Hotărârea nr. 194/2020

Hotãrârea nr. 194 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/22.01.2020, privind rectificarea Listei de investiţii  aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 194

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/22.01.2020, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul

Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 245/26.05.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 130/25.05.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 225/26.05.2020 prin care se propune rectificarea pentru anul 2020 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/22.01.2020 din Lista de investiții aferente împrumutului contractat de către Municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr.6123/23.04.2020 și nr.6130/23.04.2020;

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. b si art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 1LISTA

obiectivelor de investiții ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank in anul 2020

Sume neutilizate 2019


Sume solicitate 2020 conform HCL 513/13.12.2019


____________________________________________________1

TOTAL CHELTUIELI

Cap.65.02.71.01


INVATAMANT


TOTĂt<::<<


din care


tllr cheltuieli .Ir un estitii

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe


Servicii de consultanta si proiectare telurica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului


Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentarii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga


Cap. 66.07.71.01


SANATATE

TOTAL?:':-:

din care

Lucrări noi


Laborator Radioterapie cu Energii înalte


Cap. 70.07 .71.01


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


ȚQȚĂE din care


A Lucrări in continuare

1 Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

B Lucrări noi

1 Construire Piața Centrala Agroalimentara”

Cap.74.02.71.01


PROTECȚIA MEDIULUI IOȚAL din care


2 3 4 5=(2+3+4)


16:399.^95^9


i&2Sâ;40:i-43


:i8;4fe&913i.53


o;ob           0,00


0,00            0,00           0,00


0,00            0,00           0,00


0,00            0,00           0,00


0,00            0,00            0,00           0,00

0,00            0,00     0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


? 6.00 :?:?:???b;6b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


?ji;ibb:bbb,bb


0,00


i: lop.ooo.oo


A Lucrări in continuare

  • 1  Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

  • 2  Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

2 Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare

4 Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si

  • 5  racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în

  • 6  Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda


7 Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti


0,00           0,00

0,00            0,00


0,00 0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


Sume neutilizate 2019

Sume solicitate 2020 conform HCL 513/13.12.2019

Excedent

2019y<

'Rectificare7

0

1

2

3

.

A

țuicii de

1

Expertizare tehnica a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului de investiții - Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

1.100.000,00

0,00

tk

X&HI

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

din care

15299^95,59

10.288401.43

1.775.676,51

2" 363 973.53

B

Lucrări noi

15.299.895,59

10.288.401,43

0,00

25.588.297,02

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

6.000.000,00

10.288.401,43

0,00

16.288.401,43

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul.Bucuresti 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnci, Alexandru cei Bun

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare str. Cozia

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

9.299.895,59

0,00

0,00

9.299.895,59

I

Alte cheltuieli de investiții

L*’5.(,-|,..s|

1.775.676.51

1

Achiziție autobuze Euro 6

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 -Bdul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu -str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 -str.Gageni - Sos.Nordului - Sos.Vestului - str.Libertatii (Gara de Vest)

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

0,00

1.775.676,51

1.775.676,51

9

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAEL^. IAMANDI

SERVICIUL REPARAT» SI INVESTIT» DRUMURI

NEGRU MIHAISERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

NITU CARMEN            / j 1


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații și Investiții Drumuri


V/

APROBAT VICEPRIMAR


Cristian Mihai G


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții ce beneficiază de finanțare din Crc'dit Exim Bank

RECTIFICARE 7

Cap.84.02.7L01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului-Podul de lemn

Municipiul Ploiești are în derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.21615/17.10.2018 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC Road Construct SRL, SCRia Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 16 luni începând cu data de 15.05.2019, conform ordinului de începere nr. 10081/17.05.2019.

Informații financiare

Valoarea totală a investiției, conform Hotărârii Consiliului Local nr.218/27.06.2019 = 28.864.466,43 lei, inclusiv TVA

Sume neutilizate în 2019 = 6.000.000 lei, inclusiv TVA

Sume solicitate în 2020 conform Hotărârii Consiliului Local nr.513/2019 = 10.288.401,43 lei, inclusiv TVA

Suma solicitată 2020. conform rectificării 7 = 16.288.401.43 lei, inclusiv TVA.

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare+execuție)

Municipiul Ploiești își propune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere pe străzile : Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor, obiectiv de investiții care se încadrează în prevederile “Planului de mobilitate urbană durabilă pentru polul de creștere Ploiești”.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

  • - Îmbunătățirea condițiilor de transport în zona studiată prin modernizarea străzilor;

  • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonală;

  • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

■\1 .SV ® -1

  • - Sistemul rutier construit să poată fi ușor refăcut în cazul lucrărilor rețelele edilitare existente;

  • - îmbunătățirea confortului populației                                     /w

Refacerea sistemelor rutiere și modernizarea străzilor vor fi executate'îîiimai după finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.146/23.05.2019 a fost aprobată revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Cartier Mitică Apostol. în documentația revizuită au fost cuprinse și lucrări privind realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale, filtrare și infiltrare apă în sol.

Informații financiare

Valoare totală investiție conform Hotărârii Consiliului Local nr. 146/23.05.2019 -62.293.387,26 lei inclusiv TVA

Repartizare sume neutilizate din 2019 = 9.299.895,59 lei, inclusiv TVA

Suma solicitată 2020. conform rectificării 7 = 9.299.895,59 lei, inclusiv TVA, reprezentând sumele neutilizate din anului 2019.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor și amenajarea Terminalului pentru transport auto călători, zona Sud-etapa a II a

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la MDRAP, se impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de consultanță și proiectare tehnică.

în vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborată documentația tehnică, faza Studiu de Fezabilitate și a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local nr.510/09.12.2019, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/30.01.2020 a fost aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiect.

Informații financiare

Valoarea totală a proiectului= 93.293.926,50 lei, inclusiv TVA;

Valoarea contribuției proprii în proiect= 6.839.488,29 iei, inclusiv TVA;

Suma solicitată 2020, conform rectificării 7 = 1.775.676,51 lei, inclusiv TVA, sumă provenită din execentul anului 2019.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAM ANDI i

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

BIROUL BIROU IMPLEMENTARE

PROIECT STATIE DE EPURARE ___                                    9


R.A. SERVfCf! PUBLICE R,


AIR.APR PRI

ADRIAN FLORÎl/bpfe^


Către: UATM Ploiești DIRECȚIA ECONOMICA


IICIPIUL f ploiești j

NOTA DE FUNDAMENTARE           ■

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

a obiectivelor de investiții aferente municipiului Ploiești - Credit EXIM BANK


Având în vedere necesitatea unei note de fundamentare cu propunerile de cheltuieli având ca sursa de finanțare bugetul local, vă informăm că pentru finalizarea obiectivului de investiții “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” este necesară suma de 1.100.000 lei cu TVA (924.368,75 Iei fără TVA) pentru expertiza tehnică a lucrărilor proiectate, executate și rămase a fi de realizat din cadrul proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 507/09.12.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank,


Director, Râul PETRESCUDirector tehnic,

Vasile lOljiESCU

F

Șef Birou Implementare Proiect Stație de Epurare Mario LEQNTEîntocmit, Mario Leonte

Cod. F-13-05/3/0

BIPSE x^$<?!Z../25.05.2020