Hotărârea nr. 21/2020

Hotãrârea nr. 21 privind includerea unor mijloace de transport în comun  în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”  şi transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 21

privind includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 12/16.01.2020 al domnului Primar Dobre Adrian Florin și al consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 6/08.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 8/22.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 6/16.01.2020 la Direcția Economică și sub nr.438/16.01.2020 la Direcția Tehnic Investiții, referitor la includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost achiziționate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție nr. 25216/11.12.2019;

În conformitate cu Avizul din data de 08.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a mijloacelor de transport în comun identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă punerea la dispoziția S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea exploatării, a bunurilor menționate la art. 1.

(2) Mijloacele de transport în comun menționate la art. 1 vor fi utilizate în condițiile prevăzute în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Predarea - primirea mijloacelor de transport în comun se face pe bază de proces verbal.

Art. 4 Se aprobă modificarea corespunzător art. 2 a anexelor la Hotărârea nr.447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 5 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții si S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 21/2020

ANEXA

privind conditiile de utilizare a mijloacelor de transport in comun de catre S.C.

Transport Călători Express S.A. Ploiești

- va pastra destinatia mijloacelor de transport in comun;

- va asigura exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a mijloacelor de transport transmise;

- va efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si legislatia in vigoare;

- va instrui personalul de deservire a mijloacelor de transport in comun, in scopul exploatarii normale si in conditii de siguranta a acestora;

- va asigura utilizarea mijloacelor de transport in comun in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitatile si obiectivele municipalitatii, intreaga raspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate;

- va lua orice alte masuri referitoare la aceste bunuri prevazute de legislatia in vigoare, intocmai ca un bun proprietar.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Anexa nr. 3 la HCL nr. 21/2020

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. __________/______________

ACT ADIȚIONAL NR. ______

5                                       ______________________

la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Între:

Municipiul Ploiești, persoană juridică, cu sediul în Piața Eroilor nr. 1A, 100316, având cod fiscal nr. 2844855, cont RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Dobre Adrian Florin, Primar, în calitate de Autoritate Contractantă, denumit în continuare Autoritatea Contractantă, pe de o parte;

și

5

Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A, cu sediul în str. Găgeni nr. 88, Ploiești înregistrat sub nr. J29/326/23.04.1991, având Codul de înregistrare fiscală 1355770, reprezentat legal prin Alexandri Nicolae, având funcția de Director General, în calitate de Operator, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care:

Art. 1. (1): Se modifică Anexa nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 , în sensul completării acesteia cu bunurile mijloace de transport în comun ce fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________.

(2) Mijloacele de transport în comun menționate la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________ vor fi utilizate

de către S.C. Transport Călători Express S.A Ploiești în condițiile prevăzute în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________.

Art. 2. Capitolul 10 ,,Drepturile și obligațiile operatorului”, art. 24, pct. 24.1 din contractul nr. 21980/04.11.2019, se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

,,ee) să respecte condițiile de utilizare a mijloacelor de transport în comun prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________”.

Art. 3 Restul clauzelor contractuale prevazute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,               OPERATOR,

Municipiul Ploiești S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești


PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DIRECTOR GENERAL, Nicolae Alexandri


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


Vizat,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tănase


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Patricia Radu


SERVICIUL JURIDIC, Monica Manea


SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


Întocmit,

Cristina Denisa Trofin


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 21

privind includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 12/16.01.2020 al domnului Primar Dobre Adrian Florin și al consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 6/08.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 8/22.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 6/16.01.2020 la Direcția Economică și sub nr.438/16.01.2020 la Direcția Tehnic Investiții, referitor la includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost achiziționate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție nr. 25216/11.12.2019;

În conformitate cu Avizul din data de 08.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a mijloacelor de transport în comun identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă punerea la dispoziția S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea exploatării, a bunurilor menționate la art. 1.

(2) Mijloacele de transport în comun menționate la art. 1 vor fi utilizate în condițiile prevăzute în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Predarea - primirea mijloacelor de transport în comun se face pe bază de proces verbal.

Art. 4 Se aprobă modificarea corespunzător art. 2 a anexelor la Hotărârea nr.447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 5 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții si S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 21/2020

ANEXA

privind conditiile de utilizare a mijloacelor de transport in comun de catre S.C.

Transport Călători Express S.A. Ploiești

- va pastra destinatia mijloacelor de transport in comun;

- va asigura exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a mijloacelor de transport transmise;

- va efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si legislatia in vigoare;

- va instrui personalul de deservire a mijloacelor de transport in comun, in scopul exploatarii normale si in conditii de siguranta a acestora;

- va asigura utilizarea mijloacelor de transport in comun in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitatile si obiectivele municipalitatii, intreaga raspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate;

- va lua orice alte masuri referitoare la aceste bunuri prevazute de legislatia in vigoare, intocmai ca un bun proprietar.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Anexa nr. 3 la HCL nr. 21/2020

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. __________/______________

ACT ADIȚIONAL NR. ______

5                                       ______________________

la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Între:

Municipiul Ploiești, persoană juridică, cu sediul în Piața Eroilor nr. 1A, 100316, având cod fiscal nr. 2844855, cont RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Dobre Adrian Florin, Primar, în calitate de Autoritate Contractantă, denumit în continuare Autoritatea Contractantă, pe de o parte;

și

5

Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A, cu sediul în str. Găgeni nr. 88, Ploiești înregistrat sub nr. J29/326/23.04.1991, având Codul de înregistrare fiscală 1355770, reprezentat legal prin Alexandri Nicolae, având funcția de Director General, în calitate de Operator, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care:

Art. 1. (1): Se modifică Anexa nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 , în sensul completării acesteia cu bunurile mijloace de transport în comun ce fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________.

(2) Mijloacele de transport în comun menționate la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________ vor fi utilizate

de către S.C. Transport Călători Express S.A Ploiești în condițiile prevăzute în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________.

Art. 2. Capitolul 10 ,,Drepturile și obligațiile operatorului”, art. 24, pct. 24.1 din contractul nr. 21980/04.11.2019, se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

,,ee) să respecte condițiile de utilizare a mijloacelor de transport în comun prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _______/___________”.

Art. 3 Restul clauzelor contractuale prevazute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,               OPERATOR,

Municipiul Ploiești S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești


PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DIRECTOR GENERAL, Nicolae Alexandri


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


Vizat,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tănase


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Patricia Radu


SERVICIUL JURIDIC, Monica Manea


SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


Întocmit,

Cristina Denisa Trofin