Hotărârea nr. 204/2020

Hotãrârea nr. 204 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 204

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 269/11.06.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 142/11.06.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 244/11.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023 conform Anexei nr 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 și estimări 2021-2023 conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -


ANEXA nr.l


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 201/05,06,2020

Influenta

Prevedere rectificată

Estimări

2021

2022

2023

697.983,49

0,00

697.983,49

557.527,30

455.107,40

392.444,80

1

VENITURI - TOTAL

0001

697.983,49

0,00

697.983,49

557.527,30

455.107,40

392.444,80

2

VENITURI PROPRII

0101

440.732,59

0,00

440.732,59

336.888,50

329.493,60

326.604,00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

488.427,90

0,00

488.427,90

402.366,30

394.620,40

392.219,80

4

A. VENITURI FISCALE

0003

453.315,90

0,00

453.315,90

366.822,30

358.510,40

355.579,80

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

0,00

260.472,00

180.773,00

183.624,00

187.396,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,009

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

0,00

258.852,00

179.112,00

181.924,00

185.658,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

902,00

925,00

945,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

902,00

925,00

945,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

0,00

257.972,00

178.210,00

180.999,00

184.713,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

256.972,00

175.798,00

179.310,00

182.899,00

Sume alocate din cotele alocate dm imp pe venit pentru echilibrarea ___________himplidni loral___________

04,02,04

2.412,00

1.689,00

1.814,00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

123.925,00

0,00

123.925,00

99.311,50

87.989,60

80.319,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

123.925,00

0,00

123.925,00

99.311,50

87.989,60

80.319,0020

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

108.749,00

0,00

108.749,00

83.754,50

72.061,60

64.040,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

92.949,00

92.949,00

67.559,50

55.477,60

47.091,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11.026,00

11.303,00

11.572,00

11.827,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

4.613,00

4.723,00

4.827,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.500,00

6.663,00

6.822,00

6.972,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

27,00

27,00

28,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

4.254,00

4.356,00

4.452,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

86.737,80

86.896,80

87.864,80

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

65.477,80

65.126,80

65.615,80

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor municipiilor si sect. Mun.

110202

42.635,19

42.635,19

58.629,09

59.151,09

59.650,0936

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

1.306,00

433,00

423,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5.542,71

5.542,71

5.542,71

5.542,71

5.542,71

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

150,00

154,00

157,00

161,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00

154,00

157,00

161,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

0,00

20.591,00

21.106,00

21.613,00

22.088,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

0,00

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

10.250,00

10.496,00

10.727,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

5.945,00

6.088,00

6.222,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

4.876,00

4.993,00

5.103,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

35,00

36,00

36,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
51

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.112,00

0,00

35.112,00

35.544,00

36.110,00

36.640,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

162,00

166,00

169,00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

8.320,00

8.528,00

8.733,00

8.925,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.634,00

0,00

26.634,00

26.854,00

27.211,00

27.546,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

12.250,00

0,00

12.250,00

12.228,00

12.235,00

12.241,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

11.938,00

11.938,00

11.938,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

33,00

34,00

35,00

35,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

256,00

262,00

268,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

24,00

24,00

24,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202 ©

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

21,00

21,00

21,00

75

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

0,00

1.037,00

969,00

992,00

1.014,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

0,00

0,00

83

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

718,00

735,00

751,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

251,00

257,00

263,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

0,00

0,00

0,0088

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

89

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-33.162,41

-33.162,41

-29.101,50

-15.988,(j0

-10.720,00

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

33.162,41

33.162,41

29.101,50

15.988,60

10.720,00

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

0,00

0,00

0,00

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

209.066,00

0,00

209.066,00

155.161,00

60.487,00

225,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

209.066,00

0,00

209.066,00

155.161,00

60.487,00

225,00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.817,00

0,00

2.817,00

0,00

0,00

0,00113

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

126

B. Curente

0020

2.817,00

0,00

2.817,00

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,00

0,00

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

107,00

107,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor __________nentru carantina__________

420280

2.710,00

2.710,00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

206.249,00

0,00

206.249,00

155.161,00

60.487,00

225,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

206.249,00

206.249,00

155.161,00

60.487,00

225,001

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

447.584,49

0,00

447.584,49

373.013,80

378.374,80

381.236,80

2

I. VENITURI CURENTE

0002

444.767,49

0,00

444.767,49

373.013,80

378.374,80

381.236,80

3

A. VENITURI FISCALE

0003

453.315,90

0,00

453.315,90

366.822,30

358.510,40

355.579,80

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

0,00

260.472,00

180.773,00

183.624,00

187.396,00

5

A 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

0,00

258.852,00

179.112,00

181.924,00

185.658,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

902,00

925,00

945,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

902,00

925,00

945,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

0,00

257.972,00

178.210,00

180.999,00

184.713,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

256.972,00

175.798,00

179.310,00

182.899,00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

2.412,00

1.689,00

1.814,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

123.925,00

0,00

123.925,00

99.311,50

87.989,60

80.319,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

123.925,00

0,00

123.925,00

99.311,50

87.989,60

80.319,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

108.749,00

0,00

108.749,00

83.754,50

72.061,60

64.040,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

92.949,00

92.949,00

67.559,50

55.477,60

47.091,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11.026,00

11.303,00

11.572,00

11.827,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

4.613,00

4.723,00

4.827,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.500,00

6.663,00

6.822,00

6.972,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

27,00

27,00

28,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

4.254,00

4.356,00

4.452,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

07025028

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

86.737,80

86.896,80

87.864,80

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

65.477,80

65.126,80

65.615,80

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun.

București

110202

42.635,19

42.635,19

58.629,09

59.151,09

59.650,09

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

1.306,00

433,00

423,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

5.542,71

5.542,71

5.542,71

5.542,71

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

150,00

154,00

157,00

161,0040

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00

154,00

157,00

161,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVII ATI

1602

20.591,00

0,00

20.591,00

21.106,00

21.613,00

22.088,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

0,00

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

10.250,00

10.496,00

10.727,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

5.945,00

6.088,00

6.222,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

4.876,00

4.993,00

5.103,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

35,00

36,00

36,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-8.548,41

0,00

-8.548,41

6.191,50

19.864,40

25.657,00

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,0054

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

162,00

166,00

169,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.320,00

8.320,00

8.528,00

8.733,00

8.925,00

57

Venituri din dividende

300208

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

-17.026,41

0,00

-17.026,41

-2.498,50

10.965,40

16.563,00

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.250,00

0,00

12.250,00

12.228,00

12.235,00

12.241,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

11.938,00

11.938,00

11.938,00

11.938,00

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

33,00

34,00

35,00

35,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

256,00

262,00

268,0070

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

24,00

24,00

24,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

21,00

21,00

21,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

0,00

792,00

718,00

735,00

751,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

718,00

735,00

751,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

83

Taxa reabilitare termica

360223

84

Alte venituri

360250

87,00

87,00

0,00

0.00

0,0085

TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECÂT SUB VENTHLE

3702

-43.408,41

0,00

-43.408,41

-29.101,50

-15.988,60

-10.720,00

86

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-43.415,41

-43.415,41

-29.101,50

-15.988,60

-10.720,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

89

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

90

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

INC AS ARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor Împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

2.817,00

0,00

2.817,00

0,00

0,00

0,0098

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.817,00

0,00

2.817,00

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.817,00

0,00

2.817,00

0,00

0,00

0,00

100

B. Curente

0020

2.817,00

0,00

2.817,00

0,00

0,00

0,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

107,00

107,00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

109

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.710,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

250.399,00

0,00

250.399,00

184.513,50

76.732,60

11.208,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

43.415,41

0,00

43.415,41

29.101,50

15.988,60

10.720,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

43.415,41

0,00

43.415,41

29.101,50

15.988,60

10.720,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

43.415,41

0,00

43.415,41

29.101,50

15.988,60

10.720,00

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

0,00

245,00

251,00

257,00

263,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

251,00

257,00

263,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

43.415,41

0,00

43.415,41

29.101,50

15.988,60

10.720,00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

43.415,41

43.415,41

29.101,50

15.988,60

10.720,00

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

0,00

0,00

0,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

INCASARIDIN

RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

206.249,00

0,00

206.249,00

155.161,00

60.487,00

225,00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Fond social FSE

48.02.02

206.249,00

0,00

206.249,00

155.161,00

60.487,00

225,00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

206.249,00

206.249,00

155.161,00

60.487,00

225,00

-CHELTUIELI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 201/05.06.2020

Influente (+/-)

Prevedere rectificată

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

697.983,49

0,00

697.983,49

557.527,30

455.107,40

392.444,80

CHELTUIELI - TOTAL

5002

697.983,49

0,00

697.983,49

557.527,30

455.107,40

392.444,80

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

58.843,37

0,00

58.843,37

47.131,00

45.424,00

43.824,00

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.980,39

0,00

18.980,39

11.972,00

12.009,00

12.010,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, nreeatire profesionala. asi aurari RCA si

20

11.970,39

11.970,39

4.962,00

4.999,00

5.000,00

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana tizica in

57

40,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

5.960,00

3.641,00

1.897,00

296,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitali legate de implementarea

59.11

1.218,00

1.218,00

1.218,00

1.218,00

1.218JM)^(l

Sume aferente persoanrlor cu handicap

59,40

300,00

300,00

300,00

300,00

___g Sf__J&

Active nefinanciare

71

969,37

969,37

I°-h( ‘/În ______Rq i f

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

\

—n\

&


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

38.123,59

0,00

38.123,59

35.869,72

40.849,72

47.195,72

Bunuri si servicii (alegeri )

20

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

3.651,00

3.596,00

3.596,00

3.596,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

0,00

33.588,00

31.873,72

36.853,72

43.199,72

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

8.732,00

10.150,95

11.786,35

Rambursare credit B.R.D.

11.863,00

11.863,00

10.786,00

12.538,26

14.558,28

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

6.955,00

3.744,00

4.350,54

5.051,44

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

8.611,72

9.813,97

11.803,65

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in amil ciirenl-fnncționare

85

0,00

Plăti efectuate m ann precedenti recuperate ___________in anul pnrpnt-flp-zvnltarp___________

85

0,00

TRANZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

0,00

10.595,19

6.795,00

6.695,00

6.795,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

1,00

1,00

1,

_14

Dobânzi

30

10.594,00

10.594,00

6.794,00

6.694,00

6.79

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.810,00

0,00

22.810,00

20.127,00

20.127,00

20.. 1

Protecția civila TOTAL-din care:

2.805,00

0,00

2.805,00

22,00

22,00

22,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

76,00

22,00

22,00

22,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

2.710,00

2.710,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

0,00

20.005,00

20.105,00

20.105,00

20.105,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

731,00

731,00

731,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

INVATAMINT

6502

50.644,71

0,00

50.644,71

27.604,08

26.484,08

26.494,08

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

0,00

583,00

583,00

583,00

583,00

Transport profesori

583,00

583,00

583,00

583,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16.548,00

16.548,00

16.128,00

16.128,00

16.128,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

3.294,00

3.294,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

X'fț

olf>s

primul ghiozdan

20

150,00

150,00

160,00

170,00

Transferuri către instituții publice (internate raiiline scnlnrel

51

50,00

50,00

60,00

70,00

«r« T

W Jh

1Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind mptnrlnlrioia rlp alrirtire n ciimplnr i-nnii 1 <ar c11

55

5.602,71

5.602,71

5.597,71

5.597,71

5gg

o

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

968,00

968,00

474,37

474,37

474,37

Stimulent educațional legea __248/201 51A SSC1_____________

57

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

1.140,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural i

59

1.456,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

2.553,00

2.553,00

Active nefinanciare scoli (Școala Niclnta ----------StanHseu. Se Sf Vinpril___________

71

181,00

181,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

SANATATE

6602

23.990,00

0,00

23.990,00

15.725,00

14.325,00

14.325,00

cneituien ae personal - asistenta medicală-comunitara finanțata prin Administrația

10

11.882,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

0,00

250,00

168,00

168,00

168,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

168,00

168,00

168,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

1 rans Ieruri către institutn pubiice     ț

finanțare secțiunea de funcționare) - total,

51

1.121,00

0,00

1.121,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00 ,

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

100,00

100,00

lOOj'tPj?/

"o

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

1.100,00

1.100,00

V 1.100,(7^1

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

iransierun către instiiutn publice! finanțare secțiunea de dezvoltare) - total,

51

1.420,00

0,00

1.420,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.220,00

9.220,00

1.400,00

Active nefinanciare AS SC cabinete

71

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.571,00

150,00

59.721,00

61.745,00

61.995,00

62.245,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.120,00

0,00

2.120,00

2.635,00

2.635,00

2.635,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

835,00

835,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

649,00

619,00

619,00

619,00

Acțiuni culturale

602,00

0,00

602,00

647,00

647,00

647,i)' a

Susținerea cultelor

59

1.030,00

1.030,00

500,00

500,00

> Z-

ț o

I ranslerun către insututn publice I finanțare secțiunea de funcționare) - total,

_________________nnrn»_________________

51

53.205,00

0,00

53.205,00

54.185,00

54.185,00

Wc’-

___( jfțȘj

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

1.675,00

1.675,00

1.675,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

15.044,00

15.504,00

15.504,00

15.504,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

14.569,00

14.569,00

14.569,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00

12.437,00

12.437,00

12.437,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

T ransierun caire instnutn publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total,

51

2.189,00

0,00

2.189,00

4.925,00

5.175,00

5.425,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

700,00

515,00

765,00

1.015,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

410,00

410,00

410,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Active nefinanciare

71

1.027,00

150,00

1.177,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

Xaz

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.970,00

0,00

80.970,00

85.503,00

85.503,00

85.503^7 ;

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

40.985,00

40.985,00

LW1
Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13.365,00

13.365,00

13.165,00

13.165,00

13.165,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

820,00

820,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.934,00

0,00

6.934,00

5.847,00

5.847,00

5.847,00

R     r-

Reparații crese

200,00

200,00

100,00

100,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

3.403,00

2.763,00

2.763,00

2.763,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00

1.832,00

1.832,00

1.832,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

646,00

550,00

550,00

550,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Bunuri si servicii crese

439,00

439,00

417,00

417,00

417,00

jpi ij iu ii ca pioiccicioi ue iiiieres puonc III vederea stimulării contribuției sectorului non profit Ia creșterea si încurajarea participării

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

.’ /

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

610,00

0,00

610,00

610,00

610,00

■^&&*=**

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,00

456,00

456,00

ro, 456jXk<r_.

—AL

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

d) Centrul Crese

142,00

142,00

142,00

142,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

0,00

31.921,00

37.941,00

37.941,00

37.941,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale,

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația

Servriciilnr Sociale Comunitare

3.620,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

0,00

320,00

120,00

120,00

120,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor

Sociale Comuniutare

170,00

170,00

120,00

120,00

120,00

Active nefinanciare CRESA

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

PURI IC 4

7002

63.484,21

0,00

63.484,21

58.964,00

38.565,00

38.970,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public

10

14.950,00

14.950,00

15.333,00

15.701,00

16.046,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.810,00

0,00

29.810,00

22.475,00

22.527,00

22.584,00 ,,

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe

1 iiea le

1.883,00

1.883,00

2.268,00

2.320,00

2.377.00 /

Bunuri si servicii - Primărie, din :

27.927,00

0,00

27.927,00

20.207,00

20.207,00

2o.2(rfoo £

Iluminat public

5.644,00

5.644,00

4.644,00

4.644,00

4.6^4.00 x

Mentenanta iluminat public

1.479,00

1.479,00

1.479.00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

20.470,00

13.750,00

13.750,00

13.750,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

20.823,00

diiinu aiureine peibuaneior cu iianuiuap

59.40

132,00

132,00

135,00

139,00

142,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

1.520,21

Active neimanciare serviciul ruonc r mante

71

212,00

212,00

198,00

198,00

198,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.200,09

10,00

31.210,09

18.927,00

18.927,00

17.927,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.927,00

0,00

24.927,00

18.927,00

18.927,00

17.927,00

Salubritate - total, din care:

23.433,00

0,00

23.433,00

17.433,00

17.433,00

16.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

16.500,00

12.500,00

12.500,00

11.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4.030,00

4.030,00

3.030,00

3.030,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitarii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri

247,00

247,00

247,00

247,00

247,00

"ou ici.iona, in căzui neindepiimni obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

394,00

394,00

394,00

< A

* A

Active nefinanciare

71

6.273,09

10,00

6.283,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

33.501,00

0,00

33.501,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

33.300,00

0,00

33.300,00

0,00

0,00

0,00

Subvenție

33.300,00

33.300,00

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

__

TRANSPORTURI

8402

224.250,33

-160,00

224.090,33

179.136,50

96.212,60

29.039,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4.600,00

0,00

4.600,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

Reparații curente străzi

3.600,00

3.600,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Servicii mobilitate si tratic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere,

1.000,00

1.000,00

900,00

900,00

900,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori __Exnress S A 1

40

37.461,00

37.461,00

24.044,00

24.044,00

21.044,00

TVA

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii __nreeedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

164.771,00

164.771,00

130.031,00

58.868,00

95,00

Active nefinanciare

71

16.925,33

-160,00

16.765,33

21.161,50

9.400,60

4.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

/© '• XSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

447.584,49

0,00

447.584,49

373.013,80

378.374,80

381.236,80

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

51.914,00

0,00

51.914,00

43.490,00

43.527,00

43.528,00

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii

20

11.970,39

11.970,39

4.962,00

4.999,00

5.000,00

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

7.010,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuielii cotizații membru)

59

1.218,00

1.218,00

1.218,00

1.218,00

1.218,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

A L TE SER VICII PUBLICE GENERA LE

5402

37.695,59

0,00

37.695,59

35.869,72

40.849,72

47.195,72    1

Bunuri si servicii - din care:

20

400,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Bunuri si servicii (alceeri)

20

400,00

400.00

400.00

400,00

400.00

Fonduri de rezerva

50

56,59

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

3.651,00

3.596,00

3.596,00

3.596,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

0,00

33.588,00

31.873,72

36.853,72

43.199,72

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

0,00

10.915,00

8.732,00

10.150,95

11.786,35

Rambursare credit B.R.D.

11.863.00

11.863,00

10.786.00

12.538,26

14.558,28

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

6.955,00

3.744,00

4.350,54

5.051,44

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855.00

8.611,72

9.813,97

11.803,65

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

0,00

10.595,19

6.795,00

6.695,00

6.795,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

1,00

1,00

1,00

Dobânzi

30

10.594,00

10.594,00

6.794,00

6.694,00

6.794,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.717,00

0,00

22.717,00

20.053,00

20.053,00

20.053,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

2.786,00

2.786,00

22,00

22,00

22,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

76,00

76,00

22,00

22,00

22,00>-*sr

Cheltuieli pentru carantina-COVID 19

2.710,00

2.710,00

____C.

Politia Locala - total din care:

19.931,00

0,00

19.931,00

20.031,00

20.031,00

■20.031,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Fi9.3oo.ob- ■

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

731,00

731,00

i;.:’'Z3i,bQ>rr

S-v- i

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

■-s- A.

INVA TAMINT

6502

28.756,71

0.00

28.756,71

26.464,08

26.484,08

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

583,00

0,00

583,00

583,00

583,00

Transport profesori

583,00

583,00

583,00

583,00

583,00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16.548,00

16.548,00

16.128,00

16.128,00

16.128,00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3.394,00

3.394,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

primul ghiozdan

150,00

150,00

160,00

170,00

170,00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

5.602,71

5.597,71

5.597,71

5.597,71

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0,00

Asistenta sociala ( drepturi copn/eievi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) IIG -123/2016 privind metodologia dc alocare a sumelor copiilor cu CES

968,00

968,00

474.37

474,37

474.37

Stimulent educațional lenea 248/20151ASSC)

57

5,00

5,00

5,00

5,00

5.00_____

Alte cheltuieli (burse scolare.actiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

SA NA TA TE

6602

13.328,00

0,00

13.328,00

13.325,00

13.325,00

13.325,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

11.882,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii

20

250,00

0,00

250,00

168,00

168,00

168,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

168,00

168,00

168,00

Transferuri către instituții publice

51

1.121,00

0,00

1.121,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56.355,00

0,00

56.355,00

56.820,00

56.820,00

.56:820,00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.120,00

0,00

2.120,00

2.135,00

2.135,00

2.135,00 V7

iluminat ornamental

835,00

835,00

835,00

835,00

835,00 ■/

spectacole artificii

34,00

34,00

34,00

34,00

34^00^

acțiuni culturale

602,00

602,00

647,00

647,00

647,00"/^'

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

649,00

619,00

619,00

• H49,OoL..-.-

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.205,00

0,00

53.205,00

54.185,00

54.185,00

5'4.185,141'

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

1.675,00

1.675,00

1.6țC0f\^

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

15.044,00

15.504,00

15.504,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

14.569,00

14.569,00

14.569,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00

12.437,00

12.437,00

12.437,00

Administrata Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Susținerea cultelor

59

1.030,00

1.030,00

500,00

500,00

500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.550,00

0,00

80.550,00

85.383,00

85.383,00

85.383,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

40.985,00

40.985,00

40.985,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

13.365,00

13.165,00

13.165,00

13.165,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

820,00

820,00

820,00

Crese

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670.00

1.670.00

1.670.00

1.670.00

1.670,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.834,00

0,00

6.834,00

5.847,00

5.847,00

5.847,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Bunuri si servicii crcse

439.00

439.00

417.00

417.00

417.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.403,00

3.403,00

2.763,00

2.763,00

2.763,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00

1.832,00

1.832,00

1.832,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

646,00

550,00

550,00

550,00

Ajutoare pentru incalzire locuinteltaxe poștale)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

reparații crese (pmp)

100.00

100,00

100.00

100,00

100,00

Legea 350/2005

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

0,00

31.921,00

37.941,00

37.941,00

37.941,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.620,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

610,00

0,00

610,00

610,00

610,00

610,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,00

456,00

456,00

456,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

10,00

10,00

10^V''

Cantina sociala

1,00

1,00

1,00

1,00

yfe n?

Centrul Crese

142,00

142,00

142,00

142,00

ifeșOo

Căminul de batrani

1,00

1,00

1,00

1,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

fes

J S-C

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

44.892,00

0,00

44.892,00

37.943,00

38.367,00

38.772.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

14.950,00

15.333,00

15.701,00

16.046,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.810,00

0,00

29.810,00

22.475,00

22.527,00

22.584,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.883,00

1.883,00

2.268,00

2.320,00

2.377,00

Alte cheltuieli - total din care:

27.927,00

0,00

27.927,00

20.207,00

20.207,00

20.207,00

iluminat public

06

7.123,00

7.123,00

6.123,00

6.123,00

6.123,00

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

Renaratii curente(fond imobiliar)

300,00

300.00

300.00

300.00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

20.470,00

13.750,00

13.750,00

13.750,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate-

SPFL

59.40

132,00

132,00

135,00

139,00

142,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.927,00

0.00

24.927,00

18.927,00

18.927,00

17.927,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.927,00

0.00

24.927,00

18.927.00

18.927,00

17.927.00

Salubritate -total din care:

23.433,00

0,00

23.433,00

17.433.00

17.433.00

16.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

16.500,00

12.500,00

12.500,00

11.500,00

Dezinsectie,dezinfectie,deratizare

4.030,00

4.030,00

3.030,00

3.030,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6 Ordonanța militară nr 4

1.000,00

1.000,00

Colectare. transport si neutralizare cadavre

247,00

247.00

247,00

247,00

247,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual dc reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

apa meteo

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

394,00

394,00

394,00

394,00

Alte tansferuri

55,18

0,00

- •

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

0,00

*

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

33.300,00

0,00

33.300,00

0,00

0,00

* o,otf yx

^yi 10-1!

Subvenții-

40

33.300,00

33.300,00

TRANSPORTURI

8402

42.554,00

0,00

42.554,00

27.944,00

27.944,00

WSHM—

Bunuri si servicii - din care:

20

4.600,00

4.600,00

3.900,00

3.900,00

- 7

reparații curente străzi

3.600,00

3.600,00

3.000,00

3.000,00

1       y

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.000,00

1.000,00

900,00

900,00

900,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express

.                 S.A.)

40

37.461,00

37.461,00

24.044,00

24.044,00

21.044,00

TVA

493,00

493,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

250.399,00

0,00

250.399,00

184.513,50

76.732,60

11.208,00

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

6.929,37

0,00

6.929,37

3.641,00

1.897,00

296,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

5.960,00

3.641,00

1.897,00

296,00

Active nefinanciare

71

969,37

969,37

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

0,00

428,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA ȚIONALA

6102

93,00

0,00

93,00

74,00

74,00

74,00

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

19,00

0,00

19,00

Active nefinanciare(Politia Locala)

71

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

INVATAMANT

6502

___

21.988,00

0,00

21.988,00

1.140,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

1.140,00

Active nefinanciare

71

181,00

181,00

Active nefinanciare

71

2.553,00

2.553,00

SANATATE

6602

10.662,00

0,00

10.662,00

2.400,00

1.000,00

1.000,00

Active nefinanciare

71

9.220,00

9.220,00

1.400,00

Active nefmanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare l-total, din care:

51

1.420,00

0,00

1.420,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Snitalul de Pediatrie Ploiești

400.00

0.00

400.00

1.000.00

1.000,00

1.000,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020.00

1.020.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.216,00

150,00

3.366,00

4.925,00

5.175,00

5.425,00

Transferuri către instituții publice(fmantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2.189,00

0,00

2.189,00

4.925,00

5.175,00

5.425,00

Teatrul"Toma Caragiu"

700,00

700,00

515,00

765,00

1.015,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

410,00

410,00

410,00

Casa de cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

4.000,00

4.000,00

4.(W< *

9 ■>

Active nefinanciare

71

1.027,00

150,00

1.177,00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0.00

fit

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

/

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

320,00

0,00

320,00

120,00

120,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

320,00

0,00

320,00

120,00

120,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

170,00

170,00

120,00

120,00

120,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

18.592,21

0,00

18.592,21

21.021,00

198,00

198,00

Active nefinanciare primărie

71

1.520,21

1.520,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212.00

212,00

198.00

198,00

198,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

20.823,00

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.273,09

10,00

6.283,09

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

6.273,09

10,00

6.283,09

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

201,00

0,00

201,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

181.696,33

-160,00

181.536,33

151.192.50

68.268,60

4.095,00

Active nefinanciare

71

16.925,33

-160.00

16.765.33

21.161.50

9.400,60

4.000.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

164.771,00

164.771,00

130.031,00

58.868,00

95,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 3


iPROl


ADRIA>


LURI'


obiective de investirii pe anul 2020-2023

Valoare totala conform SF

Nr. cit.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

BUGETLOCAL 2020 RECTIFICARE 5

BUGET LOCAL 2021

Y

riwcifr i.o@dr 202J     ’

Observării

0

1

2

3

4

.. O >

6^ . ■

7

TOȚAțcHEMiiiEM:

4 <W<Î

' 1

Cap. 51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

««•oroo:-:-:-:-:

0.0(

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

0.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

0.00

4

Întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

0.00

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

0.00

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

:IX>t\»:

o;oo

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

■ i. ’      't >

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de Ia distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

Cap.6S.02.71.01

INVATAMANT

::h:66939:-:

:::::&oo«»

B

Lucrări noi

12 669.99

214.00

0.00

0.00

0.00

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgi 1 Madgearu" ( proiectare+ executie)

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorfincinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3 037.12

101.00

0.00

0.00

0.00

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodănr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

1.00

0.00

0.00

0.00

_6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spini Haret"

166.60

1.00

0.00

0.00

0.00

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

1.00

0.00

0.00

0.00

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitari de invatamant

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

2.00

0,00

0.00

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica Ia Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr,23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2020 RECTIFICARE 5

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

BUGET LOCAL

2023

Observații

0

1

2

3

4

7

" ■ ■         '         " ' ■ tit'i______________________________________

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

1.00

0.00     /

w

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la cladirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

1.00

0.00

3

Documentații necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitari de invatamant - etapa II

0.00

1.00

0.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

1.00

0.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitari de invatamant

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SFZPTH7CSHZDTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

11

Documentații - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

13

Dotare Gradinita cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala,

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

0.00

0.00

0.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Gradinita cu program prelungit nr.23, Gradinita cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.f.Cuza

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

0.00

20.00

0.00

0.00

0,00

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in mun.Ploiesti

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

26

Dotare cu centrala termica gradinita "Cheita de aur"

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

0.00

1 620.00

0.00

0.00

0.00

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la cladirea Colegiul National „I.L.Caragiale

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

29

Proiectare - Restaurare fațada si Înlocuire tamplarie la cladirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

totm.:-:

■I I 730.M :

A

Lucrări in continuare

0.00

201.00

0.00

0.00

0.00 ''

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

201.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucruri noi

14 730.38

8 895.00

1 400.00

0.00

0.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

8 895.00

1 400.00

0.00

0.00

A fir dh. td.> biwi'tîi

24.00

n iii i

0 i'»i i

1

Documentarii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2020 RECTIFICARE 5

BUGET LOCAL

2021

BUGET UKgLY

JJȘMAf * '^ugetLXk;

2023

'.....• ‘

irtWervatii

*1

0

1

2

3

4

fc!

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a___

0.00

20.00

0.00

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00

1.00

0.00

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56

0.00

100.00

0.00

0.00 'fj

Cap.67.02.71,01

pj.—

__

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu ț proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, LL.Caraujale^etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

10

SF PT Zona protectie Iac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

11

SF PT Magazie structura_usoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

13

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători1'

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

Cap.68.02.71,01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:< z-ioloe?:

' ii5:0o:': :

■:■: o'.Oo

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:::::.i::s2P.2i::::

0.00

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

0.00

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

479.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

300.12

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

6 928.09

8.00

0.00

0.00

0.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. â (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str,Mihai Bravu, nr.l3 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

4

Realizare locuinteșociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

2020 RECTIFICARE

5

BUGET LOCAL

2021

BUGET LOCAL

2022

BUGET LOCAL 2022

Observații

0

1

2

3

4

.... <.

7

'■ 1' i . . i 1 . , .           1 r , ;j "__________________________________________________________

II f."

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

O

■ărct

1?

90 \ ■ ©1

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

/ i

im» y <

V

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

—-----jp

4

Studiu hidro-ueotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

15

ȘF_Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul. Independentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

25

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l 1A

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

27

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

29

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-i lumi nat public

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

2020 RECTIFICARE

5

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAJ^ 2022

^Observații

©N

0

1

2

3

4

Cap.74.02.71.01

H        1

PROTECȚIA MEDIULUI

TQȚAL

: <64:5344^:-

:-:‘<6283;p9<<<

>>>>-pM>>>>

. •'7

:::::<:•!

5"    .

■ SJJ ■

din care

A

Lucrări in conți nu are

64 534.22

4 786.00

0.00

o.ob - 4;

1

Extindere rețele canalizare Etapa 11 (str. Subtraversare Gârlei, Str, Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

95.00

0.00

0.00 "S

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

40.00

0.00

0.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 020.00

0.00

0.00

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

1 352.00

0.00

0.00

0.00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

1 270.00

0.00

0.00

0.00

6

Extindere rețele subterane in municipiu! PIoiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

180.00

0.00

0.00

0.00

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

153.00

0.00

0.00

0.00

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

525.00

0.00

0.00

0.00

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploi ești-Modernizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

151.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi_______________

0.00

262.00

0.00

0.00

MO

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolul ui

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

>.

235.09

.00

1

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)__

0.00

98.00

0.00

0.00

0.00

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

0.00

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Realizarea de branșamente retea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

10

Retea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

0.00

680.00

0.00

0.00

0.00

11

Autolaborator pentru monitorizarea calitatii aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

12

SF Deviere retea canalizare pluviala Piața Victoriei (in zona pietonala a blocurilor CC-EST)

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

rratAb>>>>>>>>::>>>>>>>::::-:-:->:-::-:

•>>>ojk>>>:

>>>>2aE(ie:->:<-

■>>>:iiio:-:::-:

»»/6m»>:<

»»:<Mk)>>>>

din care

■ •)

v.Wb

0.00

1

SFZDALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

100.00

0.00        .

0.00

0.00

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie Ia nivelul județului Prahova pentru Municipiul

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

totăl .■.■.<•.■.■>■■.;.■<..•.:.:.:.■>>>>>>>>>>>>>>>:•>>>>>::>>>>>>>>>>>>>>>>>>

•T56-.147.74 ••

'■■■■r6:765;33-----

>>>2ji6i.sp>>

■ > >9 400:6b-> »

•>»4o66.66< «

din care

A

Lucrări in continuare

46 182.06

5 941.83

3 710.00

0.00

0.00

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

2.13

0.00

0.00

0.00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

87.00      |

0.00

0.00

0.00

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-duI București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

3 005.00

3 710.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2020 RECTIFICARE 5

BUGET LOCAL

2021

BUGET LOCAL

2022

BUGET LOCAL

2023

Observații

0

1

2

3

4

7

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

6

Modernizare strada Amaradiei

459.52

1.70

0.00

7

Creare pasaj de trecere intre str, Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) ~ proiectare+executie i

28 864.47

0.00

0.00

--.o.oo \

a

B

Lucrări noi

100 854.45

905.00

6 655.50

'■ ®

J

1

Amenajare Ioc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

170.93

1.00

0.00

0.00 /

4*

2

Străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

4 480.00

891.00

0.00

Ști

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 293.39

1.00

0.00

0.00

0.00

5

Branșamente electrice semaforizare

25.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

0.00

0.00

0.00

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

0.00

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

203.00

1.00

0.00

0.00

0.00

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

4 828.03

1.00

0.00

0.00

0.00

10

Modernizare strada Miciurin

557.68

1.00

0.00

0.00

0.00

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

10 039.08

1.00

0.00

0.00

0.00

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

3 062.67

1.00

0.00

0.00

0.00

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

297.29

1.00

0.00

0.00

0.00

16

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

0.00

0.00

6 655.50

0.00

4 000.00

Alte cheltuieli de investirii

1.73

0 7*J6. 0

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt, reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal muItimodal

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiu! Ploiești, respectiv: Modernizare strazi in Cartier Buna Vestire

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

3

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul; ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodai incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

8

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea Încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

11

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrar vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa LMutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2020 RECTIFICARE 5

BUGET LOCAL

2021

BUGET LOCAL

2022

BUGET LOCAL 2023

O 3

Observații

0

1

2

3

4

5

'l£-'.30/

13

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

O.Of^s,^

^^Lp..oo

14

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

p W

\^ \ ■ o

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

/ A&n /

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

0.00

17

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

301.00

0.00

0.00

0.00

18

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul București 1 si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

24

Achiziție Autobuze EURO 6

9 111.23

9 120.00

10 796.00

9 400.60

0.00

25

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTII

SERVICJ UL INVESTIT!!

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINIS

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URB

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3

LISTA obiective de investiții pe anul 2020 Rectificare 5

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

influente

(+/-)

FINANȚAT dIn:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

totxe cheli: cffiix-:::-::::::::::-.

:-2S5-48W:-

■:sw3;0&:

: o» :-.

:i:-ooo;()o:

:-38-8».dd:-

O<):: :

<:3<Ș23;ș0:<

:::::38Ș23;oa::::

Cap.51.G2.71.01

AUTORITATI PUBLICE

toch/-:                                                     r :

:

:::o.bo<

•: o.w. .

•:::o.ob::<

\hi- <lutnutL

16.45

669,37

O țț

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești”

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/66I/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POC A 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57,12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

totm; :

:: ::

0.QO

B

Lucrări noi

0.00

LOG

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

C

• (M

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

«rtA-i;:-:      :

: o.no:.

B

Lucrări noi

12 669.99

214.00

0.00

0.00

214.00

0.00

214.00

0.00

0,00

..-«i'l.OO

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrări/deviere racord si rețea canalizare Aleea Lauri 1 o r( incinta imobil Școala Gimnaziala Gri v,ore Moi sil)

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

o.oo/ £

55.00; .

‘V

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3 037.12

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28. Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

S

Construire gradinita cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara ia Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spini Haret"

166.60

10

Executic/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

11

Execuție lucrări pentm demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc. George Cosbuc, Gradinita nr,23, Gradinita Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Ai.I.Cuza

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

) 00

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

3

Documentații necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

- etapa II

0.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

S

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare 'documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Gradinita cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare 'documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Gradinita cu program normal Aleea Strunga

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0,00

11

Documentarii - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul loca!

de ia bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2 . - |l j

0. i

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00   /'

5.00./,^.

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

34.90 J

i -''H

j.--.              î? ©

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

de la bugetul local

0

1

2

3

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

17.00

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

10.00

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.LCuza

0.00

1.00

21

Dotare sala sport cu turbine de încălzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

0.00

20.00

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

0.00

10.00

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in mun.Ploiesti

0.00

10.00

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

0.00

5.00

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

0.00

1 620.00

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

0.00

150.00

29

Proiectare - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

80.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

■■■■•■■ ■■■■■■■ • ■ • ■ • ■

8-220.00.-

A

Lucrări in continuare

0.00

201.00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

0.00

201.00

B

Lucruri noi

14 730.38

7 895.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

7 895.00

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

20.00

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00

1.00

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56

0.00

100.00

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

«jsb::-:

■'.< otio-tio •:

•W:

■::ăi2o.oo«

: :< (loo:< :■

: :tooo;uo: ::

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

1 000.00

« «95.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

<>.00

0.00

0.00  &

fa

dt

v A-

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

tal wW

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

o.oo '■

/• M i<

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

r\ O.OO^^S

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

de Ib bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

>-;<Țl-77j00<<<

•::i;o2"..op:-:

:i:Q27;oo:<

4.77.OO.;.;

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (. roiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, I.L.CarBgiale, etc > Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

V.'”'

f .00

■      172.9

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinoarului Pai e Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str Mihai Bravu, nr 241)

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

150.00

900.00

0.00

0.00

900.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

«.otr •

<::ii5:Do:-:-:

iipXOTlO;:;:;:;:;:;

: :i,15jqo:

B

Lucrări noi

0.00

1.00

000

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:< ;i: 52o.^i •>

< :<i:W :f:

■■

X;Ț52Q4i-:-:

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

0.00

781.12

0.00

0.00

-Ali'!

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

A

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l 1A

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00

A

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.<H>

Șl

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

0.00

300.12

0.00

ss

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN;

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de li bugetul tocai

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928,09

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

! i.oo

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str. Lu cern ei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Mtr ctu4iui.ii dr Imului

. '3     )

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

I      1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.LS. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1         1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

!     0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00    .

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Mod ificare/actuali zare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

9

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00     1

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00     1

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1,00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

-W J

'Ș/

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul tocai

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 1 IA

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT ni, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistern iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

THT4L

:i&bo

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

0.00

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

4

Extindere rețele subterane in municipiu! Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

0.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

0.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: strPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

8

Extindere rețele subterane in munici piui Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

525.00

0.00

0.00    !

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

525.00 ___

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv

canalizare____

13 920.54

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

r„. 7"

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

B

Lucrări noi

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

4

Extindere rețele subterane in municipiul PIoiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

Mu -h.U. Ml.      fVila

1

Plan integrat de calitate a aerului

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

10

Rețea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

11

Autolaborator pentru monitorizarea calitatii aerului

12

SF Deviere rețea canalizare pluviala Piața Victoriei FN-Pietonal Nichita Stanescu

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE     .......

din care

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizani intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

roTĂi; ■. •. ■                                                                                                   .

din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

6

Modernizare strada Amaradiei

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

il <*ii

i 7J5.V’»

(0.011

1 235.09

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

10.00

•::-:o.oo-::-:

:: :o.oo : :•

:-.<2o:koo: : :

.: b;6o ::

•: :2oiLoo ::

: : :<koo : :<

: : 2ot.oa::::

201.00

u.mi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

: ?:-o.oo::

: .16765-33: .

::::p;o.o::-:

■o-.oo .

:: :i6:7j65.33.-: :-

46 182.06

5 941.83

0.00

0.00

5 941.83

0.00

5 941.83

0.00

0.00

5 941.83

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

><7530'?'

7

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

0.00

2 845.00

0.00

o.oo y

fe z

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00 /

ty' »7.«4

x/O

7 422.48

3 005.00

0.00

0.00

3 005.00

0.00

3 005.00

0.00

*

0.00

/         fe

1 /f

lL

N Ș.

£52.

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00 A

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de li bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

28 864.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

100 854.45

I 065.00

0.00

0.00

1 065.00

-160.00

905.00

0.00

0.00

905.00

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare Ioc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

170.93

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh Gt Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

4 480.00

1 051.00

0.00

0.00

1 051.00

-160.00

891.00

0.00

0.00

891.00

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 29339

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice semaforizare

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile; Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2        .

(proiectare+executie)

203.00

1.00

'     0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

4 828.03

1.00

1     0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Modernizare strada Miciurin

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

3 062.67

1,00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea               i

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9 • 18.54-

0.00

9'15

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

3

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul; ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginal izata a municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

-

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SFZDTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

13

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

14

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata București-Brașov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

17

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești                            i

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

18

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal centrai, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00      .

0.00

0.00

1.00

24

Achiziție Autobuze EURO 6

9111.23

9 120.00

0.00

0.00

9 120.00

0.00

9 120.00

0.00

0.00

9 120.00

25

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IÂMaNDI


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Madalina CRĂCIUN


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI >

SERVICIUL INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATAț

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3LISTA obiective de investiții pe anul 2020 Rectificare 5

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

>255- 48W<

■:'3țți23M'

: ; ii» : ?■

■ikwpjoQ:

'■:. WHi:

>37 32X0® ■

?? Kow ?.

■:<38Ș23:0«<<

Cap.Sl.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

' 0.06 •

: •:■:

, \    ; îeli dc investir'rî

216,45

■>

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

6.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești”

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru TI4A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

i 0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.6L02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

•:::

•: :-o.-0o:

•:«iw???

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

o.oo

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.t

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

"%"■ ® '

.

• •: too:

:: :

B

Lucrări noi

12 669.99

214.00

0.00

0.00

214.00

ii.hn

214.00

0.00

o.oo

/■ •

1

Separați e/Instalatie gaze naturale Ia Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

*

0-00.^ &

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

//Jț5S.oo

z } ©I

Tj

i

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție i

3 037.12

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normai ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spini Haret"

166.60

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitari de invatamant

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

Mu- Uirtniu-h

nnn

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

3

Documentații necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitari de invatamant

- etapa II

0.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitari de invatamant

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentarii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivurConstruire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

11

Documentații - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

?

8

9

10

11

12

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1 XI'1,00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

r# -

. \                        \\swM

1 ț \                           > ♦*2.

31

W\ / *1

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+,'-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de li bugelul de stal

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structura! a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-Vin Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

■         1.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.l.Cuza

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mi hai Eminescu

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei in mun.Ploiesti

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur11

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

29

Proiectare - Restaurare fațada si in locui re tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

■lirt-xt- .. :::                                  :                                                             : :

<;Ș:?ăojoo<:

: •b.'nb: :-:

■:iwu.oo<

■:-:922o;oo::-

■Od

:-»o:oo:::-

A

Lucrări in continuare

0.00      1

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

B

Lucrări noi

14 730.38

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

Mir . tivii..., 1     .m. > "|

i-'.w

î ’ T ir» r

0.1!')

y’-v,

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

i

C ",__

' -^A\

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.ao /.Jj

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00     |

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 ț

/o

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

o.ooA*^

^7

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

-40.0a v

i.«  --

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de li bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de li bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAi;                                                :

XiPăiopx

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.IW)

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

*','1

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest                                            1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Boiarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

IO

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinoarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

15

16

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str Mihai Bravu, nr.241)

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

150.00

900.00

0.00

0.00

900.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

::::i)âir:::

: .0.00: .•

OI)

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

î» rit.                                                                       ;

?; :-p;O0x<.

<<O:0p<<;

: o.«b <

:;>ȚȘ2p4i;:::

<ko0

țtdtf

din care

* . »

Zi S,.

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

0.00

781.12

0.00

o.oo

_

1

2

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

oibo

1 £

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l 1A

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00..

>*^<09:00^

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00/^

\ 1.00 Z

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiesț^etapa a II a            ________

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

0.00

300.12

0.00

■'' •300112

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

Stat

alte bugete

de la bugetul loca!

de li bugetul de stat

■Itc bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3 4

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actuaîizare si Revizuire; Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

4

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

12

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0,00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1 ijo:../

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

23

SF,PT,DE "Amenajare chioșcuri/spatii comerciale"

0.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

25

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr 1 IA

0.00

27

SF Parc Industrial

0.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-si stern iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TmAtz ?:

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia-Rest de executat

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: stnPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

8

extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

9

extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente (■*)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

1.00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

: io.!»

: : ::

:o.oo:

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

0.00

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

0.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

0.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

525.00

0.00

0.00

525.00

0.0(1

525.00

0.00

0.00

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

' . V -

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 5

Observații

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1