Hotărârea nr. 182/2020

Hotãrârea nr. 182 privind modificarea poziţiei 1115 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rahovei, nr.32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti  nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 182

privind modificarea poziției 1115 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.

Rahovei, nr.32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr.218/11.05.2020 al domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 195/11.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 119/06.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 1115 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rahovei, nr. 32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ”;

În conformitate cu Avizul din data de 06.05.2020 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada Rahovei, nr. 32, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit pozitiei nr. 1115 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

În baza art. 28 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul din data de 9.04.2020 al Comisiei speciale având ca atribuții întocmirea și actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești”;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art.139, art. 196, alin. (1), litera a) și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 1115 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rahovei, nr. 32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Rahovei nr. 32, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENTA ADMINISTRARE FOND LOCATIV


ANEXA NR.1 LA HCL IV!


TABELLa proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1115 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rahovei, nr.32) din Anexa nr.l Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”


NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

1115

Str. Rahovei, nr.32

Grigorescu Virgiliu

Teren curte

169 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Teren sub construcția domnului Grigorescu Virgiliu

4 m.p. indivizi din 178 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen PatriciafRADU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin 1ĂI3ÎRCĂ


Serviciul Intabulăr.

Mădălin NEGOIȚĂ Sef Serviciu

9


întocmit:

Bădiceanu Alexandi

Cazacu Mihacl.^-*?__________________________fiHSXflbR.ft Lfl- H-C..L, NU.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1 : 500

-

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului^

169

■ .!• ,z — —v    \

str. Rahovejjnr. 32        ••<

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrații). Teritoriala'~(UAT)

Ploiești _______________________________—__________'x _______A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

169

împrejmuit cu gard:

Nord - zid si perete construcție Sud — zid si metal

Vest - zid si perete construcție

Est — zid

Total                                           169

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (tup)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 169 mp Suprafața din act = 177 mp

Executant: ing. TOMESCU MIHAELA MARIANA

Confirm executarea măsurători < ?1âBteren!t*>^„

ZA“       ‘           '

corectitudinea intocmirii documeni/trel cQ685tftfdl®Asri corespondenta acesteia cu realitatea din Qbren /-kJ» AUTORIZARĂ

Semnătură si stampila       = Sena RO-B-F Nr of36

Dala: 06.20,9         \\ “"”1'“™"“/

S    Jp

CA’l <X«1AA 7/

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

\            Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI