Hotărârea nr. 202/2020

Hotãrârea nr. 202 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  Teatrului ,,Toma Caragiu”  Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 202

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 256/04.06.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr. 1858 din 03.06.2020 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.138/04.06.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 236/05.06.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 05.06.2020;

în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei dotărilor independente pe anul 2020 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 iunie 2020

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

JUDEȚUL PRAHOVA

TEATRUL TOM A CARAGIU PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


LA -//A.


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 103/07.04.20 20

Realizat la 29.02.2020

Influente +/-

Propunere Buget an 2020

TOTAL VENITURI - din care:

16.510,00

3.710,00

0,00

16.610,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

15.810,00

3.710,00

0,00

15.810,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

764,00

165,00

0,00

764,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

2,00

2,00

0,00

2,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

15.044,00

3.543,00

0,00

15.044,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

700,00

0,00

0,00

700,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

700,00

0,00

0,00

700,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16.510,00

3.522,00

0,00

16.510,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15.810,00

3.522,00

0,00

15.810,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15.810,00

3.522,00

0,00

15.810,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.115,00

3.006,00

0,00

13.115,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.530,00

2.926,00

0,00

12.530,00

Salarii de baza

10.01.01

11.480,00

2.664,00

0,00

11.480,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

380,00

101,00

0,00

380,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

50,0'0’

1,00

0,00

50,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

620,00

160,00

0,00

620,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

240,00

0,00

0,00

240,00

Tichete de vacanta

10.02.06

240,00

0,00

0,00

240,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

345,00

80,00

0,00

345,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,00

14,00

0,00

60,00

Contribuția asiguratorie uentru munca

10.03.07

285,00

66,00

0,00

285,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.515,00

475,00

0,00

2.515,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.832,00

387,00

0,00

1.832,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

1,00

0 00

1500

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

315,00

157,00

0,00

315,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

5,00

0,00

20,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

25,00

0,00

0,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

1,00

0,00

10,00

Transport

20.01.07

30,00

3,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,00

9,00

0,00

50,00

20.01.09

852,00

115,00

0,00

852,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

500,00

96,00

0,00

500,00

Reparații curente

20.02

55,00

0,00

0,00

55,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 103/07.04.20 20

Realizat la 29.02.2020

Influente +/-

Propunere Buget an 2020

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.06

315,00

40,00

0,00

315,00

Uniforme si echipament

20.05.01

15,00

4,00

0,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300,00

36,00

0,00

300,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

1,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

1,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

25,00

0,00

0,00

25,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1,00

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

20 00I

3,00

0,00

20 00

Alte cheltuieli

20.30

257.00

43,00

0.00

257,00

Reclama si publicitate

20.30.01

65 00

3 00

0,00

65 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

2 00

1 00

0,00

2 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30 00

0,00

0 00

30 00

Chirii

20.30.04

160,00

39,00

0 00

160 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

180,00

41,00

0,00

180,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180,00

41,00

0,00

180,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

700,00

0,00

0,00

700,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

700,00

0,00

0,00

700,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

700,00

0,00

0,00

700,00

Active fixe

71.01

700,00

0,00

0,00

700,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

686,50

0,00

0,00

686,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

13,50

0,001

0,00

13,50CONTABIL SEF,

Neacsu Irina
TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTILISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020


INFORMAȚII FINANCIARE

Nr. ort.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

Sursa de finanțare a fi aplicata

1

MICROFON HEADSET

5

4

20

Buget local

2

PACHET MICROFON DE MANA (RECEPTOR+TRANSMITATOR)

5

5.5

27.5

Buget local

3

CAMION CAROSAT cu lift 7.5 T

1

187

187

Buget local

4

Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obținerii avizului de Securitate la incendiu la clădire Teatrul Toma Caragiu

1

100

100

Buget local

5

P.T. si Execuție lucrări construcții si instalații in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

350

350

Buget local

6

COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE

1

2

2

Buget local

7

Licența calculator

1

13.5

Buget local

TOTAL

700

DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Rus


CONTABIL SEF,

Irina Neacsu


INSP.SPECIALITATE

Anca A>ntq eseu
TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza in anul 2020, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de 700 mii lei.

Pentru SECȚIA REVISTA-SUNET

1

MICROFON HEADSET

5buc.

4000lei/buc

20000lei

2

PACHET MICROFON DE

MANA(RECEPTOR+TRANSMITATOR)

5

55OOIei/buc

27500lei

Reperele 1 si 2 sunt necesare pentru completarea stocului de microfoane de tip headset.

Pentru Serviciul Administrativ

3

CAMION CAROSAT cu lift 7.5 T

lbuc.

187000lei/buc

187000lei

4

COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE

1

2000lei

2000lei

5

Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica, D.A.L.I., necesare obținerii avizului de Securitate la incendiu la clădire Teatrul Toma Caragiu

1

lOOOOOlei

lOOOOOlei

6

P.T si Execuție lucrări construcții si instalații in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

350000lei

350000lei

Reperul 3-Camion 7.5 t carosat.- avand in vedere desele deplasări ale instituției noastre cu spectacole in tara, am apelat la extemalizarea transportului de decor, luând in calcul dimensiunile mari ale elementelor, care nu incap in autoutilitara noastra Iveco sau remorca Malumet. Astfel ca, o astfel de achiziție s-ar amortiza in timp, economisind sumele de prestări servicii pentru firmele de transport.

Reperul 4- Sistemul de camere de supraveghere necesita o camera adiționala care sa incadreze curtea teatrului de animație, in special pe timp de noapte.

Reperul 5- Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obținerii avizului de Securitate la incendiu la clădire Teatrul Toma Caragiu - In urma Raportului de neconformitati efectuat la finalul anului trecut, acum putem parcurge etapa finala de proiectare, in vederea obținerii avizului ISU, pe baza caruia putem uterior sa demaram lucrările de execuție a operațiunilor care vor reieși din aceasta proiectare.

■' ixȘhjo-» o


Reperul 6- Execuție lucrări construcții si instalații in vederea obținerii autorizației de incendiu - In urma unui viitor aviz ISU, vom putea demara lucrările de execuție neces! vor fi identificate nominal, doar după ce proiectul ce urmeaza a fi efectuat va obține a’ ISU.

ALTE INVESTIȚII

7. Licențe


13.5 mii lei

Licențele sunt necesare pentru echipamentele existente.COMPARTIMENT ACHIZIȚII,

Anca Antopescu