Hotărârea nr. 187/2020

Hotãrârea nr. 187 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 187 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 223/11.05.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius-Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.126/08.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 109/12.05.2020 la Direcția Economică și sub nr.205/13.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ;

Luând în considerare Avizul din data de 06.05.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În baza Certificatului de vacanță succesorală nr.110/20.08.2019 emis de Societatea Profesională Notarială „Notalex”, a Certificatului de vacanță succesorală nr.67/08.09.2017 si a Încheierii de rectificare nr.2/10.03.2020 emise de către Societatea Profesională Notarială „Călin&Tudose”;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. b) și c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354, art. 355 și ale art. 357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești cu două noi poziții având nr. curent 1247, 1248 identificate potrivit anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Ploiești a bunurilor mobile înscrise în Procesul verbal inventar întocmit de către Societatea Profesională Notarială „Notalex” cu ocazia efectuării inventarului succesoral privind bunurile mobile aflate la imobilul apartament nr. 6 din bl. 39, sc. A situat în Ploiești, Aleea Brașoveni, nr. 2, potrivit anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Tabel cu privire la modificarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Nr.crt.

Adresă imobil

Nume chiriaș

Destinația spațiului

Suprafața (m.p.)

0

1

2

3

1247

Aleea Brașoveni, nr.2, bl.39, sc.A, et.l, ap.6

locuință

»

Suprafață construită=56 m.p., suprafață utilă= 41, 30 m.p., suprafață locuibilă =26,61 m.p., cota indiviză de 2,44% din suprafața de folosință comună a imobilului.

1248

Strada Cameliei, nr.3, bl.40, sc.D, et.3, ap.76

locuință

Suprafața utilă=44,30m.p., cota indiviză de 2,80 % din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc

-

teren

Suprafața^ 25,99 m.p. potrivit Autorizației nr. 317/1991 a

Prefecturii jud.Prahova

Notă: Terenul aferent apartamentului nr.6 situat în Ploiești, Aleea Brașoveni, nr.2, bl.39, sc.A, et.l va urma regimul juridic prevăzut de art.36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin JJĂBÎRCĂ

Șef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela MÎNDRUȚIU'        '■ Uniunea Mtffeasls.


..... .'■ '. afcWta PitHîâ diftRoștâftîs

ROMANIA

UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA NOTALEX --------

LICENȚA DE FUNCȚIONARE: 236/2193/03.11.2017

Sediul Mun. Ploiești, Str. Constantei, Nr. 2, Județul Prahova Telefon/Fax: 0244/546476

EmaU:notardct@upcrnail.ro, birou.notalextâjgniail.corn

PROCES VERBAL

INVENTAR

Eu, IONESCU DIANA CRISTINA - notar public împreuna cu secretar -Vasile Ramona Elena, avand in vedere Încheierea din data de 23.07.2019 in temeiul Legii 36/1995 si a Regulamentului de punere in aplicare a Legii 36/1995, m-am deplasat la adresa din mun. Ploiești, str. Brașoveni nr.2, bl. 39, sc.A, et.3, ap.6, județul Prahova, in vederea efectuării inventarului succesoral privind bunurile mobile aflate in imobilul apartamentul nr. 6, din bl. 39, sc.A, et.3, str. Brașoveni, mun. Ploiești, județul Prahova, care au aparținut defunctei MIHALACHE PAULA IOANA decedata la data de 11 august 2017 in mun. Ploiești, jud. Prahova, in vederea identificării de înscrisuri din care sa rezulte ca defuncta a avut sau nu moștenitori sau a dispus prin Testament de bunurile sale.

Au fost prezenti următorii:

C ClJlAzL 1—CXAXA. >__;               calitate

de


--------7

CNP


E Eu                 T 'U cuo U         V\

*                                                lui ' si <

identificat cu                                         ________________________,

O U Q                    ___, in , calitate yde

<2OU K^-^Adomi^at/\&i r JK         M U f

fiul lui  si ,

_____________________________ CNP


Uaoaaclu

domiciliat în

1

i

domiciliat în

-------—-----

domiciliat în

fiul lui

- in

in

in

identificat cu


calitate,. ,


Procedura a fost îndeplinita.


S-au găsit următoarele bunuri mobileCNP.


calitate


de


si


CNP


calitate


de


si
ftSVl/Â^^jTT? L------cb 1^ ■

 • —  (’w . ^C(L- ^00 Jtueo/\

 • —  ^'^iue \îtw&'u \)ecb

-—' <jfeA cb

 • —          C '

 • —  J: cyx^A d&ut o \>

<5- %

\ .

 • - | m^ixM- >a WvvT W^W~

*— fi            VJ^s-Mjj\

■’-*         h^- WtvM~ Ke^eeV^

 • - ' ku^ 4-1%

"''.            k<=v (Jo^(

“^Qt^vVd V

l. ’'2-fcQ+vWv-tVJ

Woui’CSt. Ou.

i iWâ- Yewsv^o^

K t-^fA k€ NWt^

Â, G> KQ^j_

^kWK TO V-GCMA

^k)0^

„ 1      *0 te ' \ UA-fcK.

 • - \ O-Hgv tete

 • - 1 iW<- Me*r

 • - I ’■■ teVte’X


t\ 'tefccv • - A '^OO-.oV" $Va,0A5^^t€~ ■ <L^x? W’ÎTW

 • - Uyț^ \£ \^> ^QvaWkl') -tÂ

 • -   i Tec., Dafevfrfii

AM<F{ Ml 0 te GțM^ftV”

 • - tf" CLV'VUtx© Vte M (yc£:ulc_ vCS"te-

^) Po>^ \>-^ '^rvutj^:

^OMve-^oe qYiux-W

CjQ^xJWîAe QjOkjV feK^bVO^V W^f

— ^uueAvj’S- MlXfte


_ CX'X're- Kt \eAfce 'Am

 • -              KKt\tKt             -Hwfc. \'O*MjA-

 • -  Wfe\o£ti&A6^i                <

 • - 1 pm c<u ’iuLAtsKWVe

 • -  b (AlV\                    '

 • -  1 tixH^ £wtfc( ckotiKKj, letVPt-KPse.! &n<^''fe&Lu(’rXS-au găsit următoarele bunuri in regim special


In conformitate cu art. 1117 vom solicita administratorului numirea unui custode, pana la numiea acestuia, notarul public a procedat la punerea de sigilii si întocmirea procesului verbal in acest sens, care va fi pedat, împreuna cu prezentul proces verbal reprezentantului Primarei mun. Ploiești