Hotărârea nr. 20/2020

Hotãrârea nr. 20 privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive, proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 20

privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive, proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 13/16.01.2020 al domnilor viceprimari: George Pană și Cristian Mihai Ganea și al domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dinu Marius Andrei, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Sorescu Florina

7                                                                    7              5                                           7

Alina, Hodorog Bogdan, Sălceanu Claudia Oana și Sîrbu-Simion Gheorghe și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 8/08.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 7/22.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive, proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241;

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 15/29.01.2020 al Direcției Economice;

Având în vedere Raportul din data de 14.11.2019 al Comisiei de negociere stabilită prin Hotărârea nr. 173/30.05.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești precum și prevederile Hotarârii nr. 356/24.09.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că imobilul este înscris în Cartea Funciară nr.127790 a U.A.T. Ploiești, având numărul cadastral 127790;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 08.01.2020;

În conformitate cu prevederile art. 863, alin. d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b) și lit. c), alin. 7 lit. c), lit.e) și lit. f), art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Ploiești a imobilului Baza sportivă, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, înscris în Cartea Funciară nr. 127790 a U.A.T. Ploiești având numărul cadastral 127790, imobil compus din teren în suprafață de 22.404 m.p. precum și a următoarelor construcții aflate pe acesta: construcția C1 - Spațiu vestiare cu suprafața construită la sol de 275 m.p., construcția C2 - Anexa, cu suprafața construită la sol de 25 m.p., construcția C3 -Anexa, cu suprafața construită la sol de 74 m.p. și construcția C4 - Anexa, cu suprafața construită la sol de 38 m.p, la prețul de 150.000 euro, la care se adaugă cota legală de TVA.

(2) Prezenta hotărâre își produce efectele după ce în bugetul local al municipiului Ploiești va fi prevăzută suma destinată achiziționării activului menționat în alin. 1.

Art. 2 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului identificat la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV