Hotărârea nr. 199/2020

Hotãrârea nr. 199 privind aprobarea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 199 privind aprobarea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 250/27.05.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Grigore, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin-Gabriel Minea, Paul Palaș-Alexandru, George Pană, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina-Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 140/26.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.3259/26.05.2020 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 133/26.05.2020 la Direcția Economică și sub nr. 227/26.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020 și de avizul comisiei de specialitate nr. 2 - comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 27.05.2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 168/19.05.2020 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând în considerare Procesul verbal de negociere directă încheiat în data de 22.05.2020, orele 14:00 de Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services S.P.R.L. Administrator Judiciar al debitoarei UPETROM 1 MAI S.A.;

În conformitate cu prevederile articolului 863 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b) și c) și alin. 7, art. 139, art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ratifică oferta Municipiului Ploiești cuprinsă în Procesul verbal de negociere directă din data de 22.05.2020, orele 14:00 întocmit de Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services S.P.R.L. Administrator Judiciar al S.C. UPETROM 1 MAI S.A.

Art. 2(1) Se aprobă achiziționarea imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 constând în teren și construcția amplasată pe acesta, situate în incinta Nord, înscrise în CF nr. 126330 a Municipiului Ploiești, respectiv:

  • — teren, în suprafață de 2.621 m.p. (Lot I), având nr. cadastral 5422/7

  • — construcția amplasată pe acesta, C 20 - creșă, cu număr de inventar 1001230, cu o suprafață construită de 379,08 m.p. și o suprafață desfășurată de 914,56 m.p., având număr cadastral 5422/7-C20 la prețul de 1.337.057 lei + plus TVA.

(2) Se aprobă suportarea de către Municipiul Ploiești a tuturor costurilor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru imobilul menționat la alineatul 1 (onorariu notarial, taxe, etc.).

Art. 3 Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare-cumpărare aferent precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV