Hotărârea nr. 203/2020

Hotãrârea nr. 203 privind modificarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la unele unități de învățământ și la imobilul situat în Ploiești, Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A - locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 203

privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ și la imobilul

situat în Ploiești, Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A - locuințe sociale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 252/28.05.2020 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 232/28.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.141/27.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 135/28.05.2020 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învătământ și ale imobilului situat în Ploiești, Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A - locuințe sociale;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

În conformitate cu Avizul din data de 27.05.2020 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea pozițiilor 18-20 din Anexa 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

- la poziția 18, coloana « codul de clasificare» va avea următorul cuprins : « - », coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «Școala Gimnazială Candiano Popescu», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins : «Ploiești, str. Nucilor, nr. 39, teren în suprafață de 4677 mp, împrejmuit cu gard de beton, plasă și metal, având ca vecinătăți la N - str. Nucilor și proprietăți particulare, la S - proprietăți particulare, la V - Biserica Sfântul Spiridon și proprietăți particulare» iar la Est - str. Nucilor »;

 • -  la poziția 19, coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : «1.6.2.2 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « Construcție C1, Sp+P+2E, suprafața construită la sol de 761 m.p., suprafață desfășurată de 2521 m.p. din care: suprafață construită subsol 238 m.p., suprafață construită parter - 761m.p., suprafață construită etaj 1 - 761m.p., suprafață construită etaj 2 - 761m.p.», coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 3.484.760,72 lei »;

 • -  la poziția 20, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Magazie metalică », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins «Construcție C2, suprafață construită/desfășurată = 22 m.p., P», coloana « anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință» va avea următorul cuprins «2000».

(2) Imobilul Școala Gimnazială «Candiano Popescu», situat în str. Nucilor, nr.39 se identifică conform planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă modificarea pozițiilor 31-35 din Anexa 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

 • -  la poziția 31, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « Școala Gimnazială Florin Comișel», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Str. Jupiter nr.6, teren în suprafață de 6.812 mp, împrejmuit cu gard de beton, plasă, lemn și calcan, suprafața totală construită 1.723 mp, vecinătăți: N - str. Căliman și proprietăți particulare, S - str. Jupiter, V - Punct Trafo nr. 103, str. Jupiter și proprietăți particulare, E - proprietăți particulare»;

 • -  la poziția 32, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «spațiu învățământ- construcție C1», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « str. Jupiter nr. 6, suprafața construită/desfășurată 1.231 mp, P », coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 1.370.378,69 lei;

 • -  la poziția 33, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «Casă de locuit - construcție C2», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Str. Jupiter nr. 6, suprafața construită desfășurată 85 mp, P», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 62.168,06 lei;

 • -  la poziția 34, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « I.6.2.2. »», coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « Atelier - construcție C3 »», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « str. Jupiter nr. 6, suprafața construită desfășurată 203 mp, P», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 177.384,03 lei;

 • -  la poziția 35, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.8.14. »», coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « Magazie - construcție C4 »», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « str. Jupiter nr. 6, suprafața construită desfășurată 204 mp, P», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 1.143,94 lei.

(2) Imobilul Școala Gimnazială «Florin Comișel», situat în str. Jupiter Nr. 6 se identifică conform planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă modificarea pozițiilor 37-40 din Anexa 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

 • -  la poziția 37, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « Școala Gimnazială nr.13», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Str.Dimitrie Bolintineanu nr. 32, teren în suprafață de 3299 mp, împrejmuit cu gard de beton, plasă și calcan, suprafața totală construită 1442 mp, vecinătăți: N - str. Zefirului și Grădinița nr. 7, S - Str. Dimitrie Bolintineanu, E - proprietăți particulare, V - Str. Negru Vodă »;

 • -  la poziția 38, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «spațiu învățământ - construcție C1», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Str. Dimitrie Bolintineanu nr.32, suprafața construită/desfășurată 631 mp, P », coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 836.756,46 lei;

 • -  la poziția 39, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «spațiu învățământ - construcție C2», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Str. Dimitrie Bolintineanu nr.32, suprafața construită/desfășurată 626 mp, P», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 589.121,33 lei;

 • -  la poziția 40, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « sală de sport și atelier - construcție C3 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Str.Bimitrie Bolintineanu nr.32, S partial+p, suprafața construită la sol 185 mp, suprafața construită desfășurată 233 mp», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 153.125,44 lei;

(2) Imobilul Școala Gimnazială nr. 13, situat în Str. Dimitrie Bolintineanu nr.32 se identifică conform planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Se aprobă modificarea pozițiilor 50-53 din Anexa 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

 • -  la poziția 50, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « Școala Gimnazială nr. 19», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Bulevardul Petrolului nr. 7 , teren în suprafață de 2311 mp, suprafața totală construită 711 mp, vecinătăți: N - str. Mimiului și proprietăți particulare, S - Bulevardul Petrolului, E - proprietăți particulare, V - proprietăți particulare»;

 • -  la poziția 51, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «spațiu învățământ - construcție C1», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Bulevardul Petrolului nr.7, suprafața construită/desfășurată 516 mp, P », coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 358.280,61 lei;

 • -  la poziția 52, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «Atelier+Laborator - construcție C2», coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Bulevardul Petrolului nr.7, suprafața construită 144 mp, suprafața construită desfășurată 288 mp (suprafața construită etaj=144 mp), P+1», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 589.231,10 lei;

 • -  la poziția 53, coloana « cod de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.2.2. », coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « spațiu învățământ-anexă construcție C3 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « Bulevardul Petrolului nr.7, suprafața construită/desfășurată 51 mp, P», coloana “valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 151.259,40 lei;

(2) Imobilul Școala Gimnazială nr. 19, situat în Bulevardul Petrolului, nr. 7 se identifică conform planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 (1) Se aprobă modificarea poziției 170 din Anexa 2 la Hotărârea nr.242/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • -  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins: « 1.6.1.1», coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « bloc locuințe sociale », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «Ploiești, Aleea Cătinei nr. 3, bloc 27A, teren în suprafață de 696 mp, suprafața construită la sol 528 mp, bloc P+4 E, suprafața construită desfășurată 2608 mp (suprafața construită etaj 1=520 mp, suprafața construită etaj 2 = 520 mp, suprafața construită etaj 3=520 mp, suprafața construită etaj 4 = 520 mp) având ca vecinătăți la N, E, V - zone verzi domeniul public și la S - parcare domeniul public»;

(2) Imobilul situat în Ploiești, Aleea Cătinei nr. 3, bloc 27A se identifică conform planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 5 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

AwexA w. 1 la H.c.l

Nr. cadastral:


Suprafața măsurată a imobilului: Adresa imobilului:
4677mp                        Mun. Ploiești, Strada Nucilor nr. 39, Jud. Prahova

Nr. Cartea Funciară


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)
Mun. Ploiești

Sp+P+2E


BISERICA ORTODOXĂ SFÂNTUL SP1RIDON


M3950


Conform Dispoziției nr. 3110/07.092015

3B3B30


Număr cadastral 1^475


38A&5D


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela


Categoria de folosința


Suprafața

(mp)


Mențiuni


4677


Teren intravilan împrejmuit cu gard de beton, plasă ți metal

Total


4677


Cod constr.


Destinația


B. Date referitoare la construcții

Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


CAS


SpațiufovătsmfintSo+P*2ESup. constr. desfa$urata=2521mp|Sup. constr. subsol=238rnp Sup.constr. carter= 761 mp, Sup. constr. etajl =761 mp, Sug, constr. etag=761mpj Număr nivele=4 An edificare=1968


Total


Magazie metalică Sup. constr. desfa,-urată=22mp Număr nivele=1 Anedificare=


Suprafață totală măsurată a imobilului= 4677mp

Suprafața din act= 5872mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


VOICU ROMICA


Semnat digital de VOICU ROMICA Data: 2020.0528 0935:48 +03'00'


SC EDROM CART SRL Aut A.N.C.P.I. Clasa II Seria RO-B-J nr.1589


Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral


Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului:

6812mpAdresa imobilului:
Mun. Ploiești, Strada Jupiter nr. 6, Jud. PrahovaNr.

parcelă

Categoria de folosință

Suprafață (mp)

Mențiuni

1

Cc

6812

eren mtravsan împrejmuit cu jard de tetor», plasă .lemn si calcan.

Total

6812


Cod constr.


Destinația


B. Date referitoare la constru ii

CI C2


C3 C4 Total


CAS CL


CA

CA


Suprafață construită la sol (mp)


Mențiuni


1231

85


203

204 1723


Spațiu învățământ Suri. constr. desfa^rată=1231mp. Număr nivele=1An edjficare=1924 Casă de locuit Sup. constr. desfasurată=85mp Număr nivele=1 An ecfilicare=1924


Atelier Sun, constr. desfașurată=203nP, Număr nivele=1, An edificare=1974

Magazie metalică Suc, constr. desfașurată=2O4mp, Număr nive!e=1, Anedifcare=1969


Suprafața totală măsurată a imobilului- 6812mp

Suprafața din act= 6047mp


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea iintocmîrii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

SC EDROM CART SRL

Aut. A.N.C.P.I.

Clasa II

Seria RO-B-J

nr.1589


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


I Semnat digital de VVIL.U VOICU ROMICA ROMICA»:™™8
Plan de amplasament si delimitare a imobiluluiScara 1: 500


Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului:

Adresa imobilului:

'■'S

3299mp

Mun. Ploiești, Strada Dimitrie Bolintineanu nr. 32, Jud. Prahova

A<tU ,   ,     S®"   /


fio-jL.    sr^^ULUI

■J țo                       /

ICc

1 / GRĂDINIȚĂ NR7 1---J


Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului: Adresa imobilului:

2311 mp

Mun. Ploiești, Bulevardul Petrolului nr.7, Jud. Prahova

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

Mun. Ploiești

379800


A. Date

Nr. parcelă


Categoria de folosință


Suprafață

(mp)


Mențiuni


37985,


379800


Teren intavilan

Total __L 2311

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la soi (mp)

Mențiuni

C1

CAS

516

Spațiu învăța nrânt Sur.. constr. des?--u,.urată=516mp Număr nivele=1 An edificare-1955

C2

CAS

144

Atelier laborator P+E Sup. constr. <HfesuratS= 288mp{Sur. constr. eta'=144mpii Număr nive|uri=2 An edrficare=1973

C3          CAS

51

Soațiu țnyătitniAnt-anexâ Sua: consr. desfr.urată =51 mo Număr ni¥ete=1 Anedî'icare=

Total

711

Suprafață totală măsurată a imobilului^ 2311 mp Suprafață din act= 1750mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea <Sn teren

SCEaTaVnCcp|SRL       AUTOREAT

X/ClKI 1 Semnat digital de                        VOICU R, ROMICA

VUIUU VOICUROMICA       Seria R04W           Categoria B

DnMirâDate202008       "r.1W9         RO-PH-F Nr. 0222

nWIVllk_A 09:33:43 +03'00'

Data:Mai 2020

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata șii atribuirea numărului cadastral

Parafa Semnătură si data, Stampila BCPI

Nr. cadastral:

Nr. Cartea Funciară

384850


tuR.z              jffâa

Plan de amplasament si delimitare a imobilului^© Scara 1:500Suprafața măsurată: 696mp

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Adresa imobilului:____________________
Mun. Ploiești, Aleea Cătinei nr.3, bloc

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcei

Categoria de folosință

Suprafață (mp)

Mențiuni

Cc

696

Teren intravilan

Total

696

B. Da

te referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafață construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

528

Bloc locuințe sociale P+4E Sup. constr. desfașurată= 2608mp (Sup. constr. etaj 1=520mp, Sup. constr. etaj 2=520mp,

Sup. constr. etaj 3=520mp. Sup. constr. etaj 4=520mp} Număr nh/ele=5. An edificare=1969

Total

528

Suprafața totala masurata a imobilului= 696mp Suprafața din act= mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

SC EDROM CART SRL                 AUTORIZAT

Aut. A.N.C.P.I.                       VOICU R. ROMICA

Clasa II                                  Categoria B

Seria RO-B-J                        RO-PH-F Nr. 0222

nr.1589

\/M|<‘| 1 DM Mir" A Semnat digital de VOICU ROMICA

VkJlk-U IAWlVII\_M Data:2020.05.2810:23:53 +03'00'     „   . ... ____

Data:Apnlie 2020

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Parafa Semnătura si data, Stampila BCPI