Hotărârea nr. 201/2020

Hotãrârea nr. 201 privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiesti pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 201

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 258/04.06.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor: Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Mateescu Marius-Nicolae, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Stanciu Marilena, Raportul de specialitate nr. 137/04.06.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și Raportul de specialitate nr. 238/05.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 05.06.2020;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 5/2020 - legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  prevederile Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023 conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Lista proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2020 și estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 3 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se rectifică în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană SRL conform Anexei nr. 4 și bugetul de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești conform Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă virări de credite a unităților de învățământ preuniversitar de stat conform Anexelor nr. 6 și nr. 7.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Anexa 1


PROPUNERE BUGET LOCAL PE

ANUL 2020 VENITURI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 29,05,2020

Execuție 31.05.2020

Influenta

Prevedere rectificată

642.977,49

214.617,97

55.006,00

697.983,49

1

VENITURI -TOTAL

0001

642.977,49

214.617,97

55.006,00

697.983,49

2

VENITURI PROPRII

0101

391.683,59

192.308,62

49.049,00

440.732,59

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439.378,90

213.151,62

49.049,00

488.427,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404.266,90

201.990,62

49.049,00

453.315,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

101.695,62

0,00

260.472,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

JURIDICE

0005

0,00

0,62

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,62

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,62

0,00

0,00

9

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

FIZICI?

0006

258.852,00

100.866,00

0,00

258.852,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

179,00

0,00

880,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

179,00

880,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

100.687,00

0,00

257.972,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

100.308,00

256.972,00

bume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

379,00

1.000,00

15

AL3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

829,00

0,00

1.620,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

829,00

0,00

1.620,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

829,00

1.620,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

69.469,00

49.049,00

123.925,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74.876,00

69.469,00

49.049,00

123.925,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59.700,00

63.584,00

49.049,00

108.749,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

10.092,00

15.800,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43.900,00

53.492,00

49.049,00

92.949,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

4.671,00

0,00

11.026,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

2.727,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

1.931,00

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

13,00

26,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

1.214,00

4.150,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

30.826,00

0,00

68.918,90

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

21.293,00

0,00

48.177,90

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, craselor, municipiilor. si sect Mun

110202

42.635,19

18.981,00

42.635,19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5.542,71

2.312,00

5.542,71

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

43,00

0,00

150,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

43,00

150,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACT1V1TAT1

1602

20.591,00

9.490,00

0,00

20.591,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

8.479,00

0,00

15.800,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

5.919,00

10.000,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

2.560,00

5.800,0048

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

990,00

4.757,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

21,00

34,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.112,00

11.161,00

0,00

35.112,00

54

CL VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

2.932,00

0,00

8.478,00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

8.478,00

2.932,00

0,00

8.478,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

8.320,00

2.932,00

8.320,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.634,00

8.229,00

0,00

26.634,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.250,00

4.447,00

0,00

12.250,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

4.305,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

12,00

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

101,00

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

13,00

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

5,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

8,00

20,00

75

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

3.361,00

0,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit diSndzitiilor leeale

350201

13.300,00

3.334,00

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

27,00

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

401,00

0,00

1.037,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

83

Taxe speciale

360206

700,00

176,00

700,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

8

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

146,00

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

71,00

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,00

7,00

0,00

7,00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-33.162,41

-1.984,00

-33.162,41

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

33.162,41

1.984,00

33.162,41

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

457,00

0,00

489,59

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

457,00

0,00

489,59

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

457,00

489,59

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

203.109,00

1.009,35

5.957,00

209.066,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

203.109,00

1.009,35

5.957,00

209.066,00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

995,00

588,35

1.822,00

2.817,00

113

A. De capital

0019

0,00

2,00

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

2,00

0,00

126

B. Curente

0020

995,00

586,35

1.822,00

2.817,00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,85

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

85,00

107,00

22,00

107,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

41,00

0,00

Subvenții de la bugetul dc stat pentru decontarea cheltuielilor ncntni carantina

420280

910,00

437,50

1.800,00

2.710,00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

202.114,00

421,00

4.135,00

206.249,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

18.02.02.0

202.114,00

421,00

4.135,00

206.249,001

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

406.966,49

211.566,97

40.618,00

447.584,49

2

I. VENITURI CURENTE

0002

405.971,49

211.021,62

38.796,00

444.767,49

3

A. VENITURI FISCALE

0003

404.266,90

201.990,62

49.049,00

453.315,90

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

101.695,62

0,00

260.472,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

JURIDICE

0005

0,00

0,62

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,62

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,62

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

FIZICE

0006

258.852,00

100.866,00

0,00

258.852,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

179,00

0,00

880,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

179,00

880,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

100.687,00

0,00

257.972,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

100.308,00

256.972,00

13

Sume repartizate din Fondul Ia dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

379,00

1.000,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

14

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

829,00

0,00

1.620,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

829,00

0,00

1.620,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

829,00

1.620,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

69.469,00

49.049,00

123.925,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74.876,00

69.469,00

49.049,00

123.925,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59.700,00

63.584,00

49.049,00

108.749,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

10.092,00

15.800,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43.900,00

53.492,00

49.049,00

92.949,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

4.671,00

0,00

11.026,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

2.727,00

4.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

1.931,00

6.500,0025

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

13,00

26,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

1.214,00

4.150,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

30.826,00

0,00

68.918,90

29

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

48.177,90

21.293,00

0,00

48.177,90

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun București

110202

42.635,19

18.981,00

42.635,19

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

0,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistcmele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

0,00

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

0,00

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

2.312,00

5.542,71

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

43,00

0,00

150,00

40

Impozit pe spectacole

150201

150,00

43,00

150,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITAT1

1602

20.591,00

9.490,00

0,00

20.591,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

8.479,00

0,00

15.800,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

5.919,00

10.000,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

2.560,00

5.800,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

990,00

4.757,0047

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

21,00

34,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.704,59

9.031,00

-10.253,00

-8.548,41

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

2.932,00

0,00

8.478,00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

2.932,00

0,00

8.478,00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

0,00

158,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

0,00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.320,00

2.932,00

8.320,00

57

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-6.773,41

6.099,00

-10.253,00

-17.026,41

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

12.250,00

4.447,00

0,00

12.250,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

4.305,00

11.938,00

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

0,00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

12,00

33,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

0,00

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

0,00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

29,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

101,00

250,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

13,00

0,00

23,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

5,00

3,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

8,00

20,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

3.361,00

0,00

13.317,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

3.334,00

13.300,0075

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

27,00

17,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

255,00

0,00

792,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

81

Taxe speciale

360206

700,00

176,00

700,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

8,00

5,00

83

Taxa reabilitare termica

360223

84

Alte venituri

360250

87,00

71,00

87,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-33.155,41

-1.977,00

-10.253.00

-43.408.41

86

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-33.162,41

-1.984,00

-10.253,00

-43.415,41

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

89

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

90

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. infiintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

995,00

54,5,35

1.822,00

2.817,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

995,00

545,35

1.822,00

2.817,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

995,00

545,35

1.822,00

2.817,00100

B. Curente

0020

995,00

545,35

1.822,00

2.817,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,85

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

85,00

107,00

22,00

107,00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

109

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

910,00

437,50

1.800,00

2.710,00VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

236.011,00

3.051,00

14.388,00

250.399,00

I. VENITURI CURENTE

0002

33.162,41

1.984,00

10.253,00

43.415,41

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33.162,41

1.984,00

10.253,00

43.415,41

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

33.162,41

1.984,00

10.253,00

43.415,41

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

146,00

0,00

245,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

146,00

245,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3702

33.162,41

1.984,00

10.253,00

43.415,41

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

33.162,41

1.984,00

10.253,00

43.415,41

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

457,00

0,00

489,59

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

457,00

0,00

489,59

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

457,00

489,59

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0.00

0,00

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

202.114,00

464,00

4.135,00

206.249,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

43,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

43,00

0,00

0,00

A. De capital

0019

0,00

43,00

0,00

0,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

2,00

0,00

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

0,00

0,00

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

0,00

Subvenții de Ia BS proiecte UE

420269

0,00

41,00

0,00

Fond social FSE

48.02.02

202.114,00

421,00

4.135,00

206.249,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

18.02.02.0

202.114,00

421,00

4.135,00

206.249,00-CHELTUIELI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cfHCL 196/29.05.20 20

Prevedere sem I

Execuție 31.05.2020

Influente

(+/-)

Prevedere rectificată

642.977 49

379.102 00

176.760,34

55.006 00

697.983 49

CHELTUIELI - TOTAL

5002

642.977,49

379.102,00

176.759,98

55.006,00

697.983,49

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUN1 EXTERNE

5102

57.329,37

33.122,98

21.286,62

1.514,00

58.843,37

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

15.000,00

11.835,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.614,39

12.242,00

7.989,00

366,00

18.980,39

Bunuri si servicii ( uiiiuarr pi uitai ie; patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii,

20

11.604,39

7.514,00

5.157,00

366,00

11.970,39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

4.728,00

2.832,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375.61

1.375.61

1.375,61

1.375,61

Ajuior social (sprijin persoana fizica in extrema

57

40,00

40,00

20,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.812,00

2.768,00

265,00

1.148,00

5.960,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte aclivjlati lețale de imnlementarea nrqiectelor)

59.11

1.218,00

608,00

0,00

1.218,00

Sume aferente persoannor cu handicap

59,40

300,00

150,00

118,00

300,00

Active nefinanciare

71

969,37

939,37

65,00

969,37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-380,99

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44.541,59

31.296,00

19.642,48

-6.418,00

38.123,59

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

58,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

54,00

0,00

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

1.904,00

1.604,00

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.006,00

28.510,00

17.990,00

-6.418,00

33.588,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

6.840,00

0,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

9.240,00

4.620,00

-1.619,00

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

4.678,00

3.210,00

2.675,00

2.277,00

6.955,00

Rambursare credit EXIM

10.931,00

5.145,00

3.855,00

-7.076,00

3.855,00

1 ’lati electuate in anii precedenti recuperate in

85

-9,52

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in nm j 1 r 11 n ■ n 1 ..dtrrwn 1 tttrp_________________

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5.395,19

4.795,19

4.220,00

5.200,00

10.595,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

0,00

1,19

Dobânzi

30

5.394,00

4.794,00

4.220,00

5.200,00

10.594,00/*

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

21.010,00

10.426,50

7.911,00

1.800,00

22.810,00

Protecția civila TOTAL-din care:

1.005,00

56,00

65,00

1.800,00

2.805,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

39,00

49,00

76,00

Cheltuieli privind carantina-Covid 19

910,00

1.800,00

2.710,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

17,00

16,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedcnti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

10.370,50

7.846,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

9.815,00

7.526,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

481,50

320,00

631,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

0,00

74,00

INVATAMINT

6502

49.464,71

28.389,20

10.463,81

1.280,00

50.744,71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

382,70

107,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

382,70

107,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16.548,00

12.880,44

7.530,00

16.548,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2.494,00

946,00

86,00

900,00

3.394,00

primul ghiozdan

20

150,00

0,00

0,00

150,00

Transferuri către instituții publice (internate si . ___cămine sr.n|nrp)   ________

51

50,00

25,00

25,00

50,00

finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind

55

5.602,71

2.833,26

2.162,00

5.602,71

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

968,00

638,30

301,00

968,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

9.050,00

32,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

946,50

256,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

2.273,00

601,00

65,00

280,00

2.553,00

~Active ne financiare scoITTScoalâ Nicluta

______Sp Vinari Ii     ________

71

81,00

81,00

0,00

100,00

181,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-105,19

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

SANATATE

6602

23.990,00

14.794,00

4.886,00

0,00

23.990,00

1 helluieli de personal - asisienia medicală-comunitara finanțata prin Administrația c.I..

10

11.882,00

6.325,00

4.360,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

135,00

12,00

0,00

250,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

135,00

12,00

250,00
Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

17

rransierun către nistiturii punlice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, a.--

51

1.121,00

1.121,00

340,00

0,00

1.121,00 ;

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

0,00

100,00 \

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

340,00

1.021,00

Asistenta sociala (Centru! de transfuzie)

57

45,00

30,00

20,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

16,00

14,00

30,00

1 ransierun către instituții publice finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din

51

1.420,00

1.420,00

86,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

0,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

86,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.220,00

5.725,00

32,00

9.220,00

Active nefinanciarc ASSC cabinete

71

22,00

22,00

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

6702

59.541,00

35.598,50

22.925,47

30,00

59.571,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.090,00

1.353,50

1.125,00

30,00

2.120,00

Iluminat ornamental

835,00

596,00

595,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

19,00

18,00

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

484,50

400,00

30,00

649,00

Acțiuni culturale

602,00

254,00

112,00

0,00

602,00

Susținerea cultelor

59

1.030,00

250,00

0,00

1.030,00

Transierun caireTnsntutii puoncFț finanțare secțiunea de funcționare) - total,

51

53.205,00

30.979,00

21.333,00

0,00

53.205,00

Casa de Cultura

1.575,00

800,00

412,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

8.208,00

5.733,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

7.318,00

5.129,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

9.030,00

5.757,00

12.467,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

5.623,00

4.302,00

9.900,00

i ransierun > aire instnutn publice i finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din

51

2.189,00

1.989,00

560,00

0,00

2.189,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

500,00

0,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

0,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00
Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

560,00

1.259,00 . •

Active nefinanciare

71

1.027,00

1.027,00

3,00

1.027,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-93,05

V 0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.850,00

48.288,00

34.632,93

20,00

80.870,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

21.780,00

16.007,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

9.037,00

6.803,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

7.078,00

5.117,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

439,00

311,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

4.321,00

3.147,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

905,00

629,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.814,00

5.058,00

2.738,00

20,00

6.834,00

Reparații crese

100,00

40,00

0,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

66,00

48,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.403,00

2.714,00

1.392,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.444,00

816,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

478,00

251,00

646,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

5,00

3,00

0,00

5,00

Bunuri si servicii crese

419,00

283,00

231,00

20,00

439,00

spnjimrtnrpiuicuivroi ue mteies pumn. iii vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării

60,00

30,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor eu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

610,00

319,00

240,43

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

240,00

182,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

1,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

0,28

1,00

d) Centrul Crese

142,00

71,00

57,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

0,15

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57 j

31.921,00

20.811,00

15.694,00

0,00

31.921,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

15.800,00

12.757,00

25.980,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

40,00

29,00

160,00

“Ajutoare energie termica, gaze naturale,“lemne,

2.161,00

2.161,00

671,00

2.161,00

Asistenta sociaîa asigurata de Administrația

Sr.rvririik'it-Snrialr. CiimiinilHrr

3.620,00

2.810,00

2.237,00

3.620,00

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

320,00

0,00

0,00

320,00Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

0,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

0,00

170,00

Active nefmanciare CRESA

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-46,50

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

, ,        ,     PURIIC4

7002

55.764,21

28.007,21

18.136,48

7.720,00

63.484,21

Xneltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

14.950,00

7.533,00

5.910,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

13.536,00

11.791,00

7.720,00

29.810,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe

___I nea le     _________

1.883,00

1.141,00

672,00

1.883,00

Bunuri si servicii - Primărie, din

20.207,00

12.395,00

11.119,00

7.720,00

27.927,00

Iluminat public

4.644,00

3.301,00

3.308,00

1.000,00

5.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

408,00

303,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

16,00

13,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

300,00

220,00

94,00

300,00

Total prestări SGU

13.750,00

8.450,00

7.401,00

6.720,00

20.470,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

5.150,00

36,00

16.860,00

3muc iiiciCiTUrpcisuuiivro! cu naHuiuHp

59.40

132.00

64,00

43,00

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

1.512,21

384,00

1.520,21

Active neiinanciare 5>crviciuT FTiBnc Hiiarne-_________________________________________________ 1               ________________________________________________________

71

212,00

212,00

0,00

212,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-27,52

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.570,09

17.078,09

9.348,77

5.630,00

31.200,09

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927,00

11.411,00

8.120,00

5.000,00

24.927,00

Salubritate - total, din care:

18.433,00

10.656,00

7.507,00

5.000,00

23.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500,00

5.320,00

5.253,00

4.000,00

16.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.030,00

2.480,00

482,00

1.000,00

4.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri

247,00

200,00

116,00

247,00

?u lei.tona, in cazul neinaepnnini omecuvuiui anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

550,00

430,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

394,00

205,00

183,00

394,00

Active nefmanciare

71

5.643,09

5.667,09

1.269,00

630,00

6.273,09

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-40,23

0,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate m anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21.401,00

13.651,00

6.927,00

12.100,00

33.501,00

Subvenții- dif. de preț si tarifla en. termica livrata populației total din care:

40

21.300,00

13.550,00

6.927,00

12.000,00

33.300,00

Subvenție

21.300,00

13.550,00

6.927,00

12.000,00

33.300,00

Active nefinanciare

71

101,00

101,00

0,00

100,00

201,00
TRANSPORTURI

8402

198.120,33

113.655,33

16.379,42

26.130,00

224.250,33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.600,00

2.600,00

686,00

1.000,00

4.600,00

Reparații curente străzi

2.600,00

1.600,00

545,00

1.000,00

3.600,00

Servicii niohîlnate si trai ic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere,

1.000,00

1.000,00

141,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori __________________________1 vn. . S .l____________________.

40

24.461,00

20.000,00

15.701,00

13.000,00

37.461,00

TVA

493,00

493,00

493,00

bunuri si servicii linantate din restituiri anii nriv^denl i__

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

80.400,00

12,00

3.010,00

164.771,00

Active nefinanciare

71

7.805,33

10.655,33

226,00

9.120,00

16.925,33

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-707,12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-31,46xx ')O 7


OH *


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

406.966,49

250.943,00

173.721.28

40.618,00

447.584.49

A UTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

51.548,00

29.415,61

20.956,62

366,00

51.914,00

Cheltuieli de personal

10

30.000 00

15.000,00

11.835,00

30.000 00

Bunuri si servicii

20

11.604 39

7.514 00

5.157 00

366 00

11.970.39

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

7.010,00

4.728,00

2.832,00

7.010,00

Alte transferuri

55.18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

20,00

40,00

Alte cheltuielii cotizații membrul

59

1.21800

608,00

000

1.218.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300 00

150 00

11800

300,00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-380,99

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44.113.59

30.868,00

19.642,48

-6.418,00

37.695,59

Bunuri si servicii - din care:

20

400,00

400 00

58,00

0 00

400,00

Bunuri si servicii! alegeri )

20

400 00

400 00

58,00

400.00

Fonduri de rezerva

50

56,59

54,00

0 00

56 59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

1.904,00

1 604,00

3.651,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.006.00

28.510.00

17.990,00

-6.418,00

33.588,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915 00

10,915.00

6.840,00

0.00

10.915 00

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

9.240,00

4.620,00

-1.619,00

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

4.678.00

3.210,00

2.675 00

2.277,00

6.955 00

Rambursare credit EXIM

10.931 00

5.145 00

3.855,00

-7.076,00

3.855,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-9,52

tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

5.395,19

4.795,19

4.220,00

5.200,00

10.595,19

Bunuri si servicii i comisioane:■

20

1 19

1,19

0 00

1 19

Dobânzi

30

5.394,00

4.794 00

4.220,00

5.200 00

10.594,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20.917,00

10.335,50

7.895,00

1.800,00

22.717,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

986 00

39 00

49 00

1.800 00

2.786 00

Bunuri si servicii 1 Protecția civila i

76,00

39 00

49,00

76,00

Cheltuieli pentru carantina-COVID 19

910 00

0,00

1.800 00

2.710,00

Politia Locala - total din care:

19.931,00

10.296,50

7.846.00

0,00

19.931.00

Cheltuieli de personal

10

19.300 00

9.815 00

7.526.00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

481,50

320,00

631,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

27.856.71

18.657,20

10.366,81

900,00

28.756 71

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

583,00

382.70

107,00

0,00

583,00

Transport; rofesori

583,00

382 70

107.00

583,00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr ,1/2011

20

16.548,00

12.880,44

7.530,00

16.548,00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

2.494,00

946,00

86,00

900,00

3.394,00

primul ghiozdan

150 00

0 00

0 00

150 00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

25 00

25,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

5.602,71

2.833,26

2.162,00

5.602,71

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent i

55,18

0,00

Asistenta socială t tffeptun copibeievi cu cerinre educaționale speciale integrări in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de _________----,,,t   -«a                         t -1-, .

57

968,00

638,30

301,00

968,00

Stimulent educațional le^ea 248/2015> ASSC1

57

5 00

5 00

5,00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific st cultural ;■

59

1.456,00

946,50

256,00

1.456,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-105,19

0,00

SANATATE

6602

13.328 00

7.627,00

4.746 00

0,00

13.328 00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

11.882,00

6.325,00

4.360,00

11.882,00

Bunuri si servicii

20

250 00

135,00

12,00

0 00

250,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

135,00

12 00

250 00

Transferuri către instituții publice

51

1.121,00

1.121,00

340 00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100 00

100,00

0,00

100 00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021 00

340 00

1.021 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30 00

16 00

14,00

30,00

Alte cheltuieli 'Centrul de Transfuzie )

57

45 00

30 00

20,00

45,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

6702

56.325,00

32.582,50

22.365.31

30,00

56.355 00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.090,00

1.353.50

1.125.00

30.00

2.120.00

iluminat ornamental

835,00

596 00

595,00

835 00

spectacole artificii

34 00

19,00

18,00

34 00

acțiuni culturale

602,00

254 00

112 00

602 00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

484 50

400 00

30,00

649,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.205,00

30.979.00

21333.00

0,00

53.205.00

Casa de Cultura

1.575 00

800,00

412,00

1.575,00

Teatrul "Toma Carapiu"

15.044 00

8.208,00

5.733,00

15.044,00

Filarmonica ‘'Paul Constantinescu"

14.219.00

7.318.00

5.129,00

14.219.00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

9.030,00

5.757 00

12.467,00

Administra]ia Parcului C-tin Stere

9.900 00

5.623,00

4.302,00

9.900,00

Susținerea cultelor

59

1.030,00

250,00

0 00

1.030 00

Alte transferuri curente interne

55.18

0 00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-92,69

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.530,00

47.968,00

34.632,93

20,00

80.550,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

41.185.00

21.780.00

16.007,00

0.00

41.185.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330 00

9.037 00

6.803,00

17.330 00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

7.078,00

5.117,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

439 00

311 00

820,00

Crese

8.000 00

4.321,00

3.147 00

8.000 00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670 00

905,00

629,00

1.670 00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.814.00

5.058,00

2.738.00

20,00

6.834.00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

66,00

48,00

120,00

Bunuri si servicii crese

419 00

283,00

231.00

20,00

439 00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.403,00

2.714,00

1.392,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.444 00

81600

2.061 00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

478,00

251 00

646 00

Aiutoare pentru încălzire locuințe taxe poștalei

5 00

3,00

0 00

5 00

reparații crese (pmp)

100 00

40,00

0 00

100 00

Lei:ea 350/2005

60 00

30 00

0 00

60,00

Alte transferuri curente interne

55 18

0 00

Asistenta sociala** total din care:

57

31.921.00

20.811,00

15.694.00

0.00

31.921.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

15.800,00

12.757,00

25.980 00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

671,00

2.161,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

160,00

40 00

29 00

160,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.620,00

2.810,00

2.237,00

3.620,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

610,00

319,00

240,43

0,00

610,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

240 00

182 00

456.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

1,00

10,00

Cantina sociala

1 00

1 00

0,28

1 00

Centrul Crese

142 00

71 00

57 00

142,00

Căminul de batrani

1,00

1,00

0,15

1,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-46,50

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.172,00

21.133.00

17.716,48

7.720,00

44.892,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

7.533,00

5.910,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

13.536,00

11.791.00

7.720.00

29.810.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.883 00

1.141,00

672 00

1.883.00

Alte cheltuieli - total din care;

20.207.00

12.395.00

11.119,00

7.720.00

27.927,00

iluminat public

06

6.123 00        3.709,00        3,611.00        1.000,00         7.123.00

întreținere ceasuri publice

34 00

16 00

13 00

34,00

Reparații curente» fond imobiliar)

300,00

220 00

94 00

300 00

Total prestări SGU

13.750.00

8.450,00

7.401.00

6.720.00

20.470 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

132,00

64,00

43,00

132,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-27,52

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

19.927,00

11.411,00

8.079 77

5.000,00

24.927,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927 00

11.411,00

8.120 00

5.000,00

24.927,00

Salubritate -total din care:

18.433 00

10.656 00

7.507,00

5.000 00

23.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500 00

5.320 00

5.253,00

4.000,00

16.500 00

Dezinsectie dezinfectie deratizare

3.030 00

2.480 00

48200

1.000,00

4.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6 Ordonanța militară nr 4

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Colectare trans. ort si neutralizare cadavre

247,00

200,00

116 00

247,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

apa meteo

1.100,00

550,00

430 00

1.100,00
Aite servicii in domeniu! protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

205,00

183,00

394,00

Alte tansferuri

*55,18

0,00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-40,23

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21,300,00

13,550.00

6.927.00

12.000,00

33.300,00

Subvenții-

40

21.300,00

13.550 00

6.927 00

12.000 00

33.300,00

TRANSPORTURI

8402

28.554,00

22.600.00

16.172,88

14.000.00

42.554,00

Bunuri si servicii - din care:

20

3.600 00

2.600 00

686,00

1.000 00

4.600 00

reparații curente străzi

2.600 00

1.600.00

545 00

1.000,00

3.600 00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc. i

1.000,00

1.000,00

141,00

1.000,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Subventii/gratuitati (S C. Transport Calatori Express S.A.)

40

24.461,00

19.507,00

15.701,00

13.000,00

37.461,00

TVA

493 00

493,00

493 00

493 00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-707,12

0,00SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

236.011.00

128.159,00

3.039.06

14.388.00

250399,00

AUTO RIT ATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

5.781,37

3.707,37

330,00

1.148,00

----r

6.929,37

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.81200

2.768 00

265,00

1.148,00

5.960,00 t

Active nefinanciare

71

969,37

939,37

65,00

969.37

ALTE SERVICII PURLICE GENERALE

5402

428,00

428,00

0,00

0,00

428,00

Proiecte finanțate i irin FSE

58

428 00

428,00

0 00

428.00

Active nefinanciare

71

0 00

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

91,00

16,00

0,00

93,00

Active nefinanciare': Protecția civila I

71

19 00

17 00

16 00

0,00

19.00

Active nefinanciarei Politia Locala)

71

74 00

74,00

0,00

74,00

INVATAMANT

6502

21.608,00

9.732,00

97.00

380,00

21.988,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

9.050,00

32,00

19.254 00

Active nefinanciare

71

81,00

81,00

0,00

100,00

181 00

Active nefinanciare

71

2.273 00

601,00

65,00

280,00

2.553.00

SANATATE

6602

10.662,00

7.167,00

140,00

0.00

10.662.00

Active nefinanciare

71

9.220,00

5.725.00

32,00

9.220 00

Active nefinanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

22 00

22 00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltareLtotal, din care:

51

1.420,00

1.420,00

86,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

0,00

0 00

400 00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020 00

86,00

1.020 00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

6702

3.216,00

3.016,00

560,52

0 00

3.216,00

Transferuri către instituții publice(fmantare secțiunea de dezvoltare/-total din care:

51

2.189,00

1.989,00

560,00

0,00

2.189,00

TeatruFToma Carai-iu"

700 00

500 00

0,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230 00

230 00

0 00

230,00

Casa de cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259 00

1.259,00

560,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.027 00

1.027,00

3.00

1.027,00

Alte transferuri i ientru investiții

55 13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-2,48

0,00

ASIGURA RI SI A SISTENTA SOCIALA

6802

320,00

320,00

0 00

0,00

320,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

320,00

320.00

0,00

0.00

320,00

Active nefmanciare primărie

115 00

115 00

0 00

115 00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35 00

35.00

0.00

35 00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

170,00

170,00

0,00

170,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

18.592,21

6.874,21

420,00

0.00

18.592,21

Active nefinanciare primărie

71

1.520.21

1.512,21

384 00

1.520,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

212 00

0,00

212,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

5.150 00

36,00

16.860 00

55.13

0 00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

5.643,09

5.667,09

1.269,00

630,00

6.273.09

Active nefinanciare

71

5.643,09

5.667 09

1.269 00

630 00

6.273 09

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0 00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

101,00

101 00

0,00

100,00

201,00

Active nefinanciare

71

101.00

101,00

0 00

100,00

201 00

TRANSPORTURI

8402

169.566,33

91.055,33

206,54

12.130,00

181.696,33

Active nefinanciare

71

7.805 33

10.655,33

226 00

9.120,00

16.925.33

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

80.400.00

12 00

3.010 00

164.771,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-31,46

0,00
ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-duI Independentei nr.16 TeI._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: finantelocaleAfspfl.ro


NR..£?.;M...din .Q.2. t ££,2020


MUNICIPIUL ploiești înregistrare

9265

către,                               -ziun na

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta, va transmitem propunerea privind rectificarea veniturilor bugetului local pentru sursa “impozit clădiri persoane juridice” gestionata de instituția noastra, astfel:

-Cont 2107020102 - Impozit pe clădiri persoane juridice - buget aprobat inițial in suma de 43.900 mii lei se majoreaza cu 49.049 mii lei, rezultând suma de 92.949 mii lei.

Menționam faptul ca, prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1414/05.03.2020 s-a admis recursul formulat de pârâtul Municipiul Ploiești - Serviciul Public Finanțe Locale împotriva Sentinței civile nr. 3741 din 16 octombrie 2017 a Curții de Apel București - Secția a VUI-a de contencios administrativ și fiscal iar, ca urmare a prevederilor HCL 126/2020, SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA a obtinut eșalonarea debitelor cu care figurează Înregistrat in evidentele fiscale pentru o perioada de 24 luni, astfel ca, la data de 29.05.2020 societatea a achitat suma de 35.893,82 lei, ramanand de achitat pana la sfârșitul anului suma de 13.155,20 mii lei.

Cu deosebita considerație,

/A'                   9>.\

SEF SERVICIU, Ec. Ddina Nita


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Simona Elena Dolnieeanu

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020


mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasifica tie bugetara

BUGET INIȚIAL 2020

INFLUENTE +/-

ESTIMARE BUGET 2020

0

1

2

3

4

5

1

Impozit pe profit de la agenti economici

21010201

0

0

0

2

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

880

0

880

3

Alte imp pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reci si publ)

21050250

1.620

0

1.620

4

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

2107020101

15.800

0

15.800

5

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

2107020102

43.900

49.049

92.949

6

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

2107020201

4.500

0

4.500

7

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

2107020202

6.500

0

6.500

8

Teren extravilan

2107020203

26

0

26

9

Taxe judiciare de timbru-activ.not. si alte taxe de timbru

21070203

4.150

0

4.150

10

Taxe hoteliere

21120207

0

0

0

11

Impozit pe spectacole

21150201

150

0

150

12

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice

2116020201

10.000

0

10.000

13

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice

2116020202

5.800

0

5.800

14

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (Serv.Urb.-autoriz + Dir. Patr.-autoriz. alim. publica)

21160203

4.757

0

4.757

15

Alte taxe pe utiliz bunurilor, autorizarea utiliz bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

34

0

34

16

Varsaminte din profitul net al regiilor

21300201

158

0

158

17

Venituri din concesiuni si inchirieri

21300530

8.320

0

8.320

18

Venituri din dividende

21300802

0

0

0

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020


Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasifica tie bugetara

BUGET INIȚIAL 2020

INFLUENTE +/-

ESTIMARE BUGET 2020

19

Prestări servicii

21330208

56

0

56

20

Contibutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de aiutor social

21330212

33

0

33

21

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati (servicii cămin batrani)

21330250

250

0

250

22

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

0

0

0

23

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

20 .

0

20

24

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

13.300

0

13.300

25

Taxe speciale

21360206

700

0

700

26

Recuperare ajutor stat

21360211

0

0

0

27

Taxa reabilitare termica

21360223

245

0

245

28

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice

21390201

0

0

0

29

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

0

0

0

Total

121.199

49.049

170.248

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA

hr

NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2020APRO

Vicepri

Cristian Mihai G


In anul 2019, Municipiul Ploiești a organizat procedura, simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese», incheindu-se 3 trei acorduri-cadru de lucrări pe loturi (lot I - licee, lot II - scoli si lot III- grădinițe si crese).

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/20.02.2020, pentru executarea de lucrări de reparații curente la instituții de invatamant preuniversitar de stat si crese a fost alocata suma de 3.013,00 mii lei din care: 2.913,00 mii lei pentru reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat si 100,00 mii lei pentru reparații crese.

Pentru asigurarea de soluții dezinfectante si mânuși la unitati de invatamant, in vederea desfășurării programelor de pregătire a elevilor de clasa a VUI-a, respectiv a Xll-a/a XlII-a in perioada 02-12 iunie 2020 si a zilelor de examene naționale, suma alocata pentru reparații curente la unitati de invatamant s-a diminuat cu suma de 419,00 mii lei, de la 2.913,00 mii lei la 2.494,00 mii lei, cu condiția reîntregirii sumei pana la sfârșitul perioadei de execuție lucrări.

Avand in vedere cele menționate, se propune suplimentarea sumei alocate pentru reparații curente la instituții de invatamant preuniversitar de stat si reparații crese cu suma de 900,00 mii lei, de la 2.594,00 mii lei la 3.494,00 mii lei distribuita astfel:

 • - capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) se majoreaza cu suma de 150,00 mii lei;

 • - capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) se majoreaza cu suma de 275,00 mii lei;

 • - capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) se majoreaza cu suma de 375,00 mii lei;

 • - capitol 68.11- asigurări si asistenta sociala - crese se majoreaza cu suma de suma de 100,00 lei.

Buget rectificat: 3.494,00 mii lei din care:

 • - pentru reparații curente instituții de invatamant preuniversitar: 3.294,00 mii lei;

 • - pentru reparații crese: 200,00 mii lei.

Director Executiv,         Director Executiv Adjunct,         Sef serviciu,

Mihaeia IAMANDI        Madalina CRĂCIUN Carmen NITUNOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE 4Construire sala de sport Ia Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri”

In anul 2014, Comisia nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a avizat, favorabil construirea unei săli de sport din fonduri proprii si sponsorizări pe terenul proprietate publica a municipiului Ploiești, unde funcționează Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri”.

Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri”, in anul 2015, a procedat la achiziția execuției lucrărilor, incheindu-se contractul nr.5321 in valoare totala de 792.126,44 lei fara T.V.A. din care: valoarea aferenta execuției lucrărilor: 727.111,42 lei si valoare aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute: 65.015,02 lei.

Execuția lucrărilor a fost demarata in luna noiembrie 2015 si sistate la data de 05.04.2017, datorita rezilierii contractului de execuție. Lucrările au realizate cca 50%. Pentru lucrările executate a fost intocmita expertiza tehnica.

In calitate de ordonatori terțiari de credite, unitățile de invatamant beneficiază de alocații de la bugetul local. Astfel, Școala Gimnazială “Sfânta Vineri” prin adresa Înregistrata la Muncipiul Ploiești la nr.3288/18.02.2020 solicita alocarea sumei de 572,40 mii lei pentru finalizarea execuției lucrărilor.

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propunem alocarea sumei menționate mai sus, in bugetul unitatii de invatamant.

Facem precizarea ca, edificarea sălii de sport la Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” este imperios necesara pentru desfasurarea de activitati sportive, deoarece unitatea de invatamant nu dispune de sala de sport. Sala de sport va avea o influenta pozitiva asupra stării de sanatate fizica si psihica a copiilor.

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.3288/18.02.2020, conducerea Scolii Gimnaziale „Sf. Vineri” solicita alocarea sumei de 572,40 mii lei in bugetul unitatii de invatamant pentru finalizarea execuției lucrărilor.

Având in vedere cele precizate, propunem alocarea sumei de 100,00 mii lei in bugetul Scolii Gimnaziala „Sfanta Vineri”.

Suma prevăzută in buget: 101,00 mii lei

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITUȘcoala Gimnazială „Sfânta Vineri’5

Strada Poștei, nr. 19, Ploiești

Cod poștal 100162

Telefon: * 4Q (0}244 510 162 e-maîh școala sfvineri@yahoo.com

Nr. 849/17.02.2020


P-JA EROILOR, Nr.1 A

Către,                                         3288

Primăria Municipiului Ploiești                                    1 8, FEB. W

ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR ADRIAN DOBRE

Pentru finalizarea execuției lucrărilor rămase restante ta obiectivul Construire sală de sport P+Ep - Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploiești, cu sediul în strada Poștei nr. 19, Municipiul Ploiești, solicităm alocarea sumei de 572.400 lei în bugetul unității de învățământ.

Facem mențiunea că unitatea de învățământ nu dispune de fondurile necesare pentru achitarea acestor lucrări.

Cu considerație,

Director.

prof. Ene Tina


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST Nr. 777 din data 12.05.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2020

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 619,00 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 49/20.02.2020. Ținând cont de facturile de energie electrica, cat si de cele de prestație salubritate de valori foarte mari, se propune majorarea bugetului cu suma de 30,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 649,00 mii lei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel:                                               -mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET HCL NR. 49/20.02.2020

Execuție bugetara la data de 12.05.2020

Suma

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Influente

(+/-) ’

Prevede re finală

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

0

5,00

0,00

5,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

20,00

17,85

0,00

0,00

20,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrică

300,00

299,35

27,66

+28,00

328,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

3,00

1,95

0,70

+ 1,00

4,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

62,00

5,62

4,15

0,00

62,00

20.01.06

Piese de schimb

10,00

0

1,00

0,00

10,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare

140,00

29,4

12,5

0,00

140,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50,00

34,47

0,93

0,00

50,00

20.14

Protecția muncii

25,00

3,65

0

0,00

25,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

3,00

0,14

0

0,00

3,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,00

0,46

0,73

+1,00

2,00

TOTAL:

619,00

392,89

52,67

+30,00

649,00


 • ♦  20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, pompe de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații.

Suma prevăzută inițial: 25 mii lei /luna x 12 luni = 300,00 mii lei/an;

Consumul real in perioada 01 .01 .2020 - 30.04.2020 a fost in cuantum de 327

Consumul estimat pentru lunile următoare este de 200 mii lei;

De plătit: a) diferența neachitata din factura nr. 9520376895/02.04.2020 aferenta perioadei 01.03.2020-31.03.2020 in cuantum de 13.000,00 lei;

b) factura nr. 9524031074/06.05.2020 aferenta perioadei 01.04.2020-30.04.2020 in cuantum de 14.659,51 lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 28,00 mii lei.

 • ♦  20.01.04 - Apa, canal și salubritate: facturi de prestație salubritate.

Suma prevăzută inițial: 0,25 mii leii /luna x 12 luni = 3 mii lei/an.

De plătit: diferența neachitata din factura nr. 8209047/15.04.2020 aferenta lunii martie, in cuantum de 700 lei.

Suma necesara prin rectificare bugetara: 1,00 mii lei.

 • ♦  20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: taxe privind utilizare resurse de apa si rovinieta autovehicul.

Suma prevăzută inițial: 1 mii lei/an.

De plătit: factura nr. 2013967/15.04.2020 de la Administrația bazinala de apa Buzau-Ialomita in valoare de 726,93 lei.

Suma necesara prin rectificare bugetara: 1,00 mii lei.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit:

Radu Elena -Adelina


Sef Serviciu AdminNl mrc Parc Municipal Ploiești Vest,

CpnstiNitin Dwald Nicolae


REGIA AUTONOMA DE SERVICtt PUBt !CF

Adresa- Piața Victoriei nr. 17, Pioiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-rnaii: 5ervtciipubBce@rasp.ro

Web: www.rasp.ro

Către,

Municipiul Pioiesti Piața Eroilor nr.lA

Direcția Economica


Notă de fundamentare privind propunerea de rectificare a bugetului

pentru iluminat public pe anul 2020 cu suma de 1.000.000 lei ( 800.000 lei pentru energie electrica, 200.000 lei pentru intretinere-mentinere)

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră transmisa pe e-mail, Înregistrata la R.A.S.P. Pioiesti cu nr.3361/02.06.2020 va transmitem nota de fundamentare pentru iluminat public pe anul 2020:

1. Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2020:

In anul 2020 bugetul aprobat pentru plata facturilor de energie electrica aferente iluminatului public este de 4.644.000 lei cu TVA, din acest buget, pentru anul 2019, s-au plătit facturile lunilor noiembrie si decembrie care totalizează suma de 1.180.861,54 lei cu TVA, iar pentru anul 2020 s-au plătit facturile lunilor ianuarie-aprilie, in suma de 2.596.646,91 lei cu TVA, in total s-a plătit suma de 3.774.435,72 lei cu TVA, ramanand un rest de 1.669.564,28 lei cu TVA, suma insuficienta pentru anul 2020.

Având in vedere cele prezentate mai sus si disponibilitățile bugetare ale Municipiului Pioiesti se solicita o rectificare a sumei pentru energie electrica cu 800.000 lei cu TVA.

Având in vedere situația economica a Municipiului Pioiesti se solicita rectificarea sumei de 4.644.000 Iei cu TVA, cu suma de 800.000 lei cu TVA, la suma de 5.444.000 lei cu TVA, suma care poate acoperi sumele de plata pentru anul 2019 si lunile ianuarie-august 2020, pentru celelalte luni (septembrie-noiembrie) ale anului 2020 se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare.

2.Servicii de intretinere-mentinere iluminat public pe anul 2020:

In anul 2020 pentru lucrările de intretinere-mentinere iluminat public a fost alocata suma de 1.479.000 lei cu TVA.

Din suma de 1.479.000 lei cu TVA s-au plătit facturile lunilor octombrie-decembrie 2019 care totalizează suma de aproximativ 252.000 lei cu TVA, iar pentru anul 2020 s-au efectuat plăti in suma de 316.509,30 lei cu TVA, reprezentând facturile lunilor ianuarie-

martie, in total suma de 568.509,30 lei cu TVA, suma rarnasa de 910.490,70TVA ' este insuficienta pentru anul 2020.                                           /

Având m vedere situația economica a Municipiului Ploiești se solicita reQțific^realsuhi^i'i\ de 1.479.000 lei cu TVA, cu suma de 200.000 lei cu TVA, la suma de i:679^ti|<Sk*î TVA, suma care poate acoperi sumele de plata pentru anul 2019 si lunile T^tuan^^-septembrie 2020, pentru celelalte luni (octombrie-noiembrie) ale anului 2020 sb.-yTsoilcira o rectificare bugetara corespunzătoare.                                            -

In anexa nr.l este prezentata centralizat propunerea de rectificare bugetara pe anul 2020.


Sef Birou Iluminat Public, Marian MANEA

Cod: F-13-05/3/0

B.I.P. nr. 149/03.06.2020

R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public


Anexa nr.1

L# /VA


Către,

Primăria Municipiului Ploiești Propunere rectificare buget pe anul 2020


Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat anul 2019 (lei) cu TVA

Propunere buget 2020 (lei) cu TVA

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public

6.641.000

5.444.000

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public

1.540.000

1.679.000

4

Iluminat ornamental

1.081.000

835.000

5

Ceasuri publice

34.000

34.000

6

Spectacole artificii

40.000

34.000

Total

9.336.000

8.026.000

Director Tehnic, Vasile I^NESCU

Sef Birou Iluminat Public

Marian MANEA

REGIA AUTONOMA OE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:


+4 0244-513670


E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:


www.ratsp.ro


Data:ISO 14001QHSAS18001 ISO 9001]


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


In atentia:


Director Economic - Alexandra Alina PopescuReferitor: Rectificare buget anul 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2020

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră primita prin e-mail, Înregistrata la R.A.S.P cu nr. 3361/ 02.06.2020, va transmitem nota de fundamentare pentru rectificarea bugetului S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L pe anul 2020.

Pentru anul 2020, in conformitate cu HCL. 49/20.02.2020 bugetul alocat la capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica” este de 13.750,00 mii lei si ținând cont ca in perioada decembrie 2019 ( perioada 23.12.2019 -10.01.2020) - mai 2020 ( perioada 01.05 - 15.05.2020) s-a cheltuit suma de 8.115,84 mii lei (TVA inclus) din care 6.891,14 mii lei (TVA inclus) - Spatii Verzi , 957,54 mii lei (TVA inclus) - Serviciu Tehnic, 266,94 mii lei (TVA inclus) - Protecție Sociala Cimitire, iar suma total ramasa pana la sfârșitul anului 2020 este de 5.634,17 mii lei (TVA inclus), fiind insuficienta pentru asigurarea continuității prestării serviciului de către S.C S.G.U Ploiești S.R.L.

Astfel, pentru a acoperii cheltuielile aferente prestărilor de servicii, respectiv lucrări mentenanta Spatii Verzi lucrări Serviciul Tehnic, Protecție Sociala Cimitire prin alocarea sumei de 6.720,00 mii lei ( inclusiv T.V.A) la suma ramasa de 5.634,17 mii lei (inclusiv T.V.A) rezultând suma de 12.354,17 mii lei (inclusiv T.V.A), estimând ca aceasta va acoperii prestarea activităților de către S.C S.G.U Ploiești S.R.L pentru luna mai 2020 (parțial 16.05. - 31.05.2020) -decembrie 2020.

Menționam ca prin rectificarea de buget cu 6.720,00 mii Iei ( inclusiv T.V.A) la capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica” bugetul total alocat pe anul 2020 va ajunge la valoarea de 20.470,00 mii lei ( cu TVA) pentru activitatile prestate de S.C S.G.U Ploiești S.R.L .

Cu considerație,

Director, Râul Petrescu


Director l ehnic, Ing.VasiL


onescu


Sef Birou Domeniul Public si Privat,
BDPP: 426/03.06.2020

Cod F- 13-05/3/0REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +40244-541.071

Fax:

E-mail:

Web:


+40244-513.670

serviciipublice<girasp.ro www.rasp.ro


Nr. inreg.


llSOi ISO
Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica

Serviciul Buget-Imprumuturi


In atentia: d-nei Popescu Alina Alexandra

Referitor: referitor rectificare buget salubritate pe anul 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2020 PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Având in vedere adresa dumneavoastră transmisa pe e-mail in data de 02.03.2020, Înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr.3361/02.06.2020, va transmitem nota de fundamentare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru activitatea de salubritate la Capitolul „Protecția Mediului” pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire, si pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, astfel:

 • 1. Prin H.C.L. 49/2020 valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul Protecția Mediului -Salubritate - Curățenie cai publice si deszăpezire pentru anul 2020 este de 12.500.000 lei cu TVA. Din aceasta suma, au fost emise de către operatorul de salubritate facturi in valoare de 7.778.397,70 lei, pentru activitatile prestate in perioada ianuarie-aprilie 2020 (inclusiv cartoteca luna decembrie 2019 in valoare de 1.504.996,23 lei) plus valoarea estimata pentru luna mai 2020 de aproximativ 2.000.000 lei, rezultând o suma totala de 9.778.397,70 lei. Astfel, din bugetul alocat ramanand suma de aproximativ

 • 2.721.602 lei.

Prin rectificarea bugetului cu suma de 4.000.000 lei se ajunge la o valoare de aproximativ

 • 6.721.602 lei, suma ce va acoperi prestarea serviciilor de salubrizare pe o perioada de 4 luni (iunie-octombrie) la un program de execuție de aproximativ 1.700.000 lei/luna. Astfel, prin rectificarea bugetului cu suma de 4.000.000 lei bugetul total pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire va de fi 16.500.000 lei.

Menționam ca va fi necesara o noua rectificare bugetara pentru trimestrul 4 anul 2020, pentru asigurarea activitatilor de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești.

/* x ■cZZ \ ’      2. Prin H.C.L. 49/2020 valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul Fs^tecția;M^ in in

salubritate pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare pentru anul 2O2^ș^Jci3^O'Q0O lei cu TVA. Din aceasta suma, au fost emise de către operatorul de salubritate fâ^Uri inJyâfoargScle 1.239.339,82 lei, pentru activitatile prestate in perioada ianuarie-aprilie 2020 (inclusiv B^^t^a'S^^în valoare de 344.132,74 lei), plus valoarea estimata pentru luna mai 2020 de aproximativ ’570.00'6 lei, rezultând o suma totala de aproximativ 1.809.000 lei. Astfel, din bugetul alocat ramanand suma de aproximativ 1.221.000 lei.

Prin rectificarea bugetului cu suma de 1.000.000 lei se ajunge la o valoare de aproximativ 2.221.000 lei, suma ce va acoperi prestarea serviciilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pentru lunile mai-septembrie 2020 si parțial activitatea de dezinsectie pe domeniul public in luna octombrie. Astfel, prin rectificarea bugetului cu suma de 1.000.000 lei bugetul total pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare va fi de 4.030.000 Iei.

Menționam ca si pentru aceasta activitate va fi necesara o noua rectificare bugetara pentru perioada noiembrie-decembrie, parțial octombrie, ținând cont si de necesitatea măririi frecventei activităților de dezinsectie, deratizare, dezinfectie la unitățile de invatamant.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,Director Tehnic,  Vasile lohescu
Șef Birou Șalui țitepe si Verificări Cai Publice, Calin BogdanBSVCP: 1230/03.06.2020

OA/ Cod F -13- 05 Z3/ 0


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon. +40244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web: www.rasp.ro

Către : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET,ÎMPRUMUTURIIn atentia : D-nei Popescu Alina Alexandra

Nota de fundamentare pentru rectificare buget

pentru incalzire urbana pe anul 2020

Prin bugetul alocat pentru anul 2020 pentru activitatea de incalzire urbana privind cheltuieli - subvenții: “ diferența de preț si tarif la energia termica livrata populației” si “diferenat preț combustibil” s-a aprobat suma de 21.300.000 lei cu TVA. Prin alocarea sumei de 12.000.000 lei cu TVA , bugetul total va ajunge la valoarea de 33.300.000 lei cu TVA.

 • 1. Pana in pezent, pentru perioada noiembrie 2019 - aprilie 2020 , operatorul Veolia Energie Prahova a emis facturi in valoare de 56.546.684,92 Iei cu TVA .

 • 2. Pentru perioada mai - octombrie 2020 estimam o valoare a facturilor de aproximativ 8.975.000 lei cu TVA , suma totala necesara fiind aproximativ 65.521.685 lei cu TVA.

Astfel, suma de 33.300.000 lei cu TVA obtinuta prin majorarea bugetului alocat inițial este insuficienta .

In acest sens , pentru acoperirea facturilor emise in 2020 va fi necesara o noua rectificare bugetara la capitolul subvenții energie termica.

Cu respect

Director Tehnic Vasile lonescu


SefSPMMPRT

Olivia Niculescu
întocmit,

Compartiment încălzire Urbana - Anca Suditu Nr. Inregistrare/evidenta CIU : 94 / 03.06.202'


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

D.Ț. ¥0)    / 6?)M.M


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are in administrare rețeaua stradala compusa dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri si pasaje cu o suprafața totala (carosabil + trotuare +parcari) de aproximativ 2 644 722 mp.

In prezent 40% din suprafața străzilor se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului pietonal si auto in condiții de siguranța si confort.

Aceasta situație se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat lucrări de intretinere/ reparații curente/ reparații capitale asupra structurii rutiere existente.

Pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintilor bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple, semirigide si rigide se va tine cont de prevederile normativului AND 540.

Pentru intretinerea cailor circulabile modeme se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme”-indicativ AND 547.

Lucrările de reparații curente se executa periodic pentru compensarea parțiala sau totala a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației pe perioada dintre doua intervenții.


Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze eliminarea defecțiunilor produse de : accidente de circulație, alunecări de tercn^c^lami-ffiU naturale, etc.

In cadrul capitolului bugetar pentru reparații curente străzi sunt prevăzute sumele necesare pentru execuția lucrărilor de refacere a sistemului rutier prin astemerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, balastari, plombe, pavaje, demontări si montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor de canalizare, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere , etc.

De asemenea, se vor executa lucrări de intretinere / reparații pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare, acolo unde este cazul.

Este necesara suma de 16 000 000 lei pentru menținerea retei stradale la standarde minime de siguranța a circulației.

Conform datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2020 pentru lucrările de reparații si intretinere străzi, a sumei de 3 600 000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,

MUIA Eli A IAMANDI

SEF SERVICIU, MIHAIL NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


ADR]


APROBA PRI iN FI
LISTA obiective de investiții pe anul 2020 Rectificare 4


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

::î5>4sw:

•iyppș-QQ:

::țppp;Q(>:

IMWp.pp

•Smiițiș:-

<<<:i:paop-:-:<

<<38Ș23:pfX<:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

tot,»,:-:-/:-:-:-:-/:-.-:-:-«

< 0.00

:«969;37:«

< 1 ’ *      ' ’     . *■"

4

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice”

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesorii de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

S

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0,00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0,00

50.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

<’ W

:: : o;oo:::

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00      |

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

•: isdidfr

■: : :d.dd< :-:

.■Z’^ssxoo:-:-:-:

B

fierari noi

12 669.99

164.00

0.00

0.00

164.00

50 00

214.00

0.00

0.00

214.00 .....

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

A *$.■

2

Zxecutie lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil)_________________________

0.00

55.00

0.00 _ —__—d

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

XNr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3 037.12

51.00

0.00

0.00

51.00

50.00

101.00

0.00

0.00

101.00

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială *’I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodănr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.00

0.00

0.00

1,00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

10

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

166.60

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol

Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

109,00

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Documentarii necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa 11

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0,00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivurConstruire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

11

Documentarii - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

____—.Nr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

22

Verificare documentații tehnice-eficientîzare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol

Andrei in mun.Ploiesti

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.I

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „IL Caragiale

29

Proiectare - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord

Cap.66.02.71,01

SANATATE

A

T<) J ■ A-L

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Literari noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de itat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

'■'■-ii'iSo'.Sti'-

<-8:220.00

■ I».'

•:î «io.oii:

0(1

•-8-220.00 - .

.-.-.■b.ob...

1

• ■.■ «•zo.-iio••

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

14 730.38

14 730.38

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.0IX '

1 A

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

^,0 c ft, V

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

A 1.00

S I V

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

lOOJțg^-

Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

-:-:i:Q27;0Țd:-:-

■’ Mo ■ <

Mo:

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectarerl-executie)

0,00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest,

I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

<1 lp

1 022.>0

(2. .00

l • "U

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

ÎS

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:::: :;abâ

0.00-:

:: :n5;DQ?:-:

hhhxoioo:;:-:-:;:-

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

p-h .J, 1     f.fi

1 .

114.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113,00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE» SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

<:;i;520ț2i<<

. .ițoh:

/XȚșiq;?:!:;:;:;:

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

0.00

781.12

0.00

0.00

781.12 „ .■*

I A $

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea decala a domeniului ?ublic)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

0.00

300.12

0.00

0.00


a igy/,

S 1 ’ '


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de ia bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp Cl, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

u (.•hi.-ltuît'li ck* îhvi".iini

L00

0.00

73].

1

Actualizare si revizuire; Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1,00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1,00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

IO

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile pnn Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0,00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

0

1

2

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

25

PUZ str.Cosminele nr.HA

0.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l 1A

0.00

27

SF Parc Industrial

0.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

29

Consultanta management proiecte (URBACT HI, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa 11

0.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

36

Racord ar eretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord BI.27.B str.Catinei

0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: StrPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial). Prelungirea Buda

1 798.54

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

9

Extindere rețele subterane in municipiul PI oi ești-Moderni zare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare                                                                   __

13 920.54

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

5-64W

:: :ox)o :::

630.00 .

«oo: :

6:273:0:9:-:

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

0.00

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

0.00

1352.00

0.00

0.00

1 352.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

0.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

525.00

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

151.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

B

Lucrări noi

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

4

Extindere retele subterane in municipiul PI oi ești-Etapa a 11 a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

Mtt          <h iti.uf.ln

1

Plan integrat de calitate a aerului

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3,5,6.

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București,

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

10

Rețea de microstatn cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

11

Autolaborator pentru monitorizarea caii tatii aerului

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE_______________________________________

din care

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun. Ploi ești

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/prepunere de proiect in vederea uli li zar ii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat m sistem productie-transț ort-distributie Ia nivelul județului Prahova pentru Municipiul

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL’ '-’-'

din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-duI București 2 (proiectare+executie)

5

Amenajare maluri parau Dambu, zonaPolux

6

Modernizare strada Amaradiei

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

1 de la bugetul loca!

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

1

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

630.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0X10-•••

■ J04.00 ■

. -0.00 • • •

• ■ o;oo

• ■ lOLOO-

10»,00

• ■.-.lOt-.DO---

p;op:-:-:-

0.00

20,1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

.••.■04)0- '

-0.00.

■ sftsjy ■ :•

•■•.16.92533'

aob::<-

•.■.•••.•.(MW.

■.■.■■Ki.92S.3J. ■.•••

46 182.06

5 941.83

0.00

0.00

5 941.83

0.00

5 941.83

0.00

0.00

5 941.83

60633

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

2.13

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

0.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00 ,,f

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

7 422.48

3 005.00

0.00

0.00

3 005.00

0.00

3 005.00

0.00

0.00

3U«ț<©

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 y

i.țr* \

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

pRt< g N S 1

Nr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

B

Lucrări noi

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

5

Branșamente electrice semaforizare

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executi e)

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

10

Modernizare strada Miciurin

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj

1 nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv:

Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre

 • 4  Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de

 • 5  parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginal izata a municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de h bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28 864.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 854.45

1 065.00

0.00

0.00

1 065.00

0.00

1 065.00

0.00

0.00

1 065.00

170.93

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 480.00

1 051.00

0.00

0.00

1 051.00

0.00

1 051.00

0.00

0.00

1 051.00

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

.98.5

798.50

9

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5-®»- — \ k *

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

* / -6T.OO
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 3

Influente

(+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 4

Observații

de )■ bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcări (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0,00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

13

DALI Pod str Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

14

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

17

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

18

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

24

Achiziție Autobuze EURO 6

9111.23

0.00

0.00

0.00

0.00

9 120.00

9 120.00

0.00

0.00

9 120.00

25

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EXECUTIV,DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Madalina CRĂCIUN
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

RAMPA TELEAJEN

APROBA


R.A

■. J- R.A. |

NR


NOTA DE FUNDAMENTARE


în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Ploiești a fost încadrat în regimul de gestionare II pentru indicatorii particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NOi/NOx) și benzen (C&I Ic, ), îar Comuna Brazi a fost încadrată în regimul de gestionare II pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și benzen (CsEU).

Pentru cele două unități administrativ-teritoriale, respectiv municipiul Ploiești și comuna Brazi, este necesară elaborarea unui plan integrat comun de calitate a aerului, care va avea în vedere transferul de poluanți emiși în atmosferă de la sursele situate în cele două unități administrative învecinate.

Propunem achiziția și operaționalizarea unei rețele de microstații cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului după finalizarea studiului de calitate a aerului, realizat prin modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă, necesar realizării Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru reducerea nivelului de emisii (PM10, NOx, Benzen) având în vedere evaluarea măsurilor propuse în plan, specifice fiecărei localități din sursele identificate.

Finanțarea se va realiza de către Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 680000 RON (TVA inclus) pentru opt micro-stații, prin suplimentarea prevederii de 50000 lei cu 630000 lei în Cap. 74.02.71.01 poziția C. 10 Protrecția Mediului.

Director,

RÂUL PETRESCU


Director Tehnic,

VASILE IQNESCUȘef Serviciu Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen

OLIVIA NICULESCU

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

RAMPA TELEAJEN


NR. IN.

NOTA DE FUNDAMENTAREAvând în vedere că '"Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă in mod centralizat in sistem productie-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” realizat în anul 2019 nu mai este de actualitate prin variantele propuse privind asigurarea continuității după anul 2022, este necesară suplimentarea bugetului prin asigurarea sumei de 100.000,00 lei (inclusiv TVA) pentru actualizarea Studiului privind modalitatea de gestiune și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport -distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești în Cap. 84.02.71.01 la poziția C3 Combustibili și Energie.

în baza acestuia s-a optat la prelungirea contractului cu Veolia Energie Prahova pe o durată de 3 ani și 14 zile, fiind aprobat prin HCL nr. 128/25.04.2019 Actul adițional nr.4 la Contractul nr. 2776/5246/29.04.2004.

Ținând cont de complexitatea întocmirii documentației pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică, este necesară revizuirea Studiului de oportunitate la momentul actual, care să propună soluții optime.

Prin revizuire se va ține cont de implementarea de soluții prin proiecte de modernizare, reabilitare instalații, investiții stabilite prin HCL nr.396/31.10.2019 privind aprobarea documentației „Revizie la Strategie locală de alimentare cu energie termică produsă in mod centralizat in sistem productie-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești.

Director,

RÂUL PETRESCU


Director Tehnic, VASILE lOtfESCUȘef Serviciu Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen

OLIVIA NICULESCU

W

Municipiul Ploiești


Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

SRID 735/03.06.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

“Achiziție 50 de autobuze, noi, Diesel, Euro VI”

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

C. Alte cheltuieli de investiții

Poz 24. Achiziție autobuze (Euro 6)

Municipiul Ploiești are in derulare Acordul Cadru nr. 15.846/01.08.2018 avand ca scop FURNIZARE DE PRODUSE « 50 Autobuze noi, Diesel, EuroVI» cu valabilitatea de 24 luni cu o valoare totala de 45.555.967,00 lei inclusiv TVA..

Durata acordului cadru este de 24 luni de la data înregistrării acestuia la autoritatea contractanta, respectiv pana la data de 31.07.2020, iar termenul de furnizare a autobuzelor este de maxim 125 zile.

Pana la data prezentei, au fost achiziționate 18 autobuze Euro 6, cu valoarea totala de 16.400.148,12 lei inclusiv TVA.

In vederea continuării contractului privind achiziția a 50 autobuze noi, Diesel, Euro 6 nr. 15.846/2018, solicitam pentru anul 2020, alocarea sumei de 9.111.193,40 inclusiv TVA, necesara pentru achiziția a 10 autobuze noi, Diesel, Euro VI.

Director Executiv,

Mihaela Lamandi


Nume, prenume

Funcția publică

\ \emt

l\tura

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

rr

VERIFICAT

Mihail Negru

SefSRID

SCf Za z->

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

Nr.              /

aproișa^^v^;

VICESM^iy^

Cristian Mihai GANE#«/

/

NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE 4

CAP. 65.02.71.01 - INVAT AMANT
3. Reamenajare Imobil din str. Elena Doamna nr.78B (proiectare si execuție)

In anul 2018, Municipiul Ploiești, a achiziționat serviciul de intocmire expertiza tehnica si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție -Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in grădiniță cu program prelungit.

Comisia Tehnico-Economica. de Avizare, la data de 12.08.2019 a emis avizul pentru D.A.L.I - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.3 59/2019 s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in grădiniță cu program prelungit si indicatorii tehnico-economici in valoare totala de 2.997,52 mii lei din care C+M: 2.120,19 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție, propunem suplimentarea sumei alocate cu suma de 50,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 101,00 mii Iei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

28. Proiectare - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș Ia clădirea Colegiul National „L L. Caragiale”

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru imobilul din Ploiești strada Gh. Doja in care funcționează Colegiul Național „I. L. Caragiale”.

Restaurarea fațadelor și refacerea acoperișului Colegiului Național „I. L. Caragiale’ ’ va avea un important impact social și cultural pozitiv, prin refacerea imaginii monumentului realizându-se integrarea acestuia în zona istorică a orașului.

Prin restaurarea fațadelor se va elimina pericolul desprinderii și prăbușirii unor bucăți de tencuială și a unor elemente prefabricate grele, evitându-se astfel accidentările, iar prin lucrările de refacere a acoperișului se va elimina infiltrarea, apelor meteorice prin învelitoarea degradată.

Atât prin restaurarea fațadelor, cât și prin refacerea acoperișului se va realiza punerea în siguranță a clădirii, se va evita degradarea avansată a construcției și se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 29.11.2017 a emis avizul pentru D.A.L.I - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.502/2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si D.A.L.I - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale”.

Valoarea totala estimata a investiției in anul 2017 a fost de 7.113,53 mii lei din care C+M 5.622,24 mii lei.

Având in vedere procesul-verbal de constatare întocmit de către Inspectoratului de Stat in Construcții, se impune efectuarea demersurilor necesare punerii in siguranța a construcției.

Astfel, pentru demararea procedurii de achiziție de întocmire a documentației tehnice si a lucrărilor, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Având in vedere necesitatea punerii in siguranța a construcției, se propune pentru anul 2020, alocarea sumei de 150,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru achiziția proiectului tehnic.

Suma prevăzută in buget: 150,00 mii Iei

29. Proiectare - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie Ia clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru imobilul din Ploiești in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

Corpul de clădire monument - aripa de nord, corp C in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” are fațada deteriorata, cu bucăți de tencuiala desprinsa, motiv pentru care este necesara refacerea fatadelor/inlocuirea tamplariei deoarece in stadiul actual prezintă pericol pentru elevi (zona de acces elevi in curtea unitatii de invatamant).

Restaurarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei la clădirea Colegiului Național Mihai Viteazul - aripa de nord va avea un important impact social și cultural pozitiv, prin refacerea imaginii monumentului realizându-se integrarea acestuia în zona istorică a orașului. Prin restaurare se va elimina pericolul desprinderii și prăbușirii unor bucăți de tencuială și a unor elemente decorative grele, evitându-se astfel accidentările, iar prin lucrările de înlocuire a tâmplăriei exterioare se va asigura siguranța în exploatare a construcției și posibilitatea de ventilare naturală corectă a spațiilor.

Atât prin restaurarea fațadelor, cât și prin înlocuirea tâmplăriei se va realiza punerea în siguranță a clădirii, se va evita degradarea avansată a construcției și se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 29.11.2017 a emis avizul pentru D.A.L.I - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.503/2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si D.A.L.I - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord’.

Valoarea totala estimata a investiției in anul 2017 a fost de 3.841,5 l^nÎK® din care C+M 3.010,52 mii lei.

Ținând cont de procesul-verbal de constatare intocmit de către reprezerm^j Inspectoratului de Stat in Construcții, se impune efectuarea demersurilor necesare punerii in siguranța a construcției.

Având in vedere necesitatea punerii in siguranța a construcției, se propune pentru anul 2020, alocarea sumei de 80,00 lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru achiziția proiectului tehnic.

Suma prevăzută in buget: 80,00 mii lei

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITU


PRIMARI/ MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

ANEXA NR. 3


VI ZAT PRIMAR. Adrian I

LISTA obiectivelor de investiții POR finanțate din bugetiNr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

BliGET

Local

.<1

TOTAL CHELTUIELI

201.313,00

3

151.994,00

58.868,00

95,00

412.270,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

0,00

0,00

INVATAMANT

0,00

0,00

TOTAL

19.254,00

1.140,00

,/        0,00

0,00

20.394,00

din care:

0,00

0,00

A

Lucrări in continuare

19.254,00

1.140,00

0,00

0,00

20.394,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfanțul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

1.206,00

0,00

0,00

0,00

1.206,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.863,00

0,00

o.oo

0,00

1.863,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

4.017,00

0,00

0,00

0,00

4.017,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

4.150,00

0,00

0,00

0,00

4.150,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

1.670,00

0,00

0,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

4.398,00

0,00

0,00

0,00

4.398,00

7

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia

281,00

0,00

0,00

0,00

281,00

8

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr, 23

1.669,00

1.140,00

0,00

0,00

2.809,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

16.860,00

20.823,00

0,00

0,00

37.683,00

din care

A

Lucrări in continuare

11.504,00

0,00

0,00

0,00

11.504,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

1.494,00

0,00

0,00

0,00

1.494,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

2,118,00

0,00

0,00

0,00

2.118,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

5.485,00

0,00

0,00

0,00

5.485,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

2.407,00

0,00

0,00

0,00

2.407,00

B

Lucrări noi

5.356,00

20.823,00

0,00

0,00

26.179,00

1

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

3.080,00

7.188,00

0,00

0,00

10.268,00

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

2.276,00

13.635,00

0,00

0,00

15.911,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

164.771,00

130.031,00

58.868,00

95,00

353.765,00

din care:

A

Lucrări in continuare

164.771,00

130.031,00

58.868,00

95,00

353.765,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

28.444,00

14.308,00

4.769,00

0,00

47.521,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia, Buzău, Constanța, Ploiești

20.942,00

8,588,00

0,00

0,00

29.530,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

112.375,00

56.189,00

18.729,00

0,00

187.293,00

B

Lucrări noi

3.010,00

50.946,00

35.370,00

95,00

89.421,00

1

Reabilitare baza materială transport auto depou (tramvaie și autobaza troleibuze și autobuze)

3.010,00

50.946,00

35.370,00

95,00

89.421,00


Municipiul Ploiești


Anexa nr. 3 / Anul 2020

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2020                  X 3T7A.

PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Totali Ș? -

Cap. 54.02 si 54.07

428 00

0.00

0.00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii Întreprinzători

428 00

0.00

0,00

PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020


B.

i Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL          .

Contribuție locala

Granluri U.E

împrumut

Toiăl (J

Cap. 65.02

6,00

19.248,00

2.363,00

21.^17=,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

1.206,00

78,00

1284,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.863,00

91,00

1954,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

4.017,00

124,00

4141,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

4.150,00

137,00

4287,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

0,00

4.398,00

132,00

4530,00

7

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia_______________ _______

6.00

275.00

0.00

281 00

8

Construire grădiniță cu program prelungit pe str Poștei nr 23

0.00

1 669.00

1.696.00

3365 00

Cap. 70.02

0.00

16.860 00

9.133.00

25.993 00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.494,00

1.089,00

2.583,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0 00

2.118.00

1.652 00

3.770.00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

5.485,00

3.933,00

9.418,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

2.407,00

2.190,00

4.597,00

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

0,00

3.080,00

194,00

3.274,00

6

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

0,00

2.276,00

75,00

2.351,00

Cap. 84.02

407,00

164.364,00

3.078,00

167.849,00

5

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

403,00

28.041,00

170,00

28.614,00

6

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia Buzău, Constania. Ploiești

2,00

20.940,00

921,00

21.863,00

7

Achiziție mijloace de transport public-tramvaie 18 m, Ploiești

2,00

112.373,00

1.919,00

114.294,00

8

Reabilitare baza materială transport auto depou (tramvaie și autobaza troleibuze și autobuze)

0,00

3.010,00

68,00

3.078,00

Total

413,00

200.472,00

14.574,00

215.459,00


B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

2,00

55,00

0,00

57,00

2

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

73,00

3.589,00

0,00

3.662,00

3

Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești

23,00

1.125,00

0,00

1.148,00

Total

98,00

4.769,00

0,00

4.867,00


C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

“DARETO START!"

14,00

683,00

0,00

697,00

2

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

2 00

98 001

0 001

100,00

Total

16 00

781,00

0 00

797.00


D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

City Stakcholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

3

Zebra

0.00

24,00

0,00

24,00

4

ECCENTRIC

12,00

12,00

0,00

24,00

5

Clubul de la Strasbourg

17,00

31,00

0,00

48,00

6

CIVITAS SATELLITE

12,00

12,00

0,00

24,00

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2020 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

4,00

124,00

0,00

128,00

Total

69,00

227,00

0,00

296,00


Total sume alocate pe anul 2020 pentru proiectele europene


Serv. Financiar - Contabilii Mihai Mihaila

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1.024 00

206.249 00

11.496 00

218.769 00PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXAKR3


Adrian Florin DOBRE


LISTAobiectivelor de investiții POR, FSE finanțate din bugetul local pe an ut-


mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi 2020

1

4

TOTAL CHELTUIELI

201.313,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

19.254,00

din care:

A

Lucrări in continuare

18.973,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii "Sfanțul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

1.206,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic I Mai - sala de sport

1.863,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

4.017,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

4.150,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

4.398,00

7

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia

1.669,00

B

Lucrări noi

281,00

1

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

281,00

Cap. 70.02 -58

1

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

16.860,00

din care

A

Lucrări in continuare

11.504,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot l

1.494,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

2.118,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

5.485,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

2.407,00

B

Lucrări noi

5356,00

1

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

3.080,00

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

2.276,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

164.771,00

din care:

A

Lucrări in continuare

161.761,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

28.444,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia, Buzău, Constanta. Ploiești

20.942,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

112.375,00

B

izucrari noi

3.010,00

1

Reabilitare baza materială transport auto depou (tramvaie și autobaza roleibuze și autobuze i

3.010,00rtuirmtUA muniUiriULUt FLUtESTl

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

ANEXA NR. 3LISTA proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2020 - titlu! 58


VIZAT, PRIMAR, Adrian Florin L'OBRE


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2020

Influenta (+/-J

ztl /O

Prevederi finale 20*0 J

A"

1

2

3

4        -

TOTAL CHELTUIELI

203.115,00

4.158,00

207.^K<l

Cap_. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

4.812,00

1.148,00

5.960,00

,din_care:_ ,

I

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTTE

57,00

0,00

57,00

2

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competcnțelo a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

Și

3.662,00

0,00

3.662,00

3

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

100,00

0,00

100,00

4

Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare nivelul Municipiului Ploiești

a                    0,00

1.148,00

1.148,00

5

"DARE TO START!"

697,00

0,00

697,00

6

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

0,00

24,00

8

City Stakeholdere NetWork for Clean Buses

24,00

0,00

24,00

9

Zebra

24,00

0,00

24,00

...Jl 12

ECCENTRIC

24,00

0,00

24,00

Clubul de la Strasbourg

48,00

0,00

48,00

13

CIV1TAS SATELL1TE

24,00

0,00

24,00

14

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2020 si cheltuieli legate de pregătirea u proiecte noi

r                   128,00

0,00

128,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru dc Excelenta in afaceri pentru tinerii Întreprinzători

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

19.254,00

0,00

19.254,00

A 1

2

din care:

Lucrări in continuare

18.973,00

0,00

18.973,00

Eficientizarc energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei’’în Municipiul Ploiești

1.206,00

0,00

1.206,00

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.863,00

0,00

1.863,00

3

4

5

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

4.017,00

0,00

4.017,00

Eficientizare energetica-grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

4.150,00

0,00

4.150,00

Eficientizarc energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

7

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

4.398,00

0,00

4.398,00

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

1.669,00

0,00

1.669,00

B

Lucrări noi

281,00

0,00

281,00

1

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia

281,00

0,00

281,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

16.860,00

0,00

16.860,00

din care

A

Lucrări in continuare

11.504,00

0,00

11.504,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

1.494,00

0,00

1.494,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiu! Ploiești - Lot 3

2.118,00

0,00

2.118,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

5.485,00

0,00

5.485,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiu! Ploiești - Lot 4

2.407,00

0,00

2.407,00

B

Lucrări noi

5.356,00

0,00

5.356,00

1

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

3.080,00

0,00

3.080,00

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

2.276,00

0,00

2.276,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

161.761,00

3.010,00

164.771,00

din care:

A

Lucrări in continuare

161.761,00

0,00

161.761,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

28.444,00

0,00

28.444,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia, Buzău, Constanta. Ploiești

20.942,00

0,00

20.942,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

112.375,00

0,00

112.375,00

B

Lucrări noi

0,00

3.010,00

3.010,00

]

Reabilitare baza materială transport auto depou (tramvaie și autobaza roleibuze și autobuze)

0,00

3.010,00

3.010,00

Direcția Relații Internationale, Director Executiv, GEORGETA DANIELA CROITORI)CLAS1FICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 2020      /

Categoria de proiecte

Total 2020

Trim. 1

Trim. II

Trim. III I ■ WW.*1

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POF

2007-2013                                         te*

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

428,00

0,00

0,00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

428,00

0,00

0,00.

B.

Proiecte finanțate prin FSE                                                               O îi

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

851,00

80,00

115,00

200,00

456,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

4.813,00

1.612,00

935,00

850,00

1.416,00

[Cap. 51.02.01.03/58.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL FSE

5.664,00

1.692,00

1.050,00

1.050,00

1.872,00

C.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

69,00

30,00

30,00

9,00

0,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

227,00

34,00

32,00

32,00

129,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

296,00

64,00

62,00

41,00

129,00

D.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

[Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.346,00

300,00

400,00

300,00

346,00

Cap._65.02.03.01.58.01.02

8.771,00

27S07W

2.000,00

2.000,00

“ 2.771,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

221,00

so,ocr

51W

41,077

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.449,00

300,00

400,00

724,50

24,50

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

990,00

320,00

200,00

350,00

120,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

6.477,00

1.200,00

1.800,00

1.500,00

1.977,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.726,00

450,00

300,00

300,00

676,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

9.778,00

2.200,00

2.200,00

2.800,00

2.578,00

Cap. 70.02.06/58.01.01

711,00

0,00

200,00

200,00

311,00

Cap. 70.02.06/58.01.02

4.645,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.645,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

18.303,00

4.200,00

4.300,00

4.300,00

5.503,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

121.132,00

30.000,00

31.000,00

31.000,00

29.132,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

25.336,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

7.336,00

TOTAL POR 2014-2020

200.885,00

46.055,00

45.150,00

46.224,00

63.456,00

TOTAL

207.273.00

48.239 00

46.262.00

47.315.00

65.457.00

Surse:

I. Granturi U.E.


Cap. 51.02.01.03/58.02.02

4.813,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

227,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

735,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.340,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

8.771,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01 •

221,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.449,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

990,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

6.477,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.726,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

9.778,00

Cap. 70.02.06/58.01.01

711,00

Cap. 70.02.06/58.01.02

4.645,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

17.896,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

121.132,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

25.338,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

206.249,00


II. Contribuție proprie

Cap. 54.02.50/58.01.03

428 00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

116,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

69.00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

6,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

405,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

1.024,00

TOTAL

207.273,00

întocmit,

Mihai Mihaila

A.


B.


C.


■viui nvipiui nuiesil

Anexa nr. 3 / Proiecție anii 2021-2023

VIZAT,

PRIMAR, lorin Dobre


Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2021-2023

PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi UE.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi UE.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor șl a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

1,00

31,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești

38,00

1.852,00

0,00

1,890,00

1,00

44,00

' 0,00

46,00

Total

39,00

1.883,00

0,00

1.922,00

1,00

44,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PROIECTE FINANȚATE PRIN POCI) 2014-2020

Denumire

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

28,00

1.395,00

0,00

1.423,00

31,00

1.525,00

0,00

1.556,00

o,oo'

0,00

0,00

0,00

Total

28,00

1.395,00

0,00

1.428,00

31,00

1.525,00

0,00

1.556,00

0,00

<w

0,00

0,00


Proiecte cu finanțare directa si alte

Denumire

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12 00

12 00

0 00

24 00

12 00

12 00

0,00

24,00

12001

12 00

0 00

24,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00'

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,0d

0,00

24,00

CIVITAS SATELLITE

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

ECCENTRIC

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

Clubul de la Strasbourq

24,00

24,00

0,00

48,00

24,00

24,00

0,00

48,00

24,00

24,00

0,00

48,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2020 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

82,00

22,00

0,00

104,00

82,00

22,00

0,00

104,00

82,00

22,00

0,00

104,00

Total

166,00

130,00

0,00

296,00

166,00

130,00

0,00

296,00

166,00

130,00

0,00

296,00


Proiecte finanțate prin POR 2014-2020

Denumire

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

0,00

1.140,00

1.664,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m Ploiești, Tg. Jiu

241,00

14.067,00

0.00

14.308,00

80,00

4.689,00

0,00

4.769,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia, Buzău, Constanța, Ploiești

0,00

8.588,00

308,00

8.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public — tramvaie 18 m, Ploiești

0,00

56.189,00

961,00

57.150,00

0,00

18.729,00

320,00

19.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

0,00

7.188,00

454,00

7.642,00

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

0,00

13.635,00

969,00

14.604,00

'

v />-

i

Reabilitare baza materială transport auto depou (tramvaie și autobaza troleibuze și autobuze)

0,00

50.946,00

1.138,00

52.084,00

0,00

35.370,00

782,00

36.152,00

o,șa

Ic

,-âșM

>ț 97.00

Total

241,00

151.753,00

5.494,00

157.488,00

80,00

58.788,00

1.102,00

59.970,00

o.W

L .Vuz'db

./   97,00

Total sume alocate pe anii 2021-2023 pentru proiectele europene

Prevedere 2021

Prevedere 2022

XrevedehrW3 AaJ:

Contribuție locala

474,00

Granturi U.E.

155.161,00

împrumut

5.494,00

Total

161.134,00

Contribuție locala

278,00

Granturi U.E.

60.487,00

împrumut

1.102,00

Total

61.867,00

Contribuție locala

166,0d

0

w *

2,00

Total

393,00

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - PROIECȚIE 2021-2023

Categoria de proiecte

2021

2022

2023

A.

Proiecte finanțate prin FSE

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

502,00

240,00

0,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

2843,00

1361,00

0,00

Total

3345,00

1601,00

0,00

B.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

166,00

166,00

166,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

130,00

130,00

Total

296,00

296,00

296,00

C.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

152,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

988,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.06/58.01.01

2.763,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.06/58.01.02

18.060,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

15.466,00

7.375,00

13,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

100.712,00

47.693,00

82,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

13.853,00

3.800,00

0,00

Total

151.994,00

58.868,00

95,00

TOTAL

155.635.00

60.765.00

391,00

întocmit,

Mihai Mihaila


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr. ^(721.05.2020

Aprobat, Primar

Adrian Florin DOBKI

/<tJ' K\ '.

NOTA DE FUNDAMENTARE         "
PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA “Investiții integrate si complementare în măsuri de planificare strategice si măsuri de simplificare Ia nivelul Municipiului Ploiești”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul ’Tnvestitii integrate și complementare în măsuri de planificare strategice si măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” inceput in luna mai 2020 va continua pana in luna aprilie 2022, se vor adauga in buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor si achitarea serviciilor către furnizori:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01 : 172.2 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02 : 975.8 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 23 mii lei

Granturi UE - 1125 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se mărește cu 1125 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2020.

' In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2021 pentru acest proiect se vor buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01 : 283.5 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02 : 1606.5 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 37.8 mii lei


Granturi UE - 1852.2 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor Înregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “ Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se mărește cu 1852.2 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2021.

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2022 pentru acest proiect se vor adauga in buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor si diurnelor:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01 : 6.7 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02 : 37.8 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 0.9 mii lei

Granturi UE - 43.6 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “ Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se mărește cu 43.6 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2022.

Cheltuieli totale proiect: 3082.5 mii lei, din care :

Contribuția PMP- 61.7 mii lei

Granturi UE- 3020.8 mii lei

Manager Proiect, Leoșteanu Lucian Augustin


Responsabil Financiar,


Frangulea RalucaMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.roDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Nr. 4369/27.05.2020


Aprobat,

Primar, Adrian Florin D(5BRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU

PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA . REABILITARE BAZA MATERIALA

TRANSPORT AUTO DEPOU < TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI

AUTOBUZE )”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul „ Reabilizare baza materiala transport auto depou ( Tramvaie si autobaza troleibuze si autobuze )” inceput in luna mai 2020 si va continua pana in luna aprilie 2023, se vor adauga in buget următoarele sume :

Cap. 84.02.03.02/58.01.01 :   399

mii lei mii lei mii lei


Cap. 84.02.03.02/58.01.02: 2.611

Cap. 84.07.03.02/71.01.30 :    68

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 68 mii lei

Granturi UE- 3.010 mii lei

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2021 pentru acest proiect se vor adauga in buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor:

 • -  Cap. 84.02.03.02/58.01.01 : 6.758 mii lei

 • -  Cap. 84.02.03.02/58.01.02 : 44.188 mii lei

 • -  Cap. 84.07.03.02/71.01.30 : 1.138 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP- 1.138 mii lei

Granturi UE- 50.946 mii lei


In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2022 pentru acest proiect se vor adauga in buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor:

 • -  Cap. 84.02.03.02/58.01.01 : 4.692 mii lei

 • -  Cap. 84.02.03.02/58.01.02: 30.678 mii lei

 • -  Cap. 84..07.03.02/71.01.30 : 782 mii lei

Sursele de finanțare sunt: Contribuția PMP- 782 mii lei Granturi UE- 35.370 mii lei

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2023 pentru acest proiect se vor adauga in buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor:

 • -  Cap. 84.02.03.02/58.01.01 : 13 mii lei

 • -  Cap. 84.02.03.02/58.02.02:82 mii lei

 • -  Cap. 84.07.03.02/71.01.30 : 2 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP- 2 mii lei

Granturi UE- 95 mii lei

Manager Proiect,

Mihaela Iri


lamandi


Responsabil Financiar, Laura Elena/Nicodim

A

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiești, str. Văleni nr. 32

Cod unic de înregistrare 27449967


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.


REGISTRATURA nr.IMN.


Anexa nr.2


Cf


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

BVC aprobat HCL 74/2020

%

%

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care:

9=7/5

10=7/8

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.10. 2019

influente +/-

propuneri rectificare

Trim 1

Trim II

Trim III

TRIM

IV

An2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8a

8b

8c

8d

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

25,477

34,226

32,192

26,608

0

27,108

7,497

6,411

6,663

6,537

27,108

101.88

100.00

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.94-Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

25,477

34,226

32,192

26,608

0

27,108

7,497

6,411

6,663

6,537

27,108

101.88

100.00

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25,153

33,954

31,770

26,289

0

26,789

7,411

6,321

6,573

6,484

26,789

101.90

100.00

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

25

25

6

6

8

5

25

100.00

100.00

a2)

din servicii prestate din care :

5

18,875

26,261

21,257

21,961

0

22,461

6,570

5,600

5,200

5,091

22,461

102.28

100.00

32)1

din servicii prestate PMP

5.1

18 875

21,630

15,749

16,923

5,647

17,202

4,580

2,521

2,101

2,353

11,555

101.65

148.87

a2)2

din servicii prestate terti

5.2

0

4,631

5,508

5,038

5,647

5,259

1,990

3,079

3,099

2,738

10,906

104.39

48.22

a3)

din redevențe și chirii din care :

6

2,300

4,040

6,040

4,160

4,160

770

690

1,340

1,360

4,160

100.00

100.00

a3)1

redevente si chirii PMP

521

300

140

60

50

50

300

57.58

100.00

a4)

alte venituri

7

3,978

3,653

4,473

143

143

65

25

25

28

143

100.00

100.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

150

182

332

173

173

50

50

50

23

173

100.00

100.00

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete [Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

100

90

90

-4

-4

-4

0

0

-4

100.00

100.00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

74

0

0

150

150

40

40

40

30

150

100.00

100.00

f1)

din amenzi și penalități

15

74

0

0

150

150

40

40

46

30

150

160.00

100.00

f2)

din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)l din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

25,430

32,765

31,989

27,328

0

26,819

7,477

6,312

6,625

6,405

26,819

98.14

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

25,430

32,765

31,989

27,327

0

26,818

7,477

6,312

6,625

6,404

26,818

98.14

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

4,642

6,956

6,298

4,327

0

3,236

1,419

634

766

417

3,236

§100.09'

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

3,188

3,741

3,741

2,594

0

2,897

1,272

565

705

355

2,897

111.68

100.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

807

557

557

118

115

50

25

20

20

115

97.46

100.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

671

1,187

1,187

1,064

0

1,230

302

300

435

193

1,230

115.60

109.00

bt)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

217

170

170

133

150

47

35

40

28

150

112.78

100.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

454

484

484

453

415

90

100

125

100

415

91.61

100.00

b3>

alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza

35bis

0

533

533

478

665

165

140

295

65

665

139.12

100.00

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

213

450

450

309

300

70

70

80

80

300

97.09

100.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1,427

1,427

1,427

1,011

1,110

810

130

130

40

1,110

109.79

100.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

70

120

120

92

142

40

40

40

22

142

154.35

100.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd,44), din care:

39

221

200

457

109

0

115

55

24

19

17

115

105.50

100.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

151

100

100

46

53

20

15

10

8

53

115.22

100.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:

41

0

0

257

0

0

0

0

0

0

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

0

257

0

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

70

100

100

63

62

35

9

9

9

62

98.41

100.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

1,233

3,015

2,100

1,624

0

224

92

45

42

45

224

13.79

100.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

82

70

70

18

7

3

1

1

2

7

38.89

100.00

bt)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

82

70

70

18

0

0

0

0

0

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

29

22

22

5

6

2

1

1

2

6

120.00

100.00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

16

12

12

5

6

2

1

1

2

6

120.00

100.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

3

3

3

1

0

0

0

0

0

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

13

10

10

0

O1

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Lenii nr.193/2006

54

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

d)

Ch.cu sponsorizarea, cont. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dt)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)

57

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in educație, inv., social si sport,(minim 40%) din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pentru cluburile sportive

59

0

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati (maxim 20%)

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

5

9

9

6

8

2

2

2

2

8

133.33

100.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0

10

10

0

0

0

0

0

0

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

10

10

0

0

0

0

0

0

-interna

64

0

10

10

0

0

0

0

0

0

-externa

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

251

107

69

69

112

35

25

25

27

112

162.32

100.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

57

57

57

39

40

10

10

10

10

40

102.56

100.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

94

2,160

1,283

1,485

46

37

5

2

2

46

3.10

100.00

11)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0

1,168

1,168

1,167

0

0

0

0

0

0.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

48

925

48

1

4

1

1

1

1

4

400.00

lo.q^âa

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

18

9

9

1

15

15

0

0

0

15

1,500.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:

72

0

15

15

0

4

4

0

____Oj

0

4

'' frqjo

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

15

15

0

4

4

0

0

0

4

* Hfo/Ofr

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

LOT 7/ o

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0

15

15

15

15

12

3

0

0

15

10.

5 <3

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

28

28

28

6

8

5

1

1

1

8

133

îoo.00

J)

alte cheltuieli

77

715

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84|, din care:

78

758

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

61

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

697

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112j, din care:

85

19,386

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

15.721

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90j, din care:

87

13,768

a) salarii de bază

88

12,830

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

320

c) alte bonificații (conform CCM)

90

618

C2

Bonusurl (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1,953

a) ch

fisca

eltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul (*, cu modificările și completările ulterioare din care:

92

376

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare'

94

280

b) tichete de masă;

95

1,577

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

225

a1) pentru directori

104

104

-componenta fixă

105

104

-componenta variabilă

106

0

a2) pentru directori executivi tehnic si economic

104.1

0

-componenta fixă

105.1

0

-componenta variabilă

106.1

0

b) pentru consiliul de administrație, din care:

107

114

-componenta fixă a membrilor executivi aiconsiliului de administrație

108

107

-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.

109

0

-indemnizație secretar al consiliului de administrație

109.1

7

c) pentru cenzori si secretar AGA din care:

110

7

-indemnizații cenzori

110.1

0

-indemnizație secretar al AGA

110.2

7

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

3,440

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

644

580

580

2

5

3

1

1

0

5

250,00

100.00

786

786

663

674

185

55

163

271

674

101.66

100.00

0

40

40

54

54

30

0

8

16

54

100.00

100.00

0

0

0

746

746

609

620

155

55

155

255

620

101.81

100.00

23,964

23,846

20,911

22,611

5,781

5,560

5,635

5,635

22,611

108.13

100.00

22,669

22,551

19,583

21,166

5,375

5,214

5,289

5,288

21,166

108.08

100.00

20,908

20,908

17,877

19,106

4,935

4,724

4,724

4,723

19,106

106.87

100.00

20,786

20,786

17,765

16,260

4,200

4,020

4,020

4,020

16,260

91.53

100.00

122

122

112

2,846

735

704

704

703

2,846

2,541.07

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

1,761

1,643

1,706

2,060

440

490

565

565

2,060

120.75

100.00

222

104

225

300

0

50

125

125

300

133.33

100.00

0

0

0

0

315

0

105

105

105

315

100.00

1,539

1,539

1,481

1,760

440

440

440

440

1,760

118.84

100.00

0

0

0

0

0

0

0

414

414

429

625

158

156

156

155

625

145.69

100.00

205

205

243

183

46

46

46

45

183

75.31

100.00

205

205

243

183

46

46

46

45

183

75.31

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267

67

66

67

67

267

100.00

0

0

ol

267

67

66

67

67

267

100.00

0

0

0

0

Ol

0

0

0

209

209

186

175

45

44

43

43

175

94.09

100.00

209

209

186

154

39

39

38

38

154

82.80

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

6

5

5

5

21

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

6

5

5

5

21

' ioo;oo

0

881

881

899

820

248

190

190

192

820

10000

1,059

1,059

1,426

297

92

63

61

81

297

100.60 a—uZOJa)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

267

- către bugetul general consolidat

115

156

- către a Iți creditori

116

112

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

164

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125|, din care:

121

213

H)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:

122

213

f1.1)

-provizioane privind participarea ta profit a salariaților

123

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

- venituri din alte provizioane

129

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

bf)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (rd.138=Rd.1 -Rd.28)

138

47

venituri neimpozabile

139

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

10

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

25,477

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

25,430

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)

147

15,721

a)

majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara

147a

0

b)

creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariata

147b)

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

710

5

Nr.mediu de salariați

149

618

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149|/12*1000)

150

2,120

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149]/12*1000

151

2,069

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

2,069

435

435

1,354

200

70

45

43

42

200

14.77

100.00

355

355

1,331

170

45

42

42

41

170

12.77

100.00

80

80

23

30

25

3

1

1

30

130.43

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411

411

72

77

22

18

18

19

77

106.94

100.00

213

213

0

20

0

0

0

20

20

100.00

213|

213

0

20

0

0

0

20

20

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

100.00

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

100.00

100.00

0

0

0

1,461

203

-720

289

20

99

38

132

289

-40.14

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258

67

0

46

3

14

14

15

46

100.00

o]

34,226

34,226

26,608

27,108

7,497

6,411

6,663

6.537

27,108

101.88

100.00

0

0

32,765

32,765

27,327

26,818

7,477

6,312

6,625

6,404

26,818

98.14

100.00

0

22,669

22,551

19,583

21,166

5,375

5,214

5,289

5,288

21,166

108.08

100.00

0

0

0

242

63

95

84

0

242

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

623

623

586

588

602

602

593

588

588

100.34

100.00

574

574

566

570

568

568

568

570

570

100.71

100.00

3,291

3,274

2,883

3,094

X

X

X

3,094

107.33

100,00

3,259

3,259

2,850

3,051

X

X

X

3,051

“’S

3,259

3,259

2,850

3,015

X

X

X

3,015

JEl7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.749)

153

41.22

59.63

59.63

47.01

48

X

X

X

47.56

101.16

100.00

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

41.22

59.63

59.63

47.01

48

X

X

X

47.56

101.16

100.00

C)

Productivitatea muncii Tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/j ersoană) W=QPF/Rd.749

155

0

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

- preț mediu (p)

158

0

- valoare=QPF x p

159

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

0

8

Plăți restante

161

701

0

0

8,949

9,400

9,000

400

0

0

9,400

105.04

100.00

9

Creanțe restante, din care:

162

4,859

0

0

1,972

2,085

1,972

113

0

0

2,085

105.73

100.00

- de la operatori cu capital integral/majoritarde stat

163

568

0

0

216

185

185

0

0

0

185

85.65

100.00

- de la operatori cu capital privat

164

4,291

0

0

1,756

1,900

1,756

144

0

0

1,900

108.20

100.00

- de la bugetul de stat

165

0

- de la bugetul local

166

0

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

0

- alte rezerve

170

0

- rezultatul reportat

171

0

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat


DIRECTOR ECONOMIC,


BUCURJENY

Jp'MCWI


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: CENTRU CRESA PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020

sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 125/ 29.04.2020

Influente (+/-)

Buget rectificat 2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,561.00

20.00

8,581.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8,561.00

20.00

8,581.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8,561.00

20.00

8,581.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8,000.00

0.00