Hotărârea nr. 191/2020

Hotãrârea nr. 191 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a unui imobil teren în vederea transmiterii acestuia către Consiliul Județean Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 191

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unui imobil teren în vederea transmiterii acestuia către Consiliul Județean Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 226/11.05.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.128/12.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 197/12.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.113/12.05.2020 la Direcția Economică privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unui imobil teren în vederea transmiterii acestuia către Consiliul Județean Prahova;

În conformitate cu Avizul din data de 06.05.2020 al Comisiei nr. 2 -

Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilul teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr.350/25.09.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiesti, str. Libertății nr. 2 si modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. LIDL ROMANIA SCS și este înscris în Cartea Funciară nr. 136270 a UAT Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 286, art. 354 și ale art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Libertații, nr.2, în suprafață de 4.051 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136270 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136270, în vederea transmiterii acestuia către Consiliul Județean Prahova în scopul înscrierii în Cartea Funciară a U.A.T. Ploiești a dreptului de proprietate al Județului Prahova asupra bunului „Pasaj suprateran peste calea ferată București - Brașov” realizat în cadrul obiectivului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”.

Art. 2 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV