Hotărârea nr. 181/2020

Hotãrârea nr. 181 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei a unei părti din imobilul - clădire în care funcţionează Scoala Gimnazială nr. 13 din str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 181

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unei părti din imobilul - clădire în care funcționează Scoala Gimnazială nr. 13 din str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 201/06.05.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr.2028/04.03.2020 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 81/12.03.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 82/16.03.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți - din imobilul situat în Ploiești, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32, în vederea înființării unui centru comunitar integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 10.03.2020;

În conformitate cu art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

În baza adresei nr. 917/30.03.2020 transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

În conformitate cu art. 4, lit. b), art. 9 și art. 10 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care în Anexa 2, pozițiile 37-41 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri;

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pe perioadă determinată de 20 ani a unei părți din imobilul din Ploiești, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32 în care funcționează Școala Gimnazială nr.13, respectiv corp B în suprafață de 508,66 mp și corp C - sală sport și atelier în suprafață construită de 132,21 mp din spațiu -învățământ în spațiu cu destinația de centru comunitar integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, pentru desfășurarea activității specifice, în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală.

Art. 2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului menționat la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr.5819/25.11.2016.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV