Hotărârea nr. 197/2020

Hotãrârea nr. 197 privind acordul de principiu pentru încheierea parteneriatului dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pentru depunerea și implementarea proiectului ”Nu suntem singuri acasă!” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 197

privind acordul de principiu pentru încheierea parteneriatului dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Generală de Asistență Socială si

9                               9                                                                       9                              9

Protecția Copilului Prahova pentru depunerea și implementarea proiectului ”Nu suntem singuri acasă!” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 248/26.05.2020 al viceprimarilor Cristian Mihai Ganea și George Pană și al consilierilor Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Constantin Grigore, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin-Gabriel Minea, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina-Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Raportul de specialitate nr. 6630/2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune spre analiză și aprobare încheierea acordului de principiu pentru parteneriatul dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pentru pregătirea și promovarea proiectului ”Nu suntem singuri acasă!” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 231/27.05.2020;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 5 - protecție și asistență socială, din data de 27.05.2020;

Luând în considerare adresa nr. IA1320/P/08.04.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova prin care se propune încheierea unui parteneriat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în vederea aplicării la apelul de proiecte „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și a Hotărârii de Guvern nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia precum și aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

În temeiul dispozițiilor articolului 129 alin.(1), alin.(2) litera d), alin.(7) litera b), articolul 139, alin.(1) si articolul 196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se emite acordul de principiu pentru încheierea parteneriatului dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Generală de Asistență 5                                                                                                                                          5          5                         5                                                                                5

Socială și Protecția Copilului Prahova pentru depunerea și implementarea proiectului ”Nu suntem singuri acasă!” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.

Art. 2 Se desemnează și se împuternicește reprezentantul legal al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, domnul Dinu Ion Dan în calitate de director general, pentru semnarea declarației de asumare a responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite de minimum 1 an de la finalizarea implementării proiectului precum și a contractului de parteneriat.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV