Hotărârea nr. 184/2020

Hotãrârea nr. 184 de modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 17/30.01.2020 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 406 m2 situat în Ploieşti, str. Rareș Voda nr. 13

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 184

de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 17/30.01.2020 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 212/07.05.2020 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert lonuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 194/11.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 121/07.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 111/12.05.2020 la Direcția Economică, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.17/30.01.2020 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993.

Luând în considerare procesul verbal și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.05.2020;

Având în vedere adresa domnului Titi Tudor înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6913/27.04.2020;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b), art. 354 și art. 364, alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea prevederilor art. 3. lit. a) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 17/30.01.2020 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993 în sensul prelungirii termenului de plată a prețului de vânzare a terenului sus menționat până la data de 01.07.2020.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 17/30.01.2020 rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ