Hotărârea nr. 206/2020

Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2020 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

R O M A N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 206

privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2020 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Referatul de aprobare nr. 265/10.06.2020 al domnilor consilieri George Sorin Niculae Botez, Bogdan Hodorog, Marius Nicolae Mateescu, Ștefan Dănescu, precum si Raportul tehnic de specialitate nr.3527/10.06.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2020 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru lucrările ce revin Societății Apa Nova Ploiești S.R.L. potrivit Contractului de Concesiune;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 243/11.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, raportul de specialitate nr. 144/11.06.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 5066/12.06.2020 al Direcției Tehnic-Investiții;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 11.06.2020;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul Apa Nova Ploiești S.R.L. în 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere art. 10 alin. 1 lit. b și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2006-serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 8 și art. 44 alin. 1, alin. 2 lit. a din Legea 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Ia act de lucrările de investiții din Programul de investiții finanțat Fond lucrări, realizate de Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. în anul 2019, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 7 993 762 lei.

(2) Stabilește ca suma de 880 826 lei neconsumată în anul 2019 să fie folosită în anul 2020 cu aceeași destinație, pentru lucrări de investiții specifice fondului de lucrări.

Art. 2(1) Aprobă programul de investiții Fond lucrări pe anul 2020, în valoare estimată de 9 181 590 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Valoarea fondurilor disponibile estimate pe 2020 din fondul de lucrări este de 9 180 702 lei.

  • (3) Ia act de faptul că, la un program de investiții previzionat de 9 181 590 lei, corespunzător fondului de lucrări disponibil estimat pentru anul 2020 în valoare de 9 180 702 lei, rezultă un necesar de fonduri suplimentare de 888 lei, pentru realizarea tuturor investițiilor prevăzute în program și pentru care nu există posibilități de acoperire.

Art. 3 Ia act de lucrările de investiții realizate de Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2019, în valoare de 1 858 174 lei, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă programul de investiții prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare estimata de 5 450 872 lei, ce vor fi realizate de Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2020.

Art. 5 Angajarea și executarea lucrărilor de investiții, prevăzute în Anexele nr.2 și nr.4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune și legislația în vigoare.

Art. 6 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești ca, în cazul unor economii valorice rezultate pe parcursul realizării programului, să aprobe, la propunerea fundamentată a Comitetului de Coordonare, lucrări de investiții neprevăzute, cu caracter urgent.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

•1     '                       1 u *1

REALIZARE PROGRAM DE INVESTIȚII FOND LUCRĂRI AN 2019        J

Sef Birou Apa Canal

Ing. Ga’ ’ ’             -j


Director Țehnic

Ing. Vf-’’-


Nr.crt.

Obiective investiții

UM

PROG1 hcl:

IAM aprobat 16/18.02.2019

REALIZĂRI 2019

Cantit.

Valoare estimata (lei)

Cantit.

Valoare lei

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Reînnoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

7,255

5,472,650

6086 ml+361 brans inloc+64 brans report+8 sep th+60 HI

5,245,301

2.2

Reînnoire branșamente apa

buc

95

429,000

98

387,318

2.3

Punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

50

250,000

27

151,597

2.4

Accesorii rețea apa potabila /sectorizare /vane

buc

43,500

25

94,818

2.5

Extindere rețea canalizare (inclusiv racord aferent)

ml

75

123,750

46 înlocuit rețea canalizare str.Rodica

94,277

2.6

Reînnoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

ml

1,290

2,193,250

720 ml +51 racorduri+14 g scurgere

1,797,692

2.7

Guri de scurgere

buc

10

42,000

10

48,985

2.8

Racorduri canalizare (inlocuire +sociale / noi)

buc

10

78,500

21

152,073

2.9

Accesorii rețea canalizare /sectorizare

buc

84,000

4

19,460

2.10

Conformitate capace

buc

70

224,000

2

2,241

Total

8,940,650

7,993,762

Director

Râul PETRE££Lk

-vLlUt;

OMA "£■

VICII -t


Nr.crt.

Obiective investiții

UM

Cantitate

Valoare estimata (lei)

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente )

ml

4,840

4,067,100

2.2

Reînnoire branșamente apa

buc

85

384,000

2.3

Protecție contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

30

150,000

2.4

Accesorii rețea apa potabila /sectorizare/vane

buc

9

97,000

2.5

Reinoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

ml

1,960

4,039,350

2.6

Guri de scurgere

buc

15

63,000

2.7

Racorduri canalizare

buc

20

153,500

2.8

Accesorii rețea Canalizare /sectorizare/sisteme de pompare apa uzata

buc

42,640

2.9

Conformitate capace

buc

56

185,000

Total propuneri Fond Lucrări 2020

9,181,590

Fonduri estimate pentru 2020

8,299,876

Report 2019

880,826

TOTAL FOND LUCRĂRI ESTIMAT DISPONIBIL 2020

9,180,702

Director

Râul PETRESCU


Director Tehnic Ing. Vasile IO^'CSCU

Sef Birou Apa Canal Ing. Gabriela POPESCl J

Anex&rJ^

(«? a/4jn &

REALIZARE PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESIONA^$i^A\ l i 4019 4 "

* vr A i<-

Director

Râul PETR£SGtU


Director Tehnic

Ing. Vasile IONESCU


Sef Birou Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCU


Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Programat conf.HCL 26/18.02.2019

Realizat 2019

cantitate

valoare estimata (lei)

cantitate

valoare (lei)

1

Producție

pompe submersibile foraje

buc

4

156,000

4

168,847

protecție zone sanitare foraje

buc

1

100,000

0

0

rezervoare - refacere fațade

buc

1

800,000

0

44,717

2

Diverse

sisteme de citire la distanta-contorizare

buc

1,065,250

55

136,147

licențe si echipamente

buc

160,000

0

14,250

clădiri, dotări ISU

buc

1,352,000

0

874,964

3

Utilaje, instalații, echipamente, aparatura laborator

reinoire parc auto

buc

715,000

5

239,619

echipamente laborator

buc

7,000

1

4,584

diverse dotări:                            automatizare

centrala; miniexcavator - Ibuc; minitractor intretinere spatii verzi - Ibuc; pompa electrica ridicat presiune - lbuc;

pompa electrica probe - lbuc; maicompactor; aparat sudura electrofuziune - lbuc; mașina sudat conducte; motocoasa; blindaje; transport blindaje; motogenerator sudura; generator curent; detector digital cabluri - lbuc; lama zapada tractor; placi compactoare; trepied cu troliu.

buc

163,600

6

375,046

4

TOTAL Fond Prioritar 2019

4,518,850

1,858,174


PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESIO

Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Cant.

Valoare estimată (lei)

1

Producție apa potabila

pompe submersibile foraje

buc

4

115,000

sisteme de monitorizare apa bruta

buc

263,000

rezervoare stocare apa potabila

buc

1,175,000

2

Diverse

IT - Gis modelare hidraulica

88,400

sisteme de citire la distanta - contorizare

881,522

clădiri

1.362.400

3

Utilaje,instalații,e chipamente

reînnoire parc auto

1,416,200

Utilaje, instalații si echipamente: stivuitor electric - Ibuc; corelator P3 - SEBA - Ibuc; mașina de taiat asfalt - lbuc; debitator - 4 buc; aparat sudura electrofuziune - Ibuc; motopompa 100 mc - Ibuc; motopompa 20mc - lbuc; motodebitator sabie - lbuc; rotopercutor cu carota -3buc; mașina de găurit - carota dn 100-200 - 2buc;echipamente de laborator - 1 buc.

buc

149,350

TOTAL Fond Prioritar 2020

5,450,872

Fonduri estimate pentru 2020

2,790,205

Report 2019

2,660,667

TOTAL FOND PRIORITAR ESTIMAT DISPONIBIL 2020

5,450,872

Director

Râul PE /c’ -


Director Tehnic

Ing. Vasile 1ONESCII

Sef Birou Apa Canal

Ing. Gabriela pnPR5rn