

257.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

80.00

250.00

0.00

250.00

Bunuri si servicii

20.01

13.00

33.00

0.00

33.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

10.00

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13.00

20.00

0.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

34.00

161.00

0.00

161.00

Medicamente

20.04.01

1.00

36.00

0.00

36.00

Materiale sanitare

20.04.02

28.00

110.00

0.00

110.00

Dezinfectant!

20.04.04

5.00

15.00

0.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

32.00

46.00

0.00

46.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

32.00

46.00

0.00

46.00

Protecția muncii

20.14

1.00

10.00

0.00

10.00

T1TL UL XIA L TE CHEL TUI ELI

59

15.00

30.00

0.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

15.00

30.00

0.00

30.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

22.00

0.00

22.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22.00

22.00

0.00

22.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

22.00

22.00

0.00

22.00

Active fixe

71.01

22.00

22.00

0.00

22.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.00

22.00

0.00

22.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL, ion n xa nix.t'Ti


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA ti rrtui i

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


ANEXA NR. 2 Lh BCc ___5 oMU LEI- -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANGAJAME

NTE LEGALE 10.06.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

PROPUNERE'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1IONARE+SEC1 IUNEA DE DEZVOLTARE)

1,867.00

2,882.00

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,867.00

2,882.00

0.00

2,882.00

CHEL TUI ELI CURENTE

01

1,867.00

2,882.00

0.00

2,882.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

376.00

820.00

0.00

820.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

368.00

783.00

0.00

783.00

Salarii de baza

10.01.01

317.00

666.00

000

666.00

Sporuri pentru condiții de munca

1001.05

27.00

67.00

0.00

67.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

24.00

50.00

0.00

50.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

19.00

0.00

19.00

| Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

19.00

0.00

19.00

Contribuții

10.03

8.00

18.00

0.00

18.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

8.00

18.00

0.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,491.00

2,061.00

0.00

2,061.00

Bunuri si servicii

20.01

227.00

367.00

0.00

367.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

0 00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

4.00

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

34.00

60.00

000

60.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

60.00

0.00

60.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

180.00

220.00

0.00

220.00

Reparații curente

20.02

0.00

20.00

0.00

20.00

Hrana

20.03

1,252.00

1,650.00

-6.00

1,644.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,252.00

1,650.00

-6.00

1,644.00

Hrana pentru animale

20.03 02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

9.00

0.00

9.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

3.00

0.00

3.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.00

6.00

0.00

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.00

10.00

6.00

16.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

10.00

6.00

16.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

0.00

2.00

0.00

2.00

TITL UL XI AL TE CHEL TUI ELI

59

0.00

1.00

0.00

1.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

1.00

0.00

1.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

ADMINISTRAȚIA SERIVI1LOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXANR.3 L fc


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Angajamente bugetare 30.03.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-.

PROPUNERE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNC | IONARE+SEC | IUNEA DE DEZVOLTARE)

10,699.00

20,568.00

86.00

'20,654.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10,698.00

20,398.00

86.00

20,484.00

CHELTUIELI CURENTE

01

10,698.00

20,398.00

86.00

20,484.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,163.00

13,365.00

0.00

13,365.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

6,030.00

12,860.00

0.00

12,860.00

Salarii de baza

10.01.01

5,691.00

12.067.00

0.00

12,067.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

46.00

123.00

0.00

123 00

Alte sporuri

10.01.06

31.00

90.00

0.00

90.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

262.00

580.00

0.00

580.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

215.00

0.00

215.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

215.00

0.00

215.00

Contribuții

10.03

133.00

290.00

0.00

290.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

133.00

290.00

0.00

290.00

TITL UL II BUNURI SI SER VICII

20

1,854.00

3,403.00

0.00

3,403.00

Bunuri si servicii

20.01

1 486.00

2.617.00

0.00

2.617.00

Furnituri de birou

20.01.01

22.00

50.00

0.00

50.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

30.00

0.00

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

847.00

1.250.00

0.00

1,250.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63.00

100.00

0.00

100.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8.00

25.00

0.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

56.00

85.00

0.00

85.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

125.00

0.00

125.001

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

468.00

952.00

0.00

952.00

Reparații curente

20.02

16.00

200.00

o.oo1

200.00

Hrana

20.03

50.00

57.00

0.00

57.00

[Hrana pentru oameni

20.03.01

50.00

57.00

0.00

57.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

112.00

132.00

o.oo1

132.00

Materiale sanitare

20.04.02

45.00

59.00

0.00

59.00

Dezinfectant!

20.04.04

67.00

73.001

0.00

73.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180.00

319.00

0.00

319.00

Uniforme si echipament

20.05.01

31.00

38.00

0.00

38.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

7.00

61.00

0.00

61.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

142.00

220.00

0.00

220.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

10.00

0.00

10.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

10.00

0.00

10.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

3.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

5.00

0.00

5.00,

Pregătire profesionala

20.13

0.00

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

4.00

10.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

6.00

45.00

0.00

45.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

4.00

0.00

4.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asi 'urare non-viata

20.30.03

5.00

40.00,

0.00

40.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,679.00

3,620.00

86.00

3,706.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2,679.00

3,620.00

86.00

3,706.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

l.OO1

20.00

86.00

106.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2,678.00

3,600.00

0.00

3,600.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.00

10.00

0.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.00

10.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

170.00

0.00

170.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.00

170.00

0.00

170.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

1.00

170.00

0.00

170.00

Active fixe

71.01

1.00

170.00

0.00

170.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

150.00

0.00

150.00

Alte active fixe

71.01 30

1.00

20.00

0.00

’ 20.001

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,FLORENTINA TUTORI