Hotărârea nr. 178/2020

Hotãrârea nr. 178 privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 217/08.05.2020 al domnului viceprimar Mihai Cristian GANEA și Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, nr. 3224/08.05.2020, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești;

ținând cont de Raportul de specialitate comun nr. 224/22.05.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 220/25.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 26.05.2020;

având în vedere prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, care reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual;

având în vedere prevederile art. 554 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind încadrarea și promovarea personalului contractual;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 3, litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2020.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.06.2020.

Art. 3 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 414/31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12020

STAT DE FUNCȚII                      O * A *

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD |TREAPTA PROFESIONAL(A)x

CONDUCERE                                                   l, \

|    11    1'DIRECTOR                                              | S |

DIRECTOR ADJUNCT___________________________________________

2|     1

DIRECTOR ADJUNCT

s

pTn7

BIRO

UL ADMINISTRATIV

3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

7

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

8

5

MAGAZINER

G

SERVICIUL AGREMENT

9

1

SEF SERVICIU

S

10

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

11

2

(casier

M

12

3

CASIER

M

13

■4]

CASIER

G

14

5

CASIER

G

15

6

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI

16

1

SEF SERVICIU

S

17

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

18

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

19

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

20

4

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

21

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

22

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

23

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

24

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

25

9

'muncitor CALIFICAT

G

I

26

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

27

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

28

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

29

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

30

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

31

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

32

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

33

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

34

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

35

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

l

36

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

37

1

SEF SERVICIU

S

38

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

39

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

40

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

41

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

42

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

43

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

44

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

45

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

46

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

47

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

48

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

49

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD | TREAPTA

PROFESIONAL(A)

50

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

' I

51

14

IMUNCITOR CALIFICAT

G

■ I

52

15

IMUNCITOR CALIFICAT

G

-I

53

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

54

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

i..

55

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

56

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

!’• ....

57

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

* r

58

21

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL TEHNIC

59

1

SEF SERVICIU

S

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

61

2

ȘOFER

M

I

62

3

ȘOFER

M

I

63

4

ȘOFER

G

I

64

5

ȘOFER

G

I

65

6

ȘOFER

G

I

66

7

ȘOFER

G

I

67

8

ȘOFER

G

I

68

9

ȘOFER

G

I

69

10

ȘOFER

G

I

70

11

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

71

12

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

72

13

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

73

14

(MUNCITOR CALIFICAT

M

I

74

15

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

75

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

76

17

IMUNCITOR CALIFICAT

G

I

77

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

78

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

79

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

80

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

81

1

SEF BIROU

S

82

t

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

83

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

84

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

85

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS


L 86!    1 (CONSILIER JURIDIC                                 | S l ~ l-A Ț

COMPARTIMENTUL MEDICINA VETERINARA______

(~  87|   1|INSPECTOR DE SPECIALITATE                     |    S    |   l-A

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE, CONTRACTE SI DEZVOLTARE

|   88|    1| INSPECTOR DE SPECIALITATE                      j    S    |    l-A   |

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI

89

1

SEF SERVICIU

S

90

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

BIROUL ZOO

91

1

SEF BIROU

S

92

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

93

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

94

3

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

95

4

(MUNCITOR CALIFICAT

G

I

96

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

97

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

98

“71

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

99

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

100

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

101

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

102

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

TREAPTA

PROFES

ONAL(A)*

103

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I ,

104

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

105

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

106

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

107

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

108

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

109

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

11.

110

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

111

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

112

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

113

22

MUNCITOR NECALIFICAT

G

l

BIROUL IGIENIZARE ZOO

114

1

SEF BIROU

S

115

1

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

116

2

MUNCITOR NECALIFICAT

G

l

117

3

MUNCITOR NECALIFICAT

G

l

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

122

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

123

5

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

M

BIROUL RESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII

125

1

SEF BIROU

S

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

funcții de conducere

13

funcții de execuție

115

Total

128