Hotărârea nr. 172/2020

Hotãrârea nr. 172 referitoare la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 172

referitoare la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 233/19.05.2020 al domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Vlad Frusina și Raportul de specialitate nr. 3025/19.05.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 213/21.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 124/21.05.2020 al Direcției Economice;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 23.04.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data 27.05.2020;

în baza prevederilor Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

luând în considerare prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 439/31.10.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și noncasnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseurilor municipale în zonele: 2 -Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei încheiate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018;

în baza prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii;

în temeiul articolului 129, alineatul 4, litera c) și alineatul 7, litera n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) fără contract de salubritate, cât și pentru cei care nu sunt declarați în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, la valoarea de 15,72 lei/persoană/lună.

(2) Actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice) fără contract de salubritate, la valoarea de 646,55 lei/lună.

Art.  2 Modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local

nr.384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și operatorul de salubritate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Anexa Ia H.C.L.


FISA DE FUNDAMENTARE TAXA SPECIALA DE

I. Fundamentare - operator de salubritate

1.1 Cuantumul tarifului aprobat pentru prestarea serviciului Miconftfffir fiselor de fundamentare ale operatorului de salubritate este de 13^ persoana/juna pentru utilizatori casnici (persoane fizice), in baza Hotărârii de Consiliul Locală nr. 439/31.10.2019 si a Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 1792/2016, incheiat cil aic. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local J al Municipiului Ploiești. Pentru beneficiarii serviciului care nu au contracte încheiatul cu operatorul, se va deconta lunar operatorului, din Bugetul Local valoarea acestui inmultita cu numărul de utilizatori rezultați din compararea situațiilor statistice pe străzi ; ale SPCLEP cu baza de date a operatorului.                                            1 i

 • 1.2 Pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice), tariful aprobat pentru preș1

  tarif


  1.2 Pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice), tanrul aprobat pentru prestarea serviciului de salubrizare, conform fiselor de fundamentare ale operatorului de salubritate este de 369,46 lei/tona, in baza Hotărârii de Consiliul Local nr. 439/31.10.2019 si a Actului ■I adițional nr. 6 la Contractul nr. 1792/2016, incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova’|’, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești. In urma instituirii taxei de salubrizare pentru o cantitate de 1,75 tone, se va deconta lunar operatorului, din bugetul local, suma de 332,51 lei/luna/persoana juridica, reprezentând 369,46 lei/tona x 0,9 tone, conform adresei operatorului de salubritate nr.7673/07.08.2019, înregistrata la R.AjS.P. Ploiești cu nr.5555/07.08.2019, pentru persoanele juridice care nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate.


 • II. Fundamentare R.A.S.P. Ploiești

 • 2.1  Fisa de fundamentare a cheltuielilor suportate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, pentru transmiterea Comunicărilor către utilizatorii din municipiul Ploiești.

 • 2.2 Fundamentarea se face pe contribuabil, pentru:

 • - Aproximativ 50.000 gospodarii, in cadrul carora figurează contribuabili care nu sunt

declarați in contractele incheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil, pentru comunicările transmise către aceștia;

 • - Aproximativ 4.000 gospodarii din municipiului Ploiești (imobile), pentru care nuîs-au

incheiat contracte de salubritate.

 • - Aproximativ 400 persoane juridice din municipiul Ploiești, pentru care nu ’ș-au

incheiat contracte de salubritate.

 • 2.3 Pentru transmiterea Comunicărilor (cheltuieli poștale pentru scrisori recomandate cu

confirmare de primire si materiale consumabile) - 5 lei;

 • 2.4 Total cheltuieli R.A.S.P. Ploiesti/contribuabil = 5 lei;

  Nr. Crt.

  Specificație

  Fundamentare costuri lei/an

  Observații - Contribuabili

  1

  Comunicare transmisa

  250.000

  Persoanele care nu sunt declarate‘in

(cheltuieli peste 5 lei) utilizatorilor, in vederea depunerii Declarației la SPFL.

contractele incheiate cu op.cra&i'til de salfeitâ^Jb^l. A||

20.000

Persoanele căleau a^Sefeei^' contract de salubfl^^c^^ej^o/iil

2.000

Persoane juridice c.: .4^ ai Viat contract de salubritate cUTiperatopul

Cheltuielile de mai sus, in cuantum de 5 lei sunt anuale, pe imobil, ele vizând contravaloarea serviciilor poștale (confirmare de primire) si a materialelor consumabile utilizate pentru transmiterea Comunicărilor, prin care utilizatorilor li se aduce la cunoștiihta ca in termen de 10 zile de primirea acesteia, au obligația sa depună la Serviciul Pqblic Finanțe Locale Declarația de stabilire a taxei speciale de salubrizare. Astfel, cheltuielile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt de aproximativ 0,5 lei/utilizator. j [

 • III. Fundamentare S.P.F.L. Ploiești

3.1 Fisa de fundamentare a cheltuielilor suportate de Serviciul Public Finanțe Locale,

conform adresei nr. 59288/09.06.2017, inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 3892/14.06.2017.                                                                  . i;!

 • 3.2 Fundamentarea se face pe contribuabil, pentru aproximativ 54.400 de contribuabili

ai municipiului Ploiești, care nu au incheiate contracte de salubritate;                    ;•

 • 3.3 Pentru emiterea titulului de creanța - Decizia de impunere (cheltuieli poștale pentru scrisori recomandate, cu confirmare de primire) - 5 lei;

 • 3.4 Total cheltuieli S.P.F.L. Ploiesti/contribuabil = 5 lei.


Nr.

Crt.

Specificație

Fundamentare costuri lei/an

1

Stabilirea taxei (cheltuieli poștale - 5 lei)

272.000

Cheltuielile de mai sus, in cuantum de 5 lei, sunt anuale, ele vizând contravaloarea cheltuielilor de comunicare.                                                               I!’

Diferența dintre 2,5 lei/persoana/luna si 1,0 lei/persoana/luna (total cheltuieli S.P.f.L. Ploiești plus R.A.S.P. Ploiești), respectiv de 1,5 lei, va acoperi cerințele articolului). 26, alineatul 8, literele a), b) si d) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și actualizată, in care se prevede ca structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale trebuie sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, sa acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare si să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului. Suma colectata va fi utilizata pentru acoperirea sumelor necesare a fi investite in infrastructura pusă la dispoziție de municipiul Ploiești (cheltuieli de intretinere si reparații).S-a tinut cont; de gradul de încasare a taxei de salubrizare, care este la un nivel de 85% in municipiul Ploiești, raportat la plata impozitului, si de sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare a serviciului de salubrizare.