Hotărârea nr. 189/2020

Hotãrârea nr. 189 privind prelungirea termenului de valabilitate al Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 189

privind prelungirea termenului de valabilitate al Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 204/07.05.2020 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 196/11.05.2020, al Direcției Economice nr. 95/06.05.2020 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr.118/06.05.2020 la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești;

Având în vedere Procesul verbal și Avizul din data de 06.05.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/10.07.2017 referitoare la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.200/30.05.2018 privind modificarea și completarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Începând cu data de 10.07.2020, se prelungește cu o perioadă 5 ani termenul de valabilitate al Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.200/30.05.2018.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV