Hotărârea nr. 188/2020

Hotãrârea nr. 188 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 248 m2, situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 188

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 248 m2, situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 213/07.05.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 200/13.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.122/07.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 302854/12.05.2020 la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și sub nr. 120/14.05.2020 la Direcția Economică privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 248 m2 situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B;

Luând în considerare procesul verbal și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.05.2020;

Luând în considerare faptul că imobilul teren situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 83/28.03.2019 - privind includerea unor imobile - terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere solicitările domului Manea Nicolae înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 13400/04.07.2019 și nr.7192/04.05.2020;

Luând în considerare prevederile art. 15, lit. e), art.17 și art.36 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), art. 139, art. 196, art. 297, alin. (1), lit. b), art. 303, alin (5), art. 306, alin. (1), art. 362, alin. (1) și alin . (3), art. 315, alin (2) și alin. (3), art. 325, art. 326, art. 327 și art. 354 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare nr. 3.867/2019, întocmit de către S.C. FIDOX S.R.L, pentru terenul situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B, în suprafață totală de 248 m2, care constituie Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă concesionarea directă către domnul Manea Nicolae - Cristian și doamna Manea Minodora a terenului în suprafață de 248 m2 situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B, cu nr. cadastral 145122, carte funciară nr. 145122, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - care constituie Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1118 din 07.10.2019 emis în acest scop - care constituie Anexa nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Domnul Manea Nicolae și doamna Manea Minodora vor achita către Municipiul Ploiești, suma de 63.736,00 lei (redevență cu recuperare în 25 de ani) respectiv 2.549,44 lei/an, pentru concesionarea terenului situat în Ploiești, str. Făcliei 2B, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, redevență stabilită în raportul de evaluare nr. 3.867/2019,

 • b) Domnul Manea Nicolae și doamna Manea Minodora au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului de concesiune.

 • c) Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

Art. 3 Redevența stabilită la art. 2 lit. a) se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 4 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, corespunzător prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JW9

Solicitant MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA Evaluare bunuri imobile CF 145122 - PLOIEȘTI STR. FĂCLIEI NR.2BData: 28.10.2019


-1-
S.C. FIDOX S.R.L. Brașov Referitor la: Evaluarea proprietate imobiliară - CF 145122 - Ploiești Str.Făcliei

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului - S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculat & Registrului Comerțului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO corporativ ANEVAR autorizația nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚE administrator, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. 14997 având specializări^ în baza Acord cadru nr.12736/26.06.2019 și a contract subsecvent nr.20226/16.10.201 Municipiul Ploiești, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus, aparținând MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

 • 2. Identificarea clientului - MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, având Codul Unic de înregistrare 2844855, reprezentată prin dLAdrian Florin Dobre - Primar.

 • 3. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii valorii redevenței imobilului

 • 4. Obiectul supus evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară formată din TEREN cu suprafața de 248,00 mp. identificată în baza CF 145122 - Ploiești

 • 5. Tipul valorii - este valoarea de piață așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

 • 6. Proprietarul imobilului - Bunul imobil aparține - MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, având Codul Unic de înregistrare 2844855, reprezentată prin dl.Adrian Florin Dobre - Primar

 • 7. Data evaluării - 28.10.2019

Data inspectării bunurilor imobile - 23.10.2019

 • 8. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

 • - Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

 • - CF 145122 - Ploiești

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 28.10.2019

 • 9. Valoarea propusă - Raportul de evaluare determină valoarea redevenței și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator. Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori:

Valoarea redevenței terenului CF 145122 aparținând Primăriei Ploiești: 2.549,44 Lei / an ~ 535,68 Euro / an 212,45 Lei / lună a 44,64 Euro / lună

Valoarea nu conține TVA

10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menționate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)


Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov


Declarație de certificarePrin prezenta certificăm că:

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu


Capitolul 1

TERMENI DE REFERINȚĂ Ăî EVALUĂRII

1.1.Identificarea obiectului evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluar/u.\ proprietatea imobiliară formată din TEREN cu suprafața de 248,00 mp. idenlfratălMflflH CțP | 145122-Ploiești                                                           'l'A

 • 1.2. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii\lij^in-etk>^6/

imobilului                                                                      z L v *

 • 1.3. Utilizarea evaluării - Prezentul raport de evaluare se adresează MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr.l A, având Codul Unic de înregistrare 2844855, reprezentată prin dLAdrian Florin Dobre - Primar, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu își asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

 • 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate - Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietății așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 -Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

Conform SEV 104 - Tipuri de valoare:

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

„suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific, „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

„la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

„între un cumpărător hotărât44 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

„și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale

proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărâ/^țe un piviprieiar ipotetic.                                                                              i */            \

„intr-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție cate are loc între părți a.aiclnii,4jif riftelațigj | deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sauJîșt^pj^riew'y chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între acționând în mod independent.

„după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piață la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

„în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. In astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

„și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forjată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențialăunde participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți de pe piață. Piața în care activul se presupune că este expus pentru vânzare este piața în care activul, schimbat din punct de vedere teoretic, se schimbă în mod normal.

Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

Natura și sursa datelor de intrare trebuie să fie consecvente cu tipul valorii, care, la rândul său, trebuie să țină cont de scopul evaluării. De exemplu, la elaborarea unei concluzii asupra valorii, se pot utiliza diferite abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe informații extrase din piață. Prin definiție, abordarea prin piață se bazează pe informații extrase din piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin venit să fie valoarea de piață, aceasta trebuie să se bazeze pe informațiile și ipotezele care ar fi împărtășite de participanții de pe piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin cost să fie valoarea de piață, costul unui activ cu aceeași utilizare și o depreciere corespunzătoare ar trebui să fie determinate printr-o analiză a costurilor și deprecierilor de pe piață.

Informațiile disponibile și circumstanțele de piață pentru activul subiect sunt factorii care trebuie să determine care metodă sau metode de evaluare sunt cele mai relevante și adecvate. Dacă se bazează pe analiza adecvată a informațiilor derivate din piață, fiecare dintre abordările sau metodele utilizate ar

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov________________________x

trebui să aibă drept rezultat o estimare a valorii de piață. Valoarea de piață nu refledta^/raC^iiUcil^X unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu/irf/diswafefle âltow cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, ge aimicjO^wlurg j economică.                                                           v

Vi*

 • 1.5. Data inspecției - Inspecția proprietății a fost realizată în data de 23.10.2019, id^Tdiu expert evaluator autorizat leg. 14997, în prezența reprezentanților proprietarului dată la : ’ • .! pectat proprietatea subiect în totalitate, și vecinătățile, s-au efectuat fotografii ce pun în evidență starea proprietății și a vecinătăților la data evaluării. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii - La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 28.10.2019.

 • 1.7. Proprietarul imobilului - Bunul imobil aparține - MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, având Codul Unic de înregistrare 2844855, reprezentată prin dl.Adrian Florin Dobre - Primar

 • 1.8. Moneda raportului - Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și EURO. Valorile exprimate nu conțin TVA. Curs de schimb leuro = 4,7569 lei

 • 1.9. Standardele aplicabile - Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR :

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

SEV 100 - Cadru general

SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 - Implementare

SEV 103 - Raportare

SEV 104 - Tipul ale valorii

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

Inspecția proprietății imobiliare;

Stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

 • 1.10. Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

S.C. FIDOX S.R.I.. Brașov

Jîț77201$'l


Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrai i^pa^tt^'cețof^are le-au pus la dispoziția evaluatorului.                                                                 1

 • 1.11. Ipoteze generale - Aspectele juridice se bazează exclusiv pe inforniațuleQv:^y.iin<^itfle furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau invc ■ i; 1 Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se'*

  ■e.


Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă găTănții pentru acuratețe.

Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării; Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. Valoarea estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

 • 1.12. Condiții limitative - Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță referitor la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil. Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare.

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.13. Clauza de nepublicare - Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea Iui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

 • 1.14. Responsabilitatea față de terți - Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizat. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov


Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate A-ferenti: proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa o teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliarei/^ Dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept a z poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afec de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda și de a folosi o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

Drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de a poseda și de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

 • 2.2. Situația juridică - Proprietatea imobiliară formată din TEREN cu suprafața de 257,00 mp. identificată în baza CF 145122 - Ploiești, dreptul de proprietate este liber de sarcini.

 • 2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află într-o zonă rezidențială, zona C de încadrare Tipul zonei - Cartier de blocuri

în zonă, la distanță se află: construcții de tip blocuri locuințe

Rețea de transport în comun în apropiere

Unități în apropiere: instituții de învățământ,

Unități edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare.

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării. Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare:

Zona de referință rezidențială, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat.

 • 2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Proprietatea imobiliară formată din TEREN cu suprafața de 257,00 mp. identificată în baza CF 145122 - Ploiești Terenul este 100% plat. Accesul se poate face din strada Făcliei, strada cu o bandă de circulație pe sens. Terenul nu este împrejmuit.

Capitolul 3 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Prețurile proprietăților rezidențiale s-au oprit din creștere Prețurile proprietăților rezidențiale au crescut cu 0,4% în trimestrul al doilea din 2019, comparativ cu cel dintâi, în timp ce ritmul anual de creștere a ajuns la 3,5%, fața de 4,6% în cele trei luni anterioare. Ultimul trimestru în care cel din urma indicator a avut o traiectorie ascendenta a fost trimestrul al doilea din 2017, când marja anuala de creștere se situa la o valoare de 13%. Interdependența fața de piețele europene este una puternica: în primul trimestru din 2019 prețurile locuințelor din cele 28 de state ale Uniunii Europene s-au majorat cu 0,3%, în vreme ce creșterea anuala a fost de 4%. Pentru aceeași perioada, INS raportează pentru România un avans trimestrial de 0,1% și unul anual de 3,3%.

Volatilitate crescută a cererii în pia_a imobiliara încetinirea moderata a creșterii economice și îngrijorările privind apropierea unei noi crize au temperat și în 2019 entuziasmul cumpărătorilor. La acestea se adauga înăsprirea standardelor de creditare, atât pentru împrumuturile destinate achiziției de locuințe și terenuri, cât și pentru credite de consum, precum plafonarea gradului de îndatorare la 40%. Astfel, în prima jumătate a anului 2019 s-au vândut, la nivel nașional, peste 241.000 de imobile, cu aproape 60.000 mai pușin comparativ cu primele șase luni ale lui 2018. în mod surprinzător, în al doilea trimestru din 2019, cererea de locuinșe (cumpărători care au interacșionat direct cu vânzătorii

^^G 7N

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov______   _______ _________Nr.^6J72O19 A'\

prin intermediul portalului Imobiliare.ro) a cunoscut o creștere anuala de 14% în celepaj^e oțaș^maji.'^ Credem ca este o prima reacție pozitiva a cererii la temperarea creșterii prețurilor. Clădii si.ii)i|ți^' ) atenți la produsul achiziționat, își iau mai mult timp pentru informare și amâna decizU^ aCfcizițip, de^fl / proiectele aflate aproape de finalizare sunt mai scumpe. Daca vor sa rămână într-un cumpărătorii ar trebui sa aleaga proiecte care au ca termen de finalizare anul 2020 sau               "

urmare, și perioada medie de vânzare a apartamentelor a crescut în toate cele șase mari oraș : a'/ate periodic.

Poate fî 2019 cel mai bun an pentru locuințele noi? Sunt toate șansele ca în 2019 sa fie finalizate peste 60.000 de locuințe, ceea ce ar face ca acesta sa fie cel mai bun an din 2009 până în prezent. în primul trimestru au fost livrate peste 12.700 de locuințe, fata de 10.200 în perioada similara a anului trecut. Este vorba despre unități locative în cadrul unor proiecte rezidenșiale noi, a căror construcșie a început în anii anteriori și care au fost finalizate la începutul anului.

Doua propuneri pentru a recupera decalajele existente, fara a dezavantaja bugetul de stat

 • 1. O piedica reala pentru cumpărătorii de locuințe cu trei-patru camere din Timișoara, Cluj-Napoca sau București este TVA-ul de 19% la achizițiile de peste 450.000 de lei. O posibila soluție, cu predictibilitate pe termen lung, ar putea fi creșterea progresiva a plafonului cu 50.000 de lei anual, de la 450.000 de lei în prezent, în paralel cu majorarea TVA-ului redus cu 1 punct procentual pe an, de la 9%.

 • 2. A doua problema este strâns legata de încrederea ca poți plăti ipoteca în următorii 20-30 de ani. Locuința reprezintă cea mai valoroasa investiție pentru majoritatea dintre noi, de aceea o asiguram împotriva incendiilor și cutremurelor. Similar, ar trebui sa ne luam masuri de protejare a plății creditelor, în anumite situații speciale. O soluție este extinderea creditelor garantate de FNGCIMM: ridicarea plafonului la nivelul mediu al unui apartament cu patru camere (aproximativ 120.000 de euro) și creșterea avansului de la 5% la 15%.

în al doilea trimestru al anului în curs, ritmul de creștere a preșurilor solicitate pentru proprietățile rezidențiale din România a continuat sa încetinească, ajungând la o medie de 0,4% fața de cele trei luni anterioare, potrivit datelor centralizate de Analize Imobiliare. De menționat este ca acest avans reprezintă aproximativ jumătate din cel consemnat în trimestrul anterior, anume 0,8%.

în Capitala, pretențiile vânzătorilor au evoluat diferit fața de restul țarii, atât pe segmentul apartamentelor, cât și pe acela al caselor și vilelor. Datele statistice arata, astfel, ca tendința de temperare a ritmului scumpirilor este mai puternica în București. Daca aici apartamentele au consemnat o scădere de 0,8% fața de trimestrul anterior, în restul țarii acestea s-au apreciat cu 1,4%. Casele și vilele scoase la vânzare, însă, au cunoscut o scădere mai mare la nivel de Capitala (-1,6%) fața de restul țarii (-0,6%). Comparativ cu perioada similara a anului trecut, apartamentele sunt mai scumpe cu 2% în București și, respectiv, cu 3,8% în șara; casele ți vilele, pe de alta parte, sunt cu 2% mai ieftine în Capitala, dar cu 3,5% mai scumpe în rest. In ceea ce privește prețurile de tranzacționare ale locuințelor, cele mai recente date publicate de Eurostat și Institutul Național de Statistica (INS) releva, pentru primul trimestru din 2019, un avans trimestrial de 0,3% și unul anual de 4% atât în Uniunea Europeana, cât ți în zona euro. Pentru piața locala, creșterea trimestriala a fost de 0,1%, iar cea anuala de 3,3% -situându-se, așadar, sub media europeana, ambele valori confirma tendința autohtona de încetinire a crețterii prețurilor.


—România (Analize Imobiliare și lmobiliare.ro)

European Union (Eurosrat, EU28)

*9*fl"* Romă nia O NSi

Sursa. Analize Imobiliare, ItYK5biiiare.rosi Eurostac


Evoluția prețurilor față de trimestrul anterior


 • 3.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

In cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Subiectul evaluării este teren situat într-o zonă rezidențială a municipiului Ploiești.

 • 3.2. Oferta competitivă

Specialiștii companiei de consultanță imobiliară Colliers International apreciază că România poate depăși performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) și în 2018, marcând încă un an foarte bun pentru domeniul imobiliar. Cu toate că situația la nivel macroeconomic nu se mai bucură de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, contextul economic va continua să fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare, se arată într-un comunicat al companiei.

Mai jos sunt principalele 10 tendințe pe care Colliers International le asociază anului 2018.

 • 1. Creșterea economică va încetini, însă rezultatele vor fi mai bune decât în majoritatea țărilor din UE. „în 2017, PIB-ul a înregistrat o creștere de aproximativ 7%, datorită consumului privat și exporturilor. Luând în considerare reducerea stimulentelor fiscale și înăsprirea politicii monetare începând cu 2018,

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________XrJ.*6?,'2Ul9  _

creșterea PIB va încetini până la un nivel mai sustenabil (spre 5%), însă Româniytf dțjSlinua^ji^îie una dintre cele mai dinamice economii europene”.                              fi

 • 2. Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasă. „După acumukiiX^p 2® 1‘/ymilițTmum

investițional ușor peste pragul de 0,9 miliarde de euro și amânarea unor tranZdițn^ieni^^iițțSl7urmățpr, ne așteptăm în 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro, susținut de raittiînehțț. a^Lțive decât în alte țări din regiune, o performanță macroeconomică bună și disponibilii?               i oferi

finanțare”.                                                                                            • •-.-A

 • 3. Migrația (internă și externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. „Tiparul migrației interne și numeroase studii sugerează deja o preferință în creștere pentru principalele orașe din România - Cluj-Napoca, Timișoara și Iași - în detrimentul Bucureștiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări și care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare”.

 • 4. Segmentul industrial va continua să înregistreze rezultate bune. „în 2018, cererea din partea chiriașilor va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condițiile intensificării comerțului electronic, în timp ce numărul dezvoltărilor speculative va crește”.

 • 5. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. „Având în vedere situația fiscală și rezultatele slabe ale absorbției fondurilor UE, nu ne așteptăm să vedem o accelerare semnificativă în dezvoltarea infrastructurii”.

 • 6. Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. „Livrările de spații de birouri vor fi mai mari în 2018 față de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expoziției - vor fi absorbiți ușor, însă dezvoltatorii devin mai precauți”.

 • 7. Piața forței de muncă va fi mai încordată. „Dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe piața forței de muncă a crescut, în timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puțini în comparație cu nevoile angajatorilor. Această piață extrem de competitivă a muncii ar putea limita abilitățile companiilor de a se extinde în București și în alte orașe ale țării, fapt ce va frâna, astfel, activitatea de pe piața de birouri din punct de vedere al închirierilor și al noilor livrări”.

 • 8. Noi spații de retail la nivel național. „în ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București în următorii ani, ci doar câteva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii situației orașelor cu deficit de spații modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori”.

 • 9. Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. „în procesul decizional, românii doresc de regulă să vadă un produs înainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Totuși, pentru a face față mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie să se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber. Mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food-court și de servicii, precum cinema și terenuri de joacă pentru copii”.

 • 10. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial. „Luând în considerare creșterea salariilor și a intenției de a achiziționa o locuință, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. De asemenea, proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate”.

Analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informații), la data evaluării există câteva oferte pentru zona studiată, plaja de valori pentru terenuri libere fiind cuprinsă între 30- 150 EUR/mp

 • 3.3. Cererea probabilă

Având în vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vânzare, o componentă importantă a cererii o reprezintă potențialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să își construiască o locuință proprie în oraș.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzaționare îl va reprezenta dezvoltarea localității. Chiar dacă există oferte pentru parcele de vânzare este foarte important care va fi utilizarea acestora.

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov

Colliers International Group Inc. (NASDAQ și TSX: CIGI) este unul dintre liderii dfcl consultanței imobiliare, cu peste 15.000 specialiști care lucrează în 68 de țări. Servituj consultanță și execuție strategică pentru vânzarea și închirierea proprietății, finanțatr ; ' globale, property, facility și project management, workplace Solutions, evaluare și eoni analiză și studii de piață și consultanță în materie de leadership.

tniulA

,rat 7


Cererea pentru acest tip de proprietăți fiind destul de ridicată.

 • 3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și oferta. în comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2019 este una pozitivă, fiind așteptate creșteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor și scăderea randamentelor investiționale.

Capitolul 4 ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI

Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare:

abordarea prin piață;

abordarea prin venit;

abordarea prin cost.

In estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea și cantitatea datelor disponibile pentru analiză.

Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață.

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare.

Abordarea prin piață este cunoscută și sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor.

Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții și/sau oferte recente credibile.

Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la prețuri de tranzacționare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării.

Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piață este cea mai directă și adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață.

Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare.

Prin informații despre prețurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind prețurilor activelor similare care au fost tranzacționale sau oferite spre vânzare pe piață, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită si analizată critic.

Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare.

Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) și că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. în raportul de evaluare trebuie să se indice


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov__________________________________________

sursele de informații!, datele utilizate și raționamentul pe baza cărora evaluatorul comparabile.

Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt:

tehnicile cantitative:

analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; costurilor; capitalizarea diferențelor de venit.

tehnicile calitative: analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri. Informațiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative și/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate.

în abordarea prin piață, analiza prețurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect.

In abordarea prin piață, se analizează asemănările și diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile și cele ale proprietății subiect și se fac ajustările necesare în funcție de elementele de comparație.

în abordarea prin piață, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății.

Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. în această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele:

intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric și procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric și procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate prețurilor proprietăților comparabile și orice alți factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri și pentru atransforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare.

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar). Abordarea prin venit include două metode de bază: capitalizarea venitului; fluxul de numerar actualizat (analiza DCF).

Prin luarea în considerare a unor informații adecvate și printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului și metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra valorii.

Capitalizarea venitului, numită și capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piață, când nivelul chiriei și cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței și când există informații despre tranzacții sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare.

Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov _____________

n^se țblosestet-


în considerare a veniturilor și cheltuielilor probabile din perioada de previziune, această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor și chelt perioadă, precum și valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prez actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către în aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului d^9epi numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare.                                     ’

In metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare. Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv.

Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare și neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriași nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul


brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit și alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor.

Abordarea prin cost

Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare

subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate și adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării.


Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcții relativ nou construite; construcții vechi, cu condiția să existe date suficiente și adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată.

Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou - costul de înlocuire și costul de reconstruire - și să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare.

Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. In cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați pentru atransforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire.

Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparațiilor unitare, metoda costurilor segregate și metoda devizelor.

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. în abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire și sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un an.

Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi: recuperabilă (reparații neefectuate la timp);

nerecuperabilă - elemente cu viață scurtă;

nerecuperabilă - elemente cu viață lungă;

deprecierea (neadecvarea) funcțională, ce poate fi: recuperabilă;

nerecuperabilă;

deprecierea externă (economică).


Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea ev contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale.

Evaluarea terenului

Valoarea de piață a terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bunăAuff

Metodele de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, -..•xt^jcțiaf lăb metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării. ' * Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea ifi

când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.


Metodele de capitalizare a venitului, aplicate în evaluarea terenului, sunt împărțite la rândul lor în: metodele capitalizării directe - metoda reziduală și capitalizarea rentei funciare și metoda actualizării - analiza fluxului de numerar/analiza parcelării și dezvoltării.

Metoda comparației prin bonitare, care are ca bază de pornire Decizia Primăriei municipiului București (PMB) nr. 79/04.02.1992, completată prin Dispoziția PMB nr. 421/1992 și modificată prin Dispozițiile PMB nr. 191/1993 și 827/1994, precum și alte reglementări similare, nu reprezintă o metodă de evaluare a terenurilor recunoscută de standardele de evaluare în vigoare. Folosirea acestei metode se consideră abatere disciplinară a evaluatorului și se sancționează ca atare.

Atunci când este utilizată metoda comparației directe, prevederile generale descrise în secțiunea „Abordarea prin piață”, privind selectarea vânzărilor/ofertelor de pe piață și procesul de ajustare, pot fi aplicate pentru evaluarea terenului.

în aplicarea acestei metode sunt analizate, comparate și ajustate informațiile privind prețurile tranzacțiilor și/sau ofertelor și alte date privind terenuri similare, în scopul evaluării terenului subiect, în procesul de comparare sunt luate în considerare asemănările și deosebirile dintre loturi, acestea fiind analizate în funcție de elementele de comparație.

Elementele de comparație includ: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile efectuate imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, utilitățile disponibile și zonarea.

Comparabilele trebuie selectate dintre cele care au aceeași CMBU, diferențele identificate fiind legate de optimizarea utilizării și nu de natura/ tipul acesteia.

Extracția de pe piață este o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare, din anumite localizări. Metoda alocării nu este recomandată atunci când există informații suficiente privind tranzacțiii cu terenuri comparabile libere.

Metodele de capitalizare a venitului utilizate pentru estimarea valorii terenului se bazează pe informații care adesea sunt dificil de obținut de către evaluator (de exemplu, rate de capitalizare credibile, distincte pentru teren și pentru construcții în cazul tehnicii reziduale a terenului).

Aceste metode nu sunt, în general, utilizate ca metode principale de evaluare, exceptând situațiile speciale, cum este analiza parcelării și dezvoltării unui teren liber.

Metoda reziduală poate fi utilizată în estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului ca

fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie; venitul anual net din e^ploațațe geru^at de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat; o               '•'^1.

pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru cohsii3 dacă există autorizație de construire.                                          V’lV/fi /

Aplicabilitatea metodei reziduale este limitată deoarece pe piața internă, în pre^f^ exișțîLg«wre informații despre chirii pentru terenuri și despre rate de capitalizare numai pentru t^ețvsF^peCTiv, numai pentru clădiri.

Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta funciară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de piață a dreptului de proprietate asupra terenului arendat/închiriat, adică a dreptului de proprietate afectat de locațiune. Dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fi echivalentă cu valoarea de piață a dreptului de proprietate.

Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată, utilă numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate în parcele mai mici și vândute cumpărătorilor sau utilizatorilor finali. Metoda este utilizată pentru evaluarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare, prin analiza fluxului de numerar actualizat (analiza DCF). Metoda parcelării și dezvoltării este utilizată în studii de fezabilitate și în evaluări în care tranzacțiile/ofertele de loturi mari comparabile sunt rare.

 • 1. Comparația directă PROCEDURA - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

 • 2. Extracția PROCEDURĂ - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

I 3. Alocarea PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea proprietății este determinat din analiza vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietății în cauză pentru a se ajunge la valoarea terenului

APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului. RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

 • 4. Tehnica reziduală PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții, valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov______NrA.ltâ/&^\

 • 5. Capitalizarea rentei funciare PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată dinZiJață șe’aplrcî| V\

rentei funciare a proprietății respective                                            [ gff              *1

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii compari^ sejffl^jeri&ia din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)                                 \Vs' —

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile

când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

 • 6. Analiza parcelării și dezvoltării PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investitorului se scad din estimarea prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile

  estimate se actualizează cu o rată derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.

  APLICABILITATE - Tehnica se aplică când terenul liber are potențial de dezvoltare ca parcelă, aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

  RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi


Capitolul 5 EVALUAREA BUNULUI IMOBIL

 • 5.1. Generalități - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară formată din TEREN cu suprafața de 248,00 mp. identificată în baza CF 145122 - Ploiești

 • 5.2. Cea mai bună utilizare - Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deși acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuși exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare.

Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal și să reprezinte cea mai mare valoare a activului. Dacă cea mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa.

Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar și o vânzare ordonată.

Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active.

Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu, planul de urbanism/zonare, precum și probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă și permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune și profitabile utilizări, catȘ poate Au poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare ă”propâ|^^^ă /£■ fiind disponibilă și gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. îmbunătățirile sunt evaluate dombrpaj^ modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuise qpăf^X într-un viitor rezonabil și nu poate fi îndepărtată sau speculativă.                             - -L

în cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincția între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind

liber și cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. în multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. în această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcția.


Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiză se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări

 • a. Permisibilă legal - In toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu și siturile istorice, impactul asupra mediului, închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere. Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcții și condițiile de impact asupra mediului, pot avea influențe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

 • b. Posibilă fizic - Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afectează utilizările unei anumite proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. In acest caz, evaluatorul va analiza și fezabilitatea ansamblului.

Evaluatorul va considera capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălțime, subsoluri multiple, etc. Condițiile fizice influențează și costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună.

 • c. Fezabilă financiar - Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal și posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, atunci utilizarea este fezabilă.

 • d. Maximum productivă - Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a capitalului cerută de piață pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren și construcții) și scăzând costul materialelor,

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov _________

manoperei, regiei și al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea teren imi^roate^ esC/iț^tă și prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenuluije\ț^ veif^^Tămas-' după scăderea cheltuielilor de exploatare și a recuperărilor capitalului investit înLtwisțțș^^^ăloca^în proporțiile determinate pe piața imobiliară. Cea mai bună utilizare potențială a ti?pfcicpi utilizare pe termen lung și se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viață eC'<Hj^mCă-iarf3Ji?ila a construcțiilor.

Cea mai bună utilizare a terenului liber - Cea mai bună utilizare a terenului consideratTiber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză, pot fi identificate utilizări care crează valoare și evaluatorul poate începe selecția de proprietăți comparabile și apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. în unele cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piața va fi pregătită pentru dezvoltare imobiliară. Zona învecinată în care este subiectul evaluat este zonă rezidențială, cu blocuri locuințe.

Având în vedere datele prezentate, considerăm că CMBU este cea actuală.

5.3. Evaluarea imobilului - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară formată din TEREN cu suprafața de 248,00 mp. identificată în baza CF 145122 - Ploiești 5.3.1. Evaluarea terenului prin abordarea prin piață (abordarea comparațiilor directe) în ipoteza de teren liber - Comparația directă este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile. în aplicarea acestei metode sunt analizate și comparate informațiile privind tranzacțiile/ofertele și alte date privind loturi similare, în scopul evaluării proprietății subiect.

în procesul de comparație sunt luate în considerare asemănările și deosebirile dintre loturi, acestea fiind analizate în funcție de elementele de comparație. Elementele de comparație includ, suplimentar față de cele prezentate la abordarea prin piață a proprietății imobiliare, următoarele: restricții legale, utilități disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare.

Astfel, este improprie realizarea de comparații cu terenuri ce au CMBU diferită (de exemplu, terenuri situate în zona industrială și terenuri situate într-o zonă reglementată urbanistic ca fiind mixtă - un mix de utilizări permisibile legal). Comparabilele trebuie selectate dintre cele care au aceeași CMBU, diferențele identificate privind acest element de comparație fiind legate de optimizarea utilizării și nu de natura/tipul acesteia. Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă. Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție. Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente. Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare (www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor:

Nr.

Criterii

Proprietate de evaluat

Comparabila 1

Comparabila 2

Comp^foilfi'p

ComțiurKj’i\4

Preț( euro)

21.000,00

22.000,00

Ms. 5H.0MUI0

Tipul comparabilei

ofertă

ofertă

oferti '“S , /;

iițeriă; ?

1

Dreptul de proprietate transmis

integral

integral

integral

integid ’O      „

rrrteg&l J )

2

Condiții de vânzare

normale

normale

normale

normale T ;< v*. f

Jicjrmaleț's V

3

Condițiile pielei

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28,10tj’01p

2.8 10/H9

Curs valutar 1 euro =

4,7569

N-

4

Adresă

5

Localizare

Făcliei

Brazdei

Albert

Cioceanu

Elena Doamnă

6

Caracteristici fizice

Tip teren

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

Front stradal

11,99

20,00

-

16,20

53,00

Formă

regulată

regulată

regulată

regulată

regulată

Curent

Da

Da

Da

Da

Da

Apă

Da

Da

Da

Da

Da

Gaz

Da

Da

Da

Da

Da

Canalizare

Da

Da

Da

Da

Da

Construit

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Suprafață teren CF 145122

248,00

350,00

372.00

312,00

390,00

7

CMBU

curți construcții

curți construcții

curți construcții

curți construcții

curți construcții

Preț/mp

60,00

59,14

145,83

128,21

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ±corecții Valoarea de piață a terenului CF 145122 aparținând Primăriei Ploiești 248,00 Lei / mp ~ 54,00 Euro /mp 63.736,00 Lei » 13.392,00 Euro

Valoarea nu conține TVA

JUSTIFICAREA AJUSTĂRILOR

Elemente de ajustare

Explicații

Tip informație (tranzacție / oferta)

Pentru oferta negociabila procentul de negociere recunoscut de piața specifica este de 5-20%

Drepturi de proprietate transmise

Nu s-a aplicat ajustare, dreptul de proprietate transmis fiind deplin

Condiții de finanțare

Nu s-a aplicat ajustare, condiții similare

Condiții de vânzare

Nu s-a aplicat ajustare

Cheltuieli necesare imediat după vânzare

Ajustarea tine cont de amenajările necesare terenului

Condiții de piață

Pentru oferte nu am aplicat ajustări deoarece am selectat oferte care sunt valabile pe piață la data evaluării, chiar dacă data anunțului este mai veche.

Tip / Localizare / Zonare

Ajustarea ține cont de diferența de cotație de preț datorată tipului de teren (intravilan / extravilan), zonării (industrial, comercial etc.) și amplasării imobilului de evaluat fata de comparabilă (în cadrul cartierului, a zonei din cartier sau a altor amplasamente în care se găsesc terenuri cu caracteristici și cotații de prțt asemanatoare).

Mărimea terenului

Ajustarea ține cont de diferența de cotație de preț datorată suprafeței loturilor (de evaluat și comparabile) - cu cât o suprafața de teren este mai mare cu atat prețul unitar tinde să scadă

Topografie, formă, front stradal, raport laturi

Ajustarea ține cont de diferența de cotație de preț datorată topografiei terenului (plan, în pantă lină sau accentuată, plat sau cu denivelări), formei terenului (regulată / neregulată), dimensiunii frontului stradal, raportului între laturi (front stradal / adâncime)

Acces (tip de drum)

Ajustarea ține cont de diferența de cotație de preț datorată existenței sau inexistenței accesului la teren, iar în cazul existenței accesului, de tipul de drum: asfaltat, pietruit, pământ bătut

Utilități

Ajustarea ține cont de diferența de cotație de preț datorată existenței sau inexistenței utilităților (apa, canal, curent, gaz) pe teren / la limita proprietății / în apropiere / la distantă

Construit

Ajustarea ține cont de costul necesar demolării eventualelor construcții demolabile existente pe terenurile comparabile

CMBU

Ajustarea ține cont de cea mai bună utilizare a terenului

Criterii și elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri comparabile          £>

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparab$\^» T

€nm|fa.EâGWa 4

Ajustări

Ajustări

Ajust^r* t

- .- liușiHjn ,

%    | €/mp

%

€/mp

% l<

r s*n/p i,

Preț (Euro/mp)

60,00

59,14

145

S3B( j

128,2t |

Tipul informației

oferta

oferta

ofJ

Marja de negociere

-10%

-10%

-10țO’?\ C

TOl'.iajW

Preț obtenabil la vânzare (Euro/mp)

54.00

53.23

131.2VjV

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

deț

■line

depline t

Ajustare

Preț ajustat

0,00% |   0.00

54,00

0,00% |    0,00

53,23

0,00% | O.OftjL

131,25

l.o, po^rf 0,00 115,38

Condiții de finanțare

numerar

numerar

numerar

numerar

numerar

Ajustare

0,00% [   0 00

0,00%

000

0,00% |   0,00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

54,00

53,23

131,25

115,38

Condiții de vânzare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

Ajustare

0,00% |   0,00

0,00%

0.00

0,00% |   0 00

0,00% |   000

Preț ajustat

54,00

53,23

131,25

115,38

Cheltuieli efectuate imediat după cumpărare

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

Ajustare

0,00% |   0,00

0,00%

0,00

0,00% ]    0.00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

54,00

53,23

131,25

115,38

Condiții de piața

curente

curente

curente

curente

curente

Ajustare

0%    1   0,00

0%

0,00

0%   1   0,00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

54,00

53,23

131,25

115,38

Localizare

Făcliei

Brazdei

Albert

Cioceanu

Elena Doamnă

Ajustare

0,00% 1   0,00

0,00%

0,00

-5.00% |   -6,56

0,00% |    0,00

Preț ajustat

54,00

53,23

124,69

115,38

Caracteristici fizice

Suprafață, mp

248,00

350,00

372,00

312,00

390,00

Ajustare

-1.02% |   -0.55

-1,24%

-0.66

-0,64% |

-0.84

-1.42% |    -1.64

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

Acces la proprietate

drum asfaltat

drum asfaltat

drum asfaltat

drum asfaltat

drum asfaltat

Ajustare

0,00% |   0,00

0,00%

000

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

Topografie

plan

plan

plan

plan

plan

Ajustare

0,00% |   0,00

0,00%

0,00

0,00% ]   0,00

0.00% !    0.00

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

Front stradal

11,99

20,00

-

16,20

53,00

Ajustare

0.007c |    0,00

0,00%

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

Utilități (energie electrică / apă / canalizare / gaz metan, altele)

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

energie electrica, apa, canalizare, gaz metan

Ajustare

0,00% 1   0.00

0,00%

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

Construit

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Ajustare

0,00% |   0,00

0,00%

0,00

0,00% |   0,00

0,00% |    0,00

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

CMBU

curți construcții

curți construcții

curți construcții

curți construcții

curți construcții

Ajustare

o,oo% 1 o.oo

0.00%

0,00

0,00% |    0.00

0,00%       0,00

Preț ajustat

53,45

52,57

123,89

113,75

Ajustare totală netă

Euro/mp

-0,55

-0.66

-7 40

-1,64

Ajustare totală netă

%

-1,02%

-1,24%

-5,64%

-1,42%

Ajustare totală brută

Euro/mp

0,55

0,66

7,40

1,64

Ajustare totală brută

%

1,02%

1,24%

5,64%

1,42%

Număr a justări

1

1

1

1

Valoare de, piață

Euro/mp

54,00

Valoare de piață

Lei/mp

257.00

Valoare de piață teren

Lei

63.736.00

Valoare de piață teren

Euro

13.392.00

Ajustarea brută procentuală cea mai mică este Ia CI, deci valoarea propusă este 54,00 Euro/mp

1&28/2019


COMPARABILE FOLOSITE

Teren intravaan Ploiești - teren construcții de vanzare in Ptoiesti. județul Prahova - XV03038GT - 21.000 EUTeren intravilan Ploiești

Ploiești, zona Eroilor21.000 EUR

60 EUR/mp

Comision 0% cumpărător


Detalii

Teren intravilan oraș Ploiesti.str. Brazdei,(zona Sud ! suprafața 350mp deschidere 21 metri liniari,strada asfaltata,canalizare,gaze.apa.etc

Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:


350 mp     Tip teren:

20 m     Clasificare teren:

Construcție pe teren:


construcții intravilan Nu


Q CGSTACHE CRISTINEL proprietar


0722.833.901


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov _______________________________

10,:2B/2C1 9                                             Vanzare Teren intravilan Ploiești Cartier Aibert - teren construcții de vanzare în Ploiești, județul Prahova -

imobiliore.ro

Vanzare Teren intravilan Ploiești Cartier Aibert

Ploiești, zona Aibert

22.000 EUR


Comision: 2,5%

Detalii

teren intravilan 372 mp de împrejmuit si 1/19 cota indiviza drum din terenul de 2 552 mp, respectiv 135 mp drum acces 6 ml, utilitățile: apa si lumina, canalizare, gaze in la strada principala, zona de vile noi, are cadastru si intabulate, certificat de urbanism, oferit cu 60 euro, neg/ mp. văzut MT

Caracteristici

Suprafață teren:

.372 mp

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Nu

TRUISM |MOB|LIARA


0720.025.971

Alte telefoane: 0720.025.973

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov _________________________________

1C/28^1S                                              Royal hnobifiare - vanzari terenun - teren construcții de vanzare In Ploiești, judelui Prahova - X5SÎ ISC06 -

ffi'ț imobiliore.ro

Royal Imobiliare - vanzari terenuri

Ploiești, zona Cioceanu

45.500 EUR


145,83 EUR /mp

Comision: %


Suprafață teren:

Front stradal:

Nr, fronturi:


312 mp

16.2 m

1


Tip teren:

Clasificare teren:

Construcție pe teren:


construcții intravilan Nu


Specificații

Utilități

 • • Ape

 • • Curent

Alte detaHi zona

 • • Amenajare străzi: asfaltate

Alte detalii

Teren Intravilan Construibil de vânzare in Ploiești - Cioceanu, reper avand o suprafața de 312 mp si deschiderea de 16.20 mi la 1 strada. Caracteristici teren POT %, CUT, Regim de înălțime. amprenta maxima Samprentamaxima-* mp.Pretul este negociabil. ID intern: X5575933.

ROYAL I MOBILARE Consultant (mobiliar

ROYAL IMOBILIARE PRO


07-31-.003.407 07-31-.003.406

Alte telefoane: 0371330.301 0731.003.407

.S.C. FIDOX S.R.L. Brașov

1®28£2C19

Teren intravilan, 3&0 mp, zona Elena Doamna - teren conslructr de vaozare in Ptaîest». județul Prahova - X83Q03001 - 50


imobiliare.ro

Teren intravilan, 390 mp, zona Elena Doamna

Ploiești, zona Tratan

50.000 EUR

Comision: Negociabil
fD)^uriț:"#^3QoigOl |


.j Mirva

Detalii

Agenția imobiliara Mirva Imobiliare va oferă spre vanzare un teren intravilan, cu o suprafața de 390 mp, zona Elena Doamna.

Terenul are cinci fronturi stradale cu deschiderea de 8.70 ml, 10.90 ml, 14.25 ml. 7.33 ml si 12.25 ml Drumul de acces la teren este asfaltat si iluminat.

Se pretează pentru construcții rezidențial, comercial, birouri.

Terenul dispunde de toate utilitățile.

Momentan, este folosit pentru locuri de parcare.

Daca va place aceasta oferta sau pentru alte informații sunat» la numărul de contact din anunț sau accesați site-u! nostru trimite email

Ne dorim sa iti oferim cea mai plăcută experiența pentru descoperirea anunțului imobiliar dorit!

Caracteristici

Suprafață teren:

390 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal:

53 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

5

Construcție pe teren:

Nu

Specificații utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Gaz

 • • Curent

A«te detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

 • • Mijloace de transport

■ Iluminat stradal

0725.522.700


MIRVA IMOBILIARE

« 5 Mirva

# ei <) I i f «

ht?ps.Awww»nwW6are.Ri'vanzare-terenun-con5truct;yptoieslî''îraian.'teren-ccițs{njctit-de-vanzare-X83Q03a0Ji?l;sta=s!30l27390

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov___ _______Nr.3.867/2019 __

5.3.2.STABILIREA REDEVENȚEIPRNTRU SERVITUTE TRECERE

Conform prevederilor legale: art.17 din Legea 50/1991 " Limita minimă a i^^^urăffnc/șt'înji se stabilește, după caz, prin hotărârea Consiliului Județean, a Consiliului General al M^î^piid,ui , București sau a Consiliului Local, astfel încât să asigure recuperarea prețuiui&le V^tfay^al fiului,


stabilește, după caz, prin hotărârea Consiliului Județean, a Consiliului General al București sau a Consiliului Local, astfel încât să asigure recuperarea prețufd^le v'âffa^al i'. în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructu asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului In cazul prezentului raport dreptul la superficie este egal cu redevența.                 ( -j k -

în condițiile date nu sunt necesare costuri de infrastructura sau alte costuri suplimentaTCTcfeci limita minimă a concesiunii se va stabili astfel încât să asigure numai recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare a terenului.

Valoarea este un concept economic referitor la prețul cel mai probabil, convenit de vânzătorii și cumpărătorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri sau servicii, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiție a valorii. Valoarea estimată este subiectivă. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului și se bazează pe ipotezele și condițiile limitative enunțate în raport. Deși estimările făcute s-au bazat pe cercetările noastre și pe informațiile care ne-au fost furnizate, evaluatorul nu garantează îndeplinirea exactă a acestora datorită modificărilor majore ce pot interveni pe piață într-un interval scurt de timp sau a situațiilor speciale ce pot interveni în tranzacția unei proprietăți. Astfel, valoarea estimată de noi în urma evaluării proprietății trebuie considerată ca fiind „cea mai bună estimare” a valorii proprietății în condițiile date de definiția Valorii de Piață, așa cum apare ea în Standardele Internaționale de Evaluare.

Nr.

Denumire

Valoare

UM

1

Valoare teren

13.392,00

euro

2

Valoare teren

63.736,00

lei

3

Perioada de recuperare

25

ani

4

Redevență teren anuală

535,68

euro/an

5

Redevență teren anuală

2.549,44

lei/an

6

Redevență teren lunară

44,64

euro/lună

7

Redevență teren lunară

212,45

lei/lunăCapitolul 6                       -

RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORII^/;

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale.

Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente și suficiente, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consecvente.

Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate și de corecțiile aduse prețurilor de vânzare ale proprietăților comparabile și cantitatea informațiilor.

Valoarea redevenței terenului în opinia evaluatorului este valoarea obținută prin abordarea prin piață care reflectă cel mai bine valoarea acestor bunului imobil.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport. Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

In concluzie:

Valoarea redevenței a terenului CF 145122 aparținând Primăriei Ploiești: 2.549,44 Lei / an ~ 535,68 Euro / an 212,45 Lei / lună ~ 44,64 Euro / lună

Valoarea nu conține TVA

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM

Ing. Panțel OvidiuACTE PUSE LA DISPOZIȚIE


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

•■ V? ; • p »                          PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 145122 Ploiești

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Făcliei, Nr. 2B, jud. Prahova

Nr, Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

145122

248

Teren împrejmuit;

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

,36476 / 08/04/2019______ _____

Act Administrativ nr. 83, din 28/03/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

R1 înscrierea provizorie” drept de PROPRIETATE', dobândit prin Lege, cota      “        Âî

actuala 1/1

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, gF:2844855, (domeniu privat)

C. Partea Iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT         ___ __

_____________-____—-         _____22—

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Pt>;mu*âr verși -’?a


?Ati'r> c                  -c .a* •- .<»'«* 5 epay.ancpi.ro


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații) Referințe

1

curți onstr ctii

DA

248

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•» {ml

1

2

12.176

2

3

14.65;

3

4

7.33:

4

5

17.384

5

6

3.426'

6

7

10.712Ș

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577,'2001.

Pagina 2 din 3

ț ' V*fS'wț'i4s i 1


ptinlrt îoro’.o.'? nn-îih< .o eci'p-u epay.aricpi.ro

Carte Funciară Nr, 145122 Corni


Punct început


Punct sfârșit


Lungime segment <- (m)


6.337

11.952

4.756


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt i *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici de<Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării,                         Asistșrt’flggjsțrator,                        Referent,


15-04-2019

Data eliberării,


J I.(parafa șl semnătura)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3


epay.ancpi.roROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA PRIM ARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Nr. _ 307437 din 13-09-2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 1118 Din: ®       2019

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: CONCESIONARE DIRECTA CĂTRE DOMNUL MANEA NICOLAE

Ca urmare cererii adresate de _           MUNICIPIUL PLOIEȘTI

cu domiciliultsediul in județul ____ PRAHOVA _ . localitatea   PLOIEȘTI

satui                                                         , sectorul - cod posta!

strada ____ PIAȚA EROILOR ___       )I5r. IA <W.

sc____ - ,et____r____.ap. -     . tel-Tax .       (î244516C’y9      . , c-maii

înregistrata Ia nr. ... 307437             din 13-09-2019     ,

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești,

satul

______

, sectorul__

■     , cod postai:

strada

sc. __

2__, et ~

Făcliei                      t nr. 2B

, an.          sau identificat prin:      ___

.bl.

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.

209           !       1999

faza

PUG

aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

m conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu nr. cadastral 145122 compus din teren in suprafața de 248 mp se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești conform HCL nr.83/2019 si Extrasului de Carte Funciara de Informare eliberat in baza cererii nr.36476/08.O4.2019.

Conform PUG si RLU in zona este prevăzută interdicție temporara de construire pana la elaborare/reactualizare PUZ/PUD.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Categoria de folosința: curti-constructii.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valoricaB, conformH.C.L. 316/2002.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

  UTR-N-2, IScxr; POT=50%, CUT 1,50;

  Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona instituții publice, servicii si funcțiuni de interes general. IScxr - cu restricții întocmire PUZ/PUD.


Utilizări permise: instituții publice, servicii profesionale si sociale, locuințe cu regim mixt de inaltime. comerț, turism,parcări publice aferente funcțiilor admise.

Utilizări permise cu condiții:

- oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unu: proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata,Legii nr. 10/1995 si cu condiția unui PUZ/PUD aprobat;

Utilizări interzise : unitati economice poluante si care generează trafic intens,amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.


UTR-N-2, IScxr; POT=50%, CUT 1.50;

 • - suprafața teren 248 mp;

 • - terenul are acces direct la str. Făcliei si str.Constantin Miile si oferă posibilitatea racordării la utiligitilc existente in

zona;                                       .

Întocmi: 1MW MARllSM - COMSUUEtt, 2S-O9-2O1<1

C0C4-ELEW MTRASCti - SEFSERVtClU f—• • - regim mixt de Înălțime:

 • - se va respecta regimul de aliniere a clădirilor existente sau retragerea minima obligatorie va fi de 3-5 mi;

 • - distanta intre clădiri amplasate pe aceeași parcela, va fi de minim 3m si fata dc clădirile amplasate pe parcele alaturate,va fi mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea celei mai înalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc conform OMS nr.l 19/2014, republicat (in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire,care se va analiza la faza de autorizație de construire, in funcție de amplasamentul propus prin proiect;

 • - lucrările de branșamente se vor executa ir. conformitate cu "Normele tehnico din 27.01.1998 privind amplasrea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale"

 • - pentru locuințe limitele laterale si limita posterioara, sc vor realiza din împrejmuiri opace cu inallimi de rnax. 2,0 ni,iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max. l,80m;

 • - pentru clădirile si amenajările cu caracter public, împrejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxima de 1,20 tn,preferabil transparente si dublate de gard viu;

Orice modificare a reglementarilor urbanistice de mai sus se poate realiza doar in conformitate cu prevederile art. 32 din Legea tir.350/06.07.2001, cu modificările si completările ulterioare.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIERE A DOCUMENTAȚIILOR. DE URBANISM Documentația urbanistica PIJG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarai pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - CONCESIONARE -

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE

CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97'11/CE si pnn Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003i35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe In legătura ou mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justific, a Directivei 85A37/CBE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala dc mediu pentru ca ace asta sa analizeze si sa decidă, dopa caz, incadrarea/neincatlrarea proiectului investiția! publice'private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului B5/337-CEE, procedura de omitere a acordului de mediu se desfasoata după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executant lucrărilor de construcții la auioritalunadministrației publice competente.

In vederea satisibeeru cernitelor cu privire ia procedura de etr.tl.-re a acordului Je mediu, autorifiiteu competenta pentru proiecta mediulin stabilește mecanismul asigurării consultării publice, cenlratizatit opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire Iu realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism. titularul arc obligau» do a se prezenta la autoritatea competenta pentru potectta mediului in vederea evaluării Inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. Jn unita evaluării inițiale a investi liei se va emite acrei administrativ el autoritarii competente pentru protecția mediului.

în situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt nuloritatii administrației publice competente eu privire la ntuntinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții.

In silualia ta care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul reminta la intenția de realizare a imesiitiei, acesta are obligația de a notifica acest fitpl amerimtii administrației publice competente.


Verificai: COCA-ELENA PATTUSCO . XKI'SKtMCUll

s.c.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESF INSOLITA DE URMĂTOAREI E DOCUMENTE: • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                 □ D.T.O.E.                  C D.T.A.D.


 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d. I). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

Alte avizc/acorduri □

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanatatea populației


d.3) avizele l acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate alo acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatli competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectihir din Rotnania (nu este cazul);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


PRIMAR

ADRIAN FLCJR»rC L.S.SECRETAR GENERAL,

IOANA - GEANINA SERBINOV

r ~ ARHITECT SEF,

HERTIA


CRISTIj


Achitat iaxa.de .........lei, conform chitanței ni

scutit conform art.476- codul fiscal

Prezentul certificai de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data deImoemt. SAl'V MUUUSiU - C0IW1 1KB.

^cMCOC^SLKNAP.iTlUXlr-SXfSBllPlCKr


ROMÂNIA JUDEȚUL PR AHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 83

privind includerea unor imobile - terenuri în „Inver


alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local ai municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 108/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Roben-Jonuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 101/27.03.2019 la Direcția Administrație Publică. Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 65/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 76/26.03.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea unor imobile - terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

Luând în considerare Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Loca! al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind. Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" a unor imobile-terenuri, identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilele terenuri menționate la art. 1 se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare, Anexele nr. 2 ți nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

Contrase#

SECRI

inează: CAR,
Situația imobilelor ce urmează să fie induse în « Inventarul          cai^

alcătuiesc domeniul privata! municipiului Ploiem/<rt ĂÎU. * u l wn


: Nr.crt


0

1.


Denumirea bunului 1 Teren


2.


Teren


'                       .. J

I Suprafața = 248 m.p.

!_situat în Ploiești, _ștr._Făcliei, nr.2B


Suprafața - 186 m.p.


Situat în Ploiești, str. Răzoare nr.1 A


Director executiv,

Carmen paniela Bucur s'~' vi 1


i ’irector executiv adjunct, Atnedeo Fiorin Țfibîreă


Șef Serviciul Inventariere si

Evidență Bunuri, Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciul Intabulări Bunuri, Madălib Negoițăîntocmit,

DitnaE’wia Damela-Consilier S.I.E.B.

Băltăicțu Alexandra- Consilier S.I.B. >


/i


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200

Nr. cadastral. Suprafața mssurata a imobilului: Adresa imobilutoi 248mp


MUN, PLOIEȘTI, 8TR, FĂCLIEI NR, 2Br JOD. PRAHOVA

Nl Canea Funciara


Unilatas Administrativ Teritoriala țUAT) MUN. PLOIEȘTI


Trc&jjr

<p

s.

?,

I


Mi, QHC. 11BM


3X! 43


s

A. Oate ro oars in t


'rM


B. bate rcf&ntQan-


|rfj-ș?w W8i.«i«iw:t: Hen.

AâK?y.i-8 ra w.Ti;.cfta >i«r


MK. CAG. 144540Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1: 200

Nr. cadastral:


Suprafața mas urata a Imobilului: Adresa imobilului:

248mp                    MIM PLOIEȘTI. STR. FĂCLIEINR. 2B, JUD. PRAHOVA

Nr. Cartea Funciara


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT>

MUN. PLOIEȘTI

5'


Siratfe rodiei


‘rtiiuw              >

6.34

iftît

{2B?

ie

1Cc

2A)

v

NR. C/M3.133414

i

NR.CAD 144520


A Date referitoare la teren

N?.      Caregoria ; Sițnafalâ

pwia+i. defote.'joia i«ț!>                                       Mwtit.r»

i -■ I ><■ j

Tțx»                   2<U*

B. Date referitoare la construcții

*-4                        Mwtitm

t ■’sSs^Ki

,         ■-• 1AN.6LA :


‘ÎS 2(iî?-42-


® ÂNEVĂR

MGClAb* »*T CWM.I* A £¥MU«TDlUl£< AVTQRItAn 0»H MQ«ÂW*


AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV
Nr. 0023

Se acordă societății:

FIDOX SRL


Cu sediul în județul Brașov, cod unic de înregistrare 13789500


Data emiterii-. 01.01.2018 Valabil până la: 31.12.2018


SC. FIDOX S.R.L. Brașov_____$r:&867/20l9Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 200


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului:

Adresa imobilului:

248mp

MUN. PLOIEȘTI, STR. FĂCLIEI NR. 2B, JUD. PRAHOVA


Nr. Cartea Funciara


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)


MUN. PLOIEȘTI
A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

I

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

248

Teren intravilan împrejmuit parțial cu gard de beton si plasa

Total

248

B. Date referitoare ia construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol

Mențiuni

Total


Suprafața totala masurata a imobilului” 248mp Suprafața din act= 248mp

Confirm executarea masurajgrilorlâ'Terejj,'^corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia GÎj'reali' ‘    "      *Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

j Z&t >N DANIELA

t CONSILIER /

Semnatufa^rSalat

>R 20W stamP'la BCPI


fifrtxo of. S KL
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 307437 din 13-09-2019


CERTIFICAT DE URBANISM


Nr.


1118


07 -10- 2019


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: CONCESIONARE DIRECTA CĂTRE DOMNUL MANEA NICOLAE

Ca urmare cererii adresate de _                  MUNICIPIUL PLOIEȘTI__

cu domiciliullsediul in județul            PRAHOVA ___.localitatea PLOIEȘTI

satul __________________________-__________________________.sectorul           . cod postai ;

strada ________PIAȚA EROILOR_______ ,nr.___ 1A____,bl_________

sc - et. -    . ap. -     , teL/fax ________0244516699__, e-mail-’

înregistrata la nr.      307437 din 13-09-2019

Pentru imobilul -— teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul ___________________-______~> sectorul ~ cod postai:                "

strada Făcliei, nr. 2B __, bl.-t

sc. ~    , et. ~ .ap. ~    , sau identificat prin:

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.             209             j 1999

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

5

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu nr. cadastral 145122 compus din teren in suprafața de 248 mp se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești conform HCL nr.83/2019 si Extrasului de Carte Funciara de Informare eliberat in baza cererii nr.36476/08.04.2019.

Conform PUG si RLU in zona este prevăzută interdicție temporara de construire pana la elaborare/reactualizare PUZ/PUD.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Categoria de folosința: curti-constructii.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. 316/2002.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-2, IScxr; POT=50% , CUT 1,50;

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona instituții publice, servicii si funcțiuni de interes general.

IScxr - cu restricții întocmire PUZ/PUD.

Utilizări permise: instituții publice, servicii profesionale si sociale, locuințe cu regim mixt de inaltime, comerț, turism,parcari publice aferente funcțiilor admise.

Utilizări permise cu condiții:

oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata,Legii nr.10/1995 si cu condiția unui PUZ/PUD aprobat;

Utilizări interzise : unitati economice poluante si care generează trafic intens,amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

UTR-N-2, IScxr; POT=50% , CUT 1,50;

- suprafața teren 248 mp;

■ terenul are acces direct la str. Făcliei s                                                              i utilitățile existente in

zona;


 • - regim mixt de inaltime;

 • - se va respecta regimul de aliniere a clădirilor existente sau retragerea minima obligatorie va fi de 3-5 ml;

 • - distanta intre clădiri amplasate pe aceeași parcela, va fi de minim 3m si fata de clădirile amplasate pe parcele alaturate,va fi mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc conform OMS nr.119/2014, republicat (in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va intocmi obligatoriu un Studiu de insorire,care se va analiza la faza de autorizație de construire, in funcție de amplasamentul propus prin proiect;

 • - lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu "Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasrea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale”

 • - pentru locuințe limitele laterale si limita posterioara, se vor realiza din împrejmuiri opace cu inaltimi de max. 2,0 m,iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max. l,80m;

 • - pentru clădirile si amenajările cu caracter public, împrejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxima de 1,20 m,preferabil transparente si dublate de gard viu;

Orice modificare a reglementarilor urbanistice de mai sus se poate realiza doar in conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr.350/06.07.2001, cu modificările si completările ulterioare.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIERE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM Documentația urbanistica PUG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - CONCESIONARE -

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE

CONSTRUCȚII     

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului dr urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru proiecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

Si

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DEM flM ARE VA, INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);


c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                 □ D.T.O.E.

□ D.T.A.D.


d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea ia incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


Alte avize/acorduri


□ protecție civila


□ Sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de Ia data emiterii.

PRIMAR, .                SECRETAR GENERAL,

ADRIAN FT nriSOAlrfi/w                   \ IOaNA - GEANINA SERBINOV

X D /    . „z .,

L.S. ru\i u X XjX. 1 OJLT ,

CRISTINA HERTIA

2£.o9.2oW

DIRECTOR ADJUNCT,

RITA-MARCELA^N^AGb

— «ar •

Achitat taxa de..........Iei, contorm cnitantei nr..............din................                                £                        ?

scutit conform art.476- codul fiscal

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de