Hotărârea nr. 173/2020

Hotãrârea nr. 173 privind aprobarea Planului strategic 2020-2022 al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 173

privind aprobarea Planului strategic 2020-2022 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 221/11.05.2020 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 2643/08.05.2020, prin care se propune aprobarea Planului strategic 2020-2022 al Spitalului de Pediatrie Ploiești;

în baza Raportului de specialitate nr. 216/25.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportului de specialitate nr. 117/13.05.2020 al Direcției Economice;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.05.2020;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrațeie publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe;

potrivit prevederilor art. 1, alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 999/2014 s-a aprobat transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Mihai Eminescu, nr. 4-6, județul Prahova, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Prahova, de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Strategic al Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu aceeași dată orice alte prevederi își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

fiHEM Lfir WL IM?

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

_________y


*AN slCSJ


_              ff zXunitoto *t»ffța îri\      \

Str. Mihai Eminescu, nr.4-6, Tel. 0733428743 , fax: 0244518415 V’'«’h!WDT‘’v';

e-mail: secretariat@spitalpediatrie.ro              l'* I ''f/

Operator de date cu caracter personal nr. 4638


Nr. $G!>/»£■
PLAN STRATEGIC

2020 - 2022

li s ■ ■■■ >v /o„

Planul strategic al Spitalului de Pediatrie Ploiești pentru anii 2020 ^$022;' .cdhstitmfe documentul intern principal de planificare strategica, în plan financiar, operațidhafîș^ clinic, ^câfe' cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului și stabilește măsurile și acțiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective.

Obiectivele și strategiile de administrare avute în vedere în strategia de dezvoltare a Spitalului de Pediatrie Ploiești, pentru anii 2020 -2022, au fost etapizate avându-se în vedere impactul pe care îl are fiecare proiect asupra revitalizarii activității spitalului în vederea promovării încrederii pacienților în activitățile desfășurate, în condiții de eficiență și eficacitate.

Viziune

Viziunea Spitalului de Pediatrie Ploiești este atingerea excelenței în activitatea medicală și ulterior menținerea unei reputații foarte bune a spitalului prin calitatea înaltă a serviciilor prestate. Scopul fundamental al unității noastre sanitare este satisfacerea așteptărilor pacienților prin asigurarea serviciilor medicale și îmbunătățirea permanentă a calității actului medical.Lucrăm împreună pentru a dezvolta și îmbunătăți permanent îngrijirea medicală și mediul de lucru al personalului medical.

Misiune

Misiunea spitalului este de a îmbunătăți considerabil starea de sanatate a populației deservite prin creșterea permanentă a calității serviciilor medicale. în colaborare cu alte instituții care împărtășesc idealurile noastre, ne focalizam resursele pentru realizarea obiectivelor de care suntem etic, social și financiar responsabili.

Valori

Valorile în care credem sunt îmbunătățirea calității vieții, spiritul de echipă, corectitudinea, flexibilitatea, creativitatea și inovația.

Unitatea sanitară urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației minore și realizarea unui sistem de sănătate modem și eficient, bazat pe servicii medicale de înaltă calitate, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, un sistem care pune în centrul său pacientul și siguranța acestuia.

Strategia de dezvoltare a Spitalului de Pediatrie Ploiești cuprinde obiectivele de dezvoltare ale spitalului și stabilește măsurile și acțiunile prioritare pentru atingerea acestora.

în acest sens, printre obiective strategice formulate enumerăm:

 • >     adaptarea activității spitalului la nevoile și cerințele populației privind rezolvarea problemelor medicale - urgențe medico-chirurgicale;

 • >     diversificarea activității spitalicești, dar cu menținerea calității actului medical;

 • >     menținerea spitalului pe o poziție favorabilă între furnizorii de servicii medicale similare, prin creșterea complexității afecțiunilor diagnosticate și tratate în spital.

Astfel, ca aspect prioritar în asigurarea creșterii calității serviciilor medicale oferite populației infantile, este necesară implementarea în cadrul SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI a unui Sistem Integrat al Managementului Calității.

Acestea sunt prioritizate în ordinea importanței și urgenței, fiind clasificate în obiective pe termen scurt (cu realizare de până la un an) și pe termen mediu și lung (cu realizare de pana la 3 - 4 ani).

Există câteva priorități în strategia de dezvoltare a spitalului a căror finalitate are ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor de sănătate. Aceste priorități ne ajută să oferim servicii medicale de calitate pacienților noștri și să utilizăm fondurile eficient și eficace în condiții de va fi monitorizata prin indicatori ce tin de:

Monitorizare Indicatori:

 • 1. scăderea numărului total de internări continue;

 • 2. creșterea internărilor continue cu ICM ridicat / total internări;


  • 3. creștere internări de zi / total internări;

  • 4. creștere ICM / spital;

  • 5. scăderea numărului de transferuri interspitalicești;


  6. creșterea procentului calificativelor pozitive în totalul chestionarelor de satisfacție


CAP. I. PREZENTARE GENERALA A SPITALULUI

LI SCURT ISTORIC

Spitalul de Pediatrie Ploiești este înființat în anul 2003 și oferă servicii medicale pentru copiii din județul Prhova și din județele limitrofe, în număr de aproape 250.000.

Spitalul De Pediatrie Ploiești este înființat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 243/19.03.2003, prin reorganizarea secțiilor de pediatrie, chirurgie și ortopedie pediatrică, ambulatoriul de specialitate din structura Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Spitalul își desfășoară activitatea în baza OMS nr. 754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice și funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, în baza HG nr. 999/2014.

De la înființare și până în prezent, structura organizatorică a suportat modificări în dinamică, adaptate nevoilor populației și politicilor de sănătate din România (s-au produs modificări ale secțiilor și compartimentelor, ambulatoriul integrat, înființare CSM și Unitate transfuzii sanguine, CPU).

Spitalul funcționează în prezent în trei locații: Str. M. Eminescu nr.4-6, B-dul Independenței nr.18 și T. Vladimirescu nr.127 (CSM).

SPITALUL este cea mai importantă unitate sanitară publică ce asigură asistența medicală pediatrică de pe teritoriul județului Prahova, aceasta fiind singura din județ cu secție de Chirurgie și ortopedie pediatrică.

Adresabilitatea la nivelul spitalului este foarte ridicată, atât din zona municipiului Ploiești și împrejurimi și din întreg județul Prahova, precum și din comune ale județelor învecinate: Dâmbovița și Buzău.

Conform Direcției Județene de Statistică Prahova, populația județului Prahova, după domiciliu, pe grupe de vârstă (la 1 iulie 2014) era 815.471 de persoane, din care 114.348 de persoane (0 - 14 ani), 514.339 de persoane (15 - 59 ani), 187.054 de persoane (60 de ani și peste), proporția populației pediatrice fiind de aproximativ 14% din populația județului Prahova.

 • 1.2 NEVOILE DE ÎNGRIJIRE A POPULAȚIEI DESERVITE DIN ZONA DE ACOPERIRE

Pentru a analiza nevoile de îngrijire ale populației deservite este necesară o evaluare a nevoilor, care se structurează, în fapt, pe trei componente principale:

• Analiza nevoior de sănătate utilizând date referitoare la geografie, demografie, principalii determinând ai stării de sănătate, starea de sănătate și comportamente, grupuri populaționale cu nevoi speciale, indivizi, grupuri de risc;

i                 • Analiza nevoilor de servicii de sănătate, utilizând date referitoare la/Zgwgrafie,Sforțaj^

de muncă din domeniu, serviciile disponibile (localizare, utilizeze,’ < accesibilitate^ 1 capacitate de răspuns, competență, acceptabilitate, calitate), analize de,piață,eficiența7^ și eficacitatea serviciilor și a programelor, coordonarea și integrarea^serviciilof de'v sănătate, oportunități de îmbunătățire);                                   «.of

• Stabilirea priorităților și a opțiunilor de intervenție, pe baza analizelor efecteateZi a resurselor disponibile și disponibilizate, în contextul viziunii și obiectivelor politice

H

 • 1.2.1 Caracteristici relevante ale populației deservite

Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud - Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafață de 34.453 km2 , reprezentând 14,5% din suprafața României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare. Din regiune fac parte județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, toate aflate în regiunea istorică Muntenia.

Județul Prahova este situat la sud de curbura Munților Carpați, în zona de Centru-Sud a României,fiind străbătut de meridianul de 26° Est și de paralela de 45° Nord. Din punct de vedere al organizării regionale, județul Prahova aparține Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, alături de județele mai sus menționate. Suprafața județului este de 4.716 kmp, care reprezintă 2% din teritoriul țării și îl situează pe locul 33 la nivel național. Relieful județului Prahova este variat, dispus în formă de amfiteatru și este caracterizat de proporționalitatea formelor de relief - munți 26,2% (Vârful Omu -2505 m), dealuri 36,5% și câmpii 37,3%.

Conform datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică Prahova după ultimul recensământ al populației din data de 01.07.2011, situația populației stabile din județul Prahova este următoarea:

 • a) Populația totală : 809.124 locuitori

 • •  cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani: 113.593

 • •   cu vârsta între 15 - 59 ani: 518.726

 • •  60 ani și peste: 176.805

 • b) Structura pe sexe : 48,4 % bărbați și 51,6 % femei

 • c) Densitatea populației : 171,6 locuitori/km2

 • d) Populația în mediu rural: 403.309 locuitori

 • e) Populația în mediu urban: 405.815 locuitori

 • f) Rata natalității: 9 %o

 • g) Fertilitatea (pentru grupa 15-49 ani): 32,1 %o

 • h) Rata șomajului: 5,7 %

In funcție de județele de domiciliu ale pacienților externați în anul 2019 situația se prezintă astfel: peste 90%) dintre pacienții spitalului provin din județul Prahova, urmat de județul Dâmbovița (aproximativ 1%) și alte județe (...).

De asemenea, în anul 2019 au beneficat de serviciile medicale ale unității noastre și 4 pacienți din Uniunea Europeană ( Italia - 2, Elveția -1 și Spania -1).

 • 1.2.2. Caracteristici istorico - geografice

Reședință a județului Prahova, Municipiul Ploiești este situat la 60 km nord de București, având o suprafață de 89,2 km2 și 209.945 locuitori ca populație stabilă (la data de 20.10.2011).

Din punct de vedere al numărului de locuitori, județul Prahova se află pe locul trei național, după Municipiul București și județul Iași, deși este doar al 33-lea din țară ca suprafață.'^^0/ același timp, județul Prahova reprezintă unul dintre cele mai urbanizate județe ale țării. Repaf^țe^^> populației prahovene pe medii (urban și rural) este reprezentată în figura de mai jos.         c o%


 • 1.2.3. Incideta bolilor

Din analiza datelor făcute publice de Direcția de Sănătate Publică Prahova prin Raportul Stării de Sanatate a populației județului Prahova - 2018, principalele cauze de deces ( situație comparativă 2017-2018) prezintă următoarea repartiție:

ndicele de mortaîitate

specifica, calculat Ia ICO OOO

nr. decedat!            locuitori:

2017

2018

2017

2018

Ap.circulator

5871

5765

732,62

724,31

Tumori

1868

1826

233,10

229,42

Ap.respirator

717

749

89.47

94,10

Ap.digestiv

649

632

80,99

79,40

Leziuni traumatice si otrăviri

321

353

40,0-6

44,35


indicele ce mortalitate specifica: 2017

in Indicele ae mortalitate specifica; 2018

Conform datelor din același document, analizând starea de sătătate a populației țîâifaport cu jăo expunerea la poluanții din aer și efectele poluării aerului asupra stării de sănătafe; je pot trage J§°; următoarele concluzii:                                                              \\

Poluarea atmosferei se definește ca prezența în aer a unor substanțe care în funcțid^^ concentrație și timp de acțiune, afectează sănătatea, generează disconfort și / sau alterează mediulf' "

Poluarea poate fi de natură:


 • - chimică - determinată de o seride de substanțe chimice;

 • - fizică - radioactivitatea, radiațiile calorice și ultraviolete, zgomotul, vibrațiile;

 • - biologică - datorată germenilor patogeni care pot fi răspândiți prin aer având ca sursă oamenii - bolnavi sau purtători și animalele.

Sursele de poluare elimină în atmosferă o multitudine de poluanți iritanți, fibrozanți, axfisianți, toxici alergizanți, cancerigeni etc.

Aerul joacă un rol epidemiologie foarte important. Ca incidență, bolile transmisibile pe calea aerului se găsesc pe primul loc - bolile eruptive ale copilăriei - rujeola, rubeola, scarlatina, varicela (și care fac parte dintre specialitățile de boli infectioase - servicii medicale asigurate de altă unitate spitalicească din județ), dar și gripa, pneumonia sau alte viroze respiratorii sau diferite micoze.

Din analiza datelor făcute publice de Direcția de Sănătate Publică Prahova prin Raportul Stării de Sanatate a populației județului Prahova - 2018, pentru grupa de vârstă 0-14 ani mortalitatea și morbiditatea posibil asociată expunerii la poluanții din aer se prezintă astfel:

DATE DEMOGRAFICE

POPULAȚIE >' SEX

BARBATI

FEMEI

TOTAL

PRAHOVA

385718

410213

795931

PLOIEȘTI

106594

121956

228550

POPULAȚIA PE GRUPE DE VARSTA

0-14 ANI

15-64 ANI

>65 ANI

TOTAL

PRAHOVA

109819

542860

143252

795931

PLOIEȘTI

30266

156909

41375

22855C

Nota - toate datele se vor transmite pe grupele de varsta specificate.

Gupa de varsta 0-14ANI

DATE DE MORTALITATE

Prahova

Ploiești

număr

rata calculata

număr

rata calculata

mortalitate infantita(rata/1000 nascuti vii)

18

3.23

2

1.49

mortalitate infantila prin boli resp.jrataHOO 000 nascuti viii

6

107.76

1

74,52

mortalitate generata tota rataflOOO loc. i

38

0.36

4

0 13

mortalitate prin afecțiuni respiratoriii rata.'-00 000 loc.

9

8.20

1

3 30

mortalitate prin afecțiuni cardio-vasculare rata lOC 300 loc.

1

0.91

0

0.00

mortalitate prin tumori maligne rata.TOO 000 loc.

2

1.82

0

0 00

mortalitate prin tumori maligne resniratc-riiîrata/IOO 000 loc.)

0

0.00

0

0,00

DATE DE MORBIDITATE (INCIDENȚA)

Prahova

Ploiești

număr

rata calculata

număr

rata calculate

morbiditate generala - total rata/1000 loc. i

169595

1544 31

51901

1714.83

morbiditate prin afecțiuni respiratorii rata'100 OQC loc.)

106372

96861.29

33347

110179.74

morbiditate prin afecțiuni cardio-vasc(rata/100 000 toc.)

192

17433

74

244.50

morbiditate prin tumori maligne(rata/100 000 loc.)

9

8.20

2

6,61

DATE DE MORBIDITATE SPECIFICA RESPIRATORIE

Prahova

i* \G:^\

Ploiești.

număr

rata calculata

număr

rata calculata

mort), IACRStrata/100 000 loc.)

27181

24750.73

9919

'^''^2772^

morb. pneumonie(rata/100 CGO loc.,

4116

3747.99

1521

'vscfelK'

mort), bronșita si bronsiotita ac.rrata/100 000 loc)

15223

13861.90

3744

1237^.^2-.

mort), bronșita cr.(ra1a/100 000 loc.)

211

192.13

14

46.26

mort). emfizemirataflOO 000 ioc.)

0

0.90

0

0.00

morb, astm bronsic(rata.'1O0 OOOloc.i

464

422.51

243

802.38

morb.lMA(rata/10@000 loc )

0

0.00

0

0,00DATE DE MORBIDITATE SPECIFICA PRIN TUMORI MALIGNE RESPIRATORII

Prahova

Ploiești

număr

rata calculata

număr

rata calculata

moib.tum trahee.bronhii.plamaniirala/IOO 000 loc.)

1

0.91

1

3 30

morb, alte tum maligne ale org.resp.(rata/100 00C» toc.)

0

0.00

0

0 00

mort). Turn.maligne ale tes.nnezoleliailrata/IGO 000 loc. ;

0

0.00

0

0 00

Gupade va rata 15-64 ANI

DATE DE MORTALITATE

Prahova

Ploiești

număr

rata calculata

număr

rata calculata

mortalitate infantila jataf 1000 nascuti vii)

mortalitate infantila prin boli resp.irata/100 000 nascuti vii)

mortalitate generala tctalirata/1000 loc )

2137

3.94

476

3.03

mortalitate prin afecțiuni respiraloniirata/100 090 toc.)

198

36.47

41

26.13

mortalitate prin afecțiuni cardio-vasculare(rata/100 000 ioc.)

403

74.24

81

51.62

mortalitate prin tumori maligne(rala/100 090 loc.)

572

105,37

142

90,50

mortalitate prin tumori maligne respiratori(rata/100 000 locj                             _ _

139

25.61

28

__________17,84

DATE DE MORBIDITATE (INCIDENȚA)

Prahova

Ploiești

număr

rata calculata

număr

rata calculata

morbiditate generala - totali rata/IOCO loc.)

290985

536.02

94767

603.96

morbiditate prin afecțiuni respiratorii(rata/100 000 ioc.)

78851

14525.11

28611

18234.14

morbiditate prin afecțiuni cardio-vasc(rata/10G OGG toc.)___

15893

2927.64

5283

3366.92

morbiditate prin tumori maliqnelrata/IOO 000 loc.)

906

166.89

267

170.16

DATE DE MORBIDITATE SPECIFICA RESPIRATORIE

Prahova

Ploiești

număr

rata calculata

număr

rata calculata

morb. IACRS(rataf100 000 loc.)

17496

3222.93

7804

4973 58

morb. pneumcRieiTata.'IC'O 000 loc.)

7788

1434.62

3182

2027,93

morb, bronșita si bronsiotita ac.(rata/100 000 loc.)

11765

2167.23

3033

1932,97

morb, bronșita cr.țrata/100 000 toc.)

1172

215.89

287

182,91

morb, emfizemirata/100 000 foc. )

30

5.53

11

7,01

morb, astm bronsic(raSatTQf) OOOloc.)

961

177.03

415

264.48

morto.lMA'rata,’100 000 toc.)

70

12.89

22

14.02

DATE DE MORBIDITATE SPECIFICA PRIN TUMORI

Prahova

Ploiești-* /î.      j. /

MALIGNE RESPIRATORII

număr

rata calculata

număr

rata            - SA -

morb.tum trahee bronhii.plamani rala/10O C-00 loc.

88

16.21

25

morb, alte Wm maligne aie org.resp.irata/100 QOG loc. ;

11

2.03

4

2 Ssssssss**"

morb. Tum.maligrse ale tes.mezolelialxata/100 000 îoc.

7'

1.29

1

0.64

Datele de morbiditate de 1a pct.4 sunt furnizate de cabinetele medicale individirale de familie din jud. Prahova.

 • 1.2.4. Piața serviciilor de sanatate din zona de acoperire

Serviciile de îngrijire a sănătății în județul Prahova sunt furnizate printr-o rețea de unități sanitare ( spitale, policlinici, dispensare și alte instituții) aparținând sectorului public și privat.

Conform datelor puse la dispoziție pe site-ul Casei Naționale de Sănătate, în Prahova la

01.08.2019 în contract cu CAS Prahova sunt declarate:

Spitale

31

Farmacii

86

CMI- comodat

347

Furnizori de servicii medicale investigații paraclinice

49

Furnizori de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice

100

In ceea ce privește asistența medicală de urgență, la nivelul județului Prahova există 2 paliere:

 • A. Asistența medicală de urgență prespitalicească;

 • B. Asistența medicală de urgență spitalicească.

 • A. Asistenta medicală de urgență prespitalicească:

 • 1. In domeniul public'.

 • a.  Serviciul de Ambulanță Județean Prahova;

 • b. Serviciul Mobil de urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD)

Asistența publică de urgență prespitalicească este coordonată la nivel județean de un dispecerat unic integrat, utilizând infrastructura Dispeceratului național unic pentru apeluri de urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 2. In domeniul privat, asistența medicală de urgență prespitalicească este asigurată de către serviciile private de ambulanță, pe baza de contract de servicii direct cu beneficiarul , cu asigurătorul privat al acestuia. în Prahova există o singură unitate sanitară privată autorizată pentru servicii medicale de urgență prespitalicească.

 • B. Asistenta medicală de urgentă spitalicească

Este asigurată de unitățile sanitare publice și private cu paturi, prin unitățile de primire a urgențelor (UPU), prin compartimentele de primire a urgențelor (CPU) și camerele de gardă.

La nivelul județului Prahova există următoarele structuri de primire a urgențelor;

 • 1. UPU ( unitatea de primire a urgențelor) - localizată în zona de Nord a orajului Ploiești, iri /;

sediul Spitalului Județean de Urgență;                           ww

 • 2. CPU (compartimente de primiri a urgențelor) în cadrul următoarelor unități             * 2

 • a)  Spitalul de Pediatrie Ploiești - specific pediatrie;

 • b) Spitalul Mnicipal Câmpina;

 • c) Spitalul orășenesc Sinaia.

  UNITATEA SANITARA

  Total pacienti

  Urgente minore

  Urgente majore

  2017

  2018

  2017

  2018

  2017

  2018

  UPU - Spitalul Județean de Urgenta Ploiești

  94005

  99972

  88201

  94216

  5804

  5756

  CPU - Spitalul de Pediatrie Ploiești

  37302

  41552

  30801

  34633

  6501

  6889

  CPU - Spitalul Municipal Campina

  39974

  40018

  39384

  39530

  590

  488

  CPU - Spitalul Orășenesc Sinaia

  8637

  9600

  6711

  7248

  1926

  2352

In unitățile sanitare publice cu paturi din județul Prahova, in care asistenta medicala nu este asigurata de UPU sau CPU, funcționează 62 de linii de garda, prin care este asigurata asistenta medicala in regim de continuitate, iar in unitățile sanitare private cu paturi funcționează 14 linii de garda.

 • 1.3 CARACTERISTICI ADMINISTRATIVE

Spitalul de Pediatrie din Ploiești este o unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care participa potrivit competențelor stabilite, la asigurarea stării de sanatate a populației minore din județul Prahova precum și din județele limitrofe, (proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe fiind de aproximativ 13,89 %) prin servicii medicale cu grad mare de complexitate .

Spitalul are un număr total de 135 paturi spitalizare continua și 8 paturi spitalizare de zi; conform Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1408/2010 privind clasificarea spitalelor, este Spital de Categoria V, având un nivel înalt de competența, dotare și încadrare a resurselor umane.

Spitalul de Pediatrie Ploiești își desfașoara activitatea în trei imobile aflate în trei locații diferite, aparținând domeniului public - Consiliului Local Ploiești.

Aceste construcții dateaza din perioada anilor 1930-1960.

Transformările din ultimii ani (renovări, reparații, consolidări, refiincționalizari, etc) -efectuate și cu sprijinul Consiliului Local Ploiești - au contribuit esențial la SIGURANȚA pe care spitalul o conferă pacienților și angajaților sai cât și la creșterea calității serviciilor medicale pe care unitatea le oferă comunității pe care o deservește, mai ales în locația din str. Mihai Eminescu, unde funcționează secțiile spitalului.

 • 1.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA

A. Structura organizatorică

Conform Autorizației Sanitare de Funcționare nr. 199/12.10.2018, structura organizatorică aprobată a Spitalului de Pediatrie Ploiești este următoarea:

3 Secții clinice cu 135 paturi (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6):

- Secția Pediatrie I ( 0-3 ani) - 57 paturi:

 • 7 medici;

  * i v^'-f

  W’îiov


23 personal sanitar mediu;

14 personal auxiliar sanitar;

 • - Secția Pediatrie II (3-18 ani) - 45 paturi:

 • 6 medici (2 medici rezidenti);

 • 11 personal sanitar mediu;

10 personal auxiliar sanitar

 • - Secția Chirurgie și ortopedie pediatrică - 25 paturi :

5 medici (1 rezident);

9 personal sanitar mediu;

 • 8 personal auxiliar sanitar

 • - Compartiment A.T.I. - 8 paturi:

3 medici (unul cu competente limitate);

 • 12 personal sanitar mediu;

 • 7 personal auxiliar sanitar

Compartiment Primiri Urgenle (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6) funcțional din data de 01.07.2006 - Comitetul director la propunerea managerului identifică necesitatea organizării CPU în spital, cerere aprobată prin OMS nr. 404/12.04.2006.

Compartiment Primiri Urgențe : 8 medici (din care 2 medici cu competente limitate si 2 medici rezidenti); 22 personal mediu sanitar; 11 personal auxiliar sanitar.

 • •  Unitate Transfuzie Sanguină (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6) înființată conform adresei Ministerului Sănătății - Direcția Organizare și Politici Salariale nr. XI/A/55515/EN/10145/11.10.2013 și a OMS nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare.

 • •  Bloc operator (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6): 8 personal mediu sanitar;

3 personal auxiliar sanitar;

 • •  Sterilizare centrală: (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6): 3 personal sanitar mediu;

 • •  3 Laboratoare:

 • - Laborator analize medicale : 1 medic; 2 personal medical cu studii superioare (biolog, chimist); 9 personal sanitar mediu; 1 personal auxiliar sanitar (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6)

 • - Laborator radiologie : 1 medic; 8 personal sanitar mediu; 1 personal auxiliar sanitar (funcționează imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6)

 • - Laborator B.F.T : 2 medici (din care 1 rezident); 2 personal medical cu studii superioare (1 profesor CFM + 1 kinetoterapeut); 4 personal sanitar mediu, (funcționează în imobilul din str. Independenței nr. 18)

 • •  Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr.4-6) 1 medic rezident; 1 personal sanitar mediu;

 • •  Farmacie cu circuit inchis (funcționează în imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 4-6): 1 farmacist;

2 personal sanitar mediu;

 • •  Cabinet medicină dentară :. (funcționează în imobilul din str. Mihai eminescu nr. 4-6): 1 medic;

 • •  Ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului funcționează cu cabinete în specialitățile:

o pediatrie 1 cabinet — 4 medici) încadrați pe spital;

o Chirurgie și ortopedie pediatrică 1 cabinet - 4 medici încadrați pe spital;

o cab. oftalmologie 2 medici;

o cab. endocrinologie 2 medici;

o cab. O.R.L. 2 medici;

o cab. dermatovenerologie 2 medici;

o cab. cardiologie 2 medici (din care 1 medic rezident);

o cab. alergologie 1 medic;

o cabinet neurologie 1 medic rezident.

 • •  Compartiment statistică si informatică medicicală: 2 personal mediu sanitar;

 • •  Dietetică:                         1 personal mediu sanitar;

 • •  Spălătorie modernă deservită de 3 spălătorese;

 • •  Personal muncitor:            18;

 • •  Personal Tesa:                  19 ( din care 2 funcții de conducere ).

Total personal spital =               303


TOTAL : 135 paturi + 16 paturi însoțitori + 8 paturi spitalizare de zi:

49 medici; ( din care 9 rezidenti), 10 alt personal sanitar cu studii superioare, 138 personal sanitar mediu, 69 personal auxiliar sanitar 19 personal TESA ( din care 2 funcții de conducere din Comitetul Director - manager si director financiar contabil); 18 personal muncitor.

Deși spitalul are în structura aprobată 135 de paturi, doar 133 sunt finanțate de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

 • 1.4 RESURSA UMANA

In anul 2019 resursele umane ale spitalului totalizează un număr de 302 angajați, din care 87.79% reprezintă personalul sanitar superior, mediu si auxiliar.

Evoluția resursei umane in cadrul spitalului:

CATEGORIA DE PERSONAL

PERIOADA

2017

%

2018

%

2019

%

1

Medici

40

14.65

46

16.03

49

16.17

2

Alt personal sanitar cu studii superioare

8

2.93

9

3.14

10

3.30

3

Personal sanitar mediu

122

44.69

129

44.95

138

45.54

4

Personal auxiliar sanitar

68

24.91

66

23.00

69

22.77

5

Personal TESA

17

6.23

19

6.62

19

6.27

6

Muncitori

18

6.59

18

6.27

18

5.94

TOTAL GENERAL

273

287

303

Total personal spital = 254

Medici

Alt pers.san. cu studii sup.

Pers. San. Mediu

Pers. Aux.

san.

Tesa

Muncitori

35

5

118

59

19

18

13.78%

1.97%

46.46%

23.23%

7.48%

7.09%

Total personal ambulatoriu integrat = 38

Medici

Alt pers.san. cu studii sup.

Pers. San.

Mediu

Pers. Aux.

san.

Tesa

Muncitori

12

-

17

9

-

-

31.58%

-

44.74%

23.68%

-

-

Centrul de Sănătate Mintală (C.S.M. ) : 2 medici; 2 psihologi clinicieni; Ipsihopedagog;

2 kinetoterapeuti; 3 personal mediu sanitar, 1 personal auxiliar sanitar.

Total personal CSM = 10

Medici

Alt pers.san. cu studii sup.

Pers. San. Mediu

Pers. Aux. san.

Tesa

Muncitori

49

10

138

69

19

18

16.17%

3.30%

45.54%

22.77%

6.27%

5.94%

1.6 ACTIVITATEA SPITALULUI


Medici

Alt pers.san. cu studii sup.

Pers. San. Mediu

Pers. Aux. san.

Tesa

15 s.' v, Muncitori

2

5

3

1

-

20%

50%

30%

10%

-

'v "'-4'.

Total personal unitate = 303


 • a) Locația din str. Mihai Eminescu nr. 4-6 cuprinde o clădire cu P+2, aflată la o distanță de 0,8 km de locația din Bd-ul Independenței și la 2 km față de locația din Str. Tudor Vladimirescu nr. 127, unde funcționează:

 • -  Secția Pediatrie I

 • -  Secția Pediatrie II

 • -  Secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică

 • - Compartiment ATI

 • -  Unitatea de Transfuzie Sanguină;

 • -  Spitalizare de zi

,            - însoțitori

 • - Bloc Operator

 • - Farmacie

 • -  Sterilizare

 • - Laborator analize medicale

 • -  Laborator radiologie și imagistică medicală

 • -  Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asitenței medicale

 • -  Cabinet de medicină dentară

 • -  Ambulatoriul integrat al Spitalului de Pediatrie și cabinetele de specialitate după cum urmează:

|                       • Cabinet pediatrie - 2 cabinete;

 • •  Cardiologie infantilă - 1 cabinet;

 • •  Chirurgie și ortopedie infantilă - 1 cabinet;

 • •  Endocrinologie - 1 cabinet;

 • •  Neurologie pediatrică - 1 cabinet

 • •  Cabinet ORL

 • b) Locația din bd-ul Independentei nr. 18, care cuprinde o clădire P+l și unde funcționează:

Cabinet dermatovenerologie;

 • -   Cabinet oftalmologie și ortoptică;

ii - Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie;

 • -  Cabinet Alergologie și imunologie

 • -  Compartiment statistică și informatică medicală;

  Aparat funcțional (Compartiment Securitatea Muncii,PSI, Protecție Civilă^si-^ituqtii de Urgență; Biroul Managementul Calității Serviciilor Medicale; Compoițu^rft ^dțdzitii Publice, Contractare; Compartiment juridic; Compartiment Tehuii,Z^o ht Administrativ; Compartiment Aprovizionare m----------"    -----

  Compartiment Financiar Contabilitate;Transport; ComjJâftîmWlt'i

e <?*■' ".:A\ JK-jj c) Locația din str. Tudor Vladimirescu nr. 127, care cuprinde o clădire P+l șicu&de y'ftîți^țidpi^ază Centrul de Sănătate Mintală Copii.

încă în plin proces de reformă în domeniul sanitar, Spitalul de Pediatîihi^L.sp'ital de

specialitate, cu linii de gardă în specialitățile pediatrie, chirurgie și ortopedie pediatriecă, ATI, a cărui activitate deservește un număr de aproximativ 850 000 locuitori, din care 250 000 copii, se prezintă ca un spital în plină schimbare și modernizare

 • 1.6.1 RESURSE FINANCIARE

Indicatori economico - financiari

A. Indicatori privindjxecuția bugetară

F Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Realizări 2019

Ținta 2020

I.

VENITURI TOTALE

43.361.371,64

50.385.000

1.

Venituri din concesiuni și închirieri

29.391,64

35.000

2.

Venituri din prestări servicii și alte activități

294.268,76

350.000

3.

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

18.852.469,53

22.900.000

4.

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

2.566.758,57

3.000.000

5.

Venituri din contractele încheiate direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

0

0

6.

Donații și sponsorizări

1.468.250

0

7.

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

77.539,56

100.000

8.

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea chetuielilor de capital din domeniul sănătății

106.757,40

1.000.000

9.

Subvenții din bugetul FNUASS

19.447.950

23.000.000

10.

FEN

517.986,18

0

II.

CHELTUIELI TOTALE

41.953.634

64.999.000

1.

Cheltuieli de personal

29.337.607

40.360.000

2.

Bunuri și servicii

8.753.458

10.519.000

3.

Alte cheltuieli (Burse)

105.554

120.0004.

4.

Cheltuieli de capital

3.757.015

14.000.000

B. Indicatori de (rezultat) performanță

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Realizări 2019

V Ținta 2020 ; M T

1.

Execuție bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobați (%)

71,04%

•75%A>

2.

Procentul veniturilor proprii din total venituri (%)

52,33 %

55%

3.

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital (%)

54,96 %

55%

4.

Procentul cheltuielilor de personal din total sume decontate de casele de asigurări de sănătate și din sumele asigurate din bugetul MS (%)

71,78%

75%

5.

Procentul cheltuielilor cu medicamente în totalul cheltuielilor spitalului (%)

10,55 %

11 %

6.

Costul mediu pe zi de spitalizare

1625.47

1.6.2 RESURSE UMANE

Indicatori privind personalul medico - sanitar

AN

MEDICI/TOTAL PERS. ANGAJAT (tară medici rezidenți) %

PERSONAL SANITAR MEDIU/TOTAL PERSONAL ANGAJAT (%)

2017

11.23

44.20

2018

12.89

44.95

2019

13.61

45.54

1.6.3 DISTRIBUȚIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI

Proveniența

2019

Externați la 31.12.2019

%

Total (spitalizare continua si de zi)

PRAHOVA

6084

86.11

7065

DÂMBOVIȚA

358

5.07

7065

BUCUREȘTI

207

2.93

7065

BUZĂU

88

1.25

7065

ILFOV

60

0.85

7065

IALOMIȚA

49

0.69

7065

—3, \ ■

 • 1.6.4 MORBIDITATEA

-i Sa W’L ."■.’• .\V= 5.

V             /<L

Referitor la morbiditatea spitalizata in anul 2019 pe primul loc se situează Boli;. ^^cțtâasb^j,/^ parazitare (CMD 18) cu un total de 1072 cazuri - reprezentând 20,29%; urmeaza pe loc^î^ei&iingȚ^-Boli și tulburări ale sistemului respirator ( CMD 04) cu 1026 cazuri reprezentând 19,42 % diif t&faluî cazurilor, iar pe locul 3 se situează Bolile și tulburările endocrine, nutriționale și metabolice (CMD 10) cu 586 cazuri reprezentând 11,09% din totalul cazurilor externate.

Primele zece diagnostice in anul 2019 ca ordine a frecventei totalizează un număr de 2724 de cazuri reprezentând 51,56% din totalitatea cazurilor externate asa cum rezulta din tabelul de mai jos.

Cod diagnostic principal

Diagnostic principal

Nr. total cazuri

J21.9

Bronsiolită acută, nespecificată

447

R50.9

Febră, nespecificat

401

E44.1

Malnutriția proteino-energetică ușoară

354

A49.9

Infecția bacteriană, nespecificată

291

J84,9

Boala pulmonară interstițială, nespecificată

288

A49.8

Alte infecții bacteriene cu localizare nespecificată

264

Z50.9

îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificat

210

D82.4

Sindromul hiperimunoglobulinei E [IgE]

177

E44.0

Malnutriția proteico-energetică moderată

158

N47

Hipertropia prepuțului, fimoza, parafimoza

134

TOTAL

2724

ANALIZA MORBIDITATEA MIGRANTA

Se definește morbiditatea migranta ca fenomenul manifestat prin populația (pacientii) care migrează - pleaca si vin din perspectiva serviciilor medicale dar si cele hoteliere oferite.

La analiza morbidității migrante s-a tinut cont de următoarele:

 • - pentru pacientii care pleaca - ce a determinat acest lucru

 • - pentru pacientii care vin - se pot asigura serviciile medicale de care au nevoie, competentele si structurile necesare pentru realizarea serviciilor medicale.

INDICATOR

2019,r '

Numărul de pacienti transferați (plecați)

100

Numărul de pacienti transferați (veniti)

1

Numărul de pacienti care au refuzat internarea

0

Externări la cerere

711

Decedați

5

1.6.5 UTILIZAREA SERVICIILOR

DENUMIRE INDICATOR

2017

2018

2019

Număr pacienti externați - total

4997

5310

5283

Număr total pacienti spitalizare de zi

1601

1634

1782

Durata medie de spitalizare pe spital

4,1

4,0

3,8

Indicele de utilizare a paturilor (IUP) - zile

152,9

158,8

148,3

Rata de utilizare a paturilor pe spital (%)

41,9%

43,51 %

40,63 %

Indicele de complexitate al cazurilor - pe total spital

1,0594

1,2004

1,2615

Număr consultații/ medic CSM

4590

3827,5

2688,67'

Numărul mediu de bolnavi externați pe un medic

314,19"

289,33"

294,38“

Numărul mediu de consultații / medic în ambulatoriu

1989,71"*

1838,32"’

1922,31‘"

Număr mediu de consultații pe un medic în camera de garda

2201,93""

2178,69""

2117,38""

Nr.consultații / nr. medici CSM= 9180/2 (2017); = 7655/2 (2018); = 8066/3 (2019)

"Nr. total cazuri/nr. medici= 6598/21 (2017); = 6944/24 (2018) = 7065/24 (2019)

"‘Nr. mediu de consultații/nr. medici=47753/24 (2017); = 45958/25 (2018); = 49980/26 (2019)

""Nr. consultații in camera de gardă/nr. medici= 30827/14 (2017); = 34859/16 (2018); = 33878/16 (2019)

Monitorizare Indicatori:

 • 1. scăderea numărului total de internări continue;

 • 2. creșterea internărilor continue cu ICM ridicat / total internări;

 • 3. creștere internări de zi / total internări;

 • 4. creștere ICM / spital;

 • 5. scăderea numărului de transferuri interspitalicești;

 • 6. creșterea procentului calificativelor pozitive în totalul chestionarelor de satisfacție

Evaluare indicatori

Internări

2017

2018

2019

Internări continue

4993

5313

5290

Internări continue cu ICM crescut / total internări

89,91%

91,0%

91,37%

Internări zi / total internări

24,26%

23,53%

25,22%

ICM spital

1,0594

1,2004

1,2633

Transferuri către alte unități sanitare

155

188

100

Calificative pozitive / total chestionare de satisfacție

85%

90%

90%


1.6.6 CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

DENUMIRE INDICATOR

2017

2018

o ;< ■■

4. o \X.. -

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe spital

0,10

0,19

Rata infecțiilor nosocomiale

0,14

0,11

oM7"

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

95,38 %

96,44 %

97.50 %

Procentul pacientilor internați si transferați către alte spitale.

3,08 %

3,51 %

1,88%

1.7 INFRASTRUCTURA


o o o o o o o o o o o o o


Spitalul funcționează în prezent în trei locații: Str. Mihai Eminescu nr.4-6, B-dul Independenței nr.18 și Tudor Vladimirescu nr.127 (în această din urmă locație funcționează Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii și se derulează activități prevăzute în cadrul Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică):

a) Locația din str. Mihai Eminescu nr. 4-6 cuprinde o clădire cu P+2, construită în anii 50 (1955) aflată la o distanță de 0,8 km de locația din Bd-ul Independenței și la 2 km față de locația din Str. Tudor Vladimirescu nr. 127, unde funcționează :

Secția Pediatrie I

Secția Pediatrie II

Secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică

Compartiment ATI

Unitatea de Transfuzie Sanguină;

Spitalizare de zi

însoțitori

Bloc Operator

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asitenței medicale

Cabinet de medicină dentară

Ambulatoriul integrat al Spitalului de Pediatrie și cabinetele de specialitate după cum urmează:

 • •  Cabinet pediatrie - 2 cabinete;

 • •  Cardiologie infantilă - 1 cabinet;

 • •  Chirurgie și ortopedie infantilă - 1 cabinet;

 • •  Endocrinologie - 1 cabinet;

 • •  Neurologie pediatrică - 1 cabinet

 • •  Cabinet ORL

b) Locația din bd-ul Independenței nr. 18, care cuprinde o clădire P+l ( clădire veche din 1930) și unde funcționează:

 • -  Cabinet dermatovenerologie;

 • -  Cabinet oftalmologie și ortoptică;

 • -  Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie;

 • -  Alergologie și imunologie

 • -  Compartiment statistică și informatică medicală;

- Aparat funcțional.

c) Locația din str. Tudor Vladimirescu nr. 127, care cuprinde o clădire P+l și Centrul de Sănătate Mintală Copii.


Aparatura medicală deținută de spital:

Nr. Crt

Denumire aparat/ dispozitiv

An fabricație/ an achiz.

^CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ

1

Aparat anestezie venar copii

2005

2

Aparat anestezie nou născuți

2008

3

Set laringoscop fibră optică

2000

4

Aparat electrochirurgie SURTRON 160

2011

5

Frigider Blood Bank EMOTECA 200 ECT - F

6

Incubator compact Heratherm 18 L

7

Masă electrohidraulică

8

PLASMATHERM

9

Centrifugă XC-2000

10

Congelator plasmă

11

Incubator standard ZT 17303

nesp

12

Incubator transport nou-născuți

nesp

13

Unitate de resuscitare neonatală

2010

14

Monitor ATI MEC 1000

2006

15

Electrocauter mono-bipolar - 2 buc

2015

16

Set Drill ortopedic cu acționare

2015

17

Aspiratoare chirurgicale - 2 buc

2015

18

Aparat tăiat gips

2017

19

Set colonoscop pediatric cu fibră optică

2017

20

Lavoar professional chirurgical

2017

21

Stație aer comprimat

2017

22

Lampă scialitică sala de operații

2018

23

Bisturiu cu radiofrecvență

2018

24

Lupă chirurgicală cu sursă de lumină

2018

25

Masă de chirurgie

2018

26

Stație de sterilizare

2018

27

Laparoscop (496.861 lei)

28

Motor pentru ortopedie

2^9     ,

29

Videoendoscop flexibil dimensiuni medii (223.199 lei)

2019

30

Ecograf portabil (139.944 lei)

2019

31

Aparat automat pentru dezinfecție terminal încăperi

2019

32

Artroscop (274.648 lei)

2019

*UTS

33

Congelator plasmă

2015

34

Centrifuga XC-2000

2015

35

Geantă frigorifică mobilă transport plasmă

2015

* ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

36

Monitor cu funcții vitale (4 buc)

2015

37

Scaun medic cu elevație (2 buc)

2015

38

Aparat anestezie adult, copil și nou-născut

2016

39

Aparat ventilație mecanică adult, copil și nou-născut

2016

40

Videolaringoscop

2016

41

Pulsoximetru mobil

2016

42

Laringoscop cu fibră optică

2016

43

Infuzomat (pompă volumetrică) - 2 buc

2016

44

Pat special terapie intensivă - 6 buc

2016

45

Senzor SpO2 (accesoriu pentru monitoare funcții vitale) - 4 buc

2016

46

Lame videolaringoscop

2017

47

Injectomat (pompă volumetrică)

2017

48

Aparat cu aer cald pentru încălzit pacienții

2017

49

Pat special pentru terapie intensivă

2017

50

Electrocardiograf portabil

2017

51

Aparat pentru stimularea nervilor periferici in anestezia plexală cu dispozitiv pentru cartografierea percutantă a nervilor

2018

52

Aparat pentru managementul căilor aeriene ( aparat pentru stimularea tusei)

2018

53

Aparat automat pentru dezinfecție terminal încăperi

2019

54

Combină frigorifică de laborator

2019

55

Manechin didactic pentru managementul căilor aeriene la copii mari (intubație dificilă) (9.959 lei)

k. ■ ■

56

Manechin didactic pentru resuscitare cardiopulmonară la copii mari (98040 lei)

57

Manechin didactic pentru resuscitare cardiopulmonară la copil mic și nou născut (9964 lei)

2019

*STERILIZARE

58

Generator de aburi - Steri s CH18USA

2005

59

Modul sterilizare Steris Amsco Eagle 3053 -Steris Corporation USA

2005

*PEDIATRIE 1

60

Aspirator pentru nou născuți

nesp.

61

Incubator Standard 3 buc

nesp.

62

Incubator transport nou născuți

nesp.

63

Monitor Cardiorespirator pentru nou născuți

nesp.

64

Pulsoximetru mobil

2016

65

Infuzomat

2016

66

Monitor funcții vitale

2017

67

Injectomat

2017

68

Sterilizator ( Autoclav cu aburi)

2017

^PEDIATRIE 2

69

Oscilometru Rister

Nesp

70

Pulsoximetru mobil

2016

71

Monitor funcții vitale

2016

72

Monitor funcții vitale

2017

73

Infuzomat

2017

POLICLINICĂ

*CABINET OFTALMOLOGIC

74

Autokerefractometru

2015

75

Oftalmoscop monocular

2015

76

Lampă cu fantă - biomicroscop

2015

77

Sinoptofor

2015

78

Masă cu elevație hidraulică

2015

79

Scaun cu elevație hidraulică (3 buc)

2015

80

Perimetru optopol HUMPHREU pt. câmp vizual

2016

81

Lensmetru automat

O Z Z\ *

z 2® 16,^'\ț-,,

82

Oftalmoscop indirect pentru retină

3Ș16

83

Tonometru cu pahimetru

k -

84

Autorefractometru pediatric

20'r'â

85

Ecograf mod b (151.130 lei)

2019

* CABINET DERMATOLOGIE

86

Electrocauter mono-bipolar

2016

87

Dermatoscop

2018

88

Lampă UVB (20.563 lei)

2019

* FIZIOTERAPIE

89

Bioptron 2SET

2000

90

BTL - 5820 SL Aparat terapie combinată

2014

91

Combină electroterapie 2 canale

2016

92

Aparat unde scurte

2017

93

Bioptron 2 + suport

2017

94

Lampă UV + IR

2017

95

Bioptron cu colorterapie

2017

96

Bandă de alergare profesională

2017

97

Bicicletă copii

2017

98

Aparat electroterapie 4 poli

2018

99

Aparat de fizioterapie cu șocuri ESWT

2018

100

Bicicletă eliptică

2019

*CABINET ORL

101

Scaun examinare ORL cu acționare electrică

2015

102

Scaun medic cu elevație

2015

103

Video rino-laringoscop flexibil

2016

104

Aparat radiochirurgical monopolar-bipolar

2016

105

Sursă lumină LED

2017

106

Telescop optic

2017

107

Telelaringoscop

2017

108

Cameră video optică pentru endoscop rigid

2017

109

Video rino-laringoscop flexibil

2017

110

Sistem chirurgical de coblație

2018

© >—

111

Echipament medical de screening auditiv

(țț*

^2018 -O

\            1 • A’

‘CABINET STOMATOLOGIC

112

Unit Complet Stomatologic

■2oi5         '

9 a          ..........;

‘CARDIOLOGIE

113

Electrocardiograf

nesp.

114

Lampă scialitică cu 9 faruri

nesp

115

Holter ECK cu 12 canale

2015

116

Ecograf cu sondă cardio și doppler

2015

117

Electrocardiograf

2015

118

Holter de tensiune

2016

*CSM

1

119

Sistem electroencefalograf

120

Sistem digital de moping

2001

121

Canapea electrica tip foarfece

2019

‘CPU

122

Analizor gaze din sânge, electroliți

nesp.

123

Defibrilator cu monitor -2 buc

2007

124

ECG

2007

125

Echipament fibră optică pentru intubare

2003

126

Electrocardiograf Delta 3

nesp.

127

EKG EDAN SE 600

nesp.

128

Lampă mobilă de examinare

2007

129

Masa incalzita ptr resuscitare nou-nascuti

2006

130

Monitor (EKG, Et CO2, SaO2, tensiune arteriala invaziva / noninvaziva, temperatura centrala)

2007

131

Monitor (EKG, SaO2, tensiune arteriala noninvaziva)

2007

132

Monitor ATI MEC 1000 Suport

2006

133

Negatoscop

nesp.

134

Otoscop-Oftalmoscop de perete

nesp.

135

Reanibex - Aspirator acționat mecanic pentru un singur pacient (defibrilator)

2005

136

Spirometru

2007

137

Stație centrală de monitorizare

nesp.

138

Ventilator portabil (manual de urgență) - resuscitator

2006

139

Ventilator pentru camera de resuscitare

5-          '

140

Ventilator de urgenta tip Oxylog 1000

141

Electrocardiograf cu 6 derivații

142

Lampă scialitică cu picior

2016 " '

143

Dispozitiv de vizualizare a vaselor

2016

144

Analizor sânge capilar

2017

145

Injectomat

2017

146

Analizor automat hematologie

2019

Radiologie*

147

Echipament de raze X tip Duo Diagnost

2001

148

Ecograf Color Doppler UF-850XDT

2007

149

Aparat de radiologie mobil Jolly 15 R -RONTGENDI AGNOSTIC

2007

150

Dap-metru Kermax Sistem cu afișaj la distanță

2006

151

Mașină de developat filme radiologice

2015

152

Sondă ecograf

2015

153

Eograf Doppler color cu 2 sonde

2016

154

Sistem digitalizare + sistem citire + imprimantă laser

2016

155

Ușă plumbată pentru laborator de radiologie si imagistică medicală

2018

156

Panou plumbat mobil pentru laborator de radiologie si imagistică medicală

2018

Laborator analize medicale*

157

Analizor automat pentru hematologie până la 18 parametri inclusiv

08.2004

158

Analizor semiautomat de biochimie prin fotometrie discretă de uz clinic

2006

159

Microscop binocular

2004

160

Termostat de laborator

2006

161

Analizor automat de hematologie Sysmex XS - 500i

06.2012

162

Analizor automat ptr.biochimie Pentra 400

2012

163

Centrifuga Rotofîx 32A

2012

164

Centrifugă Rotix 3003

nesp.

165

Analizor automat pentru coagulare, teste screening, hemostază, cromogen, imunologice

2001

166

Etuva termoreglabilă

nesp.

167

Aparat electroforeză SEBIA Phoresis

nesp.

7© •" />,' •

’L. i

168

7

Analizor automat de biochimie

%5C

CL

169

Analizor de urină

170

Analizor automat de imunologie

171

Analizor automat 5 dif de hematologie

2015

172

Autoclav

2016

173

Analizor coagulare

2017

174

Scaun recoltare analize laborator

2019

CABINET ALERGOLOGIE

175

Spirometru

2017

CABINET DE CHIRURGIE - AMBULATOR

176

Lampă scialitică cu picior

2018

FARMACIE

177

Balanță farmaceutică de precizie

2018

 • 1.8 SATISFACȚIA PACIENTILOR

Calitatea se refera in egala măsură la creșterea satisfacției pacientului si la imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor. La nivelul spitalului se acorda o atentie deosebita ideii de reacție de răspuns din partea pacientului si ideii de ai oferi acestuia ce isi dorește. Satisfacția pacientilor inseamna evaluarea cognitiva si reacție emoționala la elementele stucturii (resursele umane, materiale, financiare si mediul spitalicesc, ale procesului (aspecte tehnice si interpesronale) precum si la rezultatele serviciilor medicale furnizate.

In urma analizelor cu privire la satisfacția pacientilor a rezultat ca pacientii apreciza prioritar aptitudinile de comunicare interpersonala ale personalului medical și curățenia în spital. Pacientilor trebuie sa le fie identificate in primul rând nevoile, pentru ca personalul medical sa vina in intampinarea acestora, utilizând atent tehnicile si procedurile medicale.

Satisfacția pacientilor este in stransa dependenta cu claritatea informațiilor oferite si acestea ar putea fi un semn important al calitatii comunicării medic - pacient. Modul cel mai simplu si mai puțin costisitor de evaluare a calitatii serviciilor de sanatate este masurarea satisfacției pacientilor.

 • 1.9 SATISFACȚIA ANGAJATILOR

„Daca nu ai o slujba care iti da bataie de cap, atunci nu ai nici o slujba” (Malcom Forbes). Munca este văzută de om nu ca un simplu mijloc de obținere a celor necesare dar si ca prilej de satisfacție. O mare parte din viata noastra este dedicata muncii si, din aceasta cauza, satisfacția in munca devine un aspect foarte important al activitatii profesionale, avand consecințe importante atat personale cat si asupra organizației in care isi desfasoara munca.

La nivelul spitalului acordam o mare atentie acestui aspect si periodic identificam si analizam gradul de satisfacție al angajatilor noștri prin aplicarea de chestionare ce ne sunt utile si prin sugestiile pe care angajatii le fac.

PUNCTE I OR I I


PUNCTE SLABE

 • -  Sistem integrat de transmitere și stocare a informațiilor / datelor medicale ale pacienților (ARMONIA);

 • - Sistem informatic de transmitere a datelor radiologice către medicul / medicii curanți în vederea stabilirii diagnosticului și a schemei de tratament în cel mai scurt timp(PAX);

 • - Certificare RENAR ISO 15189/2013 a laboratorului de analize medicale, ceea ce asigură funcționarea la standarde înalte de calitate și posibilitatea realizării de venituri suplimentare pentru spital;

 • - Controlul intern managerial conform OSGG 600/2018 implementat

 • - Certificarea ISO 9001/2015 - a laboratorului de radiologie și imagistică medicală, asigurând implementarea standardelor de calitate europene;

 • - Linie de gardă completă, spitalul asigurând singurele linii de garda din județ pe specializările chirurgie și ortopedie pediatrică și ATI

 • - Unitatea este acreditată ANMCS - în ciclul I de acreditare și se află în curs de acreditare - ciclul II (2020);

 • - realizarea de venituri suplimentare din donații și sponsorizări;

 • - Personal medical competent cu o înaltă pregătire profesională, cu feedback pozitiv de la pacienți;

 • - Mecanism de decontare prin DRG, ceea ce diminuează riscul financiar al spitalului;

 • - ICM a crescut

 • - Spital acreditat

 • - Spital dotat cu aparatură

 • - adresabilitate și accesabilitate crescută ;

 • - aprovizionare fluentă cu medicamente și materiale sanitare ;

 • - condiții hoteliere decente (dotare cu paturi noi, mobilier nou, grupuri sanitare, saloane și holuri igienizate recent) ;

 • - spitalul nu are datorii restante sau arierate;

 • - parteneriate cu școlile postliceale sanitare;

 • - dotare tehnică prin: laborator, sală chirurgie, UTS;

 • - activitate medicală desfășurată fără incidente majore.

-asigurare de resurse umane cu pregătire superioară (medici primari, doctori în medicină, rezidenți pentru asigurarea echipei medicale viitoare);

-Servicii conexe (bucătărie, laborator de analize, etc)

 • - Spațiu insuficient față de nevoile de dezvoltare ale spitalului.

 • - Săli de așteptare cu spațiu redus, față de adresabilitatea și numărul mare de pacienți, ceea ce crează deseori aglomerație, mai ales în UPU;

 • -  Existența a trei locații determină creșterea cheltuielilor administrative și creează dificultăți în funcționarea unitară a grupurilor de lucru;

 • - Nerespectarea în totalitate a circuitelor funcționale pentru bolnavi, alimente, deșeuri și vizitatori din cauza spațiului insuficient sau a vechimii construcțiilor;

 • - Adresabilitatea foarte ridicată a pacienților constituie și un punct slab prin comparație cu capacitatea de spitalizare - constrângeri determinate de limitarea spațiilor disponibile;

 • - Spital cu structura pavilionara

 • - Clădiri vechi, monumente istorice, inadecvat compartimentate ce necesita renovări, consolidări sau reparații capitale;

 • - Lipsa unui circuit funcțional modem al bolnavilor

 • - Lipsa personal calificat in domeniul sistemului de management al calitatii in sanatate

 • - Lipsa UPU / CPU

 • - Dotarea insuficienta a unor secții/ compartimente/cabinete cu aparatura, instrumentar și mobilier, sau acestea sunt uzate moral și fizic

 • - Personal medico-sanitar încadrat la limita inferioara a normativelor

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI


 • -  Posibilitatea inițierii de parteneriate cu alte unități sanitare, în vederea elaborării de proiecte comune sau parteneriate și schimb de experiență între cadrele medicale;

 • - Posilibitatea elaborării de proiecte cu finanțare nerambursabilă destinate domeniului sanitar;

 • -  Diversificarea seviciilor oferite prin crearea unor noi secții: balneofizioterapie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică;

 • -  încheierea de contracte cu unități de învățământ privat în vederea efectuării de pratică medicală;

 • -  Creșterea salariilor în sistemul sanitar, salarii atractive;

 • -  Colaborare strânsă cu Primăria Municipiului Ploiești care a asigurat o finanțare semnificativă pentru funcționarea optimă a spitalului și modernizarea acestuia.

 • -  Colaborarea bună cu Direcția de Sănătate Publică Prahova și Casa de Asigurări de Sănătate Prahova;

 • -  amplasarea locațiilor unde funcționează spitalul și ambulatoriul de specialitate;

 • -  Atragerea de fonduri pentru investiții in infrastructura prin intermediul Consiliului Local

 • - Partener la programe de sanatate care vizeaza extinderea pe piața serviciilor de sanatate

 • - Posibilitatea de încheiere a contractelor de prestări servicii medicale cu personal medical și asistenți medicali (PFA) pentru specialitățile deficitare sau funcțiile vacante;

-Instabilitate legislativă privind domeniul sanitar și nu numai; (modificări legislative referitoare la specialitățile medicale, legislația din domeniul achizițiilor,politici necorelate cu condițiile economice)

 • - Standarde europene de acreditare cerute - greu accesibile pe termen scurt;

 • - Subfinanțarea sistemului sanitar;

 • - Constrângerea legislației în ceea ce privește motivarea personalului; Concurența datorată mediului privat în sistemul medical.

 • - Existența sau apariția pe piața serviciilor de sănătate a altor spitale/clinici private - potențiali furnizori de servicii medicale de pediatrie, care asigură și condiții hoteliere de bună calitate.

 • - Tot în acest sens, poate apăre un decalaj social între persoanele care își pot permite o asigurare suplimentară și persoanele defavorizate.

 • - Creșterea costurilor asistenței medicale care poate conduce la creșterea decalajului în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate, între populația cu venituri decente și populația aflată în pragul sărăciei

 • - comasarea unor spitale/ reducerea numărului de paturi;

 • -  Sistem greoi de licitație și auditare în scopul achiziției de medicamente și materiale;

 • - Riscul pierderii resurselor umane în favoarea sectorului privat sau extern;

 • - Ponderea crescută a cheltuielilor de personal și incertitudinea cadrului legislativ referitor la salarizare


 • II. ANALIZA DE SITUAȚIE

ANALIZA MEDIULUI INTERN SI EXETRN (Analiza SWOT)


Complementar analizei interne o importanta deosebita o are analiza mediului extdrh^u^găsif^ cailor de realizare a strategiei propuse. Aceste puncte de vedere acopera o serie de aspecte precum;

- Necesitățile populației deservite;

 • - Piața serviciilor medicale private din Romania care este in creștere, pe fondul migrării pacientilor de la unitățile medicale de stat către unitățile medicale private;

 • - Legislația sanitara care se afla intr-o schimbare continua (Legea nr.95/2006, cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului; Ordinul nr. 29/2003, privind introducerea colectării electronice a setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) in spitalele din Romania, cu modificările ulterioare).

Analiza mediului intern si extern (Analiza SWOT) este prezentata in continuare

CAP. III IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE, DEZVOLTAREA STRATEGIEI SI A PLANULUI DE IMPLEMENTARE

v.                                 ”

 • III.1 IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE                     % /' " ,

Necesitatea punerii in practica a tehnicilor de management strategic, necesitatea aplicării acestor tehnici deriva din tendința de globalizare, care insotita fiind de dezvoltarea dinamică a sistemului economico-social, angajeaza statul in efectuarea unor schimbări si transformări la nivelul sistemelor si instituțiilor publice. In acest sens, spitalul este obligat, pentru a putea „supraviețui”, sa aiba personal calificat si specializat, pentru a gestiona si rezolva permanent probleme noi.

Printre problemele critice identificate la nivelul Spitalului evidențiem următoarele:

 • •  Modificarea prevederilor legale privind specialitățile medicale în sensul separării specilității:”chirurgie și ortopedie pediatrică” în specialități distincte "chirurgie pediatrică” și "ortopedie pediatrică”. Riscurile identificate asociate acestei probleme critice sunt:

o Imposibilitatea unității de a asigura servicii medicale de aceaste specialități;

o Scăderea ICM -ului pe spital;

o Scăderea veniturilor spitalului;

 • •  Deși în cadrul Spitalului funcționează Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, Spitalul nu asigură servicii complexe de radiologie, în prezent, pentru examenul CT pacienții fiind transportați la Spitalul Județean Ploiești. Riscurile asociate acestei probleme critice sunt:

o Risc de diagnosticare târzie a pacientului;

o Costuri suplimentare pentru spital: cu transportul pacienților și examenele propriu zise;

Propuneri de rezolvare:

 • a.  Extinderea Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală;

 • b. Dotarea Spitalului cu Computer Tomograf;

Rezultate așteptate:

 • a.  Diagnosticarea imediată și mai precisă a pacienților;

 • b. Diversificarea serviciilor medicale oferite de spital;

 • c.  Creșterea calității serviciilor medicale oferite de spital (pacienții nu mai sunt deplasați în afara spitalului pentru realizarea examinărilor complexe în vederea diagnosticării cu precizie și celeritate);

 • d. Reducerea costurilor suplimentare pentru spital;

 • e.  Venituri suplimentare prin realizarea de examene radiologice complexe pentru terți;

 • •  Spațiul insuficient pentru blocul operator raportat la nivelul nevoilor reale de servicii medicale de specialitate a populației deservite.

Propuneri de rezolvare:

o Extinderea blocului operator;

o Realizarea unei noi săli de intervenții chirurgicale;

o Dotarea cu aparatură și instrumentar modeme și eficiente

Rezultate așteptate:

 • a.  Crearea de circuite funcționale la standarde înalte de calitate a actului medical și siguranță ale pacientului;

 • b.  Creșterea calității serviciilor medicale oferite și a actului medical în sine;

 • c.  Creșterea gradului de siguranță a pacientului;

 • •  Cheltuieli de regie mari, determinate de existenta unor clădiri vechi ce determină un consum crescut de agent termic, apă și curent;

 • •  Necesitatea reparației capitale a clădirii din Bulevardul Independenței nr.18, an construcție 1933 ;

------ - ---------------------------------------------

 • •  Necesitatea continuării dotării spitalului cu aparatură medicală performantă, respâpțiv^țaț^ vM spitalului cu aparatură modem și performantă care nu există la ora actuală saukxistA,' dar îrtS\ număr insuficient.

 • •  O problemă prioritară o reprezintă îmbunătățirea finanțării spitalului prin incdu^rdaLț^'^^' Contractul cu CJAS Prahova a tuturor serviciilor medicale oferite de Spitalul de PedWje^ Ploiești, respectiv prin creșterea indicelui de complexitate a cazurilor și scăderea număruIuTde

  cazuri invalidate.


• Necesitatea este motivată prin faptul că veniturile din contractele încheiate cu Casele de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa majoritară de fonduri pentru desfășurarea activității în spital.

Finanțarea. Menținerea in continuare a acestui sistem de finanțare inechitabil si întârzierea in uniformizarea tarifului pe categorii de spitale, vor constitui piedici si întârzieri in procesul de modernizare al spitalului. In aceasta direcție statul, ca si reglator al dezechilibrelor de pe piața, trebuie sa intervină prin pârghiile pe care le are la dispoziție si sa incerce uniformizarea cat mai rapida a tarifului pe caz ponderat pe tipuri de spitale, astfel incat sa se faca o repartizare echitabila a fondurilor publice pentru ca spitale de același tip sa poata pomi de pe picior de egalitate. Pana când acest obiectiv va fi rezolvat, singura soluție de a face fata necesităților care apar zi de zi o constituie canalizarea forțelor conducerii spitalului impreuna cu partea medicala de a găsi si alte surse de finanțare decât cele existente si totodată de a largi paleta serviciiilor medicale si nemedicale pe care le poate oferi.

Importanta acestui aspect deriva din necesitatea descentralizării deciziilor la nivelul unitatii sanitare, in care sens managerul spitalului va trebui sa încheie contracte de sub-administrare cu șefii de secție si compartimente. Pentru realizarea acestui obiectiv, orice manager va trebui sa cunoască realitățile financiar-economice ale spitalului si posibilitățile pe care le are la dispoziție pentru a asigura un echilibru financiar al secțiilor / compartimentelor spitalului.

îmbunătățirea finanțării spitalului pe intervalul de timp 2020 - 2022 și cu efecte și asupra contractului viitor cu CJAS Prahova este imperios necesară putând fi relativ facil de realizat, cu resurse financiare minimale prin contractarea completă a serviciilor medicale pe care Spitalul de Pediatrie Ploiești le poate oferi și, respectiv, prin îmbunătățirea indicelui de complexitate a cazurilor pe spital.

Din punctele slabe evidențiate, se va avea in vedere fie creșterea tarifelor contractate cu CAS per pacient sau per zi de spitalizare, fie scăderea costurilor de funcționare; aceasta se realizează prin eficientizarea unor cheltuieli sau eliminarea altora din responsabilitatea Unitatii sanitare cu paturi,

IIL2 PRINCIPALELE DIRECȚII DE DEZVOLTARE ALE SPITALULUI

Principalele direcții de dezvoltare sunt date de punctele slabe identificate in raport cu mediul intern al organizației, in stransa legătură cu oportunitățile si amenințările identificate in mediul extern.

Scopul este acela de a elabora si implementa un program complex de îmbunătățire a activitatii spitalului.

Principalele obiective strategice și operaționale necesare la nivelul spitalului sunt:

 • I.     îmbunătățirea managementului spitalului

 • II.     îmbunătățirea structurii spitalului (clădiri, echipamente și altele asemenea).

 • III.    Dezvoltarea unui plan anual privind investițiile și reparațiile capitale ale clădirilor și echipamentelor;

 • IV.    Funcționarea echipamentelor conform specificațiilor tehnice ale acestora, în vederea obținerii eficienței maxime în utilizarea lor (personal adecvat ca număr și pregătire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare și altele asemenea);

  • V.

  • VI.

  VIL

  • VIII,

  • IX.

  XL


Analiza eficienței economice a contractelor de service pentru echipamente;


Utilizarea eficienta a resurselor umane ale spitalului

Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare a calității îngrijirilor

Masuri strategice privind managementul clinic:

Masuri strategice privind expunerea spitalului pe piața serviciilor spitalicești:

Masuri strategice privind eficientizarea consumului de utilitati in cadrul spitalului;


In raport cu obiectivele strategice si operaționale, pe termne scurt (1 an - 2020) si mediu si


 • 2. Dotarea cu aparatura medicala / echipamente medicale / echipamente si materiale terapeutice a secțiilor spitalului, precum și a Cabinetelor din Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului

 • 3.  Imbunatatirea calitatii si performantei actului medical, diversificarea serviciilor medicale

 • 4.  Imbunatatirea sistemului informatic la nivelul spitalului in vederea îmbunătățirii

comunicării interne si externe

 • 5. Atragerea de personal de specialitate in secțiile spitalului

 • 6. Dezvoltarea resurselor umane si instruirea permanentă a personalului medical și nonmedical

 • 7.  Imbuntatirea condițiilor privind siguranța si securitatea datelor cu caracter confidențial la nivelul spitalului

în continuarea acțiunilor de modernizare și dezvoltare ale Spitalului de Pediatrie Ploiești începute acum 4 ani și realizate împreună cu echipa managerială în acest interval de timp, în perioada următoare ne propunem să rezolvăm problemele critice identificate urmare a analizei SWOT efectuate.

Astfel, ne-am propus să realizăm următoarele:

 • -  Reacreditarea spitalului - ciclu II de acreditare;

 • -   reorganizarea actualei secției de "Chirurgie și Ortopedie Pediatrică” în două secții distincte, Secția de Chirurgie Pediatrică și Secția de Ortopedie Pediatrică, în strânsă legătură cu extinderea spațiului destinat Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală și a Blocului Operator.

 • - Extinderea Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală;

 • - Dotarea Spitalului cu Computer Tomograf;

 • - Extinderea blocului operator;

 • -  Realizarea unei noi săli de intervenții chirurgicale;

 • - Dotarea cu aparatură și instrumentar modeme și eficiente;

 • -  Modernizarea și reabilitarea secțiilor/ambulatorului de specialitate și a celorlalte spații care nu au

trecut prin acest proces;

/* z

 • - Respectarea protocoalelor, procedurilor și codurilor de practică medicală;

 • -  Respectarea cu strictețe a protocoalelor de curățenie și dezinfecție și a planulcontrol §i

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;                                        ' ,.v' > 4°'^'

 • - Creșterea responsabilizării personalului sanitar mediu în supravegherea pacientilor

 • -  întărirea spiritului de echipă și a colaborării între participanții la îngrijiri;

 • - Preocuparea permanentă pentru instruirea personalului sanitar și a personalului din sectorul

administrativ;

 • -  îmbunătățirea comunicării și colaborării între secțiile și compartimentele spitalului.

Construcția spațiilor destinate extinderii Laboratorului de Imagistică și radiologie și a Blocului Operator, precum și dotarea acestora va veni în întâmpinarea rezolvării problemelor prioritare identificate, urmărindu-se:

 • -  Asigurarea de servicii medicale complete și complexe, inclusiv în cele două specialități distincte

Scăderea timpului de diagnosticare (diagnosticarea imediată a pacienților);

 • -   Diversificarea serviciilor medicale oferite de spital;

 • -   Crearea de circuite funcționale la standarde înalte de calitate a actului medical și siguranță ale pacientului;

 • -   Creșterea calității serviciilor medicale oferite de spital (pacienții nu mai sunt deplasați în afara spitalului pentru realizarea examinărilor complexe în vederea diagnosticării cu precizie și celeritate);

 • -  Creșterea gradului de siguranță a pacientului;

 • -   Creșterea gradului de satisfacție al pacienților;

 • -  Creșterea ICM-ului spitalului;

Scăderea cheltuielolor spitalului;

 • -   Creșterea veniturilor spitalului.

Ținte Economice-.

 • - utilizarea optimă a resurselor limitate;

 • - întocmirea unui plan de investiții multianual pentru realizarea dotării cu aparatură medicală ;

 • - atragerea de resurse economice prin sponsorizări + donații - fonduri folosite pentru achiziționarea, cu respectarea legislației în vigoare, de aparatură medicală necesară diagnosticării afecțiunilor tratate în spital.

Ținte Medicale:

 • - întocmirea în dinamică, de ghiduri de diagnostic și tratament;

 • - respectarea protocoalelor de diagnostic și tratament;

 • - creșterea complexității afecțiunilor diagnosticate și tratate în Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Ținte Sociale:

 • - creșterea gradului de satisfacție a pacienților, prin diagnostic și tratament corect, complet și

prompt;

 • - creșterea satisfacției personalului prin valorizarea lui;

 • - creșterea siguranței în activitate a personalului medical superior (vezi malpraxis).

Ținte de învățare:

 • -  capital intelectual;

 • -  formare profesională continuă — inițierea unui Plan de formare profesională

competențe strategice pentru comitet director, medici, personal medical și administrativ.

PLAN DE ACTIVITATI - Distribuția temporala a activităților - Grafic GANTT , resurse, responsabili activități, rezultate așteptate (indicatori) pentru îndeplinirea obiectivelor specifice________ _______ ___________

Obiectiv / Activități

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

Obiectiv specific nr.l - Imbunantatirea stării de sanatate a pacientilor .Imbunatatirea calitatii pacientilor si angajatilor; Asigurarea unui ambient plăcut

serviciilor hoteliere si a siguranței

Extindere laborator de radiologie si imagistica medicala, bloc operator si scara de evacuare exterioara

8.000.mii lei

Comitet Director

Serv.Administrativ

Serv.Achizitii

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Termen realizat / termen planificat

Extindere Compartiment Primiri Urgente

500.mii lei

Comitet Director

Serv.Administrativ

Serv.Achizitii

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Termen realizat / termen planificat

Reparații capitale - clădirea din Bulevardul Independenței nr.l8, an construcție 1933

î

Comitet Director Serv.Administrativ Serv.Achizitii Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Termen realizat/termen planificat (luni)

Achiziționare paturi de spital cu accesorii (de ortopedie, paturi ATI, noptiere,)

122.mii lei

Șefi Secții Serv.Administrativ Serv.Achizitii Publice

 • • Nr paturi achizitionate/nr paturi planificate

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

Achiziționare mobilier spital pentru bloc operator, cabinete tratament (dulap instrumentar bloc operator, scaun dermatologic, scaun masaj)

4O.mii lei

Șefi Secții Serv.Administrativ Serv.Achizitii Publice

 • • Nr. buc.mobilier ach / nr. buc. mobilier planificate

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

Achiziție masă de inox pentru blocul alimentar

10 mii lei

Comitet Director Serv.Administrativ Serv.Achizitii Publice

 • • Nr. buc.mobilier ach / nr. buc. mobilier planificate

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

Obiectiv specific nr.2 - Dotarea cu aparatura medi< spitalului, precum și a Cabinetelor din Ambulatoriul <

:ala / echi e specialii

pamente medicale / echipamente si materiale terapeutice/'a\s‘6ctiiliw'î ate integrat Spitalului                                       / ' ..

Computer tomograf

2.000 mii lei

Comitet Director Sef Laborator

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1     '/

Obiectiv / Activități

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

imagistincă Serv .Achiziții Publice

Aparat radiologie cu două posturi grafie și scopie digitalizat

1.500 mii lei

Comitet Director Șef Laborator Imagistică Serv.Achizitii Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Consolă Stație procesare imagini

100 mii lei

Comitet Director Șef Laborator Imagistică Serv.Achizitii Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Laser CO2 fracționat dermatologic

120 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Aspirator fum dermatologic

12 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

OCT - Tomografie in coerentă optică

350 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Retinoscop+ oftalmoscop Beta Heine / Led 200 S

80 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /J__

i s ‘ Â? 0

Tonometru portabil (Cabinet Oftalmologie)

30 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achizit\^ate./ 1   3

Obiectiv / Activități

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

Ecograf portabil cu sondă liniară și soft părți moi ( tiroidă) (Cabinet Endocrinologie)

140 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Cabinet Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Aparat pentru managementul durerii                (Laborator

balneofizioterapie)

103 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic laborator Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Cuptor electric cu convective pentru 10 tăvi GN1/1 ( Bloc alimentar)

30 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Analizor ioni (Laborator analize medicale)

60 mii lei

Comitet Director Director Medical Sef / medic Laborator

Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 1

Densitometru (Laborator analize medicale)

5 mii lei

Comitet Director Director Medical Sef / medic Laborator

Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Analizor automat microbiologic (Laborator analize medicale)

12 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Sef / medic

Laborator

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați ;

 • • Nr de aparate achiziționate Af

\x

Termostat (Laborator analize

60 mii lei

Comitet Director

• Lei cheltuiti/lei planificați        . <

Obiectiv / Activitati

GRAFIC GANT

2020

2021

2022

medicale)

Pupinel (Laborator analize medicale)

Centrifugă laborator 24 poziții (Laborator analize medicale)

Monitor funcții vitale de înaltă performanță (ATI)

Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitorizare ET CO2(ATI)

Infuzomat ( pompă volumetrică (ATI)

Analizor gaze sanguine (ATI)

Resurse

Financiare

Responsabil activitate

Indicatori

Director Medical

Sef / medic

Laborator

Serv. Achiziții

Publice

• Nr de aparate achiziționate /1

60 mii lei

Comitet Director Director Medical Sef / medic Laborator

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

60 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Sef / medic

Laborator

Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

30 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef ATI Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 1

60 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef ATI Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

30 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef ATI Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificati^țL^ț.

 • • Nr de aparate achiziționate'/'

50 mii lei

Comitet Director

• Lei cheltuiti/lei planificați

ys---


GRAFIC

ANT

Resurse

Responsabil

Indicatori

2021

2022

Financiare

activitate

Director Medical Medic Șef ATI Serv. Achiziții Publice

• Nr de aparate achiziționate / 1

12 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef ATI Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 1

140 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef ATI Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

50 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef CPU Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

50 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef CPU Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

10 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef CPU Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

6 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef CPU Serv. Achiziții

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționateObiectiv / Activități

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

Publice

Piesa de mana bormașină (Secția Chirurgie - Bloc operator)

3 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Sonda convexă pentru ecograf (Secția Chirurgie - Bloc operator)

24 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Defibrilator (Secția Chirurgie -Bloc operator)

10 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Spălător instrumentar pentru sterilizare (Secția Chirurgie -Bloc operator)

360 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Lampa scialitică (Secția Chirurgie - Bloc operator)

190 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Masa     operații     chirurgie

ortopedică (Secția Chirurgie -

Bloc operator)

143 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificai ix \ s 0

 • • Nr de aparate achizition^iH^--7^

Extensie ortopedică masă de operație (Secția Chirurgie - Bloc

140 mii lei

Comitet Director

Director Medical

 • • Lei cheltuiti/lei plani

 • • Nr de aparate achizitfâhateWF’’.? ./

---------------1------------------V*

* VI

Obiectiv / Activitati

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

operator)

Medic Șef Secție Serv. Achiziții

Publice

Cărucior ATI pentru bloc operator (3 buc)      (Secția

Chirurgie - Bloc operator)

34 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 3

Monitor funcții vitale (Secția Chirurgie - Bloc operator) - 4 buc

136 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 4

Pandant - 3 buc ( Secția Chirurgie - Bloc Operator)

101 mii lei

Comitet Director Director Medical Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 3

Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și coș ( Secția Pediatrie I) - 2 buc

10 mii lei

Comitet Director Medic Șef Secție Serv. Achiziții Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate / 2

Gipsotom - fierestrău electric pentru tăiat gips ( Chirurgie Ambulatoriu)

5 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele (CSM)

4 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv.     Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

„ i

Obiectiv / Activitati

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

Scară plan înclinat, cu balustrade duble (CSM)

5 mii lei

Comitet Director

Director Medical

Serv. Achiziții

Publice

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

 • • Nr de aparate achiziționate /1

Obiectiv specific nr.3 - Imbunatatirea calitatii si performantei actului medical, diversificarea serviciilor medicale

înființarea secției Secției

Chirurgie Pediatrică

i

Comitet director

• Nr servicii contractate / Nr servicii planificate

înființarea secției Secției

Chirurgie Pediatrică

Comitet director

• Nr servicii contractate / Nr servicii planificate

întreprinderea      demersurilor

legale în vederea obținerii aprobării structurii modificate a Spitalului (cu desființarea Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică și înființarea Secției de Chirurgie Pediatrică și a Secției de Ortopedie Peditrică (OMS), precum și a avizelor și autorizațiilor legale necesare.

Comitet director

Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcțiuni ale spitalului pe noua structură aprobată a Spitalului

Comitet director

Asigurarea resursei umane de specialitate

Comitet director

Dotarea minim obligatorie a spațiului cu echipamente si dispozitive medicale (mobilier, aparatura     medicala)     cu

respectarea legislației in vigoare.

Comitet director

• ți o a 7*.

Obiectiv / Ac ti vi ta ti

GRAFIC GANT

Resurse

Responsabil activitate

Indicatori

2020

2021

2022

Financiare

Obiectiv specific nr.4 - Imbunatatirea sistemului informatic la nivelul spitalului in vederea imbunatatirii comunicării interne si externe

Statii de lucru (PC)

Comitet director

 • • Nr      calculatoare      achizitionate/nr

calculatoare planificate

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

Licențe Antivirus

Comitet director

 • • Nr licențe achiziționate /nr licențe planificate

 • • Lei cheltuiti/lei planificați

Unitate profesioala backup date (NAS)

Comitet director

• Lei cheltuiti/lei planificați

Server principal baze date pacienti

Comitet director

• Lei cheltuiti/lei planificați

Echipament Firewall Hardware

Comitet director

• Lei cheltuiti/lei planificați

Obiectiv

nr.5 -

erea de personal de specialitate in secțiile

Angajarea de medici la secțiile ATI si CPU

• Lei cheltuiti/lei planificați

Angajare medici pentru Cab. Alergologie, Neurologie

• Lei cheltuiti/lei planificați

Obiectiv specific nr.6 - Dezvoltarea resusrselor umane si instruirea permanent

a a personalului medical și nonmedical

Participarea a minim 3 angajați la cursuri de audit clinic.

• Lei cheltuiti/lei planificați

Participarea a minim 5 angajați la cursuri in domeniul sistemului de management al calitatii in sanatate.

• Lei cheltuiti/lei planificați

Obiectiv specific nr.7 Imbunatatirea condițiilor privind siguranța si securitatea datelor cu caracter confidențial la nivelul spitalului


Traininguri personalului datelor cu caracter personal

periodice ale privind protecția


Dotarea spitalului cu software de criptare a datelor la momentul efectuării de back-up. __ __ __|____ ___

1 costurile estimative se vor consemna după realizarea evaluării

• Lei cheltuiti/lei planificați


Riscuri

In procesul de implementare a obiectivelor specifice propuse pot aparea riscuri d sau nerealizare, datorate mediului intern sau extern, după cum urmeaza : Mediu intern:

slaba cointeresare (motivare) a personalului în realizarea sarcinilor și indicatoriio^4


scăderea disponibilității la efort suplimentar datorita suprasolicitării în activitateâ de,bazați,^ confundarea noțiunii de implicare în acțiuni de voluntariat cu mobbing-ul și contracararea celor implicați de către falși lideri de opinie prin acțiuni de bullying.

Mediu extern:

modificarea frecventa a legislației în domeniul sanitar;

întârzieri legate de regimul terenurilor și clădirilor;

subfinanțarea de către Ordonatorul principal de credite a cursurilor de formare profesionala a personalului.

CONCLUZII

Aceasta strategie de dezvoltare a Spitalului de Pediatrie Ploiești va deveni document de lucru, care va fi actualizat ori de cate ori este necesar, deoarece:

 • > Reflecta dezvoltarea noastra organizaționala la un nivel superior, intenția de a crea o baza pentru a susține gândirea strategica si a dezvolta capacitatile noastre manageriale;

 • > Delimitează clar prioritățile entitatii pentru anii 2020 - 2022, in concordanta cu specificul național;

 • > la in calcul modificările mediului extern la nivel local, regional si național;

 • > Recunoaște rolul cheie pe care personalul il joaca in succesele noastre viitoare.

Evaluarea de etapa se va face prin analiza tuturor indicatorilor stabilit pe fiecare obiectiv in parte.

Periodicitate: Anual

Documente emise: Raport de evaluare de etapa

Responsabil: Comitetul Director

REVIZUIREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Revizurea strategiei de dezvoltare se va face in urma analizei rapoartelor de etapa in cazul in care

Comitetul Director propune modificarea sa. ______

Manager, Dr. Cătălin Vișean

Director Medical, dr. Anca Miu

Director Financiar - Contabil, ec,

Președinte Consiliul de Administi

întocmit,