Hotărârea nr. 177/2020

Hotãrârea nr. 177 privind aprobarea transformării a şase funcţii de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea transformării a șase funcții de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 239/22.05.2020 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun nr.263/22.05.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr.215/22.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea transformării a șase funcții de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv transformării gradului profesional a 4 funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați ,,admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut; transformarea în clasă a funcției publice de execuție din referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Reparații și Investiții Drumuri din Direcția Tehnic - Investiții pentru funcționarul public care a fost declarat ,,admis” la examenul de promovare în clasă, precum și transformarea postului vacant de paznic în post de muncitor calificat ,,Lucrător în cultura plantelor” din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 26.05.2020;

având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din anexa la Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 478 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a” și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea a șase funcții de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, începând cu 01.06.2020, astfel:

  • - transformarea gradului profesional a 4 funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați ,,admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, respectiv:

  • - din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de consilier juridic, clasa I la Serviciul Juridic Contencios, Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

  • - din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de consilier clasa I la Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

  • - din grad profesional asistent în grad profesional principal al unei funcții publice de execuție de consilier clasa I la Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

  • - din grad profesional asistent în grad profesional principal al unei funcții publice de execuție de consilier clasa I la Compartimentul Monitorizare și Avizare Contracte Unități de Învățământ, Sănătate, Culte din cadrul Direcției Tehnic - Investiții

  • - transformarea în clasă a funcției publice de execuție din referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Reparații și Investiții Drumuri din Direcția Tehnic - Investiții pentru funcționarul public care a fost declarat ,,admis” la examenul de promovare în clasă,

  • - transformarea postului vacant de paznic în post de muncitor calificat ,,Lucrător în cultura plantelor” din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest;

Art. 2 Începând cu aceeași dată, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.504/28.11.2019 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV