Hotărârea nr. 193/2020

Hotãrârea nr. 193 privind modificarea cap. VIII Rambursarea liniei de finanţare, pct. 8.2, din Contractul de Credit – Linie de finanţare DM-Nr.7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 193

privind modificarea cap. VIII Rambursarea liniei de finanțare, pct. 8.2, din Contractul de Credit - Linie de finanțare DM-Nr.7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 241/25.05.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.129/25.05.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 224/26.05.2020 prin care se propune modificarea cap. VIII Rambursarea liniei de finanțare, pct 8.2, din Contractul de Credit -Linie de finanțare DM- Nr.7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

Ținând cont de situația excepțională creată de pandemia COVID-19 și de starea de urgență decretată de Președintele României prin Decretul nr.195/16.03.2020  „Decret privind instituirea stării de urgență pe teritoriul

României” precum și de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, în speță prorogarea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale până la data de 30 iunie 2020;

Luând act de prevederile:

  • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  • - în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b si art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea cap. VIII Rambursarea liniei de finanțare, pct. 8.2, din Contractul de Credit - Linie de finanțare DM-Nr.7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A, în sensul amânării la plată a ratelor pe o perioadă de 6 luni, respectiv Mai -Octombrie 2020 și încheierea unui Act Adițional cu B.C.R în acest sens.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV