Hotărârea nr. 192/2020

Hotãrârea nr. 192 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici, faza studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţie „REŢEA DE CANALIZARE  PLAJĂ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 192 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 200/06.05.2020 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 3155/06.05.2020 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea canalizare plajă”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 211/21.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând act de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

Ținând cont de avizul nr. 3/27.04.2020, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești;

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) și a art. 10 alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) și alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

În temeiul art. 129 alineat (4) lit. d din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ” conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod postai: 107028 CUI: 30408070 RC: J29/1053/2012 Tel: +40727542076;

E-mail: ied facilities solutions(S>yahoo.com

CONTRACT NR. 07/2020


REȚEA DE CANALIZARE

PLAJA

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;

*

COLECTIV DE ELABORARE

Coordonator lucrare: jng. Ileana HATEGAN

Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN


Membrii în colectivul de elaborare: ing. Bogdan TAVARU ing Eduard ARGATU
/O- v /?' <£?

V

CUPRINS                          pag

A. PIESE SCRISE

 • 1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 1.2.   ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

 • 1.3.   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

 • 1.4.   ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI

DE INVESTIȚII

 • 2.1.   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

 • 2.2.   CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.3.   ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

 • 2.4.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI

 • 2.5.   OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 3.   IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 3.1.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • 3.2.  SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE

 • 3.3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 3.4.   COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.5.  STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA DE IMPORTANȚĂ

A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.6.   GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4.    ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREl SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMICE

PROPUSE

 • 4.1.   IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.   SITUAȚIA UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

 • 4.3.   SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.4.   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.5.  ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

 • 4.6.   ANALIZA FINANCIARA

 • 4.7.   ANALIZA DE RISC

  5.

  5.1


SCENARIUUOPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ-.

COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNGlî DEi VEDERB TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂTII SI RISCURILOR..

 • 5.2  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE

■ ' f IJ L

 • 5.3   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 5.3.1. VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚI

 • 5.3.2.     INDICATORI DE IMPACT

 • 5.3.3.     INDICATORI CANTITATIVI (TEHNICO-ECONOMICI)

 • 5.3.4.     DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.4.  NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 6.  URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

IMPLEMENTARE

ANEXAI-DEVIZ GENERAL

ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR

ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT;

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE CU PROIECT;

 • 3. PROFIL LONGITUDINAL;

Dezvoltarea zonei depinde imperios de infrastructura de baza, care momentan. tipsfeâțe, W de o dezvoltare nici nu poate fi vorba fara aceasta investiție de baza. In aceste ^pnd®conșfruir^i~tl canalizării reprezintă o prioritate.                                                   VX/Vj

Realizarea unei rețele de canalizare menajera centralizata pentru „Plaja"', ^t^țțțuie-ujp^as important in dezvoltarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memoriar^gNâT^NTlN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului amator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea canalizării pentru apa menajera contribuie fara îndoiala la ridicarea standardului serviciului public către populația care vizitează zona si creaza premise pentru investiții noi de dezvoltare economică a acesteia

In zona „Plaja”, in prezent, funcționează un număr de patru agenti economici cu activitati tip restaurante, terase, doua terenuri de sport.

La realizarea investiției trebuie avut in vedere aspectele precizate mai sus la care se adauga dinamica persoanelor ce frecventează locurile amintite.,

 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru Rețea canalizare „Plaja”.

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei zone depinde în mare măsură de nivelul dotărilor edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și agrement precum și de atragere de noi potențiali investitori si consumatori, care sa aduca venituri care vor contribui! la dezvoltarea economica a zonei si in consecința la creșterea bugetului local din taxe si impozite datorate de agenții economici.

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, deține un potențial imens de dezvoltare economica, avand o poziționare avantajoasa, este mărginit de DN 1B, drumul național care leaga municipiul Ploiești de municipiul Buzău, spatii adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joaca, lac natural in care se poate pescui, dar oferă si plimbări de agrement), teatru de vara in aer liber, Gradina zoologica, Gradina botanica. Toate aceste obiective sunt integrate in parc si pot transforma acest spațiu intr-un punct de atracție important, intr-un un potențial real de dezvoltare economico-socială in zona.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a transforma Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt aspect care vine in susținerea investiției deloc de neglijat il reprezintă alinierea obiectivului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului. In concluzie investiția propusa are o contribuție neta la dezvoltarea zonei studiate.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a se asigura premisele unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, pentru a crea un mediu propice dezvoltării.

Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată scăderea alarmantă a vizitatorilor zonei, in special a populației tinere.

/' <

A. PIESE SCRISE                                              f £

M -

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII        c ?

1.1 Denumirea obiectivului de investiții: Rețea de canalizare plaja.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești

 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutionsgjvahoo.com

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1     Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, face parte din acele investiții ce intra in strategia Consiliului local Ploiești de a dezvolta infrastructura Parcului Memorial Constantin Stere, obiectiv care deține un potențial imens de dezvoltare economica a zonei.

In prezent in incinta Parcului Memorial Constantin Stere, se afla o zona de peste 10 hectare in interiorul careia se afla un lac secat dar care cu ani in urma a fost lac pentru agrement si zona aflata in studiu era amenajata cu spatii pentru recreere, plimbări, distracție, terenuri de sport, plaja.

In incinta cu denumirea „Plaja” se afla un restaurant si trei terase, doua terenuri de sport , alei pietonale spațiu pentru festivități, mult spațiu verde si carora le trebuie asigurata infrastructura de baza de care au nevoie in scopul unei dezvoltări economice durabile a zonei.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are in preocupările sale strategii bine definite cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, este un domeniu cu o suprafața de peste 100 ha, teren intravilan ce aparține domeniului public in care sunt integrate Gradina zoologica, Gradina botanica, Lac de agrement si de pescuit, Muzeul istoric „CONSTANTIN STERE”, zona „Plaja”, astfel ca asa cum am spus este imperios necesara dezvoltarea infrastructurii in zona.

In prezent, in zona „Plaja”, integrata in parc nu exista un sistem de canalizare centralizat, care sa colecteze apele uzate menajere si care sa fie deversate intr-o statie de epurare conform cerințelor de mediu si legislative.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A ț%NIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA-PBlECTIViklfeoiE INVESTIȚII.                                                 &           15$

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • •   Rețeaua de canalizare a zonei „Plaja", din Parcul Memorial „CONSTANȚlNVSTEf1E”, ce face obiectul investiției propuse este situata in partea de sud a parcului si se intindeTpeo lungime de aproximativ 586 m.

 • •   Parcul Tnemorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia este integrata „Plaja”, este situat în partea de nord-est a municipiul Ploiești, pe malul stâng al râului Teleajen.Terenul aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se învecinează la sud-est cu comuna Bucov si este mărginit de drumul național DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, la vest cu pârâul Teleajan, iar la nord cu localitatea Pleasa. Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor și Bucovelul.

• Clima este de tip temperat continental cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C. Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică a Câmpiei Române.

 • •    Pe teritoriul comunei nu sunt prezente obiective poluante si nici nu se desfasoara activitati poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse concentrate de la suprafața. Singura contaminare a solului poate proveni din folosirea unor ingrasaminte chimice sau ierbicide, insa cu efect local si de scurta durata. Zona in care este amplasat „Parcul Memorial Constantin Stere” nu este intens industrializata si nu sunt surse tehnologice permanente de poluare in apropiere.

 • •   Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronz), dacică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorani constituie un sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea, descoperirile arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

 • 3.1.1. Studiu Geotehnic

In urma Studiuli Geotehnic executat conform cerințelor legale (Legea 10/1995 - Calitatea in Construcții si Normativul NP074-2007 - întocmirea si verificarea documentațiilor geotehnice), care stabilește condițiile de fundare au rezultat următoarele aspecte:

Descrierea litologica:

Aspectul general al terenului este plat si orizontal. Pentru identificarea condițiilor litologice si geotehnice au fost executate doua sondaje de cercetare si au evidențiat următoarele:

 • -   0.00 - 0,60 m - sol vegetal brun cafeniu;

 • -   0,60 - 2,00 m - nisip mare cu pietriș ( grohotiș);

2.00 - 6.00 m - marna brun cafenie cu lentil de ballast;

Apa nu a fost interceptata pana la adancimea sondata;

In urma observațiilor din teren si a analizei datelor obținute la execuția forajelor de studiu si a analizelor de laborator din probe recoltate, conform normativ NP074-2014 pentru amplasamentul studiat se poate concluziona ca acesta se incadreaza la categoria de risc geotehnic moderat.

In perimetrul cercetat zona Parc Memorial Constantin Stere nu s-ați identificat fenomene» geologice care sa pună in pericol stabilitatea terenului                                          iS-r’

 • •   Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta Importanta, este un obiectiv redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru acesta s-a făcut studiu topografic'

 • •   Terenul in amplasamentul prezentat nu pune probleme din punct de vedere al stăbilitatii generale (nu este afectat de eroziuni si alunecări de teren active).

 • •   Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct devedere seismic de următorii parametrii:

accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colț Tc = 1,6 s.

- Adâncimea de ingheț, conform STAS 6054/77, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

 • 3.2. Scenariile tehnico-economice identificate

Propunerile prezentului proiect se vor materializa in realizarea unor lucrări specifice proiectului avand următoarele scopuri:

 • - colectarea apelor uzate menajere de la toti agenții economici si grupurile sanitare existente;

 • - epurarea apelor uzate menajere si evacuarea unei ape curate in conformitate cu NTPA001/2005;

 • - pe termen scurt si mediu realizarea unei infrastructuri de baza pentru zona „Plaja”;

 • - pe termen lung creșterea atractivității parcului, care poate devenii un punct important de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor învecinate prin creșterea veniturilor aduse la buget si continuarea modernizării din surse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra populației interesate si asupra mediului.

Descrierea scenariilor

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra mediului este imens.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

• creșterea permanenta a cantitatilor de ape uzate generate din activitatile economico-sociale;

 • •  accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • Pierderea permanenta a unui număr insemnat de vizitatori;

 • • Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere in zona „Plaja”, care sa colecteze apele uzate provenite din multiplele activitati prestate in acest perimetru si deversarea acestora intr-o statie moderna de epurare a apelor uzate.

Rețeaua de canalizare este obiectul tehnologic din sistemul de canalizare, cu rol de colectare și evacuare a apei uzate sau/și meteorice în afara aglomerării în condițiile de siguranță pentru sănătatea utilizatorilor și mediului.

Rețeaua de canalizare propusa consta in:                                       ...--"'/x

 • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare, la’grupul sâriftar i^stent si punctual final la statia de epurare pozata in punctul cel mai de jos al terenului, rețea îh.prj^^eu unitar; toate apele colectate sunt evacuate printr-o singură rețea;

 • - racorduri individuale ale agentilor economici si grupurilor sanitare\exiștente..:pu posibilitate de extindere ;

 • - legaturi canalizare la statia de epurare propusa.

 • - gura de varsare;

La alcătuirea rețelei de canalizare, respectiv pentru configurarea rețelei s-au luat în considerație:

 • a) Trama stradală a zonei studiate;

 • b) Situația topografică a amplasamentului pentru asigurarea curgerii gravitaționale;

 • c) Poziția stației de epurare și a receptorului;

 • d) Asigurarea evacuării apei pe drumul cel mai scurt;

 • e) Abordarea punctuală a zonelor critice: depresiuni, contrapante, subtraversări;

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile legislative, asigura condițiile pentru emiterea autorizației de mediu si de agrement civilizat. Materialele recomandate in cadrul soluției alese sunt de calitate superioara, asigura rezistenta ridicata in timp conductelor de polietilena de inalta densitate, grad 0 de infiltrații, asigura condiții optime de funcționare, asigura condiții de protejare a mediului Înconjurător.

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia au rezultat posibilități de realizare a obiectivelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției si ulterior permanent aparțin domeniului public;

 • - factorul de optimizare prin realizarea unui sistem centralizat de epurare a apelor uzate rezultate din activitati si servicii practicate in „Plaja”, din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”.

 • 3.3. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • • Ordinul 195/2005 - privind Protecția mediului;

 • • Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 107/1996 a apelor;

 • • Directiva 85/337/CE;

 • • Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările și completările ulterioare, care transpun integral prevederile Directivei nr. 97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind epurarea apelor uzate urbane

 • • NP 133/2013” Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”

 • • STAS 10617 - 2 /1984 „Țevi din polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni” ;

 • • SR 1846/1-2006 „Canalizări exterioare,, Prescripții de proiectare. Partea 1. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare’ ’

 • • STAS 2448 /1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.” ;

A\ APS-

Accesul la apă curentă și canalizare, accesul la electricitate, la gaze-naturale, serviciile; salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educaționale, medico-sanitare, Comerciale și sociale?' etc., toate acestea tind să formeze un tot unitar care dau o măsură a calității locului, astfșl pjîn accesul la utilități publice se asigură un serviciu public de o calitate superioară. '

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ~

Realizarea investiției propuse reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, respectarea ..responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

De asemenea aceasta investiție creaza premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie intr-o mara măsură la transformarea Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt obiectiv deloc de neglijat il reprezintă alinierea parcului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Concluzii:

 • -   Proiectul este necesar datorita nevoilor si dificultăților funcționale majore cu care se confrunta Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” in scopul atingerii responsabilităților tehnice si funcționale reglementate legislativ;

 • -   Proiectul contribuie intr-o măsură semnificativa la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunei Bucov, prin dezvoltarea potențialului economic detinut de Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” ;

 • -   Obiectul proiectului se încadrează in tipul de acțiuni sprijinite de consiliile locale;

 • -   Proiectul se desfățoară in conformitate cu cerințele de amplasare și cu cerințele de conformare din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism;

 • -   La elaborarea proiectului investiției propuse se vor respecta reglementările naționale și europene privind mediul:

 • •   O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • •   Studiul de fezabilitate s-a intocmit in conformitate cu conținutul cadru și metodologia prevăzută de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțatedin fonduri publice

In concluzie, realizarea obiectivului propus reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a acestora precum și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă------------------------------------

T '■ /■    " <

 • • STAS 2308- 81 “ Capace și rame pentru cămine de vizitare” ; A, V

 • • STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale-

și cabluri” ;                                                                                           ’fe

•Legea 107/96 “Legea apelor” ;

•Legea 137/95 “Legea mediului” ;

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/199T modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

 • •  obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F;

 • •  întocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție;

 • •  întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire;

 • •  obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

 • •  obținerea Autorizației de Construire.

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, atestat conform normelor legale in vigoare.

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr. 10 -1995 privind calitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

In conformitate cu prevederile legale, cele trei părți implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul și constructorul se vor ingriji de intocmirea Cărții Tehnice a construcției.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Punerea in practică a scenariului 2, cel recomandat presupune realizarea unei rețele de canalizare menajera in zona „Plaja”, care va trebui sa satisfaca nevoile pentru un flux de vizitatori ai parcului de aproximativ 24000 persoane/an, conform datelor estimate de administrația parcului la care se adauga un număr mediu estimat de persoane care acceseaza serviciile celor 4 agenti economici restaurante, terase.

La proiectarea rețelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții conform STAS 12.400/1, 2 - 88, privind:

 • • stabilitate și rezistență la solicitări statice și dinamice;

 • • siguranță la utilizare;

 • • etanșeitate;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare a rețelei s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului față de materialul conductei;

 • • condiții climatice;

 • • grad de poluare.

Pentru respectarea acestor factori s-au luat o serie de măsuri constructive:

 • • respectarea adâncimii de ingheț, la pozare;

 • • subtraversări de alei pietonale protejate;

 • • semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulație intensă.

Rețeaua de canalizare menajeră proiectata funcționează după procedeul unitar colectează și transportă prin aceeași rețea de canalizare toate apele de canalizare: menajere, publice, meteorice, de suprafață și de drenaj. Procedeul unitar are avantajul că necesită o singură rețea de canale, costuri de operare mai reduse

Traseul conductei colector a fost ales astfel incat să respecte următoarele condiții:

■ -

 • • să treacă cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;

 • • să rezulte un număr cat mai redus de intersecții cu drumuri; ■ £           .

 • • să asigure, pe cat posibil, curgerea gravitațională a efluentului uzat spre punbtefejle descărcare;

Rețeaua de canalizare proiectata se va realiza din tuburi PVC Sh                >

conform NP 133/2-2013 cu o lungime totala de aproximativ 586 m.

La dimensionarea rețelei de canalizare, s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • • asigurarea capacitatii de transport a rețelei de canalizare;

 • • stabilirea traseului rețelei de canalizare in funcție de configurația terenului, de adâncimea de îngheț, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

 • • asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzătoare care sa prevină depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întreținere;

 • • transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se producă efecte daunatoare asupra solului si subsolului, riscuri pentru sanatatea publica;

Rețeaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitaționala, având în vedere următoarele avantaje:

 • • siguranța maxima în exploatare;

 • • costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de evacuare;

 • • apa colectata este evacuata direct, fara timpi de staționare in statia de epurare.

Pozarea colectorului se va face la o adâncime mai mare decât adancimea de inghețde 0,9m, conform STAS 6054-77.

Fundul tranșeei trebuie să respecte panta minimă de 1%o impusă de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitațională se cauta realizarea unei pante cat mai apropiată de o paralelă cu panta terenului, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obține un minim de lucrări de terasamente și se utilizează in mod optim diferența de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime să se realizeze viteza de autocurățire de minim 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depășească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei.

Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut in funcție de debitul de transportat, condiționând un grad maxim de umplere al conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secțiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in funcție de debitul uzat total și panta de curgere a colectorului.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

Q = A • k ■ R%TZ, în care:

Q =debitul de calcul al tronsonului [m3/s];

A = aria secțiunii de curgere [m2];

k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;

R = raza hidraulică a secțiunii de curgere [m];                               '

I = panta radierului canalului.                                               1'

Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare menajera proiectată nu trebui^ să conțină:                                                                                 <•'- .      ; , '<0.7

 • • materii în suspensie în cantități și dimensiuni care pot constitui tin țfactor ăcțjv^de

erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală;.cum sunt materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;- '’—     ......

 • • diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;

 • • suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 • • păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;

 • • substanțele care, singure sau in amestec cu alte substanțe conținute in apa din rețeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereții canale-lor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;

 • • substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizare și echipamentele și conductele din stația de epurare a apelor uzate;

 • • substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului și stației de epurare a apelor uzate sau care impreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;

 • • substanțe toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

 • • substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

 • -  metalele grele și compușii lor;

 • -  compușii organici halogenați;

 • -  compușii organici cu fosfor sau cu staniu;

 • -  agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide și substanțele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 • -  substanțele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril,hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;

 • -  substanțele radioactive, inclusiv reziduurile;

 • -  substanțe care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

 • -  substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar in condițiile diluării realizate in rețeauade canalizare și in stația de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culoriiapei receptorului natural;

 • -  substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a

nămolului;

- substanțe organice greu biodegradabile.

CONTRACT NR^07/2020

Cămine de vizitare:                                          ZaTj .. <<3

Căminele de vizitare se amplaseaza pe rețelele de canalizare,conform STAS 305Tr68.^jf

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canal            ermit șccfe^ la

canale in scopul controlării și întreținerii stării acestora, respectiv pentru ^rațipafică^i^k^ și evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ și cantitativ al apelor.

Pe traseul rețelelor de canalizare menajera, se vor prevedea un număr total‘^ȚÎpăriTine de vizitare in aliniamente la distanța medie de 60 m, cămine de vizitare realizate din II uri de beton _cu Dn.lOOOmm conform STAS 2448-82, mm și capace carosabile.

Conform STAS 2448-82, la rețelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare se amplasează in punctele caracteristice și anume:

 • - in aliniamente, la distanțe de max. 60 m;

 • - in punctele de schimbare a diametrelor;

 • - in punctele de schimbare a pantelor;

 • - in punctele de schimbare a direcției;

 • - in punctele de descărcare in alte canale colectoare.

Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN1917:2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei mufe de încastrare din PVC inglobate la turnare, care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare.

Suprafața exterioară a “piesei de acces la cămin” (sablată exterior) face priză cu betonul, iar intresuprafețele interioare ale piesei și tubului, etanșeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigurăși o deviație de 3° de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fiein același plan cu peretele interior al căminului, iar depășirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Subratraversari întâlnite pe traseul rețelei de canalizare menajera

In cadrul lucrărilor de canalizare din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 6 subtraversari ale aleilor pietonale din “Plaja”.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de canalizare PVC cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ 40 m.

Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a incercat evitarea realizării.

Statia de epurare

Statia de epurare va fi de tip mecano-biologica este proiectata pe principiul biologic ce are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.

Epurarea apelor uzate menajere colectate din plaja, se va realiza prin intermediul unei stații de epurare tip mecano-biologic cu un debit maxim de 25 mc/zi.

Amplasamentul stației de epurare proiectate, este situat in incinta plajei, in punctul cel mai de jos al terenului, ce va asigura evacuarea unei ape epurate ai cărei parametrii calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la condițiile de

evacuare a apelor uzate epurate în emisari naturali. Statia de epurare de tip ynecario-biologicaeSt^ proiectata pe principiul biologic ce are la baza epurarea cu biomasa in susp'ensie. aerata cu bule’ fine. Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.^ V,

Date tehnice:

 • - Capacitate: Q u 2i rned = 20 m3/zi, Q u zi max = 28 m3/zi

 • - Sursa de energie electrica : 380 V

 • - Paramețrii de evacuare: conform NTPA 001/2005

 • - Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului in statia de epurare :

Incarnare organica : CBOS = 300 mg/l

CCO-Cr = 500 mg/l

Suspensii = 350 mg/l

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.

Construcția stației de epurare

Echipamentele tehnologice sunt montate în bazin, inaltimea coloanei de apa fiind de 3000mm.

Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

 • - Statie de pompare echipata cu gratar rar acționat manual;

 • - Pre-epurarea mecanica fina realizata cu echipament integrat de sitare-deznisipare;

 • - Zonă anoxică pentru denitrificare;

 • - Compartiment de aerare;

 • - Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare;

 • - Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de nămol;

 • - Echipament pentru reducerea fosforului

 • - Decantor secundar;

 • - Automatizare;

 • - Echipamente depozit de nămol;

 • - Instalație pentru deshidratarea nămolului.

 • - Debitmetru inductiv.

Reactorul biologic din beton consta intr-o unitate de denitrificare si o zona cu nămol activat cu decantare inclusa. Parte a stafiei de epurare este si bazinul pentru ingrosarea nămolului si stocarea acestuia.

Reactorul biologic este proiectat pentru o capacitate maxima de 25 m3/zi si poate lucra intre 30 -120% din capacitatea proiectata, in cazul in care concentrația de biomasa (nămol) din sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%.

Schema tehnologica a statiei de epurare:

Apa uzata este adusa gravitațional in grătarul rar al statiei de pompare, unde are loc o pre-epurare mecanica grosiera. De aici apele sunt pompate in echipamentul integrat pentru reținerea impurităților mecanice fine si a nisipului (sitare + deznisipare). Nisipul retinut ajunge intr-un container ce are rolul de a îndepărtă apa de nisip iar impuritățile mecanice fine ajung intr-un alt container. Pe conducta de refulare din statia de pompare se va monta un debitmetru inductiv ce va realiza monitorizarea debitului influent in statia de epurare. Reținerile din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un compartiment, iar in caz de depozitare pe o perioada mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorura de var.

Apa pre-epurata mecanic ajunge in zona de denitrificare care este conectata prin orificii cu bazinul cu nămol activat. In zona de denitrificare apa este menținută in mișcare de un mixer submersibil fixat pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare.

Eliminarea azotului din apa uzata se realizează in zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela ca in condiții anoxice populația de bacterii din nămolul activat folosește oxigenul fixat din

nitrati in procesele de respirație. Nitratii sunt reduși la azot molecular gazosCfcare"esteeijbwat in atmosfera.                                                                              Y1 ț

Poluarea organica este eliminata biologic din apa uzata in zona cu narttâlpctivat, aerata '^kin sistem de aerare cu bule fine.                                        k S’             kM

Compușii organici sunt oxidați si reduși la dioxid de carbon si apa; carborjf^prgîan^^si^âftial folosit pentru creșterea biomasei din nămolul activat. Tot in zona aerata cti o^ol^âivaRjnii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidați si ei si reduși la nitrati.                    *

O condiție a bunei desfășurări a acestor procese este asigurarea condițiilor optîrwff^de viata a biomasei combinata cu stabilizarea aeroba a nămolului.

Apa uzata epurata este separata de nămolul activ in decantorul secundar iar apa rezultata din decantare este descarnata prin conducta de evacuare in receptor.

De pe fundul decantorului secundar nămolul activ este pompat in zona de denitrificare ca si nămol de recirculare. Spuma de la suprafața decantorului secundar si grăsimile de la suprafața cilindrului de liniștire sunt indepartate in mod automat.

Combinația dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerata conduce la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea mărită a zonei de decantare permit e sistemului sa funcționeze in condiții variabile de flux hidraulic.

Din bazinele cu nămol activat, periodic, trebuie indepartat nămolul in exces, prin pomparea acestuia in ingrosatorul (concentratorul) de nămol si ulterior in bazinul de stocare nămol.

Nămolul in exces reprezintă o fracție din nămolul de recirculare care este pompat cu o pompa hidro-pneumatica in bazinul de denitrificare.

Din concentratorul de nămol, nămolul este pompat in depozitul de nămol cu o pompa submersibila. Bazinul de stocare nămol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a nămolului si previne fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de nămol este asigurata de o suflanta.

Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este poziționată deasupra bazinului de denitrificare si consta din 2+2 suflante ce alimentează cu aer stafia de epurare printr-un sistem de conducte. Reactorul biologic este proiectat ca o unitate compacta divizata in volume funcționale, in care sunt poziționate componentele statiei de epurare.

Toate componetele submersate sunt din otel-inox 1.4301. Statia de epurare funcționează asigurând condițiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a nămolului. Varsta nămolului poate atinge in condiții reale peste 30 de zile. Cunoscând faptul ca pentru stabilizarea aeroba a nămolului nu se folosesc substanțe daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura.

Statia de epurare este echipata cu o instalație pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza de coagulanti care sunt dozați in apa uzata.

Caracteristicile efluentul la ieșirea din statia de epurare

Calitatea apei uzate atinsa după epurare permite acesteia sa fie deversată intr-un emisar natural conform normativelor in vigoare. Eficienta statiei de epurare este proiectata sa atinga valori de 90-98 %, datorita tehnologiei cu biomasa in suspensie, recirculare si stabilizarea nămolului. Daca valorile încărcărilor (hidraulice si organice) ale apei uzate se incadreaza in valorile proiectate (valorile parametrilor caractersitici apelor uzate menajere din NTPA 002), parametrii apei epurate sunt: CBO5 = 25 mg/l

CCOCr= 125 mg/l

Suspensii= 60 mg/IParametrii la ieșirea din statia de epurare : conf. NTPA 001

DESCRIEREA GENERALA A STATIEI DE EPURARE             47t'       - ’

Statia de Epurare are rolul de a prelua apa uzată de la colectorul Unitar și de a-i modifica parametrii fizico-chimici în vederea obținerii valorilor admise de legislația îmyigpară la evacuareaAn emisar. Construirea stației de epurare nu necesită nici un fel de cerințe Speciale din punct de vedere structural. Stația de epurare are componente subterane și supraterane, fiind acoperită supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice și de condițiile de amplasament.

parțial cu clădirea operațională. Poziționarea golurilor bazinelor precum și componentele


Stația de epurare este alcătuită din bazine din beton-armat impermeabil, hidroizolate exterior:

• Compartiment de oxidare-nitrificare;

• Compartiment de denitrificare;

• Depozit de nămol;

Statia de epurare are o structura rectangulara in plan si este realizata din beton armat turnat monolit.

Pereții interiori si cei exteriori ai structurii sunt realizați din beton armat. Pereții exteriori si cei interiori sunt realizați din zidărie de B.C.A.. Fundația clădirii va fi de tip radier general si va avea grosimea de 40cm. Betonul care va fi folosit la executarea acestei structuri a fost proiectat in concordanta cu normativul romanesc NE 012-2007 si codul de practica pentru proiectarea betonului CP 012/1-2007. Normativele de mai sus sunt bazate pe SR EN 206-1:2002 si SR 13510:2006 (cu aplicabilitate europeana).

DESCRIEREA COMPONENTELOR STATIEI DE EPURARE

Tehnologia stafiilor de epurare concentrează toti pașii epurării intr-o singura unitate compacta.

 • - Stafie de pompare cu gratar rar acționat manual;

 • - Pre-epurarea mecanica;

 • - Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare;

 • - Nitrificarea si stabilizarea nămolului;

 • - Decantare secundara;

 • - Deshidratarea nămolului;

 • - Masuraraea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton.

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare

Alimentarea cu energie electrică a stației de epurare, se realizează prin construirea unui post de transformare aerian de 30 kVA 20/0,4 kW. Postul de transformare necesar la stația de epurare, va urma același procedeu de obținere a ATR dela S.C. ELECTRICA S.A., Sucursala Prahova.

în documentație se cuprinde pentru evaluarea echipamentului postului de transformare care va fi:-separator de linie cu două dispozitive de distribuție;- priză de pământ. Racordul la rețeaua de 20 KV existentă, se va realiza cu stâlpi SE8, și conductori OL-AL de 50/8 mmp.Toate lucrările necesare pentru racordarea la rețeaua de medie tensiune, se vor realiza conform ATR. După obținerea ATR-ului, se va întocmi un studiu de soluție și proiect tehnic de către o firmă atestată ANRE, pentru acest tip de lucrare (PT 30 kVA și racordul în rețelele de 20 KV existente), documentații ce se vor supune avizării în Comisia Tehnică Economică a S.C. ELECTRICA S.A

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției:                                   "vr * \£ 1

 • - costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de investițieiNV)/ qu. j^iw<n

considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost perițru ipySș^iFș^ilȘre corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai obiectivului ''de'' fevestî^sdjÂ^de 498.016,00 lei;                        ’                                              L fu

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004, pentru clasa 1.8.14 alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8 o durata de 24-36 de ani.

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 30 de ani. Se obține valoare lunara de amortizare de 1644,36 lei.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață de amortizare a investiției publice de 30ani vor fi de 1434000.lei

 • 3.5.   Studii de specialitate , în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Pentru obiectivul de investiții propus, s-a efectuat studiu topografic materializat in planuri de încadrare in zona, plan de situație cu cote, atașat la prezentul studiu de fezabilitate.

 • 3.6.   Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de maxim 5 luni conform graficului prezentat.

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •   productivitatea medie in construcții similare;

 • •  numărul mediu de personal angajat.

  GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE

  Nr. crt.

  Etape

  Luni

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Obținerea de avize, acorduri

  X

  X

  2

  Proiectare si engineering

  X

  X

  3

  Comisioane, taxe si cote legale

  X

  X

  X

  X

  X

  4

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

  X

  5

  Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

  X

  X

  X

  X

  6

  Consultanta

  X

  X

  X

  X

  7

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

  X

// ;•

 • 4. ANALIZA SCENARII                                        f

1                                 ’’

 • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

• INVESTIȚIA: Rețea canalizare „Plaja "

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere in zona “Plaja”, care sa colecteze apele uzate provenite din multiplele activitati prestate in perimetrul parcului.

Rețeaua de canalizare este obiectul tehnologic dintr-un sistem de canalizare, cu rol de colectare și evacuare a apei uzate sau/și meteorice în afara aglomerării în condițiile de siguranță pentru sănătatea utilizatorilor și mediului.

Rețeaua de canalizare propusa consta in:

 • • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent si punctual final la statia de epurare, rețea în procedeu unitar; toate apele colectate sunt evacuate printr-o singură rețea;

 • • - racorduri individuale ulterioare ale comerciantilor si grupurilor sanitare;

 • • - legaturi canalizare la statia de epurare;

 • • Gura de varsare;

Proiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa satisfaca toate cerințele legislative menționate si care sa îndeplinească condițiile de protejare, sanatate si confort ale populației implicate in diverse activitati de turism din Parcul „CONSTANTIN STERE”, Bucov.

In prezent, in parc, nu exista un sistem de colectare centralizat a apelor uzate menajere, apele uzate, ce provin in principal de la comercianti, fiind deversate in condiții nesatisfacatoare.

Realizarea unei rețele de canalizare menajera pentru „Plaja”, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Canalizarea pentru apa menajera contribuie la ridicarea standardului de servicii si creaza premisele pentru dezvoltarea economică a zonei.

Scenariul 1

 • 1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor este mare ( continuarea practici actuale de deversarea a apelor uzate in mediului inconjurator).

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

 • • creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de mediu in plaja.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare menajera in plaja, compus din:

 • - colector gravitatioanl de canalizare menajera, unitar;

 • - racorduri individuale ulterioare la canalizarea proiectata;

 • - legaturi canalizare menajera la statia de epurare.                                       . ■,

 • - statia de epurare.                                                                           S

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care L alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot îndeplinii., condițiile pentru^ emiterea autorizației de mediu, rezistenta in timp a conductelor de polietilena de iri^^densitate,L ^'?0z grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese, asigura condiții opfimd jdfe,Xjăta^1^ sanatate, asigura condiții de protejare a mediului înconjurător.

 • 4.2. Situația utilităților si analiza de consum: r                    f          r

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in zona "Plaja" din Parcul „CONSTANTIN STERE”, a evidențiat următoarea situație existentă a utilităților:

 • • Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si nu este un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.

Nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera.

Este in desfășurare si achiziția lucrărilor de alimentare cu apa a Parcului si de rețea de canalizare. Prin implementarea proiectelor se vor crea condiții de introducerea a apelor uzate intr-un sistem centralizat de canalizare pentru toti consumatorii din Parcul „CONSTANTIN STERE”. Apele uzate vor fi epurate in statii de epurare existente si altele noi.

 • • Gaz metan

In zona studiată există rețele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentați consumatorii existenți. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

 • • Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență.

 • • Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

 • A. ln etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura cu ajutorul cisternelor. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune.

 • B. In etapa de exploatare

La exploatarea obiectivului analizat, alimentarea cu energie electrică a stației de epurare, se realizează prin construirea unui post de transformare aerian de 30 kVA 20/0,4 kW. Postul de transformare necesar la stația de epurare, va urma același procedeu de obținere a ATR dela S.C. ELECTRICA S.A., Sucursala Prahova.

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI

 • 1. Mod de evacuare ape uzate.

Apele menajare colectate vor fi epurate înainte de a fi evacuate in emisar, in conformitate cu NTPA001/2005. Statia de epurare propusa este de tip mecano-biologica si treapta terțiara.

Tratarea nămolului se va face printr-o treapta de deshidratare din cadrul stafiei.

 • 2. Mod de gospodărire deșeuri si substanțe toxice, periculoase.          £ t '

Din activitatile proiectate nu rezulta deșeuri si/sau substanțe toxice periculoase/ £

Deseurile din construcții vor fi eliminate conform legislației in vigoare: OUG 78/2£)iD0 privind regimul deșeurilor aprobata si modificata prin Legea 426/2001. Se va realiza colectărea/ valorificarea/. , eliminarea deșeurilor prin agenti autorizați.                                       Mv1’ ’’ •

Materiile reținute de gratare in treapta mecanica sunt adunate, transportate la groapă de gunoi sau incinerate.

Epurarea chimica consta in neutralizarea substanțelor chimice conținute in apele reziduale, in mod deosebit in cele industrial, utilizând clorura ferica.

Pentru ingrosarea nămolului excedent produs in timpul procesului de epurare a apelor uzate menajere se utilizează polielectrolit cationic sub forma de praf alb

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR SI RESTRICȚIILOR IMPUSE

 • 1. Descrierea instalațiilor de preepurare ape uzate astfel incat sa se asigure respectarea limitelor impuse prin NTPA 001/2005 sau NTPA 002/2005, aprobate prin HG 188/2002:

Evacuarea apelor epurate in emisar se va face astfel incat, calitatea apei sa respecte NTPA001/2005.. Apele uzate care se evacuează in rețeaua de canalizare proiectată trebuie sa respecte prevederile NTPA 002/2005.

 • 2. Instalații care asigura încadrarea in limitele prevăzute de ord. 462/1993, a efluentilor gazosi emisi in atmosfera de surse staționare.

Nu este cazul.

 • 3. Amenajări pentru protecția împotriva zgomotului si încadrarea in limitele prevăzute de STAS 10009/88. In perioada de execuție zgomotul produs cu ocazia funcționarii utilajelor si a mijloacelor de trasport se incadreaza in prevederile STAS 10009-88, nedepasind limitele prevăzute si anume: la limita incintei ziua - 65 dB, iar după ora 20,00-55 dB. Nu se va lucra in perioada de odihna.

 • 4. Lucrări si dotări pentru protecția solului si subsolului.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului.

 • 5. Dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate mediului.

Se va urmări respectarea următoarelor prevederi:

 • • Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi urbane;

 • • Legea nr. 107/1996 a apelor;

 • • Ordin MAPPM 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;

 • • Ordin MAPPM 462/1993 privind concentrațiile maxime admisibile pentru emisii in atmosfera;

 • • STAS 12574/1987 privind respectarea calitatii aerului din zone protejate.

 • 4.3. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

t

 • a. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra factorilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatațirea condițiilor serviciilor oferite consumatorilor, ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru autofinanțări viitoare si atragerea unor posibili investitori.

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația existenta asupra solului, mediului, microclimatului, etc.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de mediu, cat și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

 • • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private.

? A fir ■

-n---   '             3. l \

/• «-. 'f • ‘ - • ■ ■ f.țl \ T*

 • b.  Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiții: înfaza-ișie

realizare, în faza de operare;                                                    | c5;v,

Realizarea unei rețele de canalizare menajere si racordarea acesteia la st^ȚdșEpurare nou construita, se va constitui in mijloace fixe in proprietatea si exploatarea Primăriei RfeieWșf-ypj^^ fi gestionate in contextul economic al acesteia.                                           -==^==3®^

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției sunt necesare un număr de aproximativ 12 persoane:

 • -   muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (decopertari, săpături, terasamente, nivelări, betoane) si aducerea acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

 • -   muncitori specializați - pentru asamblare si instalare echipamente si instalații tehnologice.

Personal implicat in faza de operare

Realizarea investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare noi locuri de munca;

Costurile întreținerii in bune condiții a investiției vor fi prevăzute in bugetele anuale ale Consiliului Local Ploiești.

 • c. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul înconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - întreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (tuburi PVC, material lemnos,

betoane, piatră......etc.).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maximum 5 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat îngrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu poate cauza disfuncționalități însemnate in operațiunile cotidiene ale parcului. Aceste aspecte se vor înregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcție și un management al proiectului potrivit, inclusiv notificarea, in timp util, a factorilor responsabili cu parcul.

Sursele de poluare a mediului identificate in faza de execuție a lucrărilor de construcții prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • • praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisajului;

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului;

 • • utilizarea de materiale și tehnologii modeme, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;

Z ;zr....

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:                                 * £■■■ '        !

In varianta tara proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu,,forța de munca, fa cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, reparații de intretinere si piese de schimb. -.-N

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

0

0

0

materiale de tratare

0

0

0

energie electrica

Okw

0

0

intretinere, piese de schimb

0

0

0

Total

0

In situația actuala plaja nu are rețea de canalizare menajera, prin urmare nu exista venituri cu atat mai puțin beneficii. Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune in continuare servicii necorespunzatoare pentru consumatori si incalcarea legislației cu privire la mediu. De asemenea limitează in continuare dezvoltarea economica a parcului, fiind vorba de o zona cu potențial major de extindere si dezvoltare.

Varianta II Alternativa cu proiect

Alternativa cu proiect, respectiv realizarea unei rețele de canalizare menajera pentru plaja, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Canalizarea pentru apa menajera contribuie la ridicarea standardului serviciilor oferite si creaza premisele pentru dezvoltarea economică a zonei.

Costuri operaționale la nivelul anul 2020:

In varianta cu proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, costurile de reparații de intretinere si piese de schimb.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

1

17400

17400

materiale de tratare

1

5000

5000

energie electrica

5000kw

5400

5400

intretinere, piese de schimb

1

20000

20000

Total

47800

Veniturile din investiție provin din:

 • - vanzarea biletelor de parcare către publicul care vine la plaja (numărul mediu/an este de aproximativ 24000 persoane);

 • - vanzarea biletelor pentru acces la pescuit sportiv, agrement pe lacul din incinta plajei care urmeaza a fi refăcut;

 • - taxe plătite de către comercianti / mc de apa canalizare menajera, utilizați;

astfel ca s-a realizat o medie a veniturilor/unitate care se reflecta in următorul tabel:

In situația cu proiect, vom urmări evoluția fluxurilor de venituri in condiții actuale de unitati consumate, respectiv număr mediu de persoane si pastrand constant preț/ unitate.

An

Costuri întreținere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2020

47800

24000

5

120000

72200

2021

48612,60

24000

5

120000

71387,4

2022

49439,01

24000

5

120000

70560,9858

2023

50279,48

24000

5

120000

69720,52256

2024

51285,07

24000

7

168000

116714,933

2025

52310,77

24000

7

168000

115689,2317

2026

53356,98

24000

7

168000

114643,0163

2027

54424,12

24000

7

168000

113575,8766

2028

55512,61

24000

7

168000

112487,3942

2029

56622,86

24000

7

168000

111377,142

2030

57755,32

24000

7

168000

110244,6849

2031

58910,42

24000

7

168000

109089,5786

2032

60088,63

24000

7

168000

107911,3702

2033

61290,40

24000

7

168000

106709,5976

2034

62516,21

24000

7

168000

105483,7895

2035

63766,53

24000

7

168000

104233,4653

2036

65041,87

24000

7

168000

102958,1346

2037

66342,70

24000

7

168000

101657,2973

2038

67669,56

24000

7

168000

100330,4432

2039

69022,95

24000

7

168000

98977,05211

2040

70403,41

24000

7

168000

97596,59315

2041

71811,47

24000

7

168000

96188,52501

2042

73247,70

24000

7

168000

94752,29551

2043

74712,66

24000

7

168000

93287,34142

2044

76206,91

24000

7

168000

91793,08825

2045

77731,05

24000

7

168000

90268,95002

2046

79285,67

24000

7

168000

88714,32902

2047

80871,38

24000

7

168000

87128,6156

2048

82488,81

24000

7

168000

85511,18791

2049

84138,59

24000

7

168000

83861,41167

Se poate observa ca in varianta cu proiect investiția generează fluxuri de venituri pozitive, menținând aceleași tarife raportate la inflație, si un număr constant de unitati consumate, deși investiția va creste considerabil atractivitatea parcului si deci numărul mediu de unitati consumate va creste.

Z ■’ "■ ‘

Analiza cu factori perturbatori                                          A? '

t -

Vom analiza investiția in varianta propusa cu proiect, analizand fluxurile dej venituri in raport cu evoluția numărului de consumatori, prin urmare evoluția veniturilor fiind principalul factor cU influente majore asupra investiției, vom avea următoarele situații:

A . Varianta pesimista cu scăderea populației, respectiv a consumatorilor cu 1 %/an. Varianta II

An

Costuri întreținere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2020

47800

24000

5

120000

72200

2021

48612,60

23760

5

118800

70187,4

2022

49439,01

23522,4

5

117612

68172,9858

2023

50279,48

23287,176

5

116435,88

66156,40256

2024

51285,07

23054,30424

7

161380,1297

110095,0627

2025

52310,77

22823,7612

7

159766,3284

107455,5601

2026

53356,98

22595,52359

7

158168,6651

104811,6814

2027

54424,12

22369,56835

7

156586,9784

102162,8551

2028

55512,61

22145,87267

7

155021,1087

99508,50283

2029

56622,86

21924,41394

7

153470,8976

96848,03962

2030

57755,32

21705,1698

7

151936,1886

94180,87349

2031

58910,42

21488,1181

7

150416,8267

91506,4053

2032

60088,63

21273,23692

7

148912,6584

88824,0286

2033

61290,40

21060,50455

7

147423,5319

86133,12942

2034

62516,21

20849,89951

7

145949,2965

83433,08606

2035

63766,53

20641,40051

7

144489,8036

80723,26888

2036

65041,87

20434,98651

7

143044,9055

78003,04015

2037

66342,70

20230,63664

7

141614,4565

75271,75379

2038

67669,56

20028,33027

7

140198,3119

72528,75517

2039

69022,95

19828,04697

7

138796,3288

69773,38091

2040

70403,41

19629,7665

7

137408,3655

67004,95867

2041

71811,47

19433,46884

7

136034,2819

64222,80688

2042

73247,70

19239,13415

7

134673,939

61426,23456

2043

74712,66

19046,74281

7

133327,1997

58614,54108

2044

76206,91

18856,27538

7

131993,9277

55787,01591

2045

77731,05

18667,71263

7

130673,9884

52942,9384

2046

79285,67

18481,0355

7

129367,2485

50081,57751

2047

80871,38

18296,22514

7

128073,576

47202,19161

2048

82488,81

18113,26289

7

126792,8403

44304,02816

2049

84138,59

17932,13026

7

125524,9118

41386,32352

Se poate observa ca investiția pastreaza fluxuri pozitive chiar la o scădere a consumului cu 1% pe an, pe întreaga perioada de 30 de ani, deși situația prognozata este de creștere a consumurilor, investiția facand sa creasca atractivitatea parcului sa devină un obiectiv de mare atracție pentru populație, prin urmare consumurile cresc, crescând astfel si veniturile.

In varianta cu proiect scăderea populației cu 1%, respectiv a consumatorilor nu produce fluxuri negative ale veniturilor pe a Întreaga perioada de referința de 30 de ani.

B. Varianta optimista cu creșterea populației respectiv a consumatorilor cu 1%/ari

Varianta II

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

*?■’

ci              ■

Flux venituri

2020

47800

24000

5

■>™. 120000

72200

2021

48612,60

24240

5

121200

7258^4-

2022

49439,01

24482,4

5

122412

72972,9858

2023

50279,48

24727,224

5

123636,12

73356,64256

2024

51285,07

24974,49624

7

174821,4737

123536,4067

2025

52310,77

25224,2412

7

176569,6884

124258,9201

2026

53356,98

25476,48361

7

178335,3853

124978,4016

2027

54424,12

25731,24845

7

180118,7392

125694,6158

2028

55512,61

25988,56094

7

181919,9265

126407,3207

2029

56622,86

26248,44654

7

183739,1258

127116,2679

2030

57755,32

26510,93101

7

185576,5171

127821,202

2031

58910,42

26776,04032

7

187432,2822

128521,8608

2032

60088,63

27043,80072

7

189306,6051

129217,9752

2033

61290,40

27314,23873

7

191199,6711

129909,2687

2034

62516,21

27587,38112

7

193111,6678

130595,4573

2035

63766,53

27863,25493

7

195042,7845

131276,2498

2036

65041,87

28141,88748

7

196993,2123

131951,347

2037

66342,70

28423,30635

7

198963,1445

132620,4418

2038

67669,56

28707,53942

7

200952,7759

133283,2192

2039

69022,95

28994,61481

7

202962,3037

133939,3558

2040

70403,41

29284,56096

7

204991,9267

134588,5199

2041

71811,47

29577,40657

7

207041,846

135230,371

2042

73247,70

29873,18063

7

209112,2644

135864,56

2043

74712,66

30171,91244

7

211203,3871

136490,7285

2044

76206,91

30473,63156

7

213315,421

137108,5092

2045

77731,05

30778,36788

7

215448,5752

137717,5252

2046

79285,67

31086,15156

7

217603,0609

138317,3899

2047

80871,38

31397,01307

7

219779,0915

138907,7071

2048

82488,81

31710,98321

7

221976,8824

139488,0703

2049

84138,59

32028,09304

7

224196,6513

140058,0629

Aceasta situație fiind cea mai favorabila arata menținerea pozitiva a fluxurilor de venituri, cresc seminficativ veniturile si deci implicit si fluxul de numerar.

 • 4.6. Analiza financiara

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea definitiva a proiectului. Rata rentabilității proiectului exprima randamentul global al proiectului si facilitează analiza variantelor de proiect propuse sub aspect tehnic.

Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste metode se bazeâza pe valoarea in timp a banilor investiți, considerând ca o unitate monetara are astazi o valoare diferita fata de cea de peste un an sau o perioada indelungata de timp.          (

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul urmatorilbr parametrii: venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE) -

1. Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezintă surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0.

VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investiției necesare, de aceea pot exista situații când proiecte cu același VNA pot necesita sume de investiții diferite

Formula de calcul VNA:

D          D

VNA = XVt/(1+i),-X(lt+Ct)/(1+i)'

t=1               t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect, pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte beneficii socio-economice din care putem aminti următoare:

 • - beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale din aria in care este amplasat parcul, datorita creșterii atractivitatii zonei si creșterii numărului de vizitatori;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

 • - creșterea atractivitatii zonei;

 • - valorificarea eficienta a potențialului economic, si turistic pe care il are Parcul Memorial "CONSTANTIN STERE”;

 • - generează noi locuri de munca;

A. Valoarea actualizata neta

Pentru calcularea valorii nete actualizate vom cuantifica veniturile generate de investiție incepand cu anul 2021, an in care ar putea deveni funcționala investiția, avand in vedere ca perioada de implementare este de 5 luni.

De asemenea vom lua in calcul si beneficiile generate la bugetul local din crestearea bazei impozabile, prin crestrerea atractivitatii zonei, infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice, si prognozam o creștere a veniturilor la bugetul local.

Valoarea neta de actualizare a investiției:

Pentru investiția de fata vom analiza evoluția investiției pe o perioada de 30 de ani, perioada recomandata pentru un astfel de obiectiv, la o rata de actualizare de 5 %. Vom lua in calcul cheltuielile cu investiția inclusiv întreținerea si veniturile realizate. Vom lua in calcul veniturile medii generate de o medie a consumatorilor de 24000 persoane/an.

An

cost investiție

cheltuieli de exploatare

Total

total venituri

Flux venituri

VNA

5%

1

498016

0

498016

0

498016

-523780,95

2

47800

47800

120000

72200

65487,53

3

47800

47800

120000

72200

62369,07

4

47800

47800

120000

72200

59399,12

5

47800

47800

120000

72200

56570,59

6

47800

47800

120000

72200

53876,75

7

47800

47800

120000

72200

51311,19

8

47800

47800

120000

72200

48867,80

9

47800

47800

120000

72200

46540 76

10

47800

47800

120000

72200

44324,54

11

47800

47800

120000

72200

42213,84

12

47800

47800

120000

72200

40203,66

13

47800

47800

120000

72200

38289,20

14

47800

47800

120000

72200

36465,91

15

47800

47800

120000

72200

34729,43

16

47800

47800

120000

72200

33075,65

17

47800

47800

120000

72200

31500,62

18

47800

47800

120000

72200

30000,59

19

47800

47800

120000

72200

28571,99

20

47800

47800

120000

72200

27211 42

21

47800

47800

120000

72200

25915,64

22

47800

47800

120000

72200

24681,56

23

47800

47800

120000

72200

23506,25

24

47800

47800

120000

72200

22386,90

25

47800

47800

120000

72200

21320,86

26

47800

47800

120000

72200

20305,58

27

47800

47800

120000

72200

19338,65

28

47800

47800

120000

72200

18417,76

29

47800

47800

120000

72200

17540,72

30

47800

47800

120000

72200

16705,45

477348,11

/" <4

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, imcazul in care ă fost -afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației in zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de construcții;'

 • • pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului inconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță in exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția impotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte:

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit...etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente realizării canalizare menajera ce fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de:

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;

 • • substanțe toxice periculoase.

 • 4.4. Analiza opțiunilor

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

»

Analiza cost-eficienta are ca scop estimarea impactului socio-economic al proiectului de investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției.

Alternativele luate in calcul sunt următoarele:

 • a.  alternativa fara proiect - situația actuala;

 • b.  alternativa cu proiect;

  ■-•X s


Investiția de capital

Pentru realizarea investiției din punct de vedere tehnic s-a propus c4 racordarea căfializariî la statia de epurare si realizarea acesteia, sa se faca din materiale de calitate'^ee^.ce.;   as ■:

o durata de viata de minim 30 de ani.

Investiția in valoare totala de 498.016,31 lei, contribuie pe termen scurt ia-^^^ttelfratii serviciilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce I§7ealî?^rea de venituri mai mari pentru auto finanțare;

Realizarea proiectului presupune' următoarele categorii de cheltuieli, conform Deviz general:

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

 • d. alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanța de Urgenta nr. 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, in acest proiect fiind aplicabile doua categorii de contracte de achiziție publica (de lucrări si de servicii).

 • 4.5. Analiza economico financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza financiara si efectuarea analizei economice, privita din doua perspective:

 • - aspectul economic, in care se urmărește adminisrtrarea cu eficienta maxima a resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interacțiunea cu alti factori;

 • - aspectul socio- economic, accentul fiind pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de întreținere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani, care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Anul 2018 este considerat anul de incepere a derulării proiectului, fiind preconizat ca an de incepere a proiectului, iar anul 2017 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obținere de avize si acorduri).

Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron intrucat se pot cuantifica mai bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare recomandata este de 5 %, pentru Romania.

După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si documentațiile tehnice pentru achiziției lucrărilor. Execuția lucrărilor de costructie este estimata pentru anul 2018, intreg proiectul avand o durata de implementare de 5 luni.

Varianta I Alternativa fara proiect

Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la un serviciu public necorespunzator, impact negativ asupra mediului. Din acest punct de vedere investiția se justifica fara indoiala. De asemenea se limitează extinderea activitatilor si serviciilor si implicit dezvoltarea economica a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, fiind vorba de o zona cu potențial major de extindere si dezvoltare.

Fara investiție veniturile actuale sunt 0.

In varianta fara actualizare, la o rata de actualizare de 5 % pentru un orizont de timpide 30 de ani VNA = 477348,11lei,.VNA >0 arata ca investiția este rentabila

B. Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Aceasta metoda este cea mai folosita pentru aprecierea viabilității financiare a unui proiect. RIRF reprezintă acea rata de actualizare pentru care VNA = 0.

D

lV,/(î+i),-X(lt+Ct)/(1+i), = 0

t=1-

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Daca vom alege un orizont de timp de 30 de ani si vom determina rata de actualizai#' șgnyeștiiiei pentru care VNA = 0, obținem                                                  .....

* / f; • .....       \

An

Flux venituri

VNA

VNA

VNA

C,

&

11,699%

11,709%

12,277%

5%.:

1

-498016

-529968,93

-529921,49

-527240,66

2

72200

57868,02

- 57857,66

57273,75

3

72200

51807,11

51793,20

51011,11

62369,07

4

72200

46380,99

46364,39

45433,27

59399,12

5

72200

41523,20

41504,61

40465,34

56570,59

6

72200

37174,19

37154,23

36040,63

53876,75

7

72200

33280,68

33259,83

32099,75

51311,19

8

72200

29794,97

29773,64

28589,78

48867,80

9

72200

26674,34

26652,85

25463,61

46540,76

10

72200

23880,55

23859,18

22679,28

44324,54

11

72200

21379,38

21358,33

20199,40

42213,84

12

72200

19140,17

19119,62

17990,68

40203.66

13

72200

17135,49

17115,56

16023.48

38289,20

14

72200

15340,77

15321,56

14271,38

36465,91

15

72200

13734,03

13715,60

12710,87

34729,43

16

17

72200

72200

12295,57

11007,77

________12277,97

10991,03

11320,99

10083,09

33075,65

31500,62

18

72200

9854,85

9838,98

8980,55

30000,59

19

72200

8822,69

8807,69

7998,56

28571,99

20

72200

7898,63

7884,50

7123,96

27211,42

21

72200

7071,35

7058,07

6344,98

25915,64

22

72200

6330,72

6318,26

5651,19

24681,56

23

72200

5667,66

5656,00

5033,25

23506,25

24

72200

5074,05

5063,16

4482,89

22386,90

25

72200

4542,61

4532,45

3992,70

21320,86

26

72200

4066,83

4057,37

3556,12

20305,58

27

72200

3640,88

3632,09

3167,27

19338,65

28

72200

3259,55

3251,39

2820,95

18417,76

29

72200

2918,15

2910,59

2512,49

17540,72

30

72200

2612,51

2605,51

2237,76

16705,45

208,86 lei

-186,07 lei

-21.681,47 lei

477348,16

Rata interna de rentabilitate este situata intre 11,699 si 11,709%, pentru care VNA este 0.

Pentru o rata de rentabilitate de 11,699%, VNA = 208,86 lei, pentru un orizont de timp de 30 de ani.

Pentru o rata de rentabilitate >11,699% VNA are valori negative. RIR>5,5.

VAN>0, RIR>5,5% și B/C>0

Beneficii si costuri economice si sociale cuantificabile si non-cuantificabile:

Beneficii si costuri economice si sociale non-cuantificabile:

l

Pentru acest proiect, beneficiile anticipate sunt:                              ;|o.                 £ I

-veniturile acumulate din incasarea impozitelor si taxelor plătite de agenti economici;

-beneficii propagate prin creșterea nivelului serviciilor oferite;

l .

-dezvoltarea socio-economica locala;

-imbunatatirea factorilor de mediu;

 • 4.7. Analiza de risc

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

Nr. crt

Risc / Sursa de risc tehnic existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de reducere Efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

Intirzierea lucrărilor

80

50

Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

In implementare

Da

2

Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului 40

20

Condiții de garanție impuse contractual

In implementare

Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc / Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine 5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare 10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

3

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Da

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de prestare a serviciilor in parc.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu, pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;       . -

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

5.2 Soluțiile tehnice adoptate

Soluțiile tehnice adoptate pentru punerea in practică a scenariului 2 propus, in scopul realizării canalizării menajere in parc consta in :

Rețea de canalizare plaja:

La proiectarea rețelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții conform STAS 12.400/1,2 - 88, privind:

 • • stabilitate și rezistență la solicitări statice și dinamice;

 • • siguranță la utilizare;

 • • etanșeitate;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare a rețelei s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului față de materialul conductei;

 • • condiții climatice;

 • • grad de poluare.

împotriva acestor factori s-au luat o serie de măsuri, de prevederi:

 • • respectarea adâncimii de ingheț, la pozare;

 • • subtraversări de alei pietonale protejate;

 • • semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulație intensă.

Rețeaua de canalizare menajeră proiectata funcționează in sistem unitar, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul unui singur colector.

Traseul colectorului a fost ales astfel incat să respecte următoarele condiții:

 • • să treacă cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;

 • • să rezulte un număr cat mai redus de intersecții cu drumuri;

 • • să asigure, pe cat posibil, curgerea gravitațională a efluentului uzat spre punctele de descărcare;

 • • să se creeze posibilitatea de preluare de către colectorul principal, a debitelor uzate transportate de colectoarele secundare.

Rețeaua de canalizare proiectata in zona "Plaja" din parc se va realiza din tuburi PVC SN6 Dn 200 mm cu o lungime totala de 586 m.

La stabilirea traseului rețelei de canalizare, s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • • asigurarea capacitatii de transport a rețelei de canalizare;

 • • stabilirea traseului rețelei de canalizare tinându-se cont de configurația terenului, de adâncimea de îngheț, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

 • • asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzătoare care sa prevină depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întreținere ale căminelor de vizitare;

 • • transportul si evacuarea apele de canalizare tara sa se producă efecte daunatpareasupra mediului înconjurător, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care lucreâz'a.

Rețeaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitâtiOhalațâyârTid în vedere următoarele avantaje:                                                     ,7. . vO/

 • • asigura siguranța maxima în exploatare;                                                 t

 • • costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor specios de evactlaj^^/

 • • apa colectata este evacuata direct, fara timpi de staționare.

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de ingheț prevăzută cohfbrm^TAs 6054-77. Pentru clădiri fără subsol se impune adâncimea de 1,0 m (la cotă radier),

Fundul tranșeei trebuie să respecte panta minimă de 1%o impusă de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitațională s-a căutat realizarea unei pante cat mai apropiată de o paralelă cu panta terenului, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obține un minim de lucrări de terasamente și se utilizează in mod optim diferența de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime să se realizeze viteza de autocurățire de 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depășească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei. Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut in funcție de debitul transportat, condiționând un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secțiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in funcție de debitul uzat total și panta de curgere a colectorului.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

Q = A ■ k • R2ZT/4 , în care:

Q = debitul de calcul al tronsonului [m3/s];

A = aria secțiunii de curgere [m2j;

k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;

R = raza hidraulică a secțiunii de curgere [m];

I = panta radierului canalului.

Pentru dimensionare se consideră debitul uzat orar maxim provenit din utilizarea apei pe tipuri de consum ( public si agenți economici tip restaurante, terase...etc):

Quz,or.max= a £N *q*Kz,i*K0*1O’2* 24’1 (m3/h) unde:

a - coeficient de reducere sau de creștere a debitului; reducerea este dată de apele utilizate pentru stropit, spălat; creșterea este dată de activitățile economice care utilizează alte surse de apă; valorile curente pot fi cuprinse între 0,9-1,05;

Ni- nr. de utilizatori pe categorii de consum;

qi - necesarul specific de apă potabilă (l/om,zi), conform SR 1343-1:2006;

kzi,i - coeficient de variație a consumului zilnic de apă conform valorilor din SR 1343 -1:2006;

kor,i - coeficient de variație orară a consumului de apă, conform SR 1343-1:2006;

10"3,24‘1 - coeficienți de transformare;

Pentru calcul s-a considerat un qimaxim=30l/pers,zi

Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare menajera proiestegHMșgbuie să conțină:                                                               V®,

 • • materii în suspensie în cantități și dimensiuni care pot constiti/i^n factor activ de

erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea/normală, cum sunt materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;                        v

 • • diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor; ,;

 • • suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și. altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 • • păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;

 • • substanțele care, singure sau in amestec cu alte substanțe conținute in apa din rețeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereții canale-lor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;

 • • substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizareși echipamentele și conductele din stația de epurare a apelor uzate;

 • • substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului și stației de epurare a apelor uzate sau care impreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;

 • • substanțe toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

 • • substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

 • -   metalele grele și compușii lor;

 • -   compușii organici halogenați;

 • -   compușii organici cu fosfor sau cu staniu;

 • -   agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide și substanțele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 • -  substanțele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;

 • -   substanțele radioactive, inclusiv reziduurile;

 • -  substanțe care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar in condițiile diluării realizate in rețeaua de canalizare și in stația de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

 • -  substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

 • -  substanțe organice greu biodegradabile.

Cămine de vizitare:

Căminele de vizitare se amplaseaza pe rețelele de canalizare, conform STAS 3051^8^

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canalizare care perniit accesul la canale in scopul controlării și întreținerii stării acestora, respectiv pentru curățifba canalelor și evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ și cantitativ al apelor. p/t

Pe traseul rețelei de canalizare menajera, se vor prevedea un număr to g|âe .11 cămine de vizitare in aliniamente la distanța medie de 60 m, cămine de vizitare realizate do^tuburi de beton cu Dn 1000 mm conform STAS 2448-82 prevăzute cu capace carosabile.            >

Conform STAS 2448-82, la rețelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele devizitare se amplasează in punctele caracteristice și anume:

 • - in aliniamente, la distanțe de max. 60 m;

 • - in punctele de schimbare a diametrelor;

 • - in punctele de schimbare a pantelor;

 • - in punctele de schimbare a direcției;

 • - in punctele de descărcare in alte canale colectoare.

Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN 1917:2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei mufe de incastrare din PVC inglobate la turnare, care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare.

Suprafața exterioară a “piesei de acces la cămin” (sablată exterior) face priză cu betonul, iar intre suprafețele interioare ale piesei și tubului, etanșeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigurăși o deviație de 3° de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fie in același plan cu peretele interior al căminului, iar depășirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Subtraversari si supratraversari intalnite pe traseul rețelei de canalizare menajera

In cadrul lucrărilor de canalizare din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 6 subtraversari ale aleilor pietonale din zona ce face obiectul studiului.

Traversările se vor executa prin spargere si săpătură cu protejarea conductei de canalizare PVC cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a subtraversarilor de alei va fi de aproximativ 40,0 m.

Odata cu execuția traversărilor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiat de 90°,dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a incercat evitarea realizării.

Stafia de epurare

Epurarea apelor uzate menajere colectate de la consumatorii din parc, se va realiza prin intermediul stației de epurare existente tip mecano-biologic cu un debit maxim de 25 mc/zi.

Statia de epurare, trebuie sa asigure evacuarea unei ape epurate ai cărei parametri calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la condițiile de evacuare a apelor uzate epurate in emisari naturali.

 • 5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții^?’?- O T’

 • 5.3.1. Valoarea totală a obiectului de investiții, cu "VA este ^e-c498.016,31 lei, respectiv,419.215,90 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M). 449^15,20 lei cu TVA. respectiv 378.080,00 lei fără TVA,în conformitate cu Devizul gene, anexat; V' v. '■

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Lei

1

2

3

4

5

1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

2.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

36.659,00

6.965,21

43.624,21

3.

Cheltuieli pentru investiția de bază

378.080,00

71.835,20

449.915,20

4.

Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

4.476,90

0,00

4.476,90

TOTAL GENERAL

419.215,90

78.800,41

498.016,31

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Lei

Lei

1.

Construcții și instalații

156.880,00

29.807,20

186.687,20

2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31.200,00

5.928,00

37.128,00

3.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

4

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

TOTAL C + M

188.080,00

35.735,20

223.815,20

5.3.2. Indicatori de impact

 • - Creșterea veniturilor la bugetul local,

V = Vn/Vn-1

 • - Creșterea numărului de vizitatori,

P = Pn/ Po

n - anul "n"

0 - anul implementării;

 • 5.3.3. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrările ce vor fi realizate:

 • - terasamente;


 • - număr m. rețea de canalizare;

 • - număr cămine vane realizate;

 • - subtraversari si supratraversari.

0 statie de epurare

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

Nr. crt.

Stadiul fizic

U.M.

Cantitate

Preț unitar Lei

Valoare

Lei

1.

Terasamente

mc

800

45

8.560,00

2.

Instalație canalizare +camine

-

557

488.866

156.880,00

3.

Subtraversari

m

40

566

22.640

Statie de epurare

1

1

190.000,00

TOTAL

378.080,00

T.V.A. 19%

71.835,20

TOTAL Cap. 4

449.915,20

 • 5.3.4.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 4 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

 • 5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata din bugetul local al primăriei Ploiești.

 • 6.  URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

Pentru Certificatul de urbanism va fi depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare

A.Durata de realizare

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 4 luni calendaristice, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achiziții de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și detalii de execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile avizatoare și

realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, elaborarea,, documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de;CQhstfîjcții,'precum și realizarea activităților necesare recepției finale.                             /

Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:                     ■ // ) î

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrasti^rcj^ră pârculitf

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncîf,^n'vrn6t^la imului

critic, metodă consacrată in construcții.                                                     V

Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de..3dffnIî'-Perioada exactă de derulare a investiției, respectiv data de incepere a lucrărilor, se va stabili in funcție de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data inceperii execuției și de graficul prezentat de constructor. Durata maximă de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele

elemente:


 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare;

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmează:

 • 1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

 • -  elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul Lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

 • -   proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier:

Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiete de sarcini tehnice

Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, intocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 zile calendaristice);

Se recomandă încredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.

> organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării constructorului; această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

 • • elaborarea documentației de atribuire:

 • • fișa de date a achiziției;

 • • caietul de sarcini.

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire a contractului de execuție;

 • • derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate in aceaștlțetSpăVa-conține toate clauzele necesare, astfel incat lucrarea să se execute la termen și de'calitate. Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrărilor; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată in activitatea de construcții).                                                           ! •' ,

-«X

2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va derula pe d perioadă de 4 luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principale tipuri de lucrări'grupate, după cum urmează:                                                                 ■

 • a) realizare traseului canalizare menajera;

 • b) realizare racorduri de canalizare, cuprinzând : introducerea conductelor de canalizare, cămine de vizitare, subtraversar, supratraversari;

 • c) terasamente

Ordinul de incepere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele:

 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);

 • - proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șantier, autorizat conform legislației in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziții publice;

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuția lucrărilor atestați in condițiile legislației in vigoare.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentația tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 4 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

 • 3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele:

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.

SEF PROIECT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.1. Studii de teren

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specific

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

27,500.00

5,225.00

32,725.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

c. Evaluarea riscurilor instituționale

Nr.

Risc / Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

Strategie de Reducereefecte negative

Perioadade 7 apariție in tț cadrul ^proiectului

... Risc s acoperit contactual

. (Da/Nu)

Z       .r f

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora ;

KQVi

Perioadâ-de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirziri 10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea începerii lucrărilor 20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu

 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care aliniaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot îndeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul

 • 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  asigura condiții optime de viata si sanatate;

 • •  asigura condiții de protejare a mediului înconjurător;

 • •  grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese;

 • •  pe termen scurt si mediu crește calitatea serviciilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțare;

 • •  realizează un impact pozitiv asupra mediului;

 • •  alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu si respecta prevederile din:

 • •  Legea 107/96 “Legea apelor” ;

 • •  Legea 137/95 “Legea mediului” ;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, care transpun integral prevederile Directivei nr.97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind epurarea apelor uzate urbane.

Scenariul 1, respectiv păstrarea situației existente, fără realizarea investiției, in condițiile actuale de obligații de respectare a condițiilor de mediu nu poate fi luat in considerare deoarece s-ar incalca aceste cerințe si ar duce la imposibilitatea obținerii autorizației de mediu si la diminuarea considerabila a atracției vizitatorilor.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum:

• creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

12,500.00

,2,375.00

14,875.0^

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

f © e7

0.00

. 0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0,06

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

\ 0 00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

6,289.00

1,194.91

7,483.91

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

6,289.00

1,194.91

7,483.91

Total capitol 3

36,659.00

6,965.21

43,624.21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

156,880.00

29,807.20

186,687.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,200.00

5,928.00

37,128.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

190,000.00

36,100.00

226,100.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

r 378,080.00

71,835.20

449,915.20

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,476.90

0.00

4,476.90

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,064.00

0.00

2,064.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

412.90

0.00

412.90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

//cȘ/         '.rX 1

//■V

J*'


ANEXAI

DEVIZ GENERAL obiectivul de investiții

REȚEA CANALIZARE PARC


STUDIU DE FEZABILITATE

CONTRACTĂ. J7^2 02 0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

o.oo

OC'j

yW

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

V 4? 0.00

- -OV r f

Total capitol 5

4,476.90

J^>476.90

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

419,215.90

78,800.41

498,016.31

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

188,080.00

35,735.20

223,815.20

ANEXA 2

DEVIZ FINANCIAR

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1     Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

STUDIU DE FEZABILITATE                      CONTRACT NM.r0t/2<)20

M—i, i ■ ———■ w .r-.»^—»«ag^

1/nS .        ' \

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistențărtehnică ________________________________________________________________________________________________________________________________u.y ?• •                    fe

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

T^A?îȘi

Valoare cu*

•3 TVA .* »>

iei

lei

;lei

3.1

Studii

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.1. Studii de teren

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

27,500.00

5,225.00

32,725.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,000.00

380.80

2,380.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.80

2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

36,659.00

6,965.21

43,624.21

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

6,289.00

1,194.91

7,483.91

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

6,289.00

1,194.91

7,483.91

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3

36,659.00

6,965.21

43,624.21

—.—.— ------— ------———.—.—.——_—_ —__—

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de                A

Nr. crt

Specificație

Valoare fără TVA

’oqi ///<

= • ■■•1 £       5          j

Valoare câ»

J/TV^ /

lei

4.1

Construcții și instalații

156,880.0

29,8frL20

L 186*^87.2

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,200.00

5,928.00

37,128.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

190,000.00

36,100.00

226,100.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

378,080.00

71,835.2

449,915.2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,476.90

0.00

4,476.90

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,064.00

0.00

2,064.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

412.90

0.00

412.90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 5

4,476.90

0.00

4,476.90

;-=!                  i i

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste       L

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA'

.Valoare

. cu TVA

lei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

ANEXA 2 DEVIZ PE OBIECT

Nr.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

Cap./ subcap

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4 . Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. *

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

100.450

19.085

119.536

4.1.2.

Construcții

52.100

9.899

61.999

4.1.3.

Instalații

134.650

25.584

160.233

TOTAL I subcap. 4.1.

287.200

54.568

341.768

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

72.850

13.841

86.691

TOTAL 1

subcap 4.2.

72.850

13.841

86.691

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

19.300

3.667

22.967

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

/

V V-t J' z o

ZW / z_______d

4.5.

Dotări

0

o s;'

4.6.

Active necorporale

0

S.< 'OjZ 0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

19.300

13.841

22.967

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

379.350

72.076

451.426

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERĂ Prevederile normativului GP 106 - 04 anexa 4 indică pentru populație un debit specific cuprins între 80 -160 l/om.zi.

Prin urmare, în calculele de dimensionare plecăm de la un debit specific de 160 l/om.zi

care se compune:

dintr-un debit pentru nevoi gospodărești de 130 l/om.zi,

un debit pentru nevoi publice de 20 l/om.zi și

debit pentru industrie mică locală de 10 l/om.zi.

Considerând că în perspectivă numărul racordurilor va crește de la 19 la circa 40 și considerând 5 persoane la un racord,

obținem conform STAS 1478 și STAS 1343/1/2006:

Qn zimed =Q s k P k s zimed Q. uz zimed Q. 0,8.0,8 . x x x = x = zi m pers zi I racord pers racorduri n zimed Q 3 32.40 5 160 1000 1 . = x x x = 1,2= p k - coeficient de spor pentru acoperirea pierderilor; 1,05= s k -coeficient spor pentru nevoi tehnologice; zi m zi m uz zimed Q 3 32,256 3 0,8 1,2 1,05 32 . = x x x = zi m zi, m uz zimed Q zi k uz zi Q 3 41,93 3 13 32,256 . max . = x = x = slhuzzi,mQkuz orar Q 0,874 3 3,145 24 41,93 18 24 . max .max 0 = =x = x = La acest debit ar fi suficient un diametru PVC llOmm însă fiind vorba de o rețea exterioară la care în viitor se pot racorda și alte străzi, diametrul ales va fi D = 200mm.
■e 156.780.

Toaleta publica

155.673

■465.703-