Hotărârea nr. 209/2020

Hotãrârea nr. 209 privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti“

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 209 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești“

Consiliul Local al municipiului Ploiești, văzând:

Referatul de aprobare nr. 287/22.06.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum si Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 167/23.06.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.261/23.06.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 158/23.06.2020 la Direcția Economică, privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești“;

Raportul din data de 09.04.2020 al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția nr. 971/11.03.2020 a Primarului municipiului Ploiești;

Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și Anexele nr. 2 și G la Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Declarația nr. 1907/22.06.2020 a Secretarului General al municipiului Ploiești emisă în temeiul dispozițiilor art. 289 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Avizului Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 23.06.2020;

În baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139 alin. (1) și (3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 289, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și atestat potrivit Anexelor nr. 2 și G la Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I ,,Bunuri imobile”, se modifică și se completează, după cum urmează:

a) în Anexa 2

 • - la poziția nr. 68: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(-)”, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: «Liceul Tehnologic de Servicii „(Sfântul Apostol Andrei)”, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4, teren în suprafață de 18 815 mp, din care lotul I în suprafață de 8613 mp nr. cadastral 137673, Vecinătăți: N - Grădinița ,,Rază de Soare”, S lotul II (nr. cadastral 139114) domeniu public, E - Aleea Dedițel, domeniu public, V - spațiu verde, domeniu public și lotul II în suprafață de 10 202 mp nr. cadastral 139114, Vecinătăți: N - lotul (nr. cadastral 137673) domeniu public, S -Strada Petuniei domeniu public, E - Aleea Dedițel, domeniu public , V - domeniu public al județului)”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare CF nr.137673 Ploiești”)”;

 • - la poziția nr. 69: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(1.6.2.2)”, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,(Corp A aferent Liceului Tehnologic de Servicii ,,Sfântul Apostol Andrei)”, coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: ,,(spațiu învățământ-construcție C1, suprafață construită de 772 mp, suprafață desfășurată de 2542 mp zidărie de cărămidă și beton, nr. cadastral 137673 - C1, imobil amplasat pe lotul I)”; coloana 5 „(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(3.825.921,11 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art.112 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare CF nr.137673 - C1 Ploiești)”;

 • - la poziția 70: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins:

,,(1.6.2.2)”, coloana 2 ,,Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,(Corp B aferent Liceului Tehnologic de Servicii ,,Sfântul Apostol Andrei)”, coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: ,,(sală de sport - construcție C2, Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4, P+1E parțial suprafață construită de 244 mp, suprafață desfășurată de 303 mp, zidărie cărămidă, nr. cadastral 137673 - C2, imobil amplasat pe lotul I)”; coloana 5  ,,(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins:

,,(310.561,59lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare CF nr. 137673 - C2 Ploiești)”;

 • -  la poziția 71: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins:

,,(1.6.2.2)”, coloana 2 ,,Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,(Corp C1 aferent Liceului Tehnologic de Servicii ,,Sfântul Apostol Andrei)”, coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: ,,(Ploiești, Aleea Dedițel, nr.4, Spațiu învățământ - construcție C1, S+P+2E, suprafață construită de 775 mp, suprafață desfășurată de 2493 mp, zidărie cărămidă , nr. cadastral 139114 - C1, imobil amplasat pe lotul II)”; coloana 5  ,,(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(3.686.546,17 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare CF nr. 139114 -C1 Ploiești)”;

 • - la poziția 210: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(-)”, coloana 2 ,,Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,( Liceul Tehnologic 1Mai)”, coloana 3 ,,( Elemente de identificare )” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, teren în suprafață de 25319 mp, din care lotul I în suprafață de 22184 mp nr. cadastral 143961 Vecinătăți: N - B-dul Petrolului, S - Str. Ghimpați, E -str. Țintea și proprietăti particulare, V - teren domeniu public al municipiului Ploiești cu nr. cadastral 143962 și spațiu verde și lotul II în suprafață de 3135 mp nr. cadastral 143962, Vecinătăți: N - Liceul Tehnologic ,,1Mai” cu nr. cadastral 143961, S - str. Ghimpați, E - Aleea Dedițel domeniu public , V - spațiu verde-domeniu public)”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare CF nr.143961 și nr. 143962 Ploiești”)”;

 • - la poziția 211: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(1.6.2.2)”, coloana 2 ,,Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,(construcție C1 aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai)”, coloana 3 „(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, spațiu învățământ, constructie C1, P+2E, suprafață construită de 1448 mp, zidărie de cărămidă, suprafață desfășurată de 4344 mp, nr. cadastral 143961 -C1)”; coloana 5 ,,(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(7.278.270,67 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, CF nr. 143961 Ploiești)”;

 • - la poziția 212: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(1.6.2.2)”, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „(internat aferent Liceului Tehnologic 1Mai)”, coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, internat, construcție C2, P+3E); coloana 5 „(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(7.596.160,30 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, CF nr. 143961 Ploiești)”;

 • - la poziția 213: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(1.6.4)”, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „(cantină, spălătorie, punct termic aferente Liceului Tehnologic 1 Mai)”, coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: ,,(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, construcție C3, P+1, suprafață construită de 1697 mp, suprafață desfășurată de 3394 mp, zidărie cărămidă); coloana 5 „(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(7.064.531,74 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, CF nr.143961 Ploiești)”;

 • - la poziția 214: coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(1.6.4)”, coloana 2 ,,Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,(sală de sport aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai)”, coloana 3 „(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, construcție C4, Parter, suprafață construită/desfășurată de 606 mp, zidărie cărămidă); coloana 5 „(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(588.450,37 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, CF nr. 143961 Ploiești”)”;

 • - la poziția 215: coloana 1 „Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: „(1.6.2.2)”, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „(Atelier mecanic aferent Liceului Tehnologic 1 Mai)”, coloana 3 „(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, construcție C5, P+1, suprafață construită de 1343 mp, suprafață desfășurată de 2686 mp, zidărie cărămidă); coloana 5 ,,(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(2.660.467,65 lei)”, coloana 6 „(Situația juridică actuală)” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, CF nr. 143961 Ploiești”)”;

 • - la poziția 216: coloana 1 „Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ,,(1.6.4)”, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „(cabină poartă aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai)”, coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: ,,(Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, construcție C6, P, suprafață construită/desfășurată de 27 mp, zidărie cărămidă); coloana 5 ,,(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(58.356,35 lei)”, coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, CF nr. 143961 Ploiești”)”;

în Anexa G :

 • - la poziția nr. 117, coloana 1 ,,Codul de clasificare” va avea următorul cuprins:

,,1.6.2.2”; coloana 2,, (Denumirea bunului)” va avea următorul cuprins: „(Grădinița cu program prelungit nr. 23)”; coloana 3 ,,(Elemente de identificare)” va avea următorul cuprins: „(Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46)”; a) teren în suprafață de 3896 mp, nr.cadastral 141480; împrejmuit cu gard de metal pe toate laturile; Vecinătăți: N - strada Păstorilor domeniu public, S - domeniu public; Est - domeniu public; Vest - domeniu public; b) Spațiu învățământ, construcție - C6, S+P+1E, zidărie beton, suprafața construită de 934 mp, suprafața desfășurată de 2084 mp cu nr. cadastral 141480 - C6; coloana 5 ,,(Valoare de inventar)” va avea următorul cuprins: ,,(valoare totală

5.520.163,38 lei din care: b) 5.520.163,38 lei), coloana 4 ,,Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosință” va avea următorul cuprins: ,,(1979)”, coloana 6 ,,(Situația juridică actuală)” va avea următorul cuprins: ,,(art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare), CF nr. 141480 Ploiești”.

b)se completează Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 cu 3 (trei) poziții noi, pozițiile nr. 244 - 246 potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri care se va publica pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale la secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale, precum și în monitorul oficial local.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

Anexa la H.C.L./ nr. 2 09  / to£c>


COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN

DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, ANEXA 2


Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

1.

2.

3.

4.

244

1.1.5.1

Teren sport

Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4 :

- suprafață sintetică modulară sportivă

baschet

formată din plăci modulare de câmp, din polipropilena (1 buc=30,48 cm ; L*30,48 cm, 1*0,158 cm suprafață construită la sol 473 mp ; bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm, lungime inalt 0,158. Total bordură 6,97 mp ; sistem panou baschet fix, pro slam -2 buc compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc si plasă Sport Court-Pro Slam System, protective pentru stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră, inscris in

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință


Valoare de inventar (lei)


Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare


6.                  7.                          8.

- Legea nr. 1/2011 Legea 2016          247.259,29 Educației Naționale;

-Hotararea Consiliului Local nr. 327/29.09.2016;

-Proces - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

003035/10.02.2016; -Proces - Verbal de recepție nr. 5096/09.03.20161.7.3

Și sistem nocturnă aferente Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”

Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137673, avand nr. cadastral 137673 - C4 ; (NR.INV. 1558 )

-tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inăltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc Proiector 250W IP orientabil - 8 buc (NR.INV. 1559)

30.046,28

245

1.5.12

Baracă metalică aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai

Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață construită la sol 26 mp, suprafața desfasurata 26 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961, avand nr. cadastral 143961-C8, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic IMai (NR.INV. 1198)

1978

2.974,28

Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

246

1.5.12

Baracă metalică aferenta Liceului Tehnologic 1 Mai

Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață construită la sol 44 mp, suprafață desfășurată 44 mp, înscrisă în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143961, având nr. cadastral 143961-C11, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic „IMai,, ( NR.INV. 1197)

1972

11.744,50

Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

<4 0 3

Director Executiv Adjunct,

Amedeo FlorijUFăbîrcă


ȘefServidu^fâfe® * ;

abriela I^lîridr uțiir ' / >