Hotărârea nr. 196/2020

Hotãrârea nr. 196 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 196

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 251/27.05.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 131/26.05.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 230/27.05.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă virările de credite ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform Anexa nr. 3, 4, 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa 1


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 168/19,05,2020

Influenta

Prevedere rectificată

642.067,49

910,00

642.977,49

1

VENITURI - TOTAL

0001

642.067,49

0,00

642.067,49

2

VENITURI PROPRII

0101

391.683,59

0,00

391,683,59

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439.378,90

0,00

439.378,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404.266,90

0,00

404.266,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

0,00

260.472,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258,852,00

0,00

258.852,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

0,00

257.972,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

256.972,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,0016

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

0,00

74.876,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74.876,00

0,00

74.876,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59.700,00

0,00

59.700,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43.900,00

43.900,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11,026,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6,500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

30

SUME DEFALCA TE DIN T. KA.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42.635,19

42.635,19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr. fi nan tarea invatamantului particular

110209

5,542,71

5.542,71

41

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

150,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZA REA UTILIZA RII BUNURILOR SA U PE

DESFASURA REA DE A CTIVITA TI

1602

20.591,00

0,00

20.591,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

0,00

15.800,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.112,00

0,00

35.112,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8,478,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

8.320,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.634,00

0,00

26.634,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AI. TE ACTIV1TA TI

3302

12.250,00

0,00

12.250,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

29,00

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

75

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

0,00

1.037,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

83

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

7,00

0,00

7,00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-34,652,41

1.490,00

-33.162,41

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

34.652,41

-1.490,00

33.162,41

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

202.199,00

0,00

202.199,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

202.199,00

0,00

202.199,00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

85,00

0,00

85,00

113

Ă. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

126

B. Curente

0020

85,00

0,00

85,00
132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

85,00

85,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

910,00

910,00

140

SUB VENTII DE LA A L TE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

202.114,00

0,00

202.114,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

202.114,00

202.114,001

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

404.566,49

2.400,00

406.966,49

2

I. VENITURI CURENTE

0002

404.481,49

1.490,00

405.971,49

3

A. VENITURI FISCALE

0003

404.266,90

0,00

404.266,90

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

0,00

260.472,00

S

Al.L IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

0,00

258.852,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

0,00

257.972,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

256.972,00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

0,00

74.876,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74.876,00

0,00

74.876,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59.700,00

0,00

59.700,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane iuridice

07020102

43.900,00

43.900,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11.026,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, iuridice

07020202

6.500,00

6.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42.635,19

42.635,19

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea buuetelor locale

110206

0,00

0,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

5.542,7137

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

150,00

40

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

0,00

20.591,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

0,00

15.800,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

214,59

1.490,00

1.704,59

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8.478,00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.320,00

8.320,00

57

Venituri din dividende

300208

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-8.263,41

1.490,00

-6.773,41

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

12.250,00

0,00

12.250,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

11.938,00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de aiutor social

330212

33,00

33,00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

0,00

792,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

81

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

5,00

84

Alte venituri

360250

87,00

87,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-34.645,41

1.490,00

-33.155,41

86

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-1

370203

-34.652,41

1.490,00

-33.162,41

89

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

97

IV. SUBVENȚII

0017

85,00

910,00

995,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

85,00

910,00

995,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

85,00

910,00

995,00

100

B. Curente

0020

85,00

910,00

995,00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

85,00

85,00

109

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

910,00

910,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

237.501,00

-1.490,00

236.011,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

34.652,41

-1.490,00

33.162,41

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

34.652,41

-1.490,00

33.162,41

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

34.652,41

-1.490,00

33.162,41

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

0,00

245,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

34.652,41

-1.490,00

33.162,41

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

34.652,41

-1.490,00

33.162,41

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

202.114,00

0,00

202.114,00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

32

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

0,00

0,00

45

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

0,00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

0,00

0,00

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

0,00

0,00

47

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

0,00

0,00

48

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

49

Sume primite in contul plăților efectuate

45.02.01.01

0,00

0,00

50

Sume primite in contul plăților efectuate

45.02.01.02

51

Fond de coeziune

45.02.01.03

0,00

0,00

52

Fondul Social European

45.02.02

53

Sume primite in contul plăților efectuate

45.02.02.01

54

Sume primite in contul plăților efectuate

45.02.02.02

55

Fond de coeziune

45.02.02.03

0,00

0,00

56

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

57

Sume primite in contul plăților efectuate

45.02.15.01

58

Sume primite in contul plăților efectuate

45.02.15.02

59

Fond de coeziune

45.02.15.03

202.114,00

0,00

202.114,00

60 Fond social FSE

48.02.02

202.114,00

0,00

202.114,0061

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

202.114,00

202.114,00

-CHELTUIELI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 168/19.05.2020

Influente

(+/-)

Prevedere rectificată

CHELTUIELI - TOTAL

5002

642.067,49

910,00

642.977,49

A VTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

57.329,37

0,00

57.329,37

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.614,39

0,00

18.614,39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timn a construcțiilor

20

11.604,39

11.604,39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.812,00

4.812,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

1.218,00

1.218,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

300,00

300,00

Active nefinanciare

71

969,37

969,37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

44.541,59

0,00

44.541,59

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00Rambursări de credite - total din care:

81

40.006,00

0,00

40.006,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

13.482,00

Rambursare credit C.E.C.

4.678,00

4.678,00

Rambursare credit EXIM

10.931,00

10.931,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5.395,19

0,00

5.395,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

Dobânzi

30

5.394,00

5.394,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20.100,00

910,00

21.010,00

Protecția civila TOTAL-din care:

95,00

910,00

1.005,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

76,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

910,00

910,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

INVATAMINT

6502

47.794,71

1.670,00

49.464,71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Leeea educației naționale nr.

20

16.548,00

16.548,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2.284,00

210,00

2.494,00

primul ghiozdan

20

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice i internate si cantine școlare)

51

50,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

5.602,71

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

968,00

968,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural i

59

1.456,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

813,00

1.460,00

2.273,00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu. Sc. Sf.Vineri)

71

81,00

81,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

SANATATE

6602

23.890,00

100,00

23.990,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin

10

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

0,00

250,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

1.121,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1.420,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.120,00

100,00

9.220,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.261,00

280,00

59.541,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.090,00

0,00

2.090,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

34,00Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

619,00

Acțiuni culturale

602,00

0,00

602,00

Susținerea cultelor

59

750,00

280,00

1.030,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare* -

51

53.205,00

0,00

53.205,00

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

2.189,00

0,00

2.189,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.027,00

1.027,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.850,00

0,00

80.850,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13.365,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.814,00

0,00

6.814,00

Reparații crese

100,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

646,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

5,00

5,00

Bunuri si servicii crese

419,00

419,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si Încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității,

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care

59.40

610,00

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

d) Centrul Crese

142,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

0,00

31.921,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

3.620,00

3.620,00

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

0,00

320,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

55.764,21

0,00

55.764,21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

0,00

22.090,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.883,00

1.883,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20.207,00

0,00

20.207,00

Iluminat public

4.644,00

4.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00Reparații curente fond imobiliar

300,00

300,00

Total prestări SGU

13.750,00

13.750,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

132,00

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

1.520,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.770,09

-200,00

25.570,09

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927,00

0,00

19.927,00

Salubritate - total, din care:

18.433,00

0,00

18.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500,00

12.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.030,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile

247,00

247,00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

394,00

Active nefinanciare

71

5.843,09

-200,00

5.643,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21.401,00

0,00

21.401,00

Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din

40

21.300,00

0,00

21.300,00

Subvenție

21.300,00

21.300,00

Active nefinanciare

71

101,00

101,00

TRANSPORTURI

8402

199.970,33

-1.850,00

198.120,33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.600,00

1.000,00

3.600,00

Reparații curente străzi

1.600,00

1.000,00

2.600,00

servicii iwniTciiic ci rosui (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica

_______

1.000,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

24.461,00

24.461,00

TVA

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

161.761,00

Active nefinanciare

71

10.655,33

-2.850,00

7.805,33

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

404.566,49

2.400,00

406.966,49

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

51.548,00

0,00

51.548,00

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii

20

11.604,39

11.604,39

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

Alte cheltuielii cotizații membru)

59

1.218,00

1.218,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300,00

300,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

44.113,59

0,00

44.113,59

Bunuri si servicii - din care:

20

400,00

0,00

400,00

Bunuri si servicii (alegeri )

20

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

3.651,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.006,00

0,00

40.006,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

13.482,00

Rambursare credit C.E.C.

4.678,00

4.678,00

Rambursare credit EX1M

10.931,00

10.931,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5.395,19

0,00

5.395,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

Dobânzi

30

5.394,00

5.394,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20.007,00

910,00

20.917,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

76,00

910,00

986,00

Bunuri si servicii (Protecția civila )

76,00

76,00

Cheltuieli pentru carantina-COVID 19

910,00

910,00

Politia Locala - total din care:

19.931,00

0,00

19.931,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

27.646,71

210,00

27.856,71

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

583,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

583,00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16.548,00

16.548,00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

2.284,00

210,00

2.494,00

primul ghiozdan

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

5.602,71

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrări in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

968,00

968,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

1.456,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

SANATATE

6602

13.328,00

0,00

13.328,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii

20

250,00

0,00

250,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

Transferuri către instituții publice

51

1.121,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

45,00

45,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56.045,00

280,00

56.325,00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.090,00

0,00

2.090,00

iluminat ornamental

835,00

835,00

spectacole artificii

34,00

34,00

acțiuni culturale

602,00

602,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

619,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.205,00

0,00

53.205,00

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

Teatrul "Torna Caragiu"

15.044,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00

Administrata Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00

Susținerea cultelor

59

750,00

280,00

1.030,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.530,00

0,00

80.530,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Crese

8.000,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.814,00

0,00

6.814,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

Bunuri si servicii crese

419,00

419,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.403,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

646,00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștalei

5,00

5,00

reparații crese (pmp)

100,00

100,00

Legea 350/2005

60,00

60,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

0,00

31.921,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

160,00

160,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.620,00

3.620,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

610,00

0,00

610,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

Cantina sociala

1,00

1,00

Centrul Crese

142,00

142,00

Căminul de batrani

1,00

1,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.172,00

0,00

37.172,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

0,00

22.090,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.883,00

1.883,00

Alte cheltuieli - total din care:

20.207,00

0,00

20.207,00

iluminat public

06

6.123,00                 6.123,00

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00

Reparații curentei fond imobiliar)

300,00

300,00

Total prestări SGU

13.750,00

13.750,00

prestări servicii SGU PI.

0,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

132,00

132,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

19.927,00

0,00

19.927,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927,00

0,00

19.927,00

Salubritate -total din care:

18.433,00

0,00

18.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500,00

12.500,00

Dezinsectie,dezinfectie,deratizare

3.030,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6 Ordonanța militară nr 4

1.000,00

1.000,00

Colectare , transport si neutralizare cadavre

247,00

247,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

apa meteo

1.100,00

1.100,00]

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

394,00

Alte tansferuri

55,18

0,00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21.300,00

0,00

21.300,00

Subvenții-

40

21.300,00

21.300,00

TRANSPORTURI

8402

27.554,00

1.000,00

28.554,00

Bunuri si servicii - din care:

20

2.600,00

1.000,00

3.600,00

reparații curente străzi

1.600,00

1.000,00

2.600,00Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.J

40

24.461,00

24.461,00

TVA

493,00

493,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

237.501,00

-1.490,00

236.011,00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

5.781,37

0,00

5.781,37

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postadcrare

56

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.812,00

4.812,00

Active nefinanciare

71

969,37

969,37

active nefinanciare finanțate din restituiri ani precedenti

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

0,00

428,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Active financiare (participare la capitalul social)

72

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

0,00

93,00

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

19,00

0,00

19,00

Active nefinanciare(Politia Locala)

71

74,00

74,00

INVATAMANT

6502

20.148,00

1.460,00

21.608,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

Active nefinanciare

71

81,00

81,00

Active nefinanciare

71

813,00

1.460,00

2.273,00

Active nefinanciare Radu Stanian

0,00

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

SANATATE

6602

10.562,00

100,00

10.662,00

Active nefinanciare

71

9.120,00

100,00

9.220,00

Active nefinanciare cabinete școlare -ASSC

22,00

22,00

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

0,00

Active nefinaciare ASSC cabinete medicale

71

0,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

1.420,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

0,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.216,00

0,00

3.216,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2.189,00

0,00

2.189,00

Teatruf'Toma Caragiu"

700,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

Casa de cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.027,00

1.027,00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

320,00

0,00

320,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

320,00

0,00

320,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciare Cantina Sociala

0,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

170,00

170,00

Active nefinanciare CRESA

0,00

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

18.592,21

0,00

18.592,21

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

Active nefinanciare primărie

71

1.520,21

1.520,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

212,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

5.843,09

-200,00

5.643,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

Active nefinanciare

71

5.843,09

-200,00

5.643,09

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

101,00

0,00

101,00

Active nefinanciare

71

101,00

101,00

TRANSPORTURI

8402

172.416,33

-2.850,00

169.566,33

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

Active nefinanciare

71

10.655,33

-2.850,00

7.805,33

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

161.761,00

DIRECȚIA. TEHNIC-INVESTITII  AT.

NOTA DE FUNDAMENTARE;

RECTIFICARE 3
Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, pentru unitățile de cult din municipiu a fost alocata suma de 750,00 mii lei.

Se propune suplimentarea sumei alocate cu suma de 280,00 mii lei de la 750,00 mii lei la 1.030,00 mii lei, distribuita astfel:

Nr.

crt.

TT .    ,    ..          i Lucrări pentru care se solicită

Unitatea de cult                         ...

sprijin financiar

Suma

Protoieria Ploiești Nord

1.

n x • • t»i •         i            ; dotări Centrul Cultural Protoieria

Protoieria Ploiești Nord            ■ n, . ., T ,

: Ploiești Nord

30 000

: finisaje exterioare;

finisaje interioare;

!

; 2.

Parohia "Acoperământul Maicii Domnului"

instalații;

30 000

amenajări exterioare;

construire clădiri și anexe exterioare; pictură biserică.

i

| 3-

i finalizare lucrări restaurare și solidare

150 000

Parohia Maica Precista

restaurare pictură;

i restaurare și conservare catapeteasmă.

: 4.

Parohia "Sf. Antonie"             ■ înlocuire tâmplărie;

10 000

lucrări de finisare a Centrului social (inclusiv© materiale și manopera)’?/ fV

if-.. €■ --<

•* \ '

5.

Parohia "Sf. Gheorghe Nou"

reparații capitale la exteriorul ?... 1 '

bisericii;                       V

15 000

înlocuire tâmplărie turlă;

tencuieli exterioare;

dotări interioare la Casa Praznicală.

6.

Parohia "Sf. Spiridon"

vopsire acoperiș;

înlocuire tâmplărie turlă.

10 000

7.

Parohia "Sf. Vineri"

construire Centru administrativ și capelă mortuară.

10 000

8.

Parohia "Nașterea Domnului și Sf. Apostol Andrei"

pictură biserică.

20 000

9.

Parohia "Sf. Nicolae Vechi"

tâmplărie biserică;

instalații biserică;

25 000

10.

Parohia "Sf. Ilie"

finalizare lucrări la clopotniță

10 000

11.

Parohia "Sf. Dumitru"

construire capelă mortuară;

10 000

renovări casa parohială; proiect trapeză.

12.

Parohia "Sf. Pantelimon"

amenajări curte biserică; spații sanitare.

40 000

I3.

Parohia "Sf. Apostoli"

înlocuire catapetesma sfintei biserici, mobilier nou, repictare icoane catapeteasmă.

50 000

14.

Parohia "Sf. Ștefan"

reparații capitale acoperiș biserică.

10 000

15.

j____________

Parohia "Sf. Voievozi"

construcție - acoperire terase

10 000

16'

Parohia "Nașterea Maicii Domnului"

înlocuire tâmplărie geamuri biserică.

10 000

I17-

Parohia "Sf. Nicolae Nou"

continuare lucrări capelă.

10 000

!

18.

Parohia „Buna Vestire’ ’

30.000

i

1

Total Protoieria Ploiești Nord

480 000

■ Protoieria Ploiești Sud

i

19.

Parohia "Dumitru Apostol"

intervenții la acopris (montare structura), învelire cu tablă Lindab;

60 000

construire turle biserica și învelirea cu tablă tip Lindab.

20.

Parohia "înălțarea Domnului"

renovare clopotnița (înlocuire tablă, reconfigurare peisagistică, finisaj și * recondiționarea clopotelor). . ’ x

. !

' 50 000

5 -’t

21.

Parohia "întâmpinarea Domnului"

pictură în tehnica fresco 1000 mp;? ■

_______________________________...._____________________________________________________

lucrări de construcție - sculptură a catapetesmei.

30 000 !

22.

Parohia "Schimbarea la Față"

amenajare curte;

10 000

!

finisare gard ce împrjmuiește curtea

23.

Parohia "Sf. Filofteia"

construire clopotnița.

10 000

24.

Parohia "Sf. Haralambie"

confecționare gard împrejmuitor

refacere a fațade biserica parohiale și a clopotniței.

10 000

25.

ș

i

Parohia "Sf. Ecaterina"

anvelopare biserica pe exterior

10 000

tencuieli și reparații ext. la clopotniță

[ 26.

Parohia "Sf. Gheorghe Vechi"

înlocuire acoperiș biserica;

înlocuire burlane șijgheaburi biserica;

înlocuire acoperiș la casa parohială;

20 000

1

i

i 1 !

asfaltare aleii din curtea bisericii;

recondiționam catapetesma;

refacere gard curte biserica.

i

27.

Parohia "Sf. loan Botezătorul"

continuarea lucrărilor de construcție la biserica parohială;

lucrări de finisaje interioare (profile, stucaturi, stuccomarmură, capiteluri, pilaștri)._________ ___________ ____________________________

i

150 000

28.

Parohia "Sf. împărați"

reparații exterioare la biserica parohială

1

20 000

dotarea bisericii cu sistem de climatizare

29.

Parohia "Sf. Vasile"

restaurare catapeteasmă și ansambluri iconografice mobile din biserică;

60 000

anvelopare cu polistriren si vopsire Centru Administrativ al parohiei

30.


| 31.

|-.......

■: 32.


I 33.

J 34.


Parohia "Sf. Trei Ierarhi’


Parohia "Sf. Treime"


Parohia "Sf. Atanasie și Chiri!


reparare pavaj betonat curte bise^Za^o montare pavele;              t

construire paraclis în curtea bismâiî^ reparație capela din interiorul bisericii


continuare lucrări la învelitoarea tablă de cupru (materiale și plată manoperă.);


șape interioare și pardoseli (materiale și plată manoperă);


instalații electrice (materiale și plată manoperă);


tencuieli interioare (materiale și plată manoperă);


înlocuire pardoseli din parchet cu pardoseală din marmură în biserică.


înlocuire învelitoare de tablă a bisericii și a anexelor cu una nouă;


[ reparare fațada bisericii;

; înlocuire ferestre;

i realizare unui trotuar din pavele30 000

30 000

10 000

: amenajare spațiu de depozitare,

Total Protoieria Ploiești Sud:

500 000

Parohia Romano-Catolică

reparații la biserică, la oratoriul Sf.

1 Anton și casa parohială din str. Ștefan \ cel Mare nr.13.

i

10 000

Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Parohia „Sfinții Petru si Pavel"

: reparații si amenajați la casa parohiala : din str. Temisana nr.l8D si capela din : str. I.L. Caragiale

..... ■■ ------------------------------1

10 000

Biserica Adventista de Ziua a Șaptea - Conferința Muntenia’’ -Biserica locala Maranatha din str.

Sapunari nr. 1

i hidroizolație subsol clădire;

: înlocuire centrala termica si instalații.

30 000

Total, Iei:

1.030 000 !


Director Executiv,

Mihaela IAMANDI

Director Executiv Adjunct, Madalma CRĂCIUN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI D.T.

/* /


APR o «40.a

VICEPR1M XR CRISTIAN MIHAI GANEA

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are in administrare rețeaua stradala compusa dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri si pasaje cu o suprafața totala (carosabil + trotuare +parcari) de aproximativ 2 644 722 mp.

In prezent 40% din suprafața străzilor se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului pietonal si auto in condiții de siguranța si confort.

Aceasta situație se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat lucrări de intretinere/ reparații curente/ reparații capitale asupra structurii rutiere existente.

Pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintilor bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple, semirigide si rigide se va tine cont de prevederile normativului AND 540.

Pentru intretinerea cailor circulabile modeme se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne”-indicativ AND 547.

Lucrările de reparații curente se executa periodic pentru compensarea parțiala sau totala a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi \ V eliminarea defecțiunilor produse de : accidente de circulație, alunecări^'teren, calamitati naturale, etc.

In cadrul capitolului bugetar pentru reparații curente străzi sunt prevăzute sumele necesare pentru execuția lucrărilor de refacere a sistemului rutier prin astemerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, balastari, plombe, pavaje, demontări si montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor de canalizare, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere , etc.

De asemenea, se vor executa lucrări de intretinere / reparații pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare, acolo unde este cazul.

Este necesara suma de 16 000 000 lei pentru menținerea retei stradale la standarde minime de siguranța a circulației.

Conform datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2020 pentru lucrările de reparații si intretinere străzi, a sumei de 2 600 000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU, MIHAIL NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA3

LISTA obiective de investiții pe anul 2020 Rectificare 3
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 2

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<Yoookw<

xj iașii»:

<■2.7:6'93.00:;

:<;.';o;o:q:<<;

•:•: <2ș:69iâo: <<

Cap.Sl.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

:raTAL:::<:<:<<<<:<:<<<<:<<:<<::<:<<:<:<<:<<:<:<<:<<<<:<<:<:<<<<-

:«9&9.37«-

x <a.<xi ■:<•

:<«hmi «•

:«96w:«

<<-od:<-

:«W4r<-:

•:«q.oq«<

<<«<»: oox«<-

:<«M37<«-

c

\|»i Ih-Ii       .1 1" i v.!•

< _ •.

0.00

ii OII

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0,00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice”

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea Întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2O19 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOiĂj;:<<:<:<<:<<<<<<<<A:<:>:<<::<<<<::<<::::<<<<<<::<<<::<::<::<<::::<<::<::

:::<<itdQ::::<:

::x:oo:::<:

< «o.o:<<

<<<i9;oo:<<-

::q.qp<<

«<tO(I<«

:::<:pM<:::

:<::::<oo<::::<<:

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

r

' x p i

i.0 1

18.00

■{«•HI

i

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

•: iussw-:-:

<«0;G0<«

<’<<-:o:oo:<<<<<

B

Literari noi

12 669.99

114.00

0.00

0.00

114.00

50.00

164.00

0.00

0.00

Și- IjMUMU,

1

Separați e/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Vjrgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

2

Execuție lucrări/deviere racord si rețea canalizare Aleea Lauri lor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil)                                                _____

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55,00

0.00

’jl ț


1T S l v


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție j

3 037.12

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”1. A, Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800,00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

166.60

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Mana

0.00

0.00

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

3

Documentații necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

- etapa II

0.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru’lExtindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivulnConstruire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii dc impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivur’Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

11

Documentații - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 2

Influente

(+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

1.00

50.00

51.00

0.00

0.00

51.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

620.1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

-

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00 ■ V*

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

o.o/^

Nr.

crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol

Andrei in mun.Ploiesti

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr 1

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TOTAL .

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etaoa a II a

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str Andrei Mureseanu, nr 56

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 2

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

186.00

0,00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 620.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

«uișo-șș-:-:

: Q.OQ :

; <1:000.00 •

• :

: :-jf2MW: :

:::q.oq<«

' I-PIMUUI

: :<-9:22p.w;«<

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

14 73038

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

14 73038

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

0.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

100.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 ,.<s

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00 .

2oj»ț

A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

v

■”*     1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

FINANȚAT DIN.

BUGET Rectificare 2

Influente

(+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

------------------------4

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

<<i:i)27;ăo:

3,00

:q.oq' :

0.00

< tâtfâ <•:

3.00

0.00

0.00

I O27.4JO

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0,00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B 1

Lucrări noi

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest,

I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

0.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1.00

n,t)U

0.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

I 0223

022.0-'

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest___

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

_

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinoarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului"Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

__

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

: țioo'

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Can. 70.02 .71.01

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOtĂL

:<:rș2p.±i<;

pxo.eo : <

:<:ț

■ MQ.

fl:W

âoo-

din care

__

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

0.00

781.12

0.00

0.00

;     7Ș1,12> <

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ile ala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.qo

- •" lî»^

X

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00 V /

- 479.00   \

__

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

ioAi , \

&■

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a       ___________

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

0.00

300.12

0.00

Rn

□ZI
Nr.

Crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 2

Influente

(+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

de li bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

■llc bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

731.(0

0

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1:00

'’X.

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l 5 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

V.

' -A

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale”

0.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

25

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l 1A

0.00

27

SF Parc Industrial

0.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

29

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistern iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertății nr.3

0.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord BI.27.B str.Catinei

0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

__-__

TaTĂC:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-::-:::-:-:-:::-:::-::-:-:?::::::::-:-:::::::-::::::-:::-:

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul PI oi ești-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

5

Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

6

Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II; strPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

7

Extindere retele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

8

Extindere retele subterane in municipiul PI oi ești-Etapa 1

6 604.74

9

Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 2

Influente (+/■)

FINANȚAT DIN;

BUGET

RECTIFICARE 3

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

site bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

:o.-oo::-

: : ^84i:09«

-200 JK)

5.64509

•:::o.oo

4 986.00

0.00

0.00

4 986.00

-200.00

4 786.00

0.00

0.00

4 786.00

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

1 220.00

0.00

0.00

1 220.00

-200.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

0.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

0.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

___

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

B

Lucrări noi

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare nana la Bdul.Petrolului

Ahe cheltuieli dr îilvcMitii

1

Plan integrat de calitate a aerului

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

5

6

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie st excluziune sociala din ZUM 2

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

10

Rețea de senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

11

Autolaborator pentru minitorizarea calitatii aerului

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE__

totai?: : : : :-:

din care

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

total-.

din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

6

Modernizare strada Amaradiei

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 2

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

de la bugetul tocai

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0. 0

. 95.0.

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

107.00

0,00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

---——

. . . . . ...

Q-'OQ

. -.Q4Q-.,

.’.'.'.’.'CMip.

0. ■

11.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

147(06.51 .

10 655^33’■

■     0.1)0. ■■■■■

0,00.

W «55.33 •

.-2 850,00

•••• 13(13.33

. - . 0,00 - .

o.oo

7-805.33

46 182.06

10 141.83

0.00

0.00

10 141.83

-4 200.00

5 941.83

0.00

0.00

5 941.83

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

2.13

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

0.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845XHP>-^

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

,» 87.00

7 422.48

5.00

0.00

0.00

5.00

3 000.00

3 005.00

0.00

0.00

3 005.00

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

-1.00

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00 ---

1.70 '

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

7

Creare pasaj de trecere mire str Depoului si str Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

B

Lucrări noi

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str.Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh Gr Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edihtare 1 proiectare+executie)

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

5

Branșamente electrice semaforizare

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

10

Modernizare strada Miciurin

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

3

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 2

Influente

(+/■)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

de ta bugetul local

dc Ia bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28 864.47

7 200.00

0.00

0.00

7 200.00

-7 200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 854.45

15.00

0.00

0.00

15.00

I 050.00

1 065,00

0.00

0.00

1 065.00

170.93

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 480.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1 050.00

1 051.00

0.00

0.00

1 051.00

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25.00

1.00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

i

O.'.vt

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.Q0

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

«1 ; 67.00

•v S -

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 2

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 3

Observații

dc la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stal

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SFZDTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcări (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

13

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

14

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

17

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

300.00

301.00

0.00

0.00

301.00

18

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

16.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonai central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonaie subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

24

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Madalina CRĂCIUN
DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA

DT NR.4248/26.05.2020C. Alte cheltuieli de investiții

27. Achiziție imobil situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

Prin adresa nr.l 56/18.05.2020 UPETROM 1 MAI- Ploiești (în reorganizare), prin PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services S.P.R.L. Administrator Judiciar și Administrator Special, a comunicat că "în data de 07.05.2020 a fost aprobată de către Adunarea creditorilor a UPETROM 1 MAI SA - în reorganizare judiciară, vânzarea prin procedura de supraofertare a spațiului ce face obiectul contractului de închiriere. Astfel, Adunarea Creditorilor a aprobat o ofertă angajantă primită, pentru prețul de 160.000 lei, de achiziționare a imobilelor constând în teren și construcția amplasată pe acesta, situate în incinta Nord, înscrise în CF nr. 1263 30 a Municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 168/19.05.2020, s~a aprobat participarea Municipiului Ploiești la procedura de supraofertare în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l constând în teren și construcția amplasată pe acesta, situate în incinta Nord, înscrise în CF nr.l26330 a Municipiului Ploiești, respectiv: teren, în suprafață de 2.621 mp (Lot I), având nr. cadastral 5422/7 si construcția amplasată pe acesta, C 20 - creșă, cu număr de inventar 1001230, cu o suprafață construită de 379,08 mp și o suprafață desfășurată de 914,56 mp, având număr cadastral 5422/7-C20 prin oferirea prețului de 168.000 lei +TVA (care reprezintă prețul deja oferit crescut cu 5% - pasul de supraofertare).

în data de 22.05.2020 a avut loc etapa de negociere directă la sediul Administratorului Judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services S.P.R.L.

Potrivit Procesului-verbal de negociere directă încheiat în data de 22.05.2020, cu ocazia desfășurării ședinței organizate în conformitate cu Regulamef58!țfe,yânzare a unor active de natura bunurilor imobile și mobile (poduri ruh UPETROM 1 MAI SA - în reorganizare judiciară, au fost analiz; cinci ofertanți, Administratorul judiciar constatând că prețul către Municipiul Ploiești, a fost de 1,337.057 lei.


în cuprinsul aceluiași proces--verbal a fost notat și faptul ștâ^Junarea Creditorilor va desemna Oferta câștigătoare pe baza rezultatelor procedurii de negociere reflectată în Procesul verbal. Ulterior aprobării Ofertei câștigătoare, Administratorul va notifica ofertanții care au participat la procedura de negociere cu privire la câștigătorul negocierilor desemnat de către Adunarea, creditorilor (în ipoteza în care Adunarea creditorilor hotărăște în sensul desmenării unui câștigător). Notificările vor fi comunicate în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței Adunării Creditorilor, prin e-mail și/sau prin fax, la adresele de e-mail și/ sau numerele de fax indicate de ofertanți în conformitate cu secțiunea "Condițiile generale de participare". Contractul de vânzare se va încheia în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data Hotărârii Adunării Creditorilor de aprobare a Ofertei Câștigătoare cu ofertantul declarant câștigător de către Adunarea creditorilor, în condițiile reglementate de Regulament și de hotărârea Adunării creditorilor din data de 07.05.2020, menționate mai sus în prezentul Proces verbal, la sediul Administratorului judiciar, cu notarul agreat de acesta".

Prin urmare, avand in vedere cele menționate, se propune alocarea sumei de 1.620.000 lei, din care: 1.337.057 lei fara TVA, respectiv 1.591.097,83 lei cu TVA, pentru achiziția imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă (Cresa UPETROM, diferența reprezentând cheltuieli de achiziție de achiziție (taxe la OCPI, onorariu notar).

Suma prevăzuta in buget: 1.620.000 lei.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITU


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE ANEXA

P33! / ».oP. SoW


Cristian Mihai GANEA


NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE 3

CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

3. Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B (proiectare si execuție)

In anul 2018, Municipiul Ploiești, a achiziționat serviciul de întocmire expertiza tehnica si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție -Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in grădiniță cu program prelungit.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 12.08.2019 a emis avizul pentru D.A.L.I - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.3 59/2019 s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in grădiniță cu program prelungit si indicatorii tehnico-economici in valoare totala de 2.997,52 mii lei din care C+M: 2.120,19 mii lei.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2Q23, pentru acest obiectiv a fost alocata suma de 1,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție, propunem suplimentarea sumei alocate cu suma de 50,00 mii lei prin redistribuire de la alte obiective de investiții.

Suma prevăzută in buget: 51,00 mii lei.

Director Executiv,Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
Nr.

ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

-RON-

Valoare j

(cu TVA) i

tei

i iei

iei

1

2

3

L 4 __ _

5

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

---------—-----------......-----

o

1.3

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului ia starea inițială

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

»

. TotdcspMl ;:^T. s . • \            .. ? -

-     ■.....Jt                ’.i A._______....._ .IW4L:.....

"pi .

;J Ș-T-l ..'L"                    !

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

M

IM

Totalcapttoi.2                 ./;■              .. ■

3

CAPITOLUL 3; Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren (geotehnice + topografice)

..

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

..................

......................

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

. Docum^ntațji“®»PPtt Și cheteiteii pentra obținerea de«mer acorduri șî autoriop"

*

3.3

Expert teare tehnică

ț*33Q.fi8

8,?3a.a&

.3.4

Certificarea. per^rmanfet ertergetie® și aadHul enervați© al dădiritor

-

34

Proiectare

8£§0W

1W&M

3.5.1

Temă de proiectare

w

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

1.

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz genera!

14,800.00

2,812.00

17,612.00

Sir. Nicolae Bakesrii              Ilfov

Tal: 07X3,29'9

B-nufil: fâdârarhebăș^gAuviîlipm

■ / 7.K Vk.. ,...:

«AMENAJAM MOBIL IN GȘAO1NJTA CU PROGRAM PRELUNGIT -STB. ELENA DOAMNA, NR. 78B,

■ 4 ,^STVjvrX,rR,»fj3&VA;

«^V-S. ■<       r;_/7

j 3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzelor/acordurilor/ autorizațiilor

: 4.500.00

I w

\ 855.00

;:X?O

V, â!

3.6.5

■ Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,200.00

r ............

; 228.00

1,426.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

62,000.00

11,780.00

i

731780.00     ;

3.8

Organizarea procedurilor .de achiziție

3.7 >

Consultant

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

■■

-

3.7.2

Audit si publicitate

3.8

Asistent tehnică

17,Q0fll.00

'3,230,00

28,230.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

5,000.00

050,80

5,950.00

3.8.1.1

pe peribaLa de execuție a lucrărilor

3.000.00

57M0

3,570,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,000.00

380,00

2,386.08

3.8.2

Dirigenție de șantier

12,000.00

2,280.00

W,280,00

Tutei capital 3      .                                       f'

L.'

4

CAPSTOLUL, 4; Cheituteli pentru investiga de bază

4.1

Construcții și instalații

1,731,686.44

338,516.62

2,120383,06 Ș

4.1.1

Arhitectura

766,250.95

145,587.68

911,838.63 I

4.1.2

Rezistenta

83,075.44

15,784.33

98,858.77 j

4.1.3

Canalizare menajera

------------- ---------—., j

10,88093

2068.52

12,955.45

4.1.4

Obiecte sanitara

43,285.50

8.224.25

51,509.75

4.1.5

Instalata electrice

339,265.31

64,464.21

403,749.52

4.1.6

Instalata voce-date si detecție

204,659.82

36,885.37

243.54S.19 i

4.1,7

Instalata de ventilație

21,740.40

4,130.68

25,871.08 i

4.1.8

Instalata de încălzire

124,986.30

23,747.40

..........................i

148,733.70 f

4.1.9

Centrala termica

13,804.39

2,622.83

16,427.22 i

4.1.10

Instalații de climatizare

4.596.09

873.26

5,469.35

4.1.11

Instalații interioare de apa rece si calda m&najera

13,731.72

2,809.03

16,340.75

4.1,12

Rețele exterioare de alimentare cu apa

7,169.84        :

1,362.27

8,632.11       !

UDDR ARHCDNS

HEAMENAJARk IMOBIL EN GRADJN3TA CU PROGRAM PRELUNGHI’ - STX. ELENA DOAMNA, NR. 1

4.1.13

Instalata de hldr&nti interiori

7,373.38

4.1.14

Instalații de hidrant! exteriori

39,154.91

7,43^7^

4.1.15

Stafie de pompare incendiu

101,665.46

19,316.44^

u^(981.90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate

-

»

4.3

Utilaje. echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

392,835.00

74,638,65

467,473.03

4.3.1

Liste echipamente - Sistem de ventilație

165,981.00

31,535.39

197,517.39

4.3.2.

Liste echipamente ~ Dotări

112,621.00

21,397.99

134,018.99

4.3.3

Liste echipamente - Incendiu

114,233.00

21,704.27

136,937.27

4.6

Active necorporate

J.

Totef cș

O® UiA/iz

2,587.656.71

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                    I

5.1

Organizare; de șantier

..

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditatei

19,598.33

19,598.33

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cote aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

8,908.33

8,90833

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x O* M)

1,781.67

1,781.67

5.2.4

Cote aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+Mj

8,908.33

8,908.33

5,2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

-

••

-

5.3

Cheltuieli diverse șî neprevăzute {10%)

217,450.14

41,315.53

258,765.67

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,000.00

760.00

4,760.00

r;Wi

......'W

6

CAPITOLUL 6 Cheituseli pentru probe tehnologic® și teste

8.1

Pregătirea personalului de exploatare

»

6.2

Probe tehnologie® și teste

-

«


BAL1 - REAMENAJARE IMOBIL IN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STR. ELENA DOAMNA, NR, ?BS, PLOIEȘTI, J(JD. PRAHOVA


ROMANȚA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrăr fțtâ^$tkție Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în gradimfă cm program prelungit

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 425/06.09.2019 al domnului viceprimar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr.8755/04.09.2019 la Direcția Tehmc-Investiții și sub nr. 283/06.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice. Contracte, referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ■■ Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în grădiniță cu program prelungit;

Ținând cont de avizul din data de 12.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport și de avizul din data de 25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Având în vedere avizul nr. 20/13.08.2019 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești;

în baza dispozițiilor art. 42 alin. (1), fit. b din. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In conformitate cu art. 9 - secțiunea a 4-a din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor telinico-economicc aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (.2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art, 129, art. 139, art. 196, art. 286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție -Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în grădiniță cu program prelungit și indicatorii tehnico-economici, conform. Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Con Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgA Sorin\Nicwlae BOTEZ


Co n tras em nează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII ANEXA


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2020 -Rectificare 3

Capitolul 66.02-71.01 - SANATATE

C.Alte cheltuieli de investiții

3. Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56;

Pentru folosința spatiilor aflate in imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Mureseanu, nr.56, proprietate privata a Municipiului Ploiești, sunt incheiate si se afla in derulare un număr de 49 contracte (Închiriere, concesiune, comodat) pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința (spatii medicale, farmacii, etc..)

Având in vedere multiplele sesizări primite, atat in scris cat si verbal cu ocazia efectuării controlului ISU Prahova, din partea chiriasilor/concesionarilor/comodatilor ce isi desfasoara activitatea in imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Mureseanu, nr.56, (fosta Policlinica Cina) cu privire la situația liftului, este necesara achiziționarea si montarea unui lift nou.

Solicitarea de achiziție este justificata de faptul ca liftul din acest imobilul a necesitat in timp multiple reparații, iar la data prezentei nu este in stare de funcționare.

Fata de cele prezentate pentru achizitionare/montaj lift la imobilul sus menționat, propunem alocarea sumei cu 100.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 100.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚIIANEXA________NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2020 -Rectificare 3

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrări in continuare

3. Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a II-a - Rest de executat

Pentru asigurarea utilităților si amenajarea zonei adiacente blocurilor aflate in construcție a fost necesara executarea următoarelor categorii de lucrări: alimentare cu apa, canalizare, sistematizare verticala (alei, trotuare, parcare), arhitectura (platforme de gunoi), montarea si racordarea si modulelor termice si rețea iluminat stradal.

In acest scop a fost incheiat contractul nr. 17500/12.09.2019 cu SC Colen Impex SRL Ploiești.

Executantul a anuntat finalizarea lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare si amenajării exterioare aferente obiectivului „Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a II-a - Rest de executat”.

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem diminuarea sumei cu 200.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.020.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELVIAMANDI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investiții Drumuri /r.               soia


VICEPRIMAH Cristian Mi Ița iCANEA

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2020

RECTIFICARE 3

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2, inclusiv lift, proiectare + execuție

Descrierea proiectului

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător se impune efectuarea de urgenta a consolidarii/reabilitarii/igienizarii pasajelor existente, astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere al rezistentei si siguranței in exploatare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.340/29.09.2017.In vederea realizării obiectivului de investiții a fost incheiat contractul de lucrări nr. 17501/12.09.2019 si a fost elaborata si decontata documentația tehnica.

După obținerea avizelor solicitate prin certi catul de urbanism si emiterea autorizației de construire va fi demarata execuția lucrărilor.

Stadiul fizic: lucrări nedemarate

Pentru demararea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 3.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare.

Informații financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI = 7.422.480 lei, inclusiv TVA

Valoare contract: 6.484.611,59 lei (inclusiv TVA)

Valoare decontata: 178.500 lei (inclusiv TVA)

Credit angajament 2020: Cap.A - Lucrări in continuare: 5.000JW,anelUșjv TVA.

Buget rectificat: 3.005.000 lei, inclusiv TVA.               vj          M”1)

\c$>, _ -CA2'viW

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Ppdul de ? f / i

lemn-proiectare+executie

Municipiul Ploiești are în derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.21615/17.10.2018 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC Road Construct SRL, SCRia Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 16 luni începând cu data de 15.05.2019, conform ordinului de începere nr. 10081/17.05.2019.

Stadiul fizic: 75%

Având in vedere faptul ca obiectivul de investiții are finanțare din creditul Exim Bank, propunem redistribuirea sumei de 7.200.000 lei (inclusiv TVA).

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 75/2014 = 28.211.420 lei, inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției, conform SF revizuit, HCL 218/27.06.2019 = 28.864.466,43 lei, inclusiv TVA

Valoare contract: 27.230.712,09 lei (inclusiv TVA)

Valoare decontata: 17.287.390,86 lei (inclusiv TVA)

Credit angajament 2020: Cap.A - Lucrări in continuare: 7.200.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 0 lei.

B - Lucrări noi

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare- proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza SF si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.297/31.07.2018, valoare 4.480.000 lei, inclusiv TVA.

Descrierea proiectului

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura legătură intre Bulevardul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino. Traficul este afectat de necorelari funcționale, cu repercusiuni asupra accesibilității zonei. Având in vedere tendința actuala de dezvoltare a zonei (înființarea unor unitati de industrie nepoluanta), pentru fluidizarea traficului, se impune realizarea unei legaturi carosabile intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, in prezent separate de terenul aflat in proprietatea Brițish American Tobacco.

T •!               ■

Lucrările propuse vizeaza:

.... i '■       %•’£•</

 • - realizarea unei legaturi intre cele doua tronsoane ale străzii Laporatonflmf prin intermediul unei străpungeri in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a doua benzi de circulație carosabila, a cate 3,5 m fiecare, trotuare de 1,5 m, un sens giratoriu la intersecția străzii Laboratorului cu strada Poligonului, inclusiv rețele tehnico-edilitare;

 • - realizarea unei zone de protecție sanitara formata din vegetație medie si inalta la limitele de vest, nord si est a străpungerii.

Pentru inițierea procedurii de achiziție publica in vederea incheierii contractului de lucrări, inclusiv proiectare si demararea lucrărilor de execuție, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 1.050.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B -Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2020:

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform SF = 4.480.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.051.000 lei, inclusiv TVA.

C - Alte cheltuieli de investiții

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

Pentru decontarea serviciului de proiectare, constând in realizarea drumurilor si rețelelor tehnico-edilitare in Cartier Ghighiu, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 300.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 301.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIUL REPARAȚII


SI INVESTIȚII DRUMURI


JUDEȚUL PRAHOVA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr 21 PLOIEȘTI


2) UHOL

ANEXAI      ^C^Lp^>

«IM C./WA I              /


BUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 70/17.03.2020

Influente (+/-)

Pre/e^ conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

79.50

0.00

79.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

79.50

0.00

79.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+S0+51SF+S5SF+57+59)

01

79.50

0.00

79.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.00

0.00

1.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.00

0.00

1.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

75.50

0.00

75.50

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

67.00

1.00

68.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

-1.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

44.00

5.00

49.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

-1.00

5.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

-1.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

-1.00

5.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

0.00

2.50

Dezinfectant!

20.04.04

2.50

0.00

2.50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.DS

1.00

0.00

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

4.00

-1.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale

57.02

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00

ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE, v &V'«7


ți IA


DIRECTOR, PROF. TOBA MIHAELA

iwSțMT

CONTABIL SEF,


NEAGU VASIUICANOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare in cadrul articolului 20.01.03 la bunuri si servicii pentru anul 2020, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere si funcționare, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- In cadrul bugetului instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 70/17.03.2020 in suma de 79,50 mii Iei s-au efectuat următoarele virări intre articole astfel:

 • - art. 200102

 • - art. 200103

 • - art. 200104


 • - art. 200108

 • - art. 200130

 • - art. 201400


se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

se majoreaza cu suma de 5.00 mii lei, necesar plata utilitati

se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

Director, Prof. Toba Mihaela
Adm. financiar, Ec. Neagu VasilicaJUDEȚUL PRAHOVA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" PLOIEȘTIBUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul 16c

F S yDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 70/17.03.2020

Prevederi conform rectificare

In

(+/-)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

154.80

0.00

154.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

154.80

0.00

154.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

154.80

0.00

154.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.00

2.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.00

0.00

2.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

2.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

152.80

0.00

152.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

145.00

-2.00

143.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

-2.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

104.00

0.00

104.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

0.00

13.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

0.00

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.80

2.00

3.80

Dezinfectanti

20.04.04

1.80

2.00

3.80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

[ Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

1.00CONTABIL SEF, EC. LUCA MIHAELAGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „SF MUCENIC MINA „ MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare in cadrul articolului 20.04.04 la bunuri si servicii pentru anul 2020, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere si funcționare, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- In cadrul bugetului instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 70/17.03.2020 in suma de 154.80 mii lei s-au efectuat următoarele virări intre articole astfel:

 • - art. 200102 se diminuează cu suma de 2.00 mii lei

 • - art. 200404 se majoreaza cu suma de 2.00 mii lei

DM^ctnjr, ? \

Adm. financiar, Ec. LUCA MIHAELA


Prof. S/^&DAmffi^teLENA

/) IWe

JUDEȚUL: PRAHOVA


p //Cl

anexa1


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2020

Realizat 15.05.2020

influente +/

BUGET rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

306,20

140,00

0,00

306,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

306,20

140,00

0,00

306,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

306,20

140,00

0,00

306,20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,00

1,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

5,00

1,00

0,00

5,00

{Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

1,00

5,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

235,20

123,00

0,00

235,20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

204,00

121,00

11,00

215,00

Furnituri de birou

20.01.01

1000

2 00,

0,001

10 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,00

4,00

0,00

14,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110,00

94,00

7,00

117,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

9,00

2,00

19,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,00

6,00

2,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35,00

6,00

0,00

35,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

6,20

1,00

0,00

6,20

Medicamente

20.04.01

0 00

0 00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

6,20

1,00

6,20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.

20.05

20,00

1,00

-11,00

9,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

1,00

-11,00

9,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

44,00

16,00

0,00

44,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

44,00

16,00

0,00

44,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

44,00

16,00

44,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)___

59

22,00

0,00

0,00

22,00

Burse

59.01

22,00

0,00

0,00

22,00CONTABIL SEF,

PETREA ELENA LACRAMIOARA


ȘCOALA GIMNAZIALA,ANDREI MURESANU”


C.I.F.: 29169556

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare plăților efectuate pana la data de 15.05.2020 si cheltuielile preconizate a fi efectuate pana la 31.12.2020 transmitem propunerile de rectificare ale bugetului unitatii noastre pentru anul 2020 cu următoarea componenta:

Buget la data de 14 Mai 2020 - 306.20 mii lei:

-  cheltuieli de personal -   transport la si de la locul de munca 5.00 mii Iei

bunuri si servicii     -   suma de                        204.00 mii

asistenta sociala     -   suma de                         44.00 mii

alte cheltuieli burse -suma de                          22.00 mii lei

Buget rectificat 306.20 mii lei, prin virare de credite intre articolele bugetare din cadru aceluiași capitol;

- cheltuieli de personal -bunuri si servicii asistenta sociala alte cheltuieli burse


transport la si de la locul de munca 5.00 mii lei suma de                       204.00 mii

suma de                        44.00 mii

-suma de                       22.00 mii

La Titlul II „Bunuri si Servicii” avem modificări survenite la nivel de alineate,fara a fi modificata suma aprobata, conform anexa I atașata.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

PETREA ELENA LACRAMIOARA