Hotărârea nr. 18/2020

Hotãrârea nr. 18 privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.2652/03.02.2015 privind transmiterea în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 18

privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.2652/03.02.2015 privind transmiterea în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 17/22.01.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.25/22.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.16/23.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 7/22.01.2020 la Direcția Economică, referitor la prelungirea termenului contractului de administrare nr. 2652/03.02.2015 privind transmiterea în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii nr. 22/28.01.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Ținând cont de adresa nr. 7866/18.12.2019, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 25851/18.12.2019 transmisă de Spitalul de Pediatrie Ploiești;

În conformitate cu Avizul din data de 22.01.2020 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) ale art. 286 și ale art. 297 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului contractului de administrare nr.2652/03.02.2015 privind transmiterea în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire, potrivit prevederilor legale.

Art. 2 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 2652/03.02.2015 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform celor menționate la art.1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV