Hotărârea nr. 2/2020

Hotãrârea nr. 2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 507/09.12.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 2

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 507/09.12.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank,

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare 19/22.01.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 8/22.01.2020 prin care se propune rectificarea pentru anul 2020 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 507/09.12.2019 din Lista de investiții aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.01.2020;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr.5818/22.08.2019;

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b si art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE S Gheorghe


SECRETAR GENERAL, SERBINOV

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 1

LISTA


obiectivelor de investiții ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank - Rectificare VI
HCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017 credit 78.780.940 lei

Sume aprobate rectificare IV 2019

Influenta credit

78.780.940 Ici

Influenta 2019

fortificare V

2019

Sume neutilizate 2019

sume solicitate

21)20 conform

HCL

513/13.12.2019

Repartizare sume neutilizate din 2019

Rectificare VI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

:■ 337.123:489-. 76

2h48S.4l2 6S

•:66jj5:Si7.Sl

: >ia.iss;4t>l:4i

•:55j27:5^'.48

: iiiîSiwjs

::id.-288.4or4-3

: Msj'zsXîi.'S

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

total:-:-:-:-:-;

::-:-9M454;sd

:-:-:-:-:-:::-g;dd

<-:'?;->5-.moo

isieoodM)

din care

<

O «!•*

l.l2L9«it»,tk»

1.0

941.654,54

l5.0(h’.'Jț)

1

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. icntru construire radinite

0,00

0,00

0,00

121.000,00

0,00

-929,00

120.071,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentarii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivurConstruire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

500.000.00

0,00

-19.172,50

480.827,50

480.827,50

0.00

5.000,00

5.000,00

3

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivurConstruire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

500.000,00

0,00

-39.173,00

460.827,00

460.827,00

0,00

5.000,00

5.000,00

Cap. 66.07.71.01

SANATATE

: : : : : : ; : : ; :

.14.730:0(10 o:«

< : SSM:Si8'.4S

:: i:0do;oMwft

■'.a'.bD

: •:                do:

:-:-:-3tfo:oiD0i>0

. .4.S£J «>i>

::e:do

■::<4:8i)0;00’’.Qo

:<4.doa:ei>dM

din care

B

Lucrări noi

14.730.000,00

3.819.528,45

0,00

2,000.000.00

OJJO

-1.700.000,00

300.000,00

4.523.00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1

Laborator Radioterapie cu Enerrii înalte

23/2019

14.730.000,00

3.819.528,45

0,00

2.000.000.00

0 00

-1.700.000.00

300.000,00

4.523,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

totăl:-: :-:-:-:-:-:-:-?:-?:-: :-:-: :-: :-:

• ■•35.553.160; 00

.•.■•2.500.000:00

:-2^o6;boo'.6o

:-:-:-:-::->:-6:ob

?o.'ik’>

: 2^66:60'/. do

-‘^■-47«254:02

dbd

:-:-:-::-:-:-:-âo6

: :-:o:ob

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

2.500.000 00

0 00

2.500.000 00

0 00

0,00

2.500.000,00

47.254 02

0 00

0 00

0,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans 9Mai Ploiești

206/31.08.2007

14.816.130,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

47.254,02

0,00

0.00

0,00

B

Lucrări noi

20.737.030 00

0 00

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

0 00

0,00

0 00

0.00

1

Construire Piața Centrala Aro aliment ar a’’

44/27.02.2017

20.737.030.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

•:: HSSsjfojsi

:<'i«;573;743',iî

:::::-:-:-:o:oo

■:U.7S4-.84(l,-27

x'o.w

'-2M6Â27X

:ia.'9iîS;M£do

'■L,'j43.l*95;d3

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009 81

15.473.743.27

0,00

12.684.840,27

0,00

-1.716.127,27

10.968.713,00

1.349.995.63

0 00

0,00

0.0

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-F.tapa 1

156/23.04.2015

6.604.740,00

600.000,00

0,00

725.500,00

0,00

0.00

725.500,00

280.078,30

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.2015

13.920.504,13

399.403,00

0,00

250.000,00

0,00

-44.341,30

_205,658,70

49.596,84

0,00

0,00

0,00
J5TCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017 credit 78.780.940 lei

Sume aprobate rectificare IV 2019

Influenta credit

78.780.940 lei

Influenta 2019

Rectificare V

2019

Suine neutilizate

2019

sume solicitate 2020 conform HCL 513/13.12.2019

Repartizare sume neutilizatc din 2019

Rectificare VI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Vlimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

40/27.02.2017

7.231.139.20

2.000.000,00

0,00

1.825.000,00

0 00

0,00

1.825.000,00

641.501,95

0,00

0,00

0,00

4

îxtindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier iafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.2017

3.305.879,38

1.450,000,00

0,00

1.290.000,00

0,00

-71.785,97

1.218.214 03

276.625,53

0,00

0,00

0,00

S

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.2013

27.597.200,00

11.000.000,00

0,00

8.550.000,00

0,00

-1.600.000.00

6.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albeit, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortuiui, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.2017

1.798.547,10

24.340,27

0,00

44.340,27

0,00

0,00

44.340,27

104.202,87

0,00

0,00

0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

19.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

V.fiQ

1

Zxpertizare tehnica a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului de investiții - Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

0,00

1.100.000.00

0,00

1.100.000.00

0,00

-1.100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.84,02.71.01

TRANSPORTURI

iHtAt::::::-:::::-:::-::-::-::-:

<<21j>57:597,<i0

-:m;4s9:41î-,ss

:-,lbiSS;4(ii;43

■:::4'.S75-M£.17

:-4i.os7:u7-.9S

.J5ăj2.145'2i>

■:<lb:2ăS:4(if.43

■\i4:ib(hS1i35

?24.44S.9Î3;2S

din care

B

Lucrări noi

90.062.631,41

21.057.597,00

20.489.412,68

33.109301,76

-10.288.401,43

5.463.665,54

28.284.565,87

11.728.726,62

10.288.401,43

14.130.57235

24.418.973,78

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.2014

28.211.420,00

4.400.000.00

20.489.412.68

20.489.412.68

-10.288.401,43

7.298.988,75

17.500.000,00

6.529.084,58

10.288,401,43

7.212.000,00

17.500.401,43

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.2018

44.273.768,89

0,00

0,00

3.525.676,51

0,00

-35.323.21

3.490.353,30

3.490.353,30

0,00

5.000 00

5.000,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.București 1 si B-dul.București 2

340/29.09.2017

7.419.845,83

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000.00

3.000.000,00

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanalori, Soveja, Lupenî, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

362/2018

3.850.596,69

2.996.462,84

0,00

2.996.462,84

0,00

-300.000,00

2.696.462,84

417.413,15

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare str. Cozia

51/26.02.2018

0,00

854,134,16

0,00

1.064.134,16

0,00

0,00

1.064.134,16

73.516,72

0,00

0.00

0,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

77/31.03.2017

6.307.000,00

5.807.000,00

0,00

5.033.615.57

0,00

-1.500.000,00

3.533.615,57

1.218.358,87

0,00

2.719.000.00

2.719.000.00

7

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

1.194.572,35

1.194.572,35

C

klte cheltuieli dv iiivotilîi

1

Achiziție autobuze Euro 6

0,00

0.00

7.288.956,68

0,00

0,00

7.288.956,68

1,96

0,00

0,00

0,00

2

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

494/16.11.2018

44.273.768.89

0,00

0,00

1.084.948,28

0,00

0,00

1.084.948,28

196.899.47

0,00

5.000,00

5.000,00

3

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii -str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu -str.Ștefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

317/29 08.2018

11.012.127,64

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0.00

5.000,00

5.000,00

4

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - str.Libertății (Gara de Vest)

318/29.08.2018

16.472.870,31

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

611/20.12.2018

22.775.463,70

0,00

0,00

300.000,00

0,00

-149.675.01

150.324,99

150.324,99

0.00

5.000,00

5.000,00

6

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Roscnthal

613/20.12.2018

22.685.458,00

0,00

0,00

294.780,92

0,00

-229.628,42

65.152,50

65.152,50

0,00

5.000,00

5.000,00

7

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0

0,00

0,00

32.130,00

0,00

0,00

32.130.00

0.00

0,00

5.000,00

5.000.0-J

8

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

3.700.000.00

0,00

-8.960,34

3.691.039,66

3.691.039,66

0,00

5.000,00

r

S.lltM.W

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MA DA LIN A CRĂCIUN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

bmtu £ 2 4/ 22.- d?/'

DT

4# -WCi. f/R. c2/'c&,£o


NOTA DE FUNDAMENTARE

CREDIT EXIM BANKIn scopul creșterii fluentei traficului rutier si pietonal in Municipiul Ploiești si pentru reducerea numărului de accidente si ambuteiaje, dar si pentru scăderea poluării datorate staționarii prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor, in baza studiului de fezabilitate elaborat de Search Corporation, este necesara continuarea lucrărilor de modernizare a 12 instalații de semaforizare precum si înființarea de sisteme de semaforizare noi, a unui număr de 5 treceri pietonale nesemaforizate in prezent

In anul 2018, au fost încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 20.204/02.10.2018, avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, cu valoarea totala de 5.299.995 lei exclusiv TVA (respectiv 6.307.000 lei inclusiv TVA)

In intersecțiile existente si modernizate, s-au utilizat automate de dirijare a circulației SWARCO ITC 2, integrabile in sistemul de management de trafic OMNIA/UTOPIA.

In anul 2018 intersecția str. C. D. Gherea cu str. Ștefan Greceanu si str. Neagoe Basarab, a fost modernizata cu sistem de semaforizare identic cu cele din intersecțiile deja modernizate.

De asemenea, au fost montate un număr de 74 de sisteme acustice pentru persoanele cu dizabilitati, la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate (axa Nord-Sud), in conformitate cu prevederile Legii 448/2006.

Totodată, butoanele de comanda pentru trecerile de pietoni semaforizate, menite sa fluidizeze circulația auto, au fost amplasate la 3 treceri de pietoni: B-dul București - zona UPG, B-dul Independentei - zona Rond I si C. D. Gherea - trecerea de pietoni dintre McDonald’s si Mall MERCUR.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2018, in baza contactului lucrări inclusiv proiectare nr. 20.204/02.10.2018, a fost de 418.594 lei inclusiv TVA.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2019, in baza contractului de lucrări nr. 20204/02.10.2018, a fost de 2.513.280,77 lei inclusiv TVA

Prin urmare pentru realizarea proiectului privind “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, este necesar alocarea sumei de 2.719.000 lei incusiv TVA, pentru anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Iamandi


Nume, prenume

Funcția publică

Semn^Țft

X-

Data

întocmit

Bogdan Voinea

Referent

Verificat

\sefBMTU

btu


Z# wcz a/NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anul 2020 - Credit Exim Bank

RECTIFICARE 6

Cap.70.02.71.01 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cap.A Lucrări in continuare

 • l.Blocuri locuințe sociale Cartier libertății, Ans.9Mai Ploiești

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 47.252,02 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

Cap.74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

Cap.A Lucrări in continuare

1. Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești -Etapa I

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 280.078,30 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modernizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare.

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 49.596,84 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 641.501,95 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA

 • 4.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugeffîl propunem redistribuirea sumei de 276.625,53 lei, inclusiv TVA. ' (

Informații financiare                                            \

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.                                          J

’Mto *>■

6.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 104.202,87 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

F

SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana STOCHITA

x/6 £

Z-4 ^/CZ. X/C t>2o<^c?

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII NR.


NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare VI obiectivelor de investiții pe anul 2019-2020-Credit Exim Bank

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

1. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, in anul 2018, Municipiul Ploiești, a procedat la achiziția studiului de fezabilitate pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte la Spital Municipal Ploiești.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Valoare indicatori tehnico-economici: 14.730,38 mii lei.

Pentru edificarea construcției, la data de 20.08.2019 a fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare). Durata contractului este de 12 luni din care 2 luni proiectare si 10 luni execuție.

Valoare totala a contractului de lucrări (inclusiv proiectare): 12.444.822,32 lei

Se propune alocarea sumei de 4.000.000,00 lei.

Director Executiv,


Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții DrumuriAPROBAT PRIMAR


Adrian Fio*™ noimiNOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank

RECTIFICARE 6

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

lemn


Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Podul de

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.21615/17.10.2018 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC Road Construct SRL, SCRia Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 12 luni incepand cu data de 15.05.2019, conform ordinului de incepere nr.10081/17.05.2019.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 75/2014 = 28.211.420 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 conform HCL 513/2019 = 10.288.401,43 lei, inclusiv TVA Repartizare sume neutilizate din 2019 = 7.212.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 17.500.401,43 lei, inclusiv TVA.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

întrucât proiectul este in etapa de evaluare tehnico-financiara la MDRAP, se impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de proiectare.

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza Studiu de Fezabilitate si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.494/16.11.20184.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 44.273.768,89 lei, inclusiv TVA Repartizare sume neutilizate din 2019 =5.000 inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 (proiectare si execuție)

In urma incheierii contractului de lucrări nr. 17501/12.09.2019, avand ca obiect proiectarea si execuția obiectivului de investiții Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 a fost emis ordinul de incepere a elaborării documentației tehnice.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 340/.29.09.2017=7.419.845,83 lei, inclusiv TVA

Repartizare sume neutilizate din 2019 =3.000.000 inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 3,000.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești își propune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere pe străzile : Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor, obiectiv de investirii care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 146/23.05.2019 a fost aprobata revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Cartier Mitica Apostol. In documentația revizuita au fost cuprinse si lucrări privind realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale, filtrare si infiltrare apa in sol.

Informații financiare Repartizare sume neutilizate din 2019 = 1.194.572,35 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 - 1.194.572.35 lei, inclusiv TVA

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 494/2018= 44.273.768,89 lei, inclusiv TVA

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101- B-dul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu -str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Rafov

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Pictor Rosenthal

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie


Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela I


AMANDISEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR.        / jW-ffWzSOobiectivelor de investiții ce benficiaza de finantre din Credit Exim Bank

Cap.65.02.71.01 INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții

1.Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finalitate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe - str. Trestioarei nr.27 si str. Poștei nr.23.

Astfel, au fost încheiat următoarele contracte de prestări servicii:

 • -  nr. 14363/11.07.2018 in valoare de 154,35 mii lei;

 • -  nr. 14364/11.07.2018 in valoare de 120,97 mii lei.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 27.11.2018 a emis avizul nr.62/27,11.2018 pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.545/03.12.2018 s-au aprobat proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23”, a studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, precum si a cheltuielilor legate de proiect.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Pentru aceste obiective, Municipiul Ploiești a depus cereri de finanțare.

Se propune alocarea sumei de 5.000,00 lei.

Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • 2. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pehtrp ..realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico ec^pmice fazele SF/PTH/CSHZDTAC, cereri de finanțare, studii de impact z?de ‘ih^ttiu, documentații de licitație pentru obiectivul - Construire Grădinițăc^^^gfam prelungit Bdul Petrolului

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normai in Municipiul Ploiești - Bdul Petrolului, proiect aflat in evaluar e de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul “Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului ”

Se propune alocarea sumei de 5.000 lei.

 • 3. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documentații de licitație pentru obiectivul -Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Aleea Strunga nr. 2B, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități - aleea strunga nr. 2 B”.

Se propune alocarea sumei de 5.000 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Sef Serviciu Madalina CRĂCIUN Carmen NITU

LISTA

obiectivelor de Invcatilii ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank - Rectificare VI


0

3

B

B

2

HCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate

HCL 485/2017 credit 78.780.940

Iti

Sume aprobate rectificare IV 2019

Influent» credit 78.780.940 ld

Influenta 2019

kretifkarc V 2019

Sume aeuti&ate 2019

lume solicitate 2010 conform HCL SI3/13.12.2019

Repartizare nune ruwtilizate <tui 2019

Rectificare VI

J

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

■•ibVsîi.-iij.ks

SxiiiiliibțW

SșsSițȘsă'.kii

.■iii'rtiMjjS

:<i(î;iS8.‘4bi-4j

■'iiÂilMf.ia

Cap.65.02.71.Ql

INVATAMANT

:‘.:w

;-::Mîîi;wjo

:.w

din care

Sen ini de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerainburșabilc, pentru construire țtadinjte                                     __

0,00

0,00

0,00

121.000,00

o.»o

0.00

-929,00

».»V»J.725,Fn

120.071.00

0,00

0,00

5.000,00

IfJ'țrMlV

5.000,00

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SFTTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc dc licitație pentru obicctivurConslniire Grădiniță cu program prelungii Bdul Petrolului

500.000.00

0.00

-19.172,50

480.827,50

480.827,50

0,00

5.000,00

5.000,00

Servicii dc consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor dc finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri dc finanțare, studii dc impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuTConstruirc Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

500.000,00

0.00

-39.173,00

460.827,00

460.827,00

0,00

S.000,00

5.0W.U0

Cap. 66.07.71.01 SANATATE

din care

Lucrări nui

: 1^734 •q’oe jio

14.730.0I10.00

■::>îil£3:2«X5

3AI9.S284Ș

0 00

::'iiooe:âj6oj>o

2.000.000,00

0.00

-1.700.000,00

•ZJdOieîiWMj

30o.unn.oo

4.523,00

_____ ___u nu

4.000.000.00

: :4.0OB.âuQ:M

4.000.000,00

Laborator Radiuteraț ic cu Enw :i înalte

23/20IV

I4.730.OUC.00

3.819.528,45

0.00

2.000.000,00

0,00

-[ .700.000,00

300.000,00

4.523.00

0,00

4.000.000,00

4.0W 000.00

Cap. 70.07 .71.01

LOCUI NTE, SERVICII Si DEZVO LTARE PUBLICA

roTAL::-::-,::-::-: din care

. Lucrări in continuare

>>3S.S53J66jNj

14^16.130,00

l-SOOUthOO

«,on

2.500.000.00

o.oo

0.0U

•>2^-.0d<-00

2„5<X).00<),00

47.254J12

::-d;do

0.00

oon

0 00

Blocuri locuințe socidc Cartier Libertății. An$.9Mni Ploiești

206/31.08.2007

14.816.130,00

2.500.000.00

O.00

2.300000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

47.254,02

0,00

0,00

0.00

Lucrări tiu!

Construire Piaja Centrala A, roaiimcniara"

44/27.02.2017

20.737.030.tMt

20.737(130,00

_........0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

000

0.00

_ _<yw

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

---

din care

:<-7s.-âss;tiii9-jij

'.■'l&S'tifaajl

: O.va4-.«40zi 7

:awgji

.•:cș4Ș3ș>ș,si

Lucrări in continuare

79.658.0(19.81

15.473.74347

0.00

12.684.840,27

0,00

-1,716.12727

10.968.713,00

1349.995^3

0.00

0£0

Extindere rrtcle subterane in municipiul Ploicsli-Etapa 1

156/23.04.2015

6.604.740.00

600.000,00

0,00

725.500,00

0.00

0,00

725.500.00

280.078,30

0,00

0,00

0,00

Extindere ielele subterane in municipiul Ploiesti-Modentizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.20151

13.920.504.13

399.403,00

0.00

250,000,00

0,00

-44.341.30

205.658,70

49.596,84

0,00

0,00

0,00)Sume aprobate rectificare IV 2019

Repartizare sume nc utilizate din 2019

HCL

v amare («•la conform SF

Sume aprobate

HCL 485/2017 credit 78.780.Wfl tei

Influenta credit 78.7B&3U0 lei

Influent* 2019

Rectificare V 2«»

Sume ncufilizate 2019

2020 conform

HCL 513/13.12.2019

Rectificare VI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H

12

13

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : slr. Mimiu, Fierarilor, Intrarea Bcius, Fabricilor, Astra

40/27.02.2017

7,231.13 V0

2000.000,00

0,00

1.825.000.0(1

0,00

0.00

1.825,000,00

641.501.95

0,00

0,00

o,oo

4

Extindere relele subterane in municipiul PIoicsii-Extinderc rețea canalizare Cartier Rafov II: slr: Pierii, Izlazului, Troian Savulescu, Arriimiluî, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.2017

3.305.879,38

1.450.000,00

0.00

1.290.000,00

0.00

-71.785,97

1.218.214,03

276 625.53

0.00

0,00

0/10

5

tindere relele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere re!ea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol ,<â sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din BduL Petrului

485/29.11.2013

27.597.200,00

U.000.000,00

0,00

8.550.000,00

0B00

-1.600.000.00

6.950.000,00

0,00

0 00

0,00

0,00

6

Extindere relele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Al beri, străzile Republicii (parțial), Am arad i ei, Glodului, Lotrului, Buda (parțial). Prelungirea Buda

128/24.04.2017

1.798.547,10

24.340,27

0,00

44 340,27

0,00

0.00

44340,27

104.202,87

0,00

o,ou

0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzata in mun.Ploiești

19.100.0(10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Qtpo

0.9

1

Expertizare tehnica n lucrărilor proiectate, executata si ramase a fi de realizat din adnil proiectului dc investiții - Modernizarea sistemului de colectare si epurare a

«celor uzate m m un. Ploiești

0,00

1.100.000,00

0,00

1100 000,00

0,00

-1.100.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Cap.34.02.7L01

TRANSPORTURI

•:î<t4s'9:4>2Jis

«lîiiW.-Wi.Ci

din ore

»

Lucrări noi

90.062.631,41

21.057.597,00

20.489,412,68

33,109301,76

-10.288.401,43

5.463.665,54

28.284.565,87

11.728.726,62

10.288,401,43

14.130.572,35

24,418.973,78

I

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si slr. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.2014

28.211 420,00

4.400.000,00

20.489.412,68

20.489.412.68

-10.288.401,43

7.298.988,75

17,500 000,00

6.529.084,58

10 288,401,43

7.212.000.00

17.500.401,43

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16,11.2018

44.273.768.89

0,00

0,00

3.525.676,51

0.00

-35.323.21

3.490.353,30

3.490.353,30

0,00

5.000,00

5.000.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pi etan ale B-dul.București 1 si R-dul. București 2

340/29.09.2017

7.419,««,S3

7.000.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

000

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musai, Sudorului Vanutori, Soveja, Lupeni, Prut, Spătari, Plevnei, Alexandru cri Bun

362/2018

3.850.596,69

2.996.462,84

0,00

2.996.462,84

0.00

-300.000,00

2.696.462.84

417.413,25

0,00

0.00

0,00

5

Modernizare slr. Cozia

51/26.02.2018

0,00

854.134,16

0,00

1.064.134,16

0,00

0,00

1.064 134,16

73.516,72

0.00

0.00

0,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare iu intersecții

77/31.03.2017

6.307.00(1,00

5.807.000,00

0,00

5.033.615,57

0,00

-1.500.000,00

3.533.615^7

1.218.358,87

0,00

2.719.000,00

2.719.000,00

7

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viitor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinci, Cerbului, AcvileL, Brândușelor, Energiei, Fluturi tor. Paltinului, Plutelor, Treslioarci? Violetelor (proiectare si execuție)

1.194.572.35

1.194.572,35

1

Achiziție autobuze Euro 6

0,00

0.00

7.288.956.68

0,00

0,00

7.288.956,68

L96

0,00

0,00

0,00

2

Creșterea mobilității traficului priit realizarea tarminalului multimodal incluzând si parii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in nuniciniul Ploiești

494/16. H 2018

44.273,768,89

0,00

0,00

1.084.948,28

0,00

0,00

1.084.948,28

106.899,47

0,00

5.000,00

5.000 00

3

f Scientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai IUI - Bdul-Republicii -rtr.Gli.Doja - str.George Cosbuc - str,Ștefan Gnxcanu -str.NicoIae Bdccscu • str, Ștefan cel Mttre - str. Democrației - Gara de Sud

317/29.08.2018

11.012,127,64

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000 00

0.00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

4

îficicntizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - str-Libertarii (Gara de Vest)

318/29.08.2018

16.472.870.31

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

5

Regenerare urbana in zotrn tnargindizata a municipiului Ploiești-Cartier Rafov

611/20,12,2018

22.775.463,70

0,00

<1,00

300.000,00

0,00

-149.675,01

150.324.99

150.324,99

0,00

5.000.00

5.(100,00

Regenerare urbana m zona marginaJizata a municipiului Ploiești-Cartier Picior Rosenihal

613/20.12.2018

22.685.458.00

0,00

0.00

294.780.92

0,00

-229.628,42

55.152,50

65.152 50

0.00

5.000,00

5.000,00

1,

Reabilitare baza matei iala trans^ rt auto-dej ni tramvaie

0

0,00

0,00

32.130,00

0,00

0,00

32.130,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000.00

8

SF/PUZ-Mcdc mizare rețea rutiera / stradala: lărgirea Ia 4 benzi Str. Gh, <ir. Cantacuzino si pasaj iwu CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. CMv Gr. Cantacuzino, tronson Sus. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

3.700.000,00

0 00

-8.960,34

3.691.039.66

3.691.039 66

0,00

5.000.00

SERVICIUL REPARAȚII SI 1NVES

NEGRU MIHAI

SERVICIUL INVESTIȚII

STOCH1TA MARIANA

SliRVKÎIUL DEZVOLTA

NIT!) CARMEN,'fi DH INVATAMANT SI SANATATE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

bmtu             ^<^2^

DT

/We?/?

Dt Hei uRA/A>Aa

NOTA DE FUNDAMENTARE

CREDIT EXIM BANK


In scopul creșterii fluentei traficului rutier si pietonal in Municipiul Ploiești si pentru reducerea numărului de accidente si ambuteiaje, dar si pentru scăderea poluării datorate staționarii prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor, in baza studiului de fezabilitate elaborat de Search Corporation, este necesara continuarea lucrărilor de modernizare a 12 instalații de semaforizare precum si infiintarea de sisteme de semaforizare noi, a unui număr de 5 treceri pietonale nesemaforizate in prezent

In anul 2018, au fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 20.204/02.10.2018, avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, cu valoarea totala de 5.299.995 lei exclusiv TVA (respectiv 6.307.000 lei inclusiv TVA)

In intersecțiile existente si modernizate, s-au utilizat automate de dirijare a circulației SWARCO ITC 2, integrabile in sistemul de management de trafic OMNIA/UTOPIA.

In anul 2018 intersecția str. C. D. Gherea cu str, Ștefan Greceanu si str. Neagoe Basarab, a fost modernizata cu sistem de semaforizare identic cu cele din intersecțiile deja modernizate.

De asemenea, au fost montate un număr de 74 de sisteme acustice pentru persoanele cu dizabilitati, la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate (axa Nord-Sud), in conformitate cu prevederile Legii 448/2006.

Totodată, butoanele de comanda pentru trecerile de pietoni semaforizate, menite sa fluidizeze circulația auto, au fost amplasate la 3 treceri de pietoni: B-dul București - zona UPG, B-dul Independentei - zona Rond I si C. D. Gherea - trecerea de pietoni dintre McDonald’s si Mall MERCUR.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2018, in baza contactului lucrări inclusiv proiectare nr. 20.204/02.10.2018, a fost de 418.594 lei inclusiv TVA.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2019, in baza contractului de lucrări nr. 20204/02.10.2018, a fost de 2,513.280,77 lei inclusiv TVA

Prin urmare pentru realizarea proiectului privind “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, este necesar alocarea sumei de 2.719.000 lei incusiv TVA, pentru anul 2020.


Nume, prenume

Funcția publică

Data

întocmit

Bogdan Voinea

Referent

Verificat

'SefBMTU

1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții


Z# HCZ

APROBAT PRIMAR

Adrian Fio

NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anul 2020 - Credit Exim Bank

RECTIFICARE 6

Cap.70.02.71.01 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cap.A Lucrări in continuare

 • l.Blocuri locuințe sociale Cartier libertății, Ans.9Mai Ploiești

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 47.252,02 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

Cap.74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

Cap.A Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești -Etapa I

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 280.078,30 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

 • 2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modernizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare.

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 49.596,84 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 641.501,95 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA

 • 4.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, ^Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul ^|^șl ^Q20, propunem redistribuirea sumei de 276.625,53 lei, inclusiv TVA. ' f <

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA.

' j^oa *

6.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

Având in vedere faptul ca lucarile vor fi plătite din Bugetul Local 2020, propunem redistribuirea sumei de 104.202,87 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Buget rectificat: 0.00 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV Mihae*» t amantei

SEF SERVICIU

INVESTIȚII Mariana STOCHITA

AtJexd- Z

Z-4 v/C/L //€< of/

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


NR. fc                    ■’Zx?

Adri:

NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare VI obiectivelor de investiții pe anul 2019-2020-Credit Exim Bank

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

1. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii înalte a Spitalului Municipal Ploiești, in anul 2018, Municipiul Ploiești, a procedat la achiziția studiului de fezabilitate pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte la Spital Municipal Ploiești.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Valoare indicatori tehnico-economici: 14.730,38 mii lei.

Pentru edificarea construcției, la data de 20.08.2019 a fost încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare). Durata contractului este de 12 luni din care 2 luni proiectare si 10 luni execuție.

Valoare totala a contractului de lucrări (inclusiv proiectare): 12.444.822,32 lei

Se propune alocarea sumei de 4.000.000,00 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


^4    440.4.   A/£ .

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

APROBAT

PRIMARĂ

Adrian F’—L


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank

RECTIFICARE 6

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Podul de lemn

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.21615/17.10.2018 incheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC Road Construct SRL, SCRia Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 12 luni începând cu data de 15.05.2019, conform ordinului de incepere nr. 10081/17.05.2019.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 75/2014 = 28.211.420 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 conform HCL 513/2019 = 10.288.401,43 lei, inclusiv TVA Repartizare sume neutilizate din 2019 = 7.212.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 17.500.401 43 Ier inclusiv TVA.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

întrucât proiectul este in etapa de evaluare tehnico-financiara la MDRAP, se impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de proiectare.

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza Studiu de Fezabilitate si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.494/16.11.20184

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 44.273.768,89 lei, inclusiv TVA

Repartizare sume neutilizate din 2019 =5.000 inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA                           v A

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-du 1.București 1 si B-dul București 2 (proiectare si execuție)

In urma încheierii contractului de lucrări nr. 17501/12.09.2019, avand ca obiect proiectarea si execuția obiectivului de investiții Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 a fost emis ordinul de începere a elaborării documentației tehnice.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 340/.29.09.2017=7.419.845,83 lei, inclusiv TVA

Repartizare sume neutilizate din 2019 =3.000.000 inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 3.000.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești își propune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere pe străzile : Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor, obiectiv de investiții care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești".

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 146/23.05.2019 a fost aprobata revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de. Intervenție - D.A.L.L si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Cartier Mitica Apostol. In documentația revizuita au fost cuprinse si lucrări privind realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale, filtrare si infiltrare apa in sol.

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 1.194.572,35 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 202(L= 1.194.572,35 lei, inclusiv TVA

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 494/2018= 44.273.768,89 lei, inclusiv TVA

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101- B-dul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu -strJNicolae Bakescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Rafov

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei. inclusiv TVA

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Pictor Rosenthal

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA

Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA


SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Informații financiare

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 5.000 lei, inclusiv TVA Suma solicitata 2020 = 5.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela iaMantii

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR.       / JȘo/'Pp&V


ACZ /<ZP.

s •!

APRp^AjE- ,*„ ij

PRIMAȘ-s&T/f,;/

Adrian Flori«.r&ifijfeA.‘îȚs'

Rectificare VI obiectivelor de investiții ce benficiaza de finantre din Credit Exim Bank

Cap.65.02.71.01 INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții

l.Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa. prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe - str. Trestioarei nr.27 si str. Poștei nr.23.

z4stfel, au fost încheiat următoarele contracte de prestări servicii:

 • -  nr. 14363/11.07.2018 in valoare de 154,35 mii lei;

 • -  nr.14364/11.07.2018 in valoare de 120,97 mii lei.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 27.11.2018 a emis avizul nr.62/27.11.2018 pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.545/03.12.2018 s-au aprobat proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23”, a studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, precum si a cheltuielilor legate de proiect.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Pentru aceste obiective, Municipiul Ploiești a depus cereri de finanțare.

Se propune alocarea sumei de 5.000,00 lei.

Cap<65.02.71.01 - INVATAMANT

 • 2. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea g ' I documentațiilor de finanțare (documentații tehnico ec.oțiomice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact'^JneiSiu, documentații de licitație pentru obiectivul - Construire Grădiniță c^p^^ram prelungit Bdul Petrolului

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Bdul Petrolului, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21,12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul “Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului ”

Se propune alocarea sumei de 5.000 lei.

 • 3. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documentații de licitație pentru obiectivul -Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Aleea Strunga nr. 2B, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități - aleea strunga nr. 2 B”.

Se propune alocarea sumei de 5.000 iei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Sef Serviciu

Madalina CRĂCIUN            iwnriT