Hotărârea nr. 198/2020

Hotãrârea nr. 198 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 198 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 247/26.05.2020 al viceprimarilor Ganea Cristian Mihai și George Pană și al consilierilor: Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Ștefan Dănescu, Nicolae-Vlad Frusina, Constantin Grigore, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin-Gabriel Minea, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina-Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Robert Vîscan precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.223/26.05.2020, al Direcției Economice nr. 132/26.05.2020 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 139/26.05.2020 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Luând în considerare Procesul verbal și avizul din data de 26.05.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și de prevederile art. 6, punctul 1 și punctul 2 din Anexa nr. 3 - “Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” la Hotărârea Guvernului României nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acestea pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c) și art. 139 și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a Anexei nr. 1, litera h) „alte taxe locale”, punctul I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, în sensul că taxa datorată pentru „ocuparea terenului pentru terase de vară” prevăzută în tabelul nr. 18, poziția nr. 3, se diminuează cu 50%.

(2) Stabilește, corespunzător alin. (1), că începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri taxa datorată pentru ,,ocuparea terenului pentru terase de vară” prevăzută în tabelul nr. 18 - poziția nr. 3, din Anexa nr. 1, litera h) „alte taxe locale”, punctul I, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 este de 0,58 lei/mp/zi.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Instituțiile cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV