Hotărârea nr. 207/2020

Hotãrârea nr. 207 privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 207 privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 268/10.06.2020 al primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun nr.68/10.06.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.242/11.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 12.06.2020;

Având în vedere adresa S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 9829/10.06.2020;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Ploiești nr.309/29.09.2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) art. 191 și art. 194 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., astfel:

 • (1) Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Financiare de Raportare Internaționale (IFRS), în baza raportului auditorului financiar cu privire la rezultatele economico-financiare ale Societății corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2019:

 • -  vot de abținere

 • (2) Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic al Societății pentru activitatea depusă în cursul exercițiului financiar al anului 2019:

 • -  vot de abținere

 • (3) Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic al Societății pentru activitatea depusă în cursul exercițiului financiar al anului 2019:

 • -  vot de abținere

 • (4) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2020:

 • -  vot de abținere

 • (5) Diverse - numirea KPMG Audit SRL ca auditor al societății și pentru exercițiul financiar 2020:

 • -  vot de abținere

 • (6) Împuternicirea Administratorului unic al Societății, dl. Ovidiu Gabor, de a efectua, direct sau prin oricare din mandatarii săi (mandatarii), toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților luate, precum și, potrivit legii române, pentru a înregistra în mod corespunzător Hotărârile Adunării Generale a Asociaților la autoritățile competente:

 • -  vot de abținere

Art. 2 Doamna Teodora Marin - Administrator Public - reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV