Hotărârea nr. 200/2020

Hotãrârea nr. 200 privind alegerea președintelui de ședință  pentru ședinţa extraordinară din data de 5 iunie 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 200 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 05 iunie 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 259/05.06.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 235/05.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 iunie 2020;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/31.03.2020 se află în imposibilitatea de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 iunie 2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 05.06.2020;

În temeiul prevederilor art. 123, alin. 3 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, în calitate de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05.06.2020.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRbU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV