Hotărârea nr. 190/2020

Hotãrârea nr. 190 privind preluarea din administrarea Apa Nova Ploieşti S.R.L. a două suprafeţe de teren situate in Ploieşti, str. Rudului, nr. 203-205

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 190 privind preluarea din administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a două suprafețe de teren situate in Ploiești, str. Rudului, nr. 203-205

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 227/11.05.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 129/12.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 209/14.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 121/14.05.2020 la Direcția Economică privind preluarea din administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a două suprafețe de teren situate in Ploiești, str. Rudului, nr.203-205;

Luând în considerare Avizul din data de 06.05.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.146/1998 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.16/1995 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome Apă, Canal, Fond locativ - Ploiești și de Procesul-Verbal încheiat în baza acesteia în data de 27.11.1998 cu ocazia-predării-preluării mijloacelor fixe de natura patrimoniului public și privat al municipiului Ploiești între Primăria Municipiului Ploiești și Regia Generala de Apă - Ploiești;

Luând în considerare Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Având în vedere că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”, Anexa B;

În temeiul Deciziei civile nr.1236/25.04.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr.5958/105/2010*, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr.1911/21.10.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție București;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.568/13.12.2018 privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit. a) și art.286 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a două suprafețe de teren situate în Ploiești, str. Rudului, nr.203-205, identificate potrivit planurilor ce constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Apa Nova Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV