Hotărârea nr. 208/2020

Hotãrârea nr. 208 privind transmiterea în administrarea Apa Nova Ploieşti S.R.L. a unei părţi din imobilul situat in Ploieşti, str. Rudului, nr. 230

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 208

privind transmiterea în administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a unei părți din imobilul situat in Ploiești, str. Rudului, nr. 230

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 263/10.06.2020 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 156/10.06.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.240/10.06.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 143/11.06.2020 la Direcția Economică privind transmiterea în administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a unei părți din imobilul situat in Ploiești, str. Rudului, nr.230;

Având în vedere Avizul din data de 10.06.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și avizul din data de 11.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 11.06.2020;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.146/1998 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.16/1995 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome Apă, Canal, Fond locativ - Ploiești și de Procesul-Verbal încheiat în baza acesteia în data de 27.11.1998 cu ocazia-predării-preluării mijloacelor fixe de natura patrimoniului public și privat al municipiului Ploiești între Primăria Municipiului Ploiești si Regia Generala de Apă - Ploiești;

Luând în considerare Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești;

Potrivit adreselor înregistrate la municipiul Ploiești sub nr.6516/14.04.2020, sub nr.6845/24.04.2020, sub nr.7777/13.05.2020 și sub nr.9214/02.06.2020 înaintate de către Apa Nova Ploiești S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.867 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Potrivit prevederilor art.12, alin.(1), lit. e) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - REPUBLICARE*)

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a), art.286, art.296 alin(2), art.297, alin(1), lit. a și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a unei părți în suprafață de 4558 mp și o valoare totală de 1.116.710 lei, din imobilul situat in Ploiești, str. Rudului, nr.230, cu numărul cadastral 133539 înscris în Cartea Funciara a U.A.T. Ploiești nr.133539, parte compusă din lotul 2 în suprafață de 3383 mp și lotul 3 în suprafață de 1175 mp, identificată potrivit planului ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă stabilirea destinației imobilului identificat potrivit prevederilor art. 1 de teren aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare din munic ipiul Ploiești.

Art. 3(1) Se aprobă transmiterea în administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a imobilului identificat potrivit prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, pe perioada în care S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești deține și restul bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

(2) Predarea - primirea părții din imobil situat în Ploiești, str. Rudului, nr.230, conform alin. 1 se face în termen de 3 zile de la aprobarea hotărârii.

Art. 4 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești și Apa Nova Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV