Hotărârea nr. 19/2020

Hotãrârea nr. 19 privind includerea unui imobil – teren în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 19 privind includerea unui imobil - teren în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 10/15.01.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 10/08.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 9/22.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 5/16.01.2020 la Direcția Economică, referitor la includerea unui imobil - teren în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 08.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului -teren situat în str. Energiei, nr. 24B, identificat în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilul menționat la art. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 19/2020

Situația imobilului ce urmează să fie inclus în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Director Executiv,

Patricia Carmen RADU


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TĂBÎRCĂ


Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observatii

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața = 413 mp situat in Ploiești, str. Energiei, nr.24B

Șef S.I.EB,

Gabriela MÎNDRUȚIU

5