Hotărârea nr. 171/2020

Hotãrârea nr. 171 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 240/22.05.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 125/22.05.2020 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite și

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 217/25.05.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă conturile anuale de execuție pe anul 2019 ale ordonatorilor terțiari de credite:

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 5

 • -  Casa de Cultură ”I.L. Caragiale”, conform Anexei nr. 6

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 9

 • -  Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 10

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 11

 • -  Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 12

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr.13

 • -  Poliția Locală Ploiești, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr.16

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Colegiul Național „Al. I. Cuza”, conform Anexei nr. 18

 • -  Colegiul Național „I.L. Caragiale”, conform Anexei nr. 19

 • -  Colegiul Național „Regina Maria”, conform Anexei nr. 20

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 21

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 22

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 23

 • -  Liceul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

 • -  Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 25

 • -  Liceul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.38

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 39

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 40

 • -  Gradinița de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 42

 • -  Grădinița de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 43

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 44

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 45

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 46

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr.47

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 48

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 49

 • -  Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 54

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 55

 • -  Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 56

 • -  Școala Gimnazială ”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 57

 • -  Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu”, conform Anexei nr. 58

 • -  Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 59

 • -  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 60

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 61

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 62

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 63

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 64

 • -  Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 65

 • -  Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 66

 • -  Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 67

 • -  Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 68

 • -  Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 69

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr. 70

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Hei M2.W/ anexa 12


Cont de execuție al Bugetului local la data de 31.12.2019-VENITURI

- RON-

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

încasări realizate

TOTAL VENITURI

00.01

384.244.000,00

451.576.070,00

799.843.320,00

222.848.324,00

576.994.996,00

417.979.321,00

164.015.896,00

217.848.103,00

VENITURI PROPRII

49.90

358.528.000,00

372.938.950,00

729.019.231,00

222.848.324,00

506.170.907,00

347.155.232,00

164.015.896,00

217.848.103,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

381.341.000,00

434.674.000,00

790.347.181,00

222.844.388,00

567.502.793,00

408.489.871,00

164.015.896,00

217.841.414,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

340.096.000,00

393.766.000,00

636.761.318,00

145.842.809,00

490.918.509,00

373.690.945,00

123.939.315,00

139.131.058,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

214.329.000,00

227.215.000,00

216.687.329,00

12.824.820,00

203.862.509,00

215.830.217,00

535.976,00

321.136,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00|

Impozit pe profit

01.02

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

o,oo[

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

209.624.000,00

219.624.000,00

207.963.258,00

0,00

207.963.258,00

207.963.258,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

■ Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

208.724.000,00

218.724.000,00

207.628.740,00

0,00

207.628.740,00

207.628.740,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000,00

208.724.000,00

199.654.485,00

0,00

199.654.485,00

199.654.485,00

0,00

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0,00

10.000.000,00

7.974.255,00

0,00

7.974.255,00

7.974.255,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

81.121.000,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.121.000,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,001

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

66.000.000,00

66.000.000,00

265.379.895,00

98.488.071,00

166.891.824,00

59.226.484,00

103.697.422,00

102.455.989,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

16.000.000,00

16.000.000,00

26.932.596,00

8.814.419,00

18.118.177,00

15.716.091,00

1.066.610,00

10.149.895,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

50.000.000,00

50.000.000,00

238.447.299,00

89.673.652,00

148.773.647,00

43.510.393,00

102.630.812,00

92.306.094,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

11.021.000,00

26.746.858,00

4.906.274,00

21.840.584,00

10.812.917,00

10.771.160J?

^Vferai.oo

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

4.500.000,00

9.304.950,00

4.056.819,00

5.248.131,00

4.324.101,00

360 161,0Q

^*<620.688,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500.000,00

6.500 000,00

17.395.220,00

838.777,00

16.556.443,00

6.463.040,00

1O.4O^55ț;0O/

'■•.-^-529 6^9.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00

21.000,00

46.688,00

10.678,00

36.010,00

25.776,00

Ir ’ •

^^^464,^

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

4.100.000,00

4.561.847,00

351.805,00

4.210.042,00

4.139.550,00

©S»7.094,0b

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

2.022,00

735,00

1.287,00

0,00

TW2,0Q

740,00,

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

44.646.000,00

85.430.000,00

123.383.367,00

29.271.104,00

94.112.263,00

83.681.777,00

8.868.

Î30.833.31Ș,00

Sume defalcate din TVA

11.02

23.269.000,00

64.053.000,00

64.053.000,00

0,00

64.053.000,00

64.053.000,00

0,00

'"0,00

Denumirea indicatorilor

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Cod indicator

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări realizate

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

19.205.000,00

0,00

19.205.000,00

19.205.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor0!

Municipiului Bucure0 ti

11.02.02

19.137.000,00

19.205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

39.325.000,00

39.325.000,00

0,00

39.325.000,00

39.325.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanjarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

4.132.000,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

105.000,00

249.861,00

12.573,00

237.288,00

147.808,00

87.459,00

14.594,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

105.000,00

105.000,00

249.800,00

12.573,00

237.227,00

147.747,00

87.459,00

14.594,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

61,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.272.000,00

21.272.000,00

59.051.033,00

29.257.653,00

29.793.380,00

19.480.529,00

8.752.505,00

30.817.999,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

16.945.000,00

50.792.527,00

24.918.491,00

25.874.036,00

15.602.974,00

8.381.888,00

26.807.665,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.445.000,00

10.445.000,00

33.366.101,00

21.050.532,00

12.315.569,00

9.854.224,00

732.854,00

22.779.023,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.500.000,00

6.500.000,00

17.426.426,00

3.867.959,00

13.558.467,00

5.748.750,00

7.649.034,00

4.028.642,00 - -----

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.247.000,00

4.247.000,00

6.200.122,00

2.388.025,00

3.812.097,00

3.765.492,00

267.709,00

2.166.921,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00

80.000,00

2.058.384,00

1.951.137,00

107.247,00

112.063,00

102.908,00

1.843.413,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

41.245.000,00

40.908.000,00

153.585.863,00

77.001.579,00

76.584.284,00

34.798.926,00

40.076.581,00

78.710.356,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

12.000.000,00

13.339.000,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

Venituri din proprietate

30.02

12.000.000,00

13.339.000,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

157.668,00

0,00

157.668,00

157.668,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

12.000.000,00

12.000.000,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

12.000.000,00

12.000.000,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

1.339.000,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alji plătitori

30.02.08.02

0,00

1.339.000,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

29.245.000,00

27.569.000,00

120.143.566,00

52.871.223,00

67.272.343,00

24.333.962,00

40.076.581,00

55.733.023,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.712.000,00

11.036.000,00

10.798.815,00

20.482,00

10.778.333,00

10.774.806,00

60,00

23.949,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

12.401.000,00

10.725.000,00

10.475.409,00

0,00

10.475.409,00

10.475.349,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de aiutor social

33.02.12

61.000,00

61.000,00

45.601,00

10.219,00

35.382,00

30.817,00

14.784,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

26.663,00

10.263,00

16.400,00

17.498,Or-'4f;'/-£Zl£LOO

165,00 1   1

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

250.000,00

250.000,00

251.142,00

0,00

251.142,00

251.142,

( | B| o.oo

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

24.000,00

24.000,00

40.835,00

0,00

40.835,00

40.835,®

l JKJ o,oo

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.02

34.02.50

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

18.996,00

21.839,00

0,00

0,00

18.996,00

21.839,00

18.996,00^

21.839,00

«•X.   0.0TF/ 'T/  0,00

X^^tF.oo       0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

inițiale

definitive

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

15.300.000,00

15.300.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

15.300.000,00

15.300.000,00

Venituri din amenzi °i alte sancțiuni aplicate de către alte institupi de specialitate

35.02.01.02

15.300.000,00

15.300.000,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

1.209.000,00

1.209.000,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

750.000,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

33.000,00

33.000,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

345.000,00

345.000,00

Alte venituri

36.02.50

81.000,00

81.000,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-10.329.800,00

-5.506.560,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

10.329.800,00

5.506.560,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

456.000,00

2.317.950,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

456.000,00

2.317.950,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

455.000,00

2.316.950,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000,00

1.000,00

IV. SUBVENȚII

00.17

2.447.000,00

14.584.120,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.447.000,00

14.584.120,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

243.000,00

5.037.320,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

1.981.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

1.981.000,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

243.000,00

243.000,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

Subvenpi pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

2.813.320,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

739.800,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

0,00

739.800,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asocierejjențru secțiunea de dezvoltare_____________

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților

43.02.39.02

48.02

0,00

2.204.000,00

739.800,00

8.807.000,00

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

107.593.468,00

52.264.013,00

52.264.013,00

55.329.455,00

54.128.467,00

12.493.038,00

39.946.440,00

55.153.990,00

106.392.480,00

11.292.050,00

39.946.440,00

55.153.990,00

55.153.990,00

106.392.480,00

52.264.013,00

54.128.467,00

11.292.050,00

39.946.440,00

1.200.988,00

0,00

1.200.988,00

1.200.988,00

0,00

0,00

1.710.448,00

586.728,00

1.123.720,00

1.025.283,00

130.081,00

555.084,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

I

703.569,00

0,00

703.569,00

703.523,00

0,00

46,00

670.098,00

545.997,00

124.101,00

28.846,00

130.081,00

511.171,00

288.118,00

40.731,00

247.387,00

244.251,00

0,00

43.867,00

3.763,00

0,00

3.763,00

3.763,00

0,00

0,00

-4.465.940,00

0,00

-4.465.940,00

-4.465.940,00

0,00

0,00

4.465.940,00

0,00

4.465.940,00

4.465.940,00

0,00

0,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,001

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,0Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.771.089,00

0,00

6.771.089,00

6.771.089,00

0,00

0,00

6.771.089,00

0,00

6.771.089,00

6.771.089,00

0,00

0,00

5.228.958,00

0,00

5.228.958,00

5.228.958,00

0,00

0,00

6.160,00

0,00

6.160,00

6.160,00

0,00

0,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

29.433,00

0,00

29.433,00

29.433,00

0,00

0,00

1

206.103,00

0,00

206.103,00

206.103,00

0,00

0,00

2.813.317,00

0,00

2.813.317,00

2.813.317,00

°’°°

0,00

0,00

0,00

0,00

L k o.oo

193.945,00

0,00

193.945,00

193.945,00

; . -ooc

- ©Xo.oo

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

V

/ ^T’00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

/ °-00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

"0,00

>     0,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.204.000,00

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204.000,00

8.807.000,00

1.108.232,00

0,00

1.108.232,00

1.108.232,00

6,00

0,06

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

966,00

0,00

966,00

966,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

0,00

46.538,00

0,00

46.538,00

46.538,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

370.909.200,00

429.065.440,00

788.641.976,00

222.803.657,00

565.838.319,00

406.828.533,00

164.015.896,00

217.797.547,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

370.666.200,00

428.822.440,00

785.593.123,00

222.803.657,00

562.789.466,00

403.779.680,00

164.015.896,00

217.797.547,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

340.096.000,00

393.766.000,00

636.761.318,00

145.842.809,00

490.918.509,00

373.690.945,00

123.939.315,00

139.131.058,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

214.329.000,00

227.215.000,00

216.687.329,00

12.824.820,00

203.862.509,00

215.830.217,00

535.976,00

321.136,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

Impozit pe profit

01.02

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

209.624.000,00

219.624.000,00

207.963.258,00

0,00

207.963.258,00

207.963.258,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

208.724.000,00

218.724.000,00

207.628.740,00

0,00

207.628.740,00

207.628.740,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000,00

208.724.000,00

199.654.485,00

0,00

199.654.485,00

199.654.485,00

0,00

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0,00

10.000.000,00

7.974.255,00

0,00

7.974.255,00

7.974.255,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

I

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

81.121.000,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.121.000,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

66.000.000,00

66.000.000,00

265.379.895,00

98.488.071,00

166.891.824,00

59.226.484,00

103.697.422,00

102.455.989,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

16.000.000,00

16.000.000,00

26.932.596,00

8.814.419,00

18.118.177,00

15.716.091,00

1.066.610,00

10.149.895,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

50.000.000,00

50.000.000,00

238.447.299,00

89.673.652,00

148.773.647,00

43.510.393,00

102.630.812,00

92.306.094,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

11.021.000,00

26.746.858,00

4.906.274,00

21.840.584,00

10.812.917,00

10.771.160,00^

5.162.781,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

4.500.000,00

9.304.950,00

4.056.819,00

5.248.131,00

4.324.101,00

360J6W

f4j20.688,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500.000,00

6.500.000,00

17.395.220,00

838.777,00

16.556.443,00

6.463.040,00

4.-

00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00

21.000,00

46.688,00

10.678,00

36.010,00

25.776,00

jKT 12464«00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

4.100.000,00

4.561.847,00

351.805,00

4.210.042,00

4.139.550,00

gSME

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

2.022,00

735,00

1.287,00

0,00

. >1.282.00?

^X

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

44.646.000,00

85.430.000,00

123.383.367,00

29.271.104,00

94.112.263,00

83.681.777,00

8^68.272.00

jjmSya.oo

Sume defalcate din TVA

11.02

23.269.000,00

64.053.000,00

64.053.000,00

0,00

64.053.000,00

64.053.000,00

' 20,fler

H         0,00

-

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

19.205.000,00

0,00

19.205.000,00

_

19.205.000,00

0,00

0,00

Prevederi bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

inițiale

definitive

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor0! Municipiului Bucure°ti

11.02.02

19.137.000,00

19.205.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale            ___

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.06

11.02.09

0,00

4.132.000,00

39.325.000,00

5.523.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

105.000,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

105.000,00

105.000,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.272.000,00

21.272.000,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

16.945.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.445.000,00

10.445.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.500.000,00

6.500.000,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.247.000,00

4.247.000,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00

80.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

30.570.200,00

35.056.440,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

12.000.000,00

13.339.000,00

Venituri din proprietate

30.02

12.000.000,00

13.339.000,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

12.000.000,00

12.000.000,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

12.000.000,00

12.000.000,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

1.339.000,00

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0,00

1.339.000,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

18.570.200,00

21.717.440,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.712.000,00

11.036.000,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

12.401.000,00

10.725.000,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

61.000,00

61.000,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

250.000,00

250.000,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

24.000,00

24.000,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

24.000,00

24.000,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

15.300.000,00

15.300.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

15.300.000,00

15.300.000,00

Dre

Total, din care:

pturi constatate

din anii precedenti

din anul curent

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.325.000,00

0,00

39.325.000,00

39.325.000,00

0,00

0,00

5.523.000,00

0,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

249.861,00

12.573,00

237.288,00

147.808,00

87.459,00

14.594,00

249.800,00

12.573,00

237.227,00

147.747,00

87.459,00

14.594,00

61,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

59.051.033,00

29.257.653,00

29.793.380,00

19.480.529,00

8.752.505,00

30.817.999,00

50.792.527,00

24.918.491,00

25.874.036,00

15.602.974,00

8.381.888,00

26.807.665,00

33.366.101,00

21.050.532,00

12.315.569,00

9.854.224,00

732.854,00

22.779.023,00

17.426.426,00

3.867.959,00

I” 13.558.467,00

5.748.750,00

7.649.034,00

4.028.642,001

6.200.122,00

2.388.025,00

3.812.097,00

3.765.492,00

267.709,00

2.166.921,00

2.058.384,00

1.951.137,00

107.247,00

112.063,00

102.908,00

1.843.413,00

148.831.805,00

76.960.848,00

71.870.957,00

30.088.735,00

40.076.581,00

78.666.489,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,OOi

157 668,00

0,00

157.668,00

157.668,00

0,00

o.ob

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

115.389.508,00

52.830.492,00

62.559.016,00

19.623.771,00

40.076.581,00

55.689.156,00

10.798.815,00

20.482,00

10.778.333,00

10.774.806,00

60,00

23.949,00

10.475.409,00

0,00

10.475.409,00

10.475.349,00

360,00J

0,00

45.601,00

26.663,00

10.219,00

10.263,00

35.382,00

16.400,00

30.817,00

—Z 17.498,00.

''e,        0,00-

£> ' X - 0 x

x^'sl4.784,00

\ ^9365,00

fi 1^1

251.142,00

0,00

251.142,00

251.142,0Q(

1 /.sJ 0,00

40.835,00

0,00

40.835,00

40.835,00a

°’°°j

18.996,00

0,00

18.996,00

18.996,00

V*     0 CO'

' Ax °-00l

21.839,00

107.593.468,00

106.392.480,00

0,00

52.264.013,00

52.264.013,00

21.839,00

55.329.455,00

54.128.467,01

21.839,00

12.493.038,00

11.292.050,00

39.946.440,00

39.946.440,00

o.oo

55.153.990,00

55.153.990,01

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Inițiale

definitive

dispozițiilor legale

Venituri din amenzi °i alte sancpuni aplicate de către alte institut» de specialitate

35.02.01.02

15.300.000,00

15.300.000,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

864.000,00

864.000,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

750.000,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

33.000,00

33.000,00

Alte venituri

36.02.50

81.000,00

81.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-10.329.800,00

-5.506.560,00

Vărsăminte din secpunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-10.329.800,00

-5.506.560,00

IV. SUBVENȚII

00.17

243.000,00

243.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

243.000,00

243.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

243.000,00

243.000,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

243.000,00

243.000,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

13.334.800,00

22.510.630,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

10.674.800,00

5.851.560,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

10.674.800,00

5.851.560,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

10.674.800,00

5.851.560,00

Diverse venituri

36.02

345.000,00

345.000,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

345.000,00

345.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

10.329.800,00

5.506.560,00

Vărsăminte din secpunea de funcponare

37.02.04

10.329.800,00

5.506.560,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

456.000,00

2.317.950,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

456.000,00

2.317.950,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

455.000,00

2.316.950,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000,00

1.000,00

IV. SUBVENȚII

00.17

2.204.000,00

14.341.120,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.204.000,00

14.341.120,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

0,00

4.794.320,00

Finanțarea acpunilor privind reducerea riscului seismic al construcpilor existente cu destinape de locuință

42.02.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

1.981.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor

42.02.16.01

0,00

1.981.000,00

Drepturi constatate

încasări

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

106.392.480,00

52.264.013,00

54.128.467,00

11.292.050,00

39.946.440,00

55.153.990,00

1.200.988,00

0,00

1.200.988,00

1.200.988,00

0,00

0,00

1.422.330,00

545.997,00

876.333,00

781.032,00

130.081,00

511.217,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00,

703.569,00

0,00

703.569,00

703.523,00

0,00

46,001

670.098,00

545.997,00

124.101,00

28.846,00

130.081,00

511.171,00

3.763,00

0,00

3.763,00

3.763,00

0,00

0,0Q

-4.465.940,00

0,00

-4.465.940,00

-4.465.940,00

0,00

0,00

-4.465.940,00

0,00

-4.465.940,00

-4.465.940,00

0,00

0,00

3.048.853,00

0,00

3.048.853,00

3.048.853,00

0,00

0,00

3.048.853,00

0,00

3.048.853,00

3.048.853,00

0,00

0,00

3.048.853,00

0,00

3.048.853,00

3.048.853,00

0,00

0,00

29.433,00

0,00

29.433,00

29.433,00

0,00

0,00

206.103,00

0,00

206.103,00

206.103,00

0,00

0,00

2.813.317,00

0,00

2.813.317,00

2.813.317,00

0,00

0,00

11.201.344,00

44.667,00

11.156.677,00

11.150.788,00

0,00

50.556,00

4.754.058,00

40.731,00

4.713.327,00

4.710.191,00

0,00

43.867,00

4.754.058,00

40.731,00

4.713.327,00

4.710.191,00

0,00

43.867,00

4.754.058,00

40.731,00

4.713.327,00

4.710.191,00

0,00

43.867,00

288.118,00

40.731,00

247.387,00

244.251,00

0,00

43.867,00

288.118,00

40.731,00

247.387,00

244.251,00

0,00

43.867,00

4.465.940,00

0,00

4.465.940,00

4.465.940,00

0,00

0,00

4.465.940,00

0,00

4.465.940,00

4.465.940,00

0,00

0,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.722.236,00

0,00

3.722.236,00

3.722.236,00

f          0,00

\____

3.722.236,00

0,00

3.722.236,00

3.722.236,00

#        0,00

X   \ 0,00

v  X__

2.180.105,00

0,00

2.180.105,00

2.180.105,00

; . - <>&■

6.160,00

0,00

6.160,00

6.160,00:

H .’^o.oo s 4___\

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

y      0.00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

^^0,00^

__

ti.. -•        0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

de comunicații în urgenta in sanatate

Subvenfii pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

2.813.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

193.945,00

0,00

193.945,00

193.945,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

0,00

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

0,00

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

2.204.000,00

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.204.000,00

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204.000,00

8.807.000,00

1.108.232,00

0,00

1.108.232,00

1.108.232,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

966,00

0,00

966,00

966,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

0,00

46.538,00

0,00

46.538,00

46.538,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 13


Cont de execuție al bugetului local la data de 31.12.2019 -CHELTUIELI

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Gredlte bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

plătit

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0,00

0,00

387.706.000,00

455.038.070,00

454.612.489,00

421.433.018,00

421.433.018,00

0,00

403.006.545,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

90.256.090,00

107.862.990,00

107.862.990,00

99.222.043,00

99.222.043,00

0,00

61.921.614,00

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

43.702.590,00

44.718.940,00

44.718.940,00

40.778.219,00

40.778.219,00

0,00

48.899.327,00

Autorități executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

43.702.590,00

44.718.940,00

44.718.940,00

40.778.219,00

40.778.219,00

0,00

48.899.327,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

43.702.590,00

44.718.940,00

44.718.940,00

40.778.219,00

40.778.219,00

0,00

48.899.327,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

38.162.300,00

53.311.850,01

53.311.850,00

49.131.624,00

49.131.624,00

0,00

3.304.312,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

234.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

___

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

3.499.850,00

3.355.850,00

3.355.850,00

3.142.622,00

3.142.622,00

0,00

3.152.776,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

34.428.000,00

49.956.000,00

49.956.000,00

45.989.002,00

45.989.002,00

0,00

151.536,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0,00

0,00

8.391.200,00

9.832.200,00

9.832.200,00

9.312.200,00

9.312.200,00

0,00

9.717.975,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

19.282.650,00

19.476.740,00

19.476.740,00

19.290.684,00

19.290.684,00

0,00

21.743.207,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

19.282.650,00

19.476.740,00

19.476.740,00

19.290.684,00

19.290.684,00

0,00

21.743.207,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

19.160.000,00

19.355.000,00

19.355.000,00

19.173.787,00

19.173.787,00

0,00

21.662.350,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

19.160.000,00

19.355.000,00

19.355.000,00

19.173.787,00

19.173.787,00

0,00

21.662.350,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

21.166,00

21.166,00

0,00

68.180,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,00

0,00

12.677,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

174.287.970,00

183.913.830,00

183.913.830,00

172.561.324,00

172.561.324,00

0,00

177.304.745,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

25.496.540,00

30.271.540,00

30.271.540,00

23.155.794,00

23.155.794,00

0,00

25.486.601,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

5.367.340,00

6.365.240,00

6.365.240,00

5.299.489,00

5.299.489,00

0,00

5.295.557,00

invatamânt preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

3.957.130,00

4.791.770,00

4.791.770,00

3.976.797,00

3.976.797,00

0,00

4.080.856,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

1.410.210,00

1.573.470,00

1.573.470,00

1.322.692,00

1.322.692,00

0,00

1.214.701,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

0,00

19.091.200,00

23.036.790,00

23.036.790,00

17.029.925,00

17.029.925,00

0,00

19.430.906,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

6.616.230,00

8.709.530,00

8.709.530,00

5.963.055,00

5.963.055,00

0,00

7.488.918,00

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

12.436.970,00

14.289.260,00

___

14.289.260,00

11.039.044,00

11.039.044,00

62,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

27.826,00

27.826,00

C'A>2Lre,00

Invatamânt postliceal

65.02.05

0,00

0,00

258.000,00

260.040,00

260.040,00

250.208,00

250.208,00

jj^-^S.SD^pO

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

^i50*W-V

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

;50;OQft|o

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

730.000,00

559.470,00

559.470,00

526.172,00

526.172,00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

14.414.000,00

15.008.570,00

15.008.570,00

14.095.776,00

14.095.776,00

f|-T4.«M3F0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

1.941.000,00

4.219.570,00

4.219.570,00

3.350.528,00

3.350.528,00

-9^^5.847,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

1.941.000,00

4.219.570,00

4.219.570,00

3.350.528,00

3.350.528,00

0,00

3.365.847,00

- __________I

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


DIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIUL BUGET ÎMPRUMUTURIDenumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

inițiale

definitive

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

0,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

_

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

12.413.000,00

10.741.000,00

10.741.000,00

10.700.468,00

10.700.468,00

0,00

10.755.083,00

60.000,00

48.000,00

48.000,00

44.780,00

44.780,00

0,00

44.780,00

60.000,00

48.000,00

48.000,00

44.780,00

44.780,00

0,00

44.780,00

54.892.880,00

58.819.220,00

58.819.220,00

56.640.848,00

56.640.848,00

0,00

57.200.498,00

28.901.560,00

27.477.390,00

27.477.390,00

27.063.050,00

27.063.050,00

0,00

27.087.169,00

27.395.560,00

26.029.190,00

26.029.190,00

25.688.136,00

25.688.136,00

0,00

25.712.255,00

1.506.000,00

1.448.200,00

1.448.200,00

1.374.914,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

24.905.810,00

29.118.430,00

29.118.430,00

27.823.630,00

27.823.630,00

0,00

27.716.135,00

13.060.000,00

16.072.610,00

16.072.610,00

16.029.999,00

16.029.999,00

0,00

15.974.000,00

11.845.810,00

13.045.820,00

13.045.820,00

11.793.631,00

11.793.631,00

0,00

11.742.135,00

1.085.510,00

2.223.400,00

2.223.400,00

1.754.168,00

1.754.168,00

0,00

2.397.194,00

79.484.550,00

79.814.500,00

79.814.500,00

78.668.906,00

78.668.906,00

0,00

80.451.936,00

2.112.000,00

1.921.800,00

1.921.800,00

1.842.947,00

1.842.947,00

0,00

1.921.797,00

43.261.550,00

44.084.000,00

44.084.000,00

43.853.284,00

43.853.284,00

0,00

44.435.452,00

43.261.550,00

44.084.000,00

44.084.000,00

43.853.284,00

43.853.284,00

0,00

44.435.452,00

2.628.000,00

3.542.000,00

3.542.000,00

3.510.168,00

3.510.168,00

0,00

3.538.339,00

8.308.000,00

8.011.000,00

8.011.000,00

7.960.006,00

7.960.006,00

0,00

8.080.181,00

2.562.000,00

2.405.180,00

2.405.180,00

2.085.226,00

2.085.226,00

0,00

2.442.772,00

2.562.000,00

2.405.180,00

2.405.180,00

2.085.226,00

2.085.226,00

0,00

2.442.772,00

20.613.000,00

19.850.520,00

19.850.520,00

19.417.275,00

19.417.275,00

0,00

20.033.395,00

20.613.000,00

19.850.520,00

19.850.520,00

19.417.275,00

19.417.275,00

0,00

20.033.395,00

59.810.760,00

81.280.950,00

80.855.369,00

F 72.445.430,00

72.445.430,00

0,00

69.110.362,00

35.352.770,00

53.817.640,00

53.392.059,00

48.084.013,00

48.084.013,00

0,00

43.897.468,00

1.233.610,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00

0,00

1.233.610,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00

0,00

4.032.000,00

9.069.000,00

9.069.000,00

7.980.232,00

7.980.232,00

0,00

6.862.616,00

30.087.160,00

38.345.460,00

37.919.879,00

36.801.528,00

36.801.528,00

0,00

37.034.852,00

24.457.990,00

27.463.310,00

27.463.310,00

24.361.417,00

24.361.417,00

0,00

25.212.894,00

0,00

23.800,00

23.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.052.900,00

24.112.720,00

24.112.720,00

21.933.619,00

21.933.619,00

__pjo

22.633.524,00

19.703.900,00

22.715.550,00

22.715.550,00

20.584.761,00

20.584.761,00

>21.281.510,00

X

1.349.000,00

1.397.170,00

1.397.170,00

1.348.858,00

1.348.858,00^

▼ 1^2.014,00

1.247.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

1.911.855,00

1.911.855,1

370.00

2.158.090,00

1.306.790,00

1.306.790,00

515.943,00

515.943, i

0,00

44.068.530,00

62.503.560,00

62.503.560,00

57.913.537,00

57.913.537,'

[ 72^26.617,00

10.322.310,00

8.574.150,00

8.574.150,00

4.671.989,00

4.671.989,0,00

/M,6f6.348,00

10.322.310,00

8.574.150,00

8.574.150,00

4.671.989,00

4.671.989,00

t j/676.348,00

33.746.220,00

53.929.410,00

53.929.410,00

53.241.548,00

53.241.548,00

0,00

61.250.269,00

33.746.220,00

53.929.410,00

53.929.410,00

53.241.548,00

53.241.548,00

0,00

61.243.724,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Inițiale

definitive

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcponare

99.02.96

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

0,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

învățământ postliceal

65.02.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

27.829.880,00

47.954.680,00

47.954.680,00

47.594.522,00

47.594.522,00

0,00

50.935.788,00

5.916.340,00

5.974.730,00

5.974.730,00

5.647.026,00

5.647.026,00

0,00

10.307.936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.453.697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.401.783,00

0,00

0,00

370.909.200,00

429.065.440,00

428.639.859,00

406.880.447,00

406.880.447,00

0,00

380.752.174,00

86.975.540,00

104.665.640,00

104.665.640,00

97.829.155,00

97.829.155,00

0,00

54.968.329,00

40.850.040,00

41.949.590,00

41.949.590,00

39.385.331,00

39.385.331,00

0,00

41.947.714,00

40.850.040,00

41.949.590,00

41.949.590,00

39.385.331,00

39.385.331,00

0,00

41.947.714,00

40.850.040,00

41.949.590,00

41.949.590,00

39.385.331,00

39.385.331,00

0,00

41.947.714,00

-

37.734.300,00

52.883.850,00

52.883.850,00

49.131.624,00

49.131.624,00

0,00

3.302.640,00

234.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.499.850,00

3.355.850,00

3.355.850,00

3.142.622,00

3.142.622,00

0,00

3.152.776,00

34.000.000,00

49.528.000,00

49.528.000,00

45.989.002,00

45.989.002,00

0,00

149.864,00

8.391.200,00

9.832.200,00

9.832.200,00

9.312.200,00

9.312.200,00

0,00

9.717.975,00

19.186.000,00

19.381.000,00

19.381.000,00

19.194.953,00

19.194.953,00

0,00

21.575.066,00

19.186.000,00

19.381.000,00

19.381.000,00

19.194.953,00

19.194.953,00

0,00

21.575.066,00

19.160.000,00

19.355.000,00

19.355.000,00

19.173.787,00

19.173.787,00

0,00

21.554.050,00

19.160.000,00

19.355.000,00

19.355.000,00

19.173.787,00

19.173.787,00

0,00

21.554.050,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

21.166,00

21.166,00

0,00

21.016,00

169.926.850,00

173.900.130,00

173.900.130,00

167.532.179,00

167.532.179,00

0,00

171.258.421,00

25.397.740,00

26.888.340,00

26.888.340,00

23.080.172,00

23.080.172,00

0,00

24.374.353,00

5.355.240,00

5.708.140,00

5.708.140,00

5.293.256,00

5.293.256,00

0,00

5.224.840,00

3.945.030,00

4.134.670,00

4.134.670,00

3.970.564,00

3.970.564,00

0,00

4.017.958,00

1.410.210,00

1.573.470,00

1.573.470,00

1.322.692,00

1.322.692,00

0,00

1.206.882,00

19.004.500,00

20.310.690,00

20.310.690,00

16.960.536,00

16.960.536,00

0,00

18.392.138,00

6.566.930,00

6.874.330,00

6.874.330,00

5.929.200,00

5.929.200,00

0,00

7.188.129,00

12.399.570,00

13.398.360,00

13.398.360,00

11.003.510,00

11.003.510,00

0,00

11.176.183,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

27.826,00

27.826,00

0,00

27.826,00

258.000,00

260.040,00

260.040,00

250.208,00

250.208,00

t.Of2>^07,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

'vșO^BO^OO

730.000,00

559.470,00

559.470,00

526.172,00

526.172,00

12.894.000,00

11.635.570,00

11.635.570,00

11.143.270,00

11.143.270,00

VAw

i^1)2il.348,00

421.000,00

868.570,00

868.570,00

398.022,00

398.022,00

417.563,00 iTF^f^.563,00

10.739.005,00

421.000,00

12.413.000,00

868.570,00

10.719.000,00

868.570,00

10.719.000,00

398.022,00

10.700.468,00

398.022,00 10.700.468,00 ____

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat) efectuate

- ———-----—■

legale de plătit

cneituieii efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

0,00

60.000,00

48.000,00

48.000,00

44.780,00

44.780,00

0,00

44.780,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

60.000,00

48.000,00

48.000,00

44.780,00

44.780,00

0,00

44.780,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

52.204.560,00

55.790.130,00

55.790.130,00

54.804.316,00

54.804.316,00

0,00

55.355.828,00

Servicii culturale

67.02.03           0,00

0,00

28.214.560,00

27.165.390,00

27.165.390,00

26.804.472,00

26.804.472,00

0,00

26.827.282,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

26.708.560,00

25.717.190,00

25.717.190,00

25.429.558,00

25.429.558,00

0,00

25.452.368,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

1.506.000,00

1.448.200,00

1.448.200,00

1.374.914,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

23.006.500,00

26.528.240,00

26.528.240,00

26.335.278,00

26.335.278,00

0,00

26.272.603,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

13.000.000,00

15.972.730,00

15.972.730,00

15.971.727,00

15.971.727,00

0,00

15.974.000,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

10.006.500,00

10.555.510,00

10.555.510,00

10.363.551,00

10.363.551,00

0,00

10.298.603,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

983.500,00

2.096.500,00

2.096.500,00

1.664.566,00

1.664.566,00

0,00

2.255.943,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

79.430.550,00

79.586.090,00

79.586.090,00

78.504.421,00

78.504.421,00

0,00

80.326.892,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

2.112.000,00

1.921.800,00

1.921.800,00

1.842.947,00

1.842.947,00

0,00

1.921.133,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

0,00

43.261.550,00

44.084.000,00

44.084.000,00

43.853.284,00

43.853.284,00

0,00

44.435.452,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

43.261.550,00

44.084.000,00

44.084.000,00

43.853.284,00

43.853.284,00

0,00

44.435.452,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

2.628.000,00

3.542.000,00

3.542.000,00

3.510.168,00

3.510.168,00

0,00

3.538.339,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

8.308.000,00

8.011.000,00

8.011.000,00

7.960.006,00

7.960.006,00

0,00

8.074.241,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

2.562.000,00

2.405.180,00

2.405.180,00

2.085.226,00

2.085.226,00

0,00

2.439.483,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

2.562.000,00

2.405.180,00

2.405.180,00

2.085.226,00

2.085.226,00

0,00

2.439.483,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

20.559.000,00

19.622.110,00

19.622.110,00

19.252.790,00

19.252.790,00

0,00

19.918.244,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

20.559.000,00

19.622.110,00

19.622.110,00

19.252.790,00

19.252.790,00

0,00

19.918.244,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

55.229.300,00

72.701.300,00

72.275.719,00

68.030.080,00

68.030.080,00

0,00

67.926.270,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

33.376.400,00

47.003.580,00

46.577.999,00

44.513.909,00

44.513.909,00

0,00

43.835.439,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

0,00

3.777.000,00

8.381.000,00

8.381.000,00

7.362.310,00

7.362.310,00

0,00

6.800.587,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

29.599.400,00

38.622.580,00

38.196.999,00

37.151.599,00

37.151.599,00

0,00

37.034.852,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

21.852.900,00

25.697.720,00

25.697.720,00

23.516.171,00

23.516.171,00

0,00

24.090.831,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

21.052.900,00

24.112.720,00

24.112.720,00

21.933.619,00

21.933.619,00

0,00

22.630.368,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

19.703.900,00

22.715.550,00

22.715.550,00

20.584.761,00

20.584.761,00

0,00

21.281.510,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

1.349.000,00

1.397.170,00

1.397.170,00

1.348.858,00

1.348.858,00

0,00

1.348.858,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

800.000,00

1.585.000,00

1.585.000,00

1.582.552,00

1.582.552,00

0,00

1.460.463,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

39.591.510,00

58.417.370,00

58.417.370,00

54.294.080,00

54.294.080,00

*>£5.024.088,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

10.000.000,00

8.253.070,00

8.253.070,00

4.353.427,00

4.353.427,00

11^6.140,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

10.000.000,00

8.253.070,00

8.253.070,00

4.353.427,00

4.353.427,00

A 1^^40,00

Transporturi

84.02

0,00

0,00

29.591.510,00

50.164.300,00

50.164.300,00

49.940.653,00

49.940.653,001

•Ș i3.42«48,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

29.591.510,00

50.164.300,00

50.164.300,00

49.940.653,00

49.940.653,00*

lT A

k-'ț3.42JbS48,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

27.062.510,00

47.535.300,00

47.535.300,00

47.535.298,00

47.535.298,00

iUo.9^934,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

0,00

2.529.000,00

2.629.000,00

2.629.000,00

2.405.355,00

2.405.355,00

X44^<014,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.914,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

16.796.800,00

25.972.630,00

25.972.630,00

14.552.571,00

14.552.571,00

0,00

22.254.371,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE       50.02

0,00

__

0,00 _

3.280.550,00    3.197.350,00

3.197.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.953.285,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

inițiale

definitive

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

Tnvatamânt preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02,08

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2.852.550,00

2.769.350,00

2.769.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.951.613,00

2.852.550,00

2.769.350,00

2.769.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.951.613,00

2.852.550,00

2.769.350,00

2.769.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.951.613,00

428.000,00

428.000,00

428.000,00

0,00

0,00

0,00

1.672,00

428.000,00

428.000,00

428.000,00

0,00

0,00

0,00

1.672,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,00

0,00

168.141,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,00

0,00

168.141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.164,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,00

6,00

12.677,00

4.361.120,00

10.013.700,00

10.013.700,00

5.029.145,00

5.029.145,00

0,00

6.046.324,00

98.800,00

3.383.200,00

3.383.200,00

75.622,00

75.622,00

0,00

1.112.248,00

12.100,00

657.100,00

657.100,00

6.233,00

6.233,00

0,00

70.717,00

12.100,00

657.100,00

657.100,00

6.233,00

6.233,00

0,00

62.898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.819,00

86.700,00

2.726.100,00

2.726.100,00

69.389,00

69.389,00

0,00

1.038.768,00

49.300,00

1.835.200,00

1.835.200,00

33.855,00

33.855,00

0,00

300.789,00

37.400,00

890.900,00

890.900,00

35.534,00

35.534,00

0,00

737.979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.763,00

1.520.000,00

3.373.000,00

3.373.000,00

2.952.506,00

2.952.506,00

0,00

2.964.362,00

1.520.000,00

3.351.000,00

3.351.000,00

2.952.506,00

2.952.506,00

0,00

2.948.284,00

1.520.000,00

3.351.000,00

3.351.000,00

2.952.506,00

2.952.506,00

0,00

2.948.284,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

16.078,00

2.688.320,00

3.029.090,00

3.029.090,00

1.836.532,00

1.836.532,00

0,00

1.844.670,00

687.000,00

312.000,00

312.000,00

258.578,00

258.578,00

0,00

259.887,00

687.000,00

312.000,00

312.000,00

258.578,00

258.578,00

0,00

259.887,00

1.899.310,00

2.590.190,00

2.590.190,00

1.488.352,00

1.488.352,00

0,00

1.443.532,00

60.000,00

99.880,00

99.880,00

58.272,00

58.272,00

0,00

0,00

1.839.310,00

2.490.310,00

2.490.310,00

1.430.080,00

1.430.080,00

0,00

1.443.532,00

102.010,00

126.900,00

126.900,00

89.602,00

89.602,00

54.000,00

228.410,00

228.410,00

164.485,00

164.485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663»^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'rt»*’>';r5.9446j

i         1

|3.28^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\»-^.0°

54.000,00

228.410,00

228.410,00

164.485,00

164.485,00

ti iwi.oo

54.000,00

228.410,00

228.410,00

164.485,00

164.485,00

0,00

115.151,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

inițiale

definitive

Partea a IV-a SERVICII SI EZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

0,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPALJ3E CREDITE,

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

. ..-Q—f-----------

legale de plătit

uneituien efective

inițiale

definitive

4.581.460,00

8.579.650,00

8.579.650,00

4.415.350,00

4.415.350,00

0,00

1.184.092,00

1.976.370,00

6.814.060,00

6.814.060,00

3.570.104,00

3.570.104,00

0,00

62.029,00

1.233.610,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00

0,00

1.233.610,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00

0,00

255.000,00

688.000,00

688.000,00

617.922,00

617.922,00

0,00

62.029,00

487.760,00

-277.120,00

-277.120,00

-350.071,00

-350.071,00

0,00

0,00

2.605.090,00

1.765.590,00

1.765.590,00

845.246,00

845.246,00

0,00

1.122.063,00

0,00

23.800,00

23.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.156,00

447.000,00

435.000,00

435.000,00

329.303,00

329.303,00

0,00

1.118.907,00

2.158.090,00

1.306.790,00

1.306.790,00

515.943,00

515.943,00

0,00

0,00

4.477.020,00

4.086.190,00

4.086.190,00

3.619.457,00

3.619.457,00

0,00

7.902.529,00

322.310,00

321.080,00

321.080,00

318.562,00

318.562,00

0,00

80.208,00

322.310,00

321.080,00

321.080,00

318.562,00

318.562,00

0,00

80.208,00 __________________________________________________________________________________j

4.154.710,00

3.765.110,00

3.765.110,00

3.300.895,00

3.300.895,00

0,00

7.822.321,00

4.154.710,00

3.765.110,00

3.765.110,00

3.300.895,00

3.300.895,00

0,00

7.815.776,00

767.370,00

419.380,00

419.380,00

59.224,00

59.224,00

0,00

1.854,00

3.387.340,00

3.345.730,00

3.345.730,00

3.241.671,00

3.241.671,00

0,00

7.813.922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.401.783,00

0,00

0,00

'DIRECTOR E^CUTIV,


SEF SERVICIUL BUGET ÎMPRUMUTURI


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONT DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTMTATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-VENITURI la data de 31.12.2019

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL VENITURI

194.577.000,00

226.023.090,00

214.234.668,00

10.241.892,00

203.992.776,00

201.902.076,00

154,00

12.332.438,0Q

1. VENITURI CURENTE

93.263.000,00

119.978.890,00

113.101.247,00

10.241.892,00

102.859.355,00

100.768.655,00

154,00

12.332.438,00

----------------------------------------------------------------------------1

C. VENITURI NEFISCALE

93.263.000,00

119.978.890,00

113.101.247,00

10.241.892,00

102.859.355,00

100.768.655,00

154,00

12.332.438,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.171.000,00

2.138.590,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110.00i

Venituri din proprietate

30.10

2.171.000,00

2.138.590,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,01

1.498.690,00

0,00

687.110,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.171.000,00

2.138.590,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110,00

-I

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.171.000,00

2.138.590,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

91.092.000,00

117.840.300,00

110.915.447,00

9.672.693,00

101.242.754,00

99.269.965,00

154,00

11.645.328,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

84.551.500,00

110.694.500,00

104.226.558,00

9.660.582,00

94.565.976,00

92.588.730,00

154,00

11.637.674,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

770.500,00

860.500,00

878.914,00

41.303,00

837.611,00

766.071,00

0,00

112.843,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.414.000,00

2.404.000,00

2.513.344,00

96.584,00

2.416.760,00

2.441.275,00

0,00

72.069,00,

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.805.000,00

1.865.000,00

1.764.792,00

_

17.195,00

________________________________________'

1.747.597,00

1.745.630,00

0,00

19.162,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

262.000,00

262.000,00

280.651,00

..

0,00

280.651,00

280.651,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

21.000,00

22.866,00

0,00

22.866,00

22.866,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

400.000,00

431.000,00

492.535,00

0,00

492.535,00

492.535,00

0,00

0,0^

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

74.123.000,00

98.971.000,00

93.231.523,00

9.460.784,00

83.770.739,00

81.819.490,00

0,00

11.412.033,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2.718.000,00

3.818.000,00

3.179.654,00

0,00

3.179654,00

3.179.654,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

154,00

154,00

0,00

0,00

154,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.044.000,00

2.062.000,00

1.862.125,00

44.562,00

1.817.563,00

1.840.558,00

0,00

21.567,00

Diverse venituri

36.10

5.015.000,00

5.385.000,00

4.931.542,00

12.111,00

4.919.431,00

4.923.888,00

_____0,00

7.654,00

Alte venituri

36.10.50

5.015.000,00

5.385.000,00

4.931.542,00

12.111,00

4.919.431,00

4.923.888,00

4^

7.654,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.525.500,00

1.760.800,00

1.757.347,00

0,00

1.757.347,00

1.757.347,00'

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.525.500,00

1.760.800,00

1.757.347,00

0,00

1.757.347,00

1 757.347,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secpunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.606.000,00

-1.783.000,00

-1.677.846,00

0,00

-1.677.846,00

-1.677.846; 00-

isQ-i

i 0,00

Vârsăminte din secpunea de funcționare

37.10.04

1.606.000,00

1.783.000,00

1.677.846,00

0,00

1.677.846,00

1.677.846,'Q0

A

'r*i- - r

'    0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

0,00

98,00

0,00

98,00

98,00

OHȚO

0,00 oîob

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0,00

0,00

98,00

0,00

98,00

98,00

0,(X

1      “

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

inițiale

definitive

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

101.314.01 ,00

106.044.200,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

518.000,00

518.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518.000,00

518.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către institut» publice finanțate parpal sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014

42.10.70

518.000,00

518.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

100.796.000,00

105.526.200,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

54.279.000,00

56.581.200,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

421.000,00

887.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1.509.000,00

3.340.000,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.487.000,00

2.618.000,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea ere0 terilor salariale

43.10.33

42.100.000,00

42.100.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

188.457.000,00

217.764.090,00

I. VENITURI CURENTE

91.657.000,00

118.195.890,00

C. VENITURI NEFISCALE

91.657.000,00

118.195.890,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.171.000,00

2.138.590,00

Venituri din proprietate

30.10

2.171.000,00

2.138.590,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

2.171.000,00

2.138.590,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.171 000,00

2.138.590,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

89.486.000,00

116.057.300,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

84.551.500,00

110.694.500,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

770.500,00

860.500,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.414.000,00

2.404.000,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.805.000,00

1.865.000,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

262.000,00

262.000,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

21.000,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

400.000,00

431.000,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

74.123.000,00

98.971.000,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2.718.000,00

3.818.000,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.044.000,00

2.062.000,00

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

încasări realizate

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

101.133.323,00

0,00

101.133.323,00

101.133.323,00

0,00

0,00

■1

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00:

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

100.615.337,00

0,00

100.615.337,00

100.615.337,00

0,00

0,00

55.774.558,00

0,00

55.774.558,00

55.774.558,00

0,00

0,00

417.563,00

0,00

417.563,00

417.563,00

0,00

0,00

1

2.946.480,00

0,00

2.946.480,00

2.946.480,00

0,00

0,00

1.649.351,00

0,00

1.649.351,00

1.649.351,00

0,00

0,00

39.827.385,00

0,00

39.827.385,00

39.827.385,00

0,00

0,00

207.442.907,00

10.241.892,00

197.201.015,00

195.110.315,00

154,00

12.332.438,00

111.423.401,00

10.241.892,00

101.181.509,00

99.090.809,00

154,00

12.332.438,00

111.423.401,00

10.241.892,00

101.181.509,00

99.090.809,00

154,00

12.332.438,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110,00

2.185.800,00

569.199,00

1.616.601,00

1.498.690,00

0,00

687.110,00

109.237.601,00

9.672.693,00

99.564.908,00

97.592.119,00

154,00

11.645.328,00

104.226.558,00

9.660.582,00

94.565.976,00

92.588.730,00

154,00

11.637.674,00

878.914,00

41.303,00

837.611,00

766.071,00

0,00

112.843,00

2.513.344,00

96.584,00

2.416.760,00

2.441.275,00

0,00

72.069,00

1.764.792,00

17.195,00

1.747.597,00

1.745.630,00

0,00

19.162,00

280.651,00

22.866,00

0,00

0,00

280.651,00

22.866,00

280.651,00

22.866,00

0,00

0,00

Ț»         0,00

492.535,00

93.231.523,00

0,00

9.460.784,00

492.535,00

83.770.739,00

492.535,00

81.819.490,00

.s.    0:00

o GX»

3.179.654,00

0,00

3.179.654,00

3.179.654,00

V-c-A OjftP

154,00

154,00

0,00

0,00

O £54,00

»7^?

__

1.862.125,00

44.562,00

1.817.563,00

1.840.558,00

0,00

21.567,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Preveder inițiale

i bugetare definitive

Dre

Total, din care:

pturi constatate

din anii precedent!

din anul curent

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Diverse venituri

36.10

5.015.000,00

5.385.000,00

4.931.542,00

12.111,00

4.919.431,00

4.923.888,00

0,00

7.654,00

Alte venituri

36.10.50

5.015.000,00

5.385.000,00

4.931.542,00

12.111,00

4.919.431,00

4.923.888,00

0,00

7.654,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-80.500,00

-22.200,00

79.501,00

0,00

79.501,00

79.501,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.525.500,00

1.760.800,00

1.757.347,00

0,00

1.757.347,00

1.757.347,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.606.000,00

-1.783.000,00

-1.677.846,00

0,00

-1.677.846,00

-1.677.846,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

96.800.000,00

99.568.200,00

96.019.506,00

0,00

96.019.506,00

96.019.506,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

96.800.000,00

99.568.200,00

96.019.506,00

0,00

96.019.506,00

96.019.506,00

0,00

“■"j

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

54.279.000,00

56.581.200,00

55.774.558,00

0,00

55.774.558,00

55.774.558,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

421.000,00

887.000,00

417.563,00

0,00

417.563,00

417.563,00

0,00

0,00

Subvenfii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cre° terilor salariale

43.10.33

42.100.000,00

42.100.000,00

39.827.385,00

0,00

39.827.385,00

39.827.385,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

6.120.000,00

8.259.000,00

6.791.761,00

0,00

6.791.761,00

6.791.761,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

1.606.000,00

1.783.000,00

1.677.846,00

0,00

1.677.846,00

1.677.846,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

1.606.000,00

1.783.000,00

1.677.846,00

0,00

1.677.846,00

1.677.846,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.606.000,00

1.783.000,00

1.677.846,00

0,00

1.677.846,00

1.677.846,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.606.000,00

1.783.000,00

1.677.846,00

0,00

1.677.846,00

1.677.846,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.606.000,00

1.783.000,00

1.677.846,00

0,00

1.677.846,00

1.677.846,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,0(

0,00

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0,00

0,00

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

4.514.000,00

6.476.000,00

5.113.817,00

0,00

5.113.817,00

5.113.817,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

518.000,00

518.000,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518.000,00

518.000,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parpal sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014

42.10.70

518.000,00

518.000,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

3.996.000,00

5.958.000,00

4.595.831,00

0,00

4.595.831,00

4.595.831,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1.509.000,00

3.340.000,00

2.946.480,00

0,00

2.946.480,00

2.946.480,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.487.000,00

2.618.000,00

1.649.351,00

0,00

1.649.351,00

1.649.351,00

0,00

0.00

/

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 11


CONT DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-CHELTUIELI la data de 31.12.2019

-RON-

-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

TOTAL CHELTUIELI

0,

0,00

216.554.000,00

248.001.060,00

247.848.473,00

217.781.407,00

202.753.127,00

15.028.280,00

201.814.558,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

-

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

212.260.000,00

243.851.060,00

243.849.789,00

213.782.723,00

198.754.443,00

15.028.280,00

197.794.178,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

9.842.000,00

10.228.060,00

10.226.789,00

7.605.909,00

7.605.909,00

0,00

7.623.155,00

învățământ preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

4.965.000,00

5.133.560,00

5.133.560,00

4.247.582,00

4.247.582,00

0,00

4.181.016,00

Invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

4.599.000,00

4.701.560,00

4.701.560,00

3.940.196,00

3.940.196,00

0,00

3.928.917,00

învățământ primar

65.10.03.02

0,00

0,00

366.000,00

432.000,00

432.000,00

307.386,00

307.386,00

0,00

252.099,00

învățământ secundar

65.10.04

0,00

0,00

2.858.000,00

2.917.000,00

2.915.729,00

1.580.358,00

1.580.358,00

0,00

1.771.328,00

Invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

671.000,00

701.000,00

701.000,00

435.305,00

435.305,00

0,00

369.882,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

1.900.000,00

1.914.500,00

1.913.229,00

890.174,00

890.174,00

0,00

991.009,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

287.000,00

301.500,00

301.500,00

254.879,00

254.879,00

0,00

410.437,00

invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

458.000,00

473.000,00

473.000,00

330.680,00

330.680,00

0,00

258.253,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

1.561.000,00

1.704.500,01

1.704.500,00

1.447.289,00

1.447.289,00

0,00

1.412.558,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

1.561.000,00

1.704.500,00

1.704.500,00

1.447.289,00

1.447.289,00

0,00

1.412.558,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

144.649.000,00

172.994.000,00

172.994.000,00

147.288.891,00

132.260.611,00

15.028.280,00

128.737.402,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

144.649.000,00

172.994.000,00

172.994.000,00

147.288.891,00

132.260.611,00

15.028.280,00

128.737.402,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

144.649.000,00

172.994.000,00

172.994.000,00

147.288.891,00

132.260.611,00

15.028.280,00

128.737.402,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

56.897.000,00

59.667.000,00

59.667.000,00

57.998.281,00

57.998.281,00

0,00

60.540.292,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

30.166.000,00

28.832.700,00

28.832.700,00

28.483.253,00

28.483.253,00

0,00

28.725.446,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

28.633.000,00

27.323.500,00

27.323.500,00

27.045.473,00

27.045.473,00

0,00

27.249.672,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

13.931.000,00

17.133.300,00

17.133.300,00

16.956.578,00

16.956.578,00

0,00

17.648.154,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

13.931.000,00

17.133.300,00

17.133.300,00

16.956.578,00

16.956.578,00

0,00-

; .17.648.154,00

AT.*-5- ■>--

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

12.800.000,00

13.701.000,00

13.701.000,00

12.558.450,00

12.558.450,00

<14.166^2,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

872.000,00

962.000,00

962.000,00

889.642,00

889.642,00

- 893.3ț9,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

872.000,00

962.000,00

962.000,00

889.642,00

889.642,00

0,00

^.șșkoo

Excedentul secpunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.122.104,00

jt-Si [ 9GC

'‘4°

Deficit

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851.051,00

0,00<

/W°

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.973.155,00

A, Q, 0,00 XA-.

d, 00

W |

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

197.671.000,00

227.011.060,00

226.863.247,00

207.016.491,00

191.988.211,00

15.028.280,^00

195.197/160,00

ORDON/ "


ZniocrTAR RYPnilTIV


SEF SERVICIU BlIȘET IMRRjJ^ȚZjRp


Denumirea indicatorilor

Cod

Credite ar inițiale

rgajament definitive

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evident® 3 persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

învățământ primar

65.10.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar

65.10.04

0,00

0,00

Invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

~învatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

Invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evident® a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

Invatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar

65.10.04

0,00

0,00

Invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

Invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

193.409.000,00

222.893.060,00

222.891.789,00

203.045.033,00

188.016.753,00

15.028.280,00

191.200.846,00

9.544.000,00

9.890.060,00

9.888.789,00

7.464.145,00

7.464.145,00

0,00

7.576.900,00

4.933.000,00

5.096.560,00

5.096.560,00

4.214.318,00

4.214.318,00

0,00

4.180.610,00

4.599.000,00

4.701.560,00

4.701.560,00

3.940.196,00

3.940.196,00

0,00

3.928.917,00

334.000,00

395.000,00

395.000,00

274.122,00

274.122,00

0,00

251.693,00

2.602.000,00

2.626.000,00

2.624.729,00

1.471.858,00

1.471.858,00

0,00

1.733.488,00

671.000,00

701.000,00

701.000,00

435.305,00

435.305,00

0,00

366.925,00

1.669.000,00

1.648.500,00

1.647.229,00

781.674,00

781.674,00

0,00

966.585,00

262.000,00

276.500,00

276.500,00

254.879,00

254.879,00

0,00

399.978,00

448.000,00

463.000,00

463.000,00

330.680,00

330.680,00

0,00

252.490,00

1.561.000,00

1.704.500,00

1.704.500,00

1.447.289,00

1.447.289,00

0,00

1.410.312,00

1.561.000,00

1.704.500,00

1.704.500,00

1.447.289,00

1.447.289,00^

0,00

1.410.312,00

128.583.000,00

154.992.000,00

154.992.000,00

138.342.415,00

123.314.135,00

15.028.280,00

125.402.759,00

128.583.000,00

154.992.000,00

154.992.000,00

138.342.415,00

123.314.135,00

15.028.280,00

125.402.759,00

128.583.000,00

154.992.000,00

h754.992.000,00

138.342.415,00

123.314.135,00

15.028.280,00

125.402.759,00

54.410.000,00

57.049.000,00

57.049.000,00

56.348.831,00

56.348.831,00

0,00

57.327.858,00

29.479.000,00

28.520.700,00

28.520.700,00

28.224.576,00

28.224.576,00

0,00

28.168.833,00

27.946.000,00

27.011.500,00

27.011.500,00

26.786.796,00

26.786.796,00

0,00

26.693.059,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

13.931.000,00

17.133.300,00

17.133.300,00

16.956.578,00

16.956.578,00

0,00

17.648.154,00

13.931.000,00

17.133.300,00

17.133.300,00

16.956.578,00

16.956.578,00

0,00

17.648.154,00

11.000.000,00

11.395.000,00

11.395.000,00

11.167.677,00

11.167.677,00

0,00

11.510.871,00

872.000,00

962.000,00

962.000,00

889.642,00

889.642,00

0,00

893.329,00

872.000,00

962.000,00

962.000,00

889.642,00

889.642,00

0,00

893.329,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.122.104,00

0,00

0,00

18.883.000,00

20.990.000,00

20.985.226,00

10.764.916,00

10.764.916,00

0,00

6.617.398,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

32.000,00

32.000,00

20.958.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

18.851.000,00

20.958.000,00

10.737.690,00

10.737.690,00,

<6.593.332,00

298.000,00

338.000,00

338.000,00

141.764,00

141.764^-

^.46.255,00

32.000,00

37.000,00

37.000,00

33.264,00

33.26/qO^

\      406,00

32.000,00      37.000,00

______________J______________

37.000,00

33.264,00

33.2640£f

* Mf 406'00

256.000,00

291.000,00

291.000,00

108.500,00

108.500» '

■ ^J^784000

0,00

0,00

0,00

0,00

Wfr-.....

2.957,00

231.000,00

266.000,00

266.000,00

108.500,00

108.500,00      __

24.424,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

MiiyajcinimiLV legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

10.459,00

învățământ postliceal

65.10.05

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

5.763,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.246,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.246,00

Sănătate

66.10

0,00

0,00

16.066.000,00

18.002.000,00

18.002.000,00

8.946.476,00

8.946.476,00

0,00

3.334.643,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

16.066.000,00

18.002.000,00

18.002.000,00

8.946.476,00

8.946.476,00

0,00

3.334.643,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

16.066.000,00

18.002.000,00

18.002.000,00

8.946.476,00

8.946.476,00

0,00

3.334.643,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

2.487.000,00

2.618.000,00

2.618.000,00

1.649.450,00

1.649.450,00

0,00

3.212.434,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

687.000,00

312.000,00

312.000,00

258.677,00

258.677,00

0,00

556.613,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

687.000,00

312000,00

312.000,00

258.677,00

258.677,00

0,00

556.613,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

1.800.000,00

2.306.000,00

2.306.000,00

1.390.773,00

1.390.773,00

0,00

2.655.821,00

Deficit

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.973.155,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


3-


Cont de execuție al Bugetului creditelor interne la data de 30.12.2019 - CHELTUIELI

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

■ ■

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

CHELTUIELI - TOTAL

0,00

0,00

67.020.460,00

67.020.460,00

67.020.460,00

43.859.631,00

43.859.631,00

0,00

10.709.883,00

Invatamant

65.07

0,00

0,00

1.515.850,00

1.515.850,00

1.515.850,00

120.071,00

120.071,00

0,00

0,00

învâ|ământ pre° colar si primar

65.07.03

0,00

0,00

1.261.730,00

1.261.730,00

1.261.730,00

120.071,00

120.071,00

0,00

0,00

învățământ pre° colar

65.07.03.01

0,00

0,00

1.261.730,00

1.261.730,00

1.261.730,00

120.071,00

120.071,00

0,00

0,00 !

învățământ secundar

65.07.04

0,00

0,00

254.120,00

254.120,00

254.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0,00

0,00

104.120,00

104.120,00

104.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învă|ământ secundar superior

65.07.04.02

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sănătate

66.07

0,00

ojkT

300.000,00

300.000,00

300.000,00

295.477,00

295.477,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi

66.07.06

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

295.477,00

295.477,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.07.06.01

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

295.477,00

295.477,00

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

7.045.880,00

7.045.880,00

7.045.880,00

2.467.490,00

2.467.490,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

7.045.880,00

7.045.880,00

7.045.880,00

2.467.490,00

2.467.490,00

0,00

0,00

Protecția mediului

74.07

0,00

0,00

10.968.710,00

10.968.710,00

10.968.710,00

9.618.717,00

9.618.717,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0,00

0,00

10.968.710,00

10.968.710,00

10.968.710,00

9.618.717,00

9.618.717,00

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

47.190.020,00

47.190.020,00

47.190.020,00

31.357.876,00

31.357.876,00

0,00

10.709.883,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

47.190.020,00

47.190.020,00

47.190.020,00

31.357.876,00

31.357.876,00

0,00

10.709.883,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

10.970.915,00

10.970.915,00

0,00

0,00

Transport in comun

84.07.03.02

0,00

0,00

7.288.960,00

7.288.960,00

7.288.960,00

7.288.955,00

7.288.955,00

0,00

7.288.955,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

22.401.060,00

22.401.060,00

22.401.060,00

13.098.006,00

13.098.006,00

0,00

3.420.928,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

67.020.460,00

67.020.460,00

67.020.460,00

43.859.631,00

43.859.631,00

0,00

10.709.883,00

Invatamant

65.07

0,00

0,00

1.515.850,00

1.515.850,00

1.515.850,00

120.071,00

120.071,00

0,00

0,00

învățământ pre° colar si primar

65.07.03

0,00

0,00

1.261.730,00

1.261.730,00

1.261.730,00

120.071,00

120.071,00

0,00

0,00

învățământ pre° colar

65.07.03.01

0,00

0,00

1.261.730,00

1.261.730,00

1.261.730,00

120.071,00

120.071,00

0,00

0,00

învățământ secundar

65.07.04

0,00

0,00

254.120,00

254.120,00

254.120,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0,00

0,00

104.120,00

104.120,00

104.120,00

0,00

0,00

/A JV5T

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

Sănătate _

66.07

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

295.477,00

295.477,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi

66.07.06

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

295.477,00

295.477,00

Spitale generale

66.07.06.01

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

295.477,00

295.477,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

7.045.880,00

7.045.880,00

7.045.880,00

2.467.490,00

2.467.490,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si

70.07.50

0,00

0,00

7.045.880,00

7.045.880,00

7.045.880,00

2.467.490,00

2.467.490,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


ECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET ÎMPRUMUTURI,Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

dezvoltării comunale

Protecfia mediului

74.07

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

Transport in comun

84.07.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

10.968.710,00

10.968.710,00

10.968.710,00

9.618.717,00

9.618.717,00

0,00

0,00

10.968.710,00

10.968.710,00

10.968.710,00

9.618.717,00

9.618.717,00

0,00

0,00

47.190.020,00

47.190.020,00

47.190.020,00

31.357.876,00

31.357.876,00

0,00

10.709.883,00

47.190.020,00

47.190.020,00

47.190.020,00

31.357.876,00

31.357.876,00

0,00

10.709.883,00

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

10.970.915,00

10.970.915,00

0,00

0,00

7.288.960,00

7.288.960,00

7.288.960,00

7.288.955,00

7.288.955,00

0,00

7.288.955,00

22.401.060,00

22.401.060,00

22.401.060,00

13.098.006,00

13.098.006,00

0,00

3.420.928,00

:xecutiv


SERVICIUL-BIJGET împrumuturi

JUDEȚUL PRAHOVA

A/ĂL Lf Lft tf&L anexa 12


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONT DE EXECUȚIE LA DATA DE 31.12.2019 -VENITURI

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL VENITURI

00.01

384.244.000,00

451.576.070,00

799.843.320,00

222.848.324,00

576.994.996,00

417.979.321,00

164.015.896,00

217.848.103,00

VENITURI PROPRII

49.90

358.528.000,00

372.938.950,00

729.019.231,00

222.848.324,00

506.170.907,00

347.155.232,00

164.015.896,00

217.848.103,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

381.341.000,00

434.674.000,00

790.347.181,00

222.844.388,00

567.502.793,00

408.489.871,00

164.015.896,00

217.841.414,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

340.096.000,00

393.766.000,00

636.761.318,00

145.842.809,00

490.918.509,00

373.690.945,00

123.939.315,00

139.131.058,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

214.329.000,00

227.215.000,00

216.687.329,00

12.824.820,00

203.862.509,00

215.830.217,00

535.976,00

321.136,00

AII. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

I

Impozit pe profit

01.02

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

209.624.000,00

219.624.000,00

207.963.258,00

0,00

207.963.258,00

207.963.258,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

208.724.000,00

218.724.000,00

207.628.740,00

0,00

207.628.740,00

207.628.740,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000,00

208.724.000,00

199.654.485,00

0,00

199.654.485,00

199.654.485,00

0,00

0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0,00

10.000.000,00

7.974.255,00

0,00

7.974.255,00

7.974.255,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00     321.136,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.335.000,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

81.121.000,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.121.000,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

I

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

66.000.000,00

66.000.000,00

265.379.895,00

98.488.071,00

166.891.824,00

59.226.484,00

103.697.422,00

102.455.989,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

16.000.000,00

16.000.000,00

26.932.596,00

8.814.419,00

18.118.177,00

15.716.091,00

1.066.610,00

10.149.895,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

50.000.000,00

50.000.000,00

238.447.299,00

89.673.652,00

148.773.647,00

43.510.393,00

102.630.812,00

92.306.094,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

11.021.000,00

26.746.858,00

4.906.274,00

21.840.584,00

10.812.917,00

l0.7U46fl.Q0

5.162.781,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

4.500.000,00

9.304.950,00

4.056.819,00

5.248.131,00

4.324.101,00

\ 4.620.688,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500.000,00

6.500.000,00

17.395.220,00

838.777,00

16.556.443,00

6.463.040,Op

JJMQ2.551,00';

1X529.629,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00

21.000,00

46.688,00

10.678,00

36.010,00

25.776,00

- *#448,00

'^2.464,00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

4.100.000,00

4.561.847,00

351.805,00

4.210.042,00

4.139.550^0;

V» •

*ț7.094,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

2.022,00

735,00

1.287,00

0,00,

•X l&.jjo

740,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

44.646.000,00

85.430.000,00

123.383.367,00

29.271.104,00

94.112.263,00

83.681.777,00^

; *<868-272,00   30.833.318,00

Sume defalcate din TVA

11.02

23.269.000,00

64.053.000,00

64.053.000,00

0,00

64.053.000,00

64.053.000,00

oioo .'          0,00

Denumirea indicatorilor

uoa rnaicator

prevederi bugetare aprobate inițial

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor0! Municipiului Bucure°ti

11.02.02

19.137.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanjarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

4.132.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

105.000,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.272.000,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.445.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.500.000,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.247.000,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

41.245.000,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

12.000.000,00

Venituri din proprietate

30.02

12.000.000,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

12.000.000,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

12.000.000,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

Venituri din dividende de la alj> plătitori

30.02.08.02

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

29.245.000,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.712.000,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

12.401.000,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

61.000,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului „a coală după “coală”

33.02.33

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

250.000,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

24.000,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

24.000,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

15.300.000,00

Hreveaen bugetare definitive

Drepturi constatate

incasan realizare

stingeri pe alte cai decât încasați

urepwn constatate de încasat

total

din anii precedent!

din anul curent

0,00

19.205.000,00

0,00

19.205.000,00

19.205.000,00

0,00

0,00

19.205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.325.000,00

39.325.000,00

0,00

39.325.000,00

39.325.000,00

0,00

0,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

0,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

105.000,00

249.861,00

12.573,00

237.288,00

147.808,00

87.459,00

14.594,00

105.000,00

249.800,00

12.573,00

237.227,00

147.747,00

87.459,00

14.594,00i

0,00

61,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

21.272.000,00

59.051.033,00

29.257.653,00

29.793.380,00

19.480.529,00

8.752.505,00

30.817.999,00

16.945.000,00

50.792.527,00

24.918.491,00

25.874.036,00

15.602.974,00

8.381.888,00

26.807.665,00

10.445.000,00

33.366.101,00

21.050.532,00

12.315.569,00

9.854.224,00

732.854,00

22.779.023,00

6.500.000,00

17.426.426,00

3.867.959,00

13.558.467,00

5.748.750,00

7.649.034,00

4.028.642,00

4.247.000,00

6.200.122,00

2.388.025,00

3.812.097,00

3.765.492,00

267.709,00

2.166.921,00

80.000,00

2.058.384,00

1.951.137,00

107.247,00

112.063,00

102.908,00

1.843.413,00

40.908.000,00

153.585.863,00

77.001.579,00

76.584.284,00

34.798.926,00

40.076.581,00

78.710.356,00

13.339.000,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

13.339.000,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

0,00

157.668,00

0,00

157.668,00

157.668,00

0,00

0,00

12.000.000,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

12.000.000,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

1.339.000,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

1.339.000,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

o,oq

27.569.000,00

120.143.566,00

52.871.223,00

67.272.343,00

24.333.962,00

40.076.581,00

55.733.023,00

I

11.036.000,00

10.798.815,00

20.482,00

10.778.333,00

10.774.806,00

60,00

23.949,00

10.725.000,00

10.475.409,00

0,00

10.475.409,00

10.475.349,00

60,00

0,00

61.000,00

45.601,00

10.219,00

35.382,00

30.817,00

s...    14.784,00

0,00

26.663,00

10.263,00

16.400,00

17.498,00

4/       *

\9.165,0d

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0» ir

'   0,00

“‘■I :

\ ț 0,00

250.000,00

251.142,00

0,00

251.142,00

251.142,0®>n -

©J 0,00

24.000,00

40.835,00

0,00

40.835,00

40.835,00* % , M00z

0,00

0,00

18.996,00

0,00

18.996,00

18.996,00

V v ... o.oo

•^■■4. A' 0,00

24.000,00

21.839,00

0,00

21.839,00

21.839,00

0,00

0,00

15.300.000,00

107.593.468,00

52.264.013,00

55.329.455,00

12.493.038,00

39.946.440,00

55.153.990,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

15.300.000,00

Venituri din amenzi °i alte sancpuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

15.300.000,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

Diverse venituri

36.02

1.209.000,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

33.000,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

345.000,00

Alte venituri

36.02.50

81.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0,00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-10.329.800,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

10.329.800,00

li. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

456.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

456.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

455.000,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000,00

IV. SUBVENȚII

00.17

2.447.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.447.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

243.000,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

243.000,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

Subvenpi pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar

48.02

2.204.000,00

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in casat

total

din anii precedent!

din anul curent

15.300.000,00

106.392.480,00

52.264.013,00

54.128.467,00

11.292.050,00

39.946.440,00

55.153.990,00

15.300.000,00

106.392.480,00

52.264.013,00

54.128.467,00

11.292.050,00

39.946.440,00

55.153.990,00

0,00

1.200.988,00

0,00

1.200.988,00

1.200.988,00

0,00

0,00

1.209.000,00

1.710.448,00

586.728,00

1.123.720,00

1.025.283,00”l

130.081,00

555.084,00

0,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

0,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

750.000,00

703.569,00

0,00

703.569,00

703.523,00

6,00

46,00

33.000,00

670.098,00

545.997,00

124.101,00

28.846Î0C)

130.081,00

511.171,00

345.000,00

288.118,00

40.731,00

247.387,00

244.251,00

0,00

43.867,00

81.000,00

3.763,00

0,00

3.763,00

3.763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00j

-5.506.560,00

-4.465.940,00

0,00

-4.465.940,00

-4.465.940,00

0,00

0,00

5.506.560,00

4.465.940,00

0,00

4.465.940,00

4.465.940,00

0,00

0,00

2.317.950,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

2.317.950,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

2.316.950,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

0,00

6.689,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.584.120,00

6.771.089,00

0,00

6.771.089,00

6.771.089,00

0,00

0,00

14.584.120,00

6.771.089,00

0,00

6.771.089,00

6.771.089,00

0,00

0,00

5.037.320,00

5.228.958,00

0,00

5.228.958,00

5.228.958,00

0,00

0,00

0,00

6.160,00

0,00

6.160,00

6.160,00

0,00

0,00

1.981.000,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

1.981.000,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

0,00

29.433,00

0,00

29.433,00

29.433,00

0,00

0,00

243.000,00

206.103,00

0,00

206.103,00

206.103,00

0,00

0,00

0,00

2.813.317,00

0,00

2.813.317,00

2.813.317,00

0,00

0,00

2.813.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.945,00

0,00

193.945,00

193.945,00

0,00

0,00 _

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

0,00     \     0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,M;

0,00

\         0,00

■•M -

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,vb1.

V

/O.OO

°’00

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

y/*____________

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

2014-2020

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.204.000,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204.000,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

Fondul de Coeziune (FC)

48.02.03

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

370.909.200,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

370.666.200,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

340.096.000,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

214.329.000,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.370.000,00

Impozit pe profit

01.02

3.370.000,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

209.624.000,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

208.724.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.335.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.335.000,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

81.121.000,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.121.000,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

66.000.000,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

16.000.000,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

50.000.000,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500.000,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

44.646.000,00

Sume defalcate din TVA

11.02 ____

23.269.000,00

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

.

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedent!

din anul curent

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00'

8.807.000,00

1.108.232,00

0,00

1.108.232,00

1.108.232,00

0,00

0,00

0,00

966,00

0,00

966,00

966,00

0,00

0,00

0,00

46.538,00

0,00

46.538,00

46.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429.065.440,00

788.641.976,00

222.803.657,00

565.838.319,00

406.828.533,00

164.015.896,00

217.797.547,00

428.822.440,00

785.593.123,00

222.803.657,00

562.789.466,00

403.779.680,00

164.015.896,00

217.797.547,00

393.766.000,00

636.761.318,00

145.842.809,00

490.918.509,00

373.690.945,00

123.939.315,00

139.131.058,00

227.215.000,00

216.687.329,00

12.824.820,00

203.862.509,00

215.830.217,00

535.976,00

321.136,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097,00

0,00

0,00

6.256.000,00

6.256.097,00

12.559.603,00

-6.303.506,00

6.256.097.00

0,00

0,00

219.624.000,00

207.963.258,00

0,00

207.963.258,00

207.963.258,00

0,00

0,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

900.000,00

334.518,00

0,00

334.518,00

334.518,00

0,00

0,00

218.724.000,00

207.628.740,00

0,00

207.628.740,00

207.628.740,00

0,00

0,00

208.724.000,00

199.654.485,00

0,00

199.654.485,00

199.654.485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

7.974.255,00

0,00

7.974.255,00

7.974.255,00

0,00

0,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

1.335.000,00

2.467.974,00

265.217,00

2.202.757,00

1.610.862,00

535.976,00

321.136,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

81.121.000,00

296.690.622,00

103.746.885,00

192.943.737,00

74.178.951,00

114.535.067,00

107.976.604,00

I

66.000.000,00

265.379.895,00

98.488.071,00

166.891.824,00

59.226.484,00

103.697.422,00

102.455.989,00

16.000.000,00

26.932.596,00

8.814.419,00

18.118.177,00

15.716.091,00

1.066.610,00

10.149.895,00

50.000.000,00

11.021.000,00

4.500.000,00

6.500.000,00

21.000,00

4.100.000,00

0,00

85.430.000,00

238.447.299,00

26.746.858,00

9.304.950,00

17.395.220,00

46.688,00

4.561.847,00

2.022,00

123.383.367,00

89.673.652,00

4.906.274,00

4.056.819,00

838.777,00

10.678,00

351.805,00

735,00

29.271.104,00

148.773.647,00

21.840.584,00

5.248.131,00

16.556.443,00

36.010,00

4.210.042,00

1.287,00

94.112.263,00

43.510.393,00

10.812.917,00

4.324.101,00

6.463.040,00/

25.776, Oii

4.139.550,0*

0,00^

83.681.777,00

102.630.812,00

fes fȘX 6bO^ 1.28SXS0, 8.8^.W^)t^

92.306.094,00 162.781,00 Sjjkheo.688,00 v5sa629,0Q ț x ' ^464,00 ' / ©«094.00

740,00 2^6^33.318,001

64.053.000,00

64.053.000,00

0,00

64.053.000,00

64.053.000,00

0,06

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor0! Municipiului Bucure0ti

11.02.02

19.137.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 _

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanjarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

4.132.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

105.000,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.272.000,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.445.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.500.000,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.247.000,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

30.570.200,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

12.000.000,00

Venituri din proprietate

30.02

12.000.000,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

12.000.000,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

12.000.000,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

Venituri din dividende de la alp plătitori

30.02.08.02

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

18.570.200,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.712.000,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

12.401.000,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

61.000,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

Contribupi pentru finanțarea Programului coală după 0 coală”

33.02.33

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

250.000,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

24.000,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

24.000,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

15.300.000,00

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

incasan realizare

btingen pe alte ca! decât incasari

urepuiri constatate de încasat

total

din anii precedenti

din anul curent

0,00

19.205.000,00

0,00

19.205.000,00

19.205.000,00

0,00

0,00

19.205.000,00

39.325.000,00

0,00

39.325.000,00

0,00

0,00

0,00

39.325.000,00

0,00

39.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

5.523.000,00

5.523.000,00

0,00

0,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

0,00

29.473,00

878,00

28.595,00

440,00

28.308,00

725,00

105.000,00

105.000,00

249.861,00

249.800,00

12.573,00

12.573,00

237.288,00

237.227,00

147.808,00

147.747,00

87.459,00

87.459,00

14.594,00

14.594,OOi

0,00

61,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

___I

21.272.000,00

59.051.033,00

29.257.653,00

29.793.380,00

19.480.529,00

8.752.505,00

30.817.999,00

16.945.000,00

50.792.527,00

24.918.491,00

_

25.874.036,00

15.602.974,00

8.381.888,00

26.807.665,00

10.445.000,00

33.366.101,00

21.050.532,00

12.315.569,00

9.854.224,00

732.854,00

22.779.023,00

6.500.000,00

17.426.426,00

3.867.959,00

13.558.467,00

5.748.750,00

7.649.034,00

4.028.642,00

4.247.000,00

6.200.122,00

2.388.025,00

3.812.097,00

3.765.492,00

267.709,00

2.166.921,00!

80.000,00

2.058.384,00

1.951.137,00

107.247,00

112.063,00

102.908,00

1.843.413,00

35.056.440,00

148.831.805,00

76.960.848,00

71.870.957,00

30.088.735,00

40.076.581,00

78.666.489,00

13.339.000,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

13.339.000,00

33.442.297,00

24.130.356,00

9.311.941,00

10.464.964,00

0,00

22.977.333,00

0,00

157.668,00

0,00

157.668,00

157.668,00

0,00

0,00

12.000.000,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

12.000.000,00

31.287.712,00

23.004.874,00

8.282.838,00

8.310.379,00

0,00

22.977.333,00

1.339.000,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

1.339.000,00

1.996.917,00

1.125.482,00

871.435,00

1.996.917,00

0,00

0,00

21.717.440,00

115.389.508,00

52.830.492,00

62.559.016,00

19.623.771,00

40.076.581,00

55.689.156,00

11.036.000,00

10.798.815,00

20.482,00

10.778.333,00

10.774.806,00

60,00

23.949,001

10.725.000,00

10.475.409,00

0,00

10.475.409,00

10.475.349,00

-49^00

0,00

61.000,00

0,00

45.601,00

26.663,00

10.219,00

10.263,00

35.382,00

16.400,00

30.817,00 17.498,00/’

S. 14.784,00

^\9.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,cp

, i 0,00

250.000,00

251.142,00

0,00

251.142,00

251.142.cfe,

1"*->

°’00

24.000,00

0,00

40.835,00

18.996,00

0,00

0,00

40.835,00

18.996,00

40.835,Off< 18.996,00

\CKOO

0.00

M o,oo

24.000,00

21.839,00

0,00

21.839,00

21.839,00

0,00*

0,00

15.300.000,00

107.593.468,00

52.264.013,00

55.329.455,00

12.493.038,00

39.946.440,00

55.153.990,00|

Denumirea indicatorilor

uod indicator

prevederi bugetare aprobate inițial

prevederi bugetare definitive

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

15.300.000,00

15.300.000,00

Venituri din amenzi °i alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

15.300.000,00

15.300.000,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

864.000,00

864.000,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

750.000,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

33.000,00

33.000,00

Alte venituri

36.02.50

81.000,00

81.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-10.329.800,00

-5.506.560,00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-10.329.800,00

-5.506.560,00

IV. SUBVENȚII

00.17

243.000,00

243.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

243.000,00

243.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

243.000,00

243.000,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

243.000,00

243.000,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

13.334.800,00

22.510.630,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

10.674.800,00

5.851.560,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

10.674.800,00

5.851.560,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

10.674.800,00

5.851.560,00

Diverse venituri

36.02

345.000,00

345.000,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

345.000,00

345.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

10.329.800,00

5.506.560,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

10.329.800,00

5.506.560,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

456.000,00

2.317.950,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

456.000,00

2.317.950,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

455.000,00

2.316.950,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000,00

1.000,00

IV. SUBVENȚII

00.17

2.204.000,00

14.341.120,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.204.000,00

14.341.120,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

0,00

4.794.320,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

Drepturi constatate

incasan realizare

atingeri pe alte cai decât in casari

urepiuri constatate de in casat

total

din anii precedent!

din anul curent

106.392.480,00

52.264.013,00

54.128.467,00

11.292.050,00

39.946.440,00^

55.153.990,00

106.392.480,00

52.264.013,00

54.128.467,00

11.292.050,00

39.946.440,00

55.153.990,00

1.200.988,00

0,00

1.200.988,00

1.200.988,00

0,00

0,00

1.422.330,00

545.997,00

876.333,00

781.032,00

130.081,00

511.217,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

44.900,00

0,00

44.900,00

44.900,00

0,00

0,00

703.569,00

0,00

703.569,00

703.523,00

0,00

46,00

670.098,00

545.997,00

124.101,00

28.846,00

130.081,00

511.171,00

3.763,00

0,00

3.763,00

3.763,00

0,00

0,00

-4.465.940,00

0,00

-4.465.940,00

-4.465.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.465.940,00

0,00

-4.465.940,00

-4.465.940,00

0,00

0,00

3.048.853,00

0,00

3.048.853,00

3.048.853,00

0,00

0,00

3.048.853,00

0,00

3.048.853,00

3.048.853,00

0,00

0,00

3.048.853,00

0,00

3.048.853,00

3.048.853,00

0,00

0,00

29.433,00

0,00

29.433,00

29.433,00

0,00

0,00

206.103,00

0,00

206.103,00

206.103,00

0,00

0,00

2.813.317,00

0,00

2.813.317,00

2.813.317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.201.344,00

44.667,00

11.156.677,00

11.150.788,00

0,00

50.556,00

4.754.058,00

40.731,00

4.713.327,00

4.710.191,00

0,00

43.867,00

4.754.058,00

40.731,00

4.713.327,00

4.710.191,00

0,00

43.867,00

4.754.058,00

40.731,00

4.713.327,00

4.710.191,00

0,00

43.867,00

288.118,00

40.731,00

247.387,00

244.251,00

0,00

43.867,00

288.118,00

40.731,00

247.387,00

244.251,00

0,00

43.867,00

4.465.940,00

0,00

4.465.940,00

4.465.940,00

0,00

0,00

4.465.940,00

0,00

4.465.940,00

4.465.940,00

0,00

0,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

6.689,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00

6.689,00

*^^.689,00

2.725.050,00

3.936,00

2.721.114,00

2.718.361,00,

.    /A„ Ji,00

0,00

0,00

0,00

0,00’

£

A 0,00

Mu

3.722.236,00

0,00

3.722.236,00

3.722.236,0^

x ,        0,00

/ O/

3.722.236,00

0,00

3.722.236,00

3.722.236,00?

\JM)0

0,00

2.180.105,00

0,00

2.180.105,00

2.180.105,00

V -OA^

0,00

6.160,00

0,00

6.160,00

6.160,00

0,60

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasau

realizare

ouiiyvu yc alte cai decât

incasari

constatate de incasat

total

din anii precedenti

din anul curent

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

1.981.000,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

1.981.000,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

__________

0,00

0,00

. Subvenpi pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

2.813.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r Subvenpi de la bugetul de stat către bugetele locale necesare suspnerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

193.945,00

0,00

193.945,00

193.945,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

0,00

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,01

0,00

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0,00

739.800,00

386.395,00

0,00

386.395,00

386.395,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

2.204.000,00

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.204.000,00

8.807.000,00

1.155.736,00

0,00

1.155.736,00

1.155.736,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204.000,00

8.807.000,00

1.108.232,00

0,00

1.108.232,00

1.108.232,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

966,00

0,00

966,00

966,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

0,00

46.538,00

0,00

46.538,00

46.538,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (FC)

48.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDONAU


PRUMUTURI

**) Se inscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I - III

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasatJUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 13


CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31.12.2019-CHELTUIELI

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0,00

243.613.000,00

312.941.860,00

312.941.860,00

282.948.582,00

282.948.582,00

0,00

258.647.820,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

90.256.090,00

107.862.990,00

107.862.990,00

99.222.043,00

99.222.043,00

0,00

61.921.614,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

43.702.590,00

44.718.940,00

44.718.940,00

40.778.219,00

40.778.219,00

0,00

48.899.327,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

43.702.590,00

44.718.940,00

44.718.940,00

40.778.219,00

40.778.219,00

0,00

48.899.327,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

43.702.590,00

44.718.940,00

44.718.940,00

40.778.219,00

40.778.219,00

0,00

48.899.327,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

38.162.300,00

53.311.850,00

53.311.850,00

49.131.624,00

49.131.624,00

0,00

3.304.312,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

234.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor

54.02.10

0,00

3.499.850,00

3.355.850,00

3.355.850,00

3.142.622,00

3.142.622,00

0,00

3.152.776,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

34.428.000,00

49.956.000,00

49.956.000,00

45.989.002,00

45.989.002,00

0,00

151.536,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

8.391.200,00

9.832.200,00

9.832.200,00

9.312.200,00

9.312.200,00

0,00

9.717.975,00

——---1

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

122.650,00

121.740,00

121.740,00

116.897,00

116.897,00

0,00

80.857,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

122.650,00

121.740,00

121.740,00

116.897,00

116.897,00

0,00

80.857,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

21.166,00

21.166,00

0,00

68.180,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,00

0,00

12.677,00

.

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

65.171.970,00

76.813.620,00

76.813.620,00

68.466.094,00

68.466.094,00

0,00

69.996.165,00

Invatamant

65.02

0,00

5.549.540,00

10.374.330,00

10.374.330,00

5.382.590,00

5.382.590,00

0,00

5.929.557,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,0

1.061.130,00

1.964.870,00

1.964.870,00

1.285.968,00

1.285.968,00

0,00

1.436.287,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

1.061.130,00

1.834.970,00

1.834.970,00

1.156.070,00

1.156.070,00

0,00

1.306.389,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

129.900,00

129.900,00

129.898,00

129.898,00

0,00

129.898,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

4.438.410,00

8.359.460,00

8.359.460,00

4.046.622,00

4.046.622,00

0,00

4.443.270,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

1.015.370,00

3.175.590,00

3.175.590,00

1.269.923,00

1.269.923,00

0,00

1.549.833,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

3.423.040,00

5.183.870,00

5.183.870,00

2.776.699,00

2.776.699,00

0,00

2.893.437,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Sanatate

66.02

0,00

1.941.000,00

4.219.570,00

4.219.570,00

3.350.528,00

3.350.528,00

0,00

3.365.847,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

1.941.000,00

4.219.570,00

4.219.570,00

3.350.528,00

3.350.528,00

'TPfr3<5.847,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

1.941.000,00

4.219.570,00

4.219.570,00

3.350.528,00

3.350.528,00

.....3*6©B47,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

54.892.880,00

58.819.220,00

58.819.220,00

56.640.848,00

56.640.848,00

/■^"b.oo

_

57.200x4»,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

28.901.560,00

27.477.390,00

27.477.390,00

27.063.050,00

27.063.050,00

$.27^087.1Ș9,0S

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

27.395.560,00

26.029.190,00

26.029.190,00

25.688.136,00

25.688.136,00

?2^.255^0

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

1.506.000,00

1.448.200,00

1.448.200,00

1.374.914,00

1.374.914,00

r \ O.QO.-

<■'1.374.9^00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

24.905.810,00

29.118.430,00

29.118.430,00

27.823.630,00

27.823.630,00

^^^^^6. «35,00

Sport

67.02.05.01

0,00

13.060.000,00

16.072.610,00 ____

16.072.610,00

16.029.999,00

16.029.999,00

*16,974.000,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite ne angajament

credite bugetare aprobate inițial

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

11.845.810,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

1.085.510,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

2.788.550,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

-10.450,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

-10.450,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

2.500.000,00

Crese

68.02.11

0,00

200.000,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

99.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

99.000,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

43.993.760,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

19.535.770,00

Locuințe

70.02.03

0,00

1.233.610,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

1.233.610,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

4.032.000,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

14.270.160,00

Protecția mediului

74.02

0,00

24.457.990,00

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

21.052.900,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

19.703.900,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

1.349.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

1.247.000,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00 _

2.158.090,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

44.068.530,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

10.322.310,00

Energie termica

81.02.06

0,00

10.322.310,00

Transporturi

84.02

0,00

33.746.220,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

33.746.220,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

27.829.880,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

5.916.340,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

226.831.200,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

86.975.540,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

40.850.040,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

40.850.040,00

Autoritati executive

L______________________

51.02.01.03

0,00

40.850.040,00

ureoixe bugetare definitive

Angajamente bugetare

Aiigajaiiieiiit;

legale

rian efectuate

rii i^ujui ■ iuiilv legale de plătit

. V. «M.W.a efective

13.045.820,00

13.045.820,00

11.793.631,00

11.793.631,00

0,00

11.742.135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.223.400,00

2.223.400,00

1.754.168,00

1.754.168,00

0,00

2.397.194,00

3.400.500,00

3.400.500,00

3.092.128,00

3.092.128,00

0,00

3.500.263,00

0,00

0,00

-220.765,00

-220.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-220.765,00

-220.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.420.000,00

3.420.000,00

3.418.442,00

3.418.442,00

0,00

3.418.442,00

41.000,00

41.000,00

40.628,00

40.628,00

0,00

40.628,00

-35.820,00

-35.820,00

-35.827,00

-35.827,00

0,00

0,00

-35.820,00

-35.820,00

-35.827,00

-35.827,00

0,00

0,00

-13.480,00

-13.480,00

-99.146,00

-99.146,00

0,00

41.193,00

-13.480,00

-13.480,00

-99.146,00

-99.146,00

0,00

41.193,00

65.639.950,00

65.639.950,00

57.230.011,00

57.230.011,00

0,00

53.722.567,00

38.176.640,00

38.176.640,00

32.868.594,00

32.868.594,00

0,00

28.509.673,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00

0,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00

0,00

9.069.000,00

9.069.000,00

7.980.232,00

7.980.232,00

0,00

6.862.616,00

22.704.460,00

22.704.460,00

21.586.109,00

21.586.109,00

0,00

21.647.057,00

27.463.310,00

27.463.310,00

24.361.417,00

24.361.417,00

0,00

25.212.894,00

23.800,00

23.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,112.720,00

24.112.720,00

21.933.619,00

21.933.619,00

0,00

22.633.524,00

22.715.550,00

22.715.550,00

20.584.761,00

20.584.761,00

0,00

21.281.510,00

1.397.170,00

1.397.170,00

1.348.858,00

1.348.858,00

0,00

1.352.014,00

2.020.000,00

2.020.000,00

1.911.855,00

1.911.855,00

0,00

2.579.370,00

1.306.790,00

1.306.790,00

515.943,00

515.943,00

0,00

0,00

62.503.560,00

62.503.560,00

57.913.537,00

57.913.537,00

0,00

72.926.617,00

8.574.150,00

8.574.150,00

4.671.989,00

4.671.989,00

0,00

11.676.348,00

8.574.150,00

8.574.150,00

4.671.989,00

4.671.989,00

0,00

11.676.348,00

53.929.410,00

53.929.410,00

53.241.548,00

53.241.548,00

0,00

61.250.269,00

53.929.410,00

53.929.410,00

53.241.548,00

53.241.548,00

0,00

61.243.724,00

47.954.680,00

47.954.680,00

47.594.522,00

47.594.522,00

^50.935.788,00

5.974.730,00

5.974.730,00

5.647.026,00

5.647.026,00

S ^307.936,00

0,00

0,00

0,00

0,00/

•       0,00-

•' •- -

x ^'§.545,00

287.134.230,00

287.134.230,00

268.537.365,00

268.537.365,Op?

>■       0,00

A? 1

237*.527.813,00

104.665.640,00

104.665.640,00

97.829.155,00

97.829.155, OG

,54.Ș68;329,00

41.949.590,00

41.949.590,00

39.385.331,00

39.385.331,00^

c^<000

,41^47.714,00

41.949.590,00

41.949.590,00

39.385.331,00

39.385.331,00

' 4^947.714,00

41.949.590,00

- ___

41.949.590,00

39.385.331,00

39.385.331,00

*^1.947.714,00

1.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

37.734.300,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

234.450,00

Servicii publice comunitare de evidențâ a persoanelor

54.02.10

0,00

3.499.850,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

34.000.000,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0,00

8.391.200,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

26.000,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

26.000,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

26.000,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

60.825.850,00

Invatamant

65.02

0,00

5.450.740,00

invatamânt preșcolar si primar

65.02.03

0,00

1.049.030,00

Invatamânt preșcolar

65.02.03.01

0,00

1.049.030,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

invatamânt secundar

65.02.04

0,00

4.351.710,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

966.070,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

3.385.640,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

50.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

50.000,00

Sanatate

66.02

0,00

421.000,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

421.000,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

421.000,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

52.204.560,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

28.214.560,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

26.708.560,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

1.506.000,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

23.006.500,00

Sport

67.02.05.01

0,00

13.000.000,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

10.006.500,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

983.500,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

2.749.550,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

-10.450,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

-10.450,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

2.500.000,00

Crese

68.02.11

0,00

200.000,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

riau efectuate

Mngajarneiiie legale de plătit

VsildlUlCII    |

efective

52.883.850,00

52.883.850,00

49.131.624,00

49.131.624,00

0,00

3.302.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.355.850,00

3.355.850,00

3.142.622,00

3.142.622,00

0,00

3.152.776,00

49.528.000,00

49.528.000,00

45.989.002,00

45.989.002,00

0,00

149.864,00

9.832.200,00

9.832.200,00

9.312.200,00

9.312.200,00

0,00

9.717.975,00

26.000,00

26.000,00

21.166,00

21.166,00

0,00

21.016,00

26.000,00

26.000,00

21.166,00

21.166,00

0,00

21.016,00

26.000,00

26.000,00

21.166,00

21.166,00

0,00

21.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.964.920,00

66.964.920,00

63.578.303,00

63.578.303,00

0,00

64.975.905,00

7.006.130,00

7.006.130,00

5.321.243,00

5.321.243,00

0,00

5.706.101,00

1.307.770,00

1.307.770,00

1.279.735,00

1.279.735,00

0,00

1.384.287,00

1.177.870,00

1.177.870,00

1.149.837,00

1.149.837,00

0,00

1.254.389,00

129.900,00

129.900,00

129.898,00

129.898,00

0,00

129.898,00

5.648.360,00

5.648.360,00

3.991.508,00

3.991.508,00

0,00

4.271.814,00

1.340.390,00

1.340.390,00

1.236.068,00

1.236.068,00

0,00

1.392.817,00

4.307.970,00

4.307.970,00

2.755.440,00

2.755.440,00

0,00

2.878.997,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

868.570,00

868.570,00

398.022,00

398.022,00

0,00

417.563,00

868.570,00

868.570,00

398.022,00

398.022,00

0,00

417.563,00

868.570,00

868.570,00

398.022,00

398.022,00

0,00

417.563,00

55.790.130,00

55.790.130,00

54.804.316,00

54.804.316,00

0,00

55.355.828,00

27.165.390,00

27.165.390,00

26.804.472,00

26.804.472,00

0,00

26.827.282,00

25.717.190,00

25.717.190,00

25.429.558,00

25.429.558,00

0,00

25.452.368,00

1.448.200,00

1.448.200,00

1.374.914,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

26.528.240,00

26.528.240,00

26.335.278,00

26.335.278,00

0,00

26.272.603,00

15.972.730,00

15.972.730,00

15.971.727,00

15.971.727,00

0,00

15.974.000,00

10.555.510,00

10.555.510,00

10.363.551,00

10.363.551,00

0,00

10.298.603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.096.500,00

2.096.500,00

1.664.566,00

1.664.566,00

2.255.943,00

3.300.090,00

3.300.090,00

3.054.722,00

3.054.722,00

/•-.

o

5 ’k496.413,00

0,00

0,00

-220.765,00

-220.765,00-

0,00

\ *' ț, o,oo

0,00

0,00

-220.765,00

-220.765( Ooj

. 0,00,

l U k 0,00

0,00

0,00

0,00

O0(P

0,00

,    /    0,00

3.420.000,00

3.420.000,00

3.418.442,00

3.418.442.®,

0,00.

-3.418.442,00

41.000,00

41.000,00

40.628,00

40.628,00*-

40.628,00

jr____          __I

-35.820,00

-35.820,00

-35.827,00

-35.827,00

0,00

-35.820,00

-35.820,00 L_.

-35.827,00

-35.827,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

ricin efectuate

legale de plătit

efective

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

60.000,00

-113.890,00

-113.890,00

_

-136.552,00

-136.552,00

0,00

37.343,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

60.000,00

-113.890,00

-113.890,00

-136.552,00

-136.552,00

0,00

37.343,00

-----—

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

39.412.300,00

57.060.300,00

57.060.300,00

52.814.661,00

52.814.661,00

0,00

52.538.475,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

17.559.400,00

31.362.580,00

31.362.580,00

29.298.490,00

29.298.490,00

0,00

28.447.644,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

__

3.777.000,00

-

8.381.000,00

8.381.000,00

7.362.310,00

7.362.310,00

0,00

6.800.587,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

13.782.400,00

22.981.580,00

22.981.580,00

21.936.180,00

21.936.180,00

0,00

21.647.057,00

Protecția mediului

74.02

0,00

21.852.900,00

25.697.720,00

25.697.720,00

23.516.171,00

23.516.171,00

0,00

24.090.831,00

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

21.052.900,00

24.112.720,00

24.112.720,00

21.933.619,00

21.933.619,00

0,00

22.630.368,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

19.703.900,00

22.715.550,00

22.715.550,00

20.584.761,00

20.584.761,00

0,00

21.281.510,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

1.349.000,00

1.397.170,00

1.397.170,00

1.348.858,00

1.348.858,00

0,00

1.348.858,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

800.000,00

1.585.000,00

1.585.000,00

1.582.552,00

1.582.552,00

0,00

1.460.463,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

39.591.510,00

58.417.370,00

58.417.370,00

54.294.080,00

54.294.080,00

0,00

65.024.088,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

10.000.000,00

8.253.070,00

8.253.070,00

4.353.427,00

4.353.427,00

0,00

11.596.140,00

Energie termica

81.02.06

0,00

10.000.000,00

8.253.070,00

8.253.070,00

4.353.427,00

4.353.427,00

0,00

11.596.140,00

Transporturi

84.02

0,00

29.591.510,00

50.164.300,00

50.164.300,00

49.940.653,00

49.940.653,00

0,00

53.427.948,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

29.591.510,00

50.164.300,00

50.164.300,00

49.940.653,00

49.940.653,00

0,00

53.427.948,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

27.062.510,00

47.535.300,00 _

47.535.300,00

47.535.298,00

47.535.298,00

0,00

50.933.934,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

2,529.000,00

2.629.000,00

2.629.000,00

2.405.355,00

2.405.355,00

0,00

2.494.014,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

16.781.800,00

25.807.630,00

25.807.630,00

14.411.217,00

14.411.217,00

0,00

21.120.007,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

3.280.550,00

3.197.350,00

3.197.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.953.285,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

2.852.550,00

2.769.350,00

2.769.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.951.613,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

2.852.550,00

2.769.350,00

2.769.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.951.613,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

2.852.550,00

2.769.350,00

2.769.350,00

1.392.888,00

1.392.888,00

0,00

6.951.613,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

428.000,00

428.000,00

428.000,00

0,00

0,00

0,00

1.672,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00     428.000,00

428.000,00

428.000,00

0,00

0,00

1.672,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

\ •jT’V 0,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,0W>As.'   . . 0,00

. \ i0i841,OO

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,0^.).^              / »«4i,oo

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00(

Z *?164,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

96.650,00

95.740,00

95.740,00

95.731,00

95.731,00

VAV.0t<MP

W-:; 12-677,00

5.020.260,00

____________’_____________|

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

4.346.120,00

9.848.700,00

9.848.700,00

4.887.791,00

4.887.791,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Invatamant

65.02

0,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

învățământ preșcolar

65.02.0301

0,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

.....

învățământ secundar

65.02.04

0,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

Sanatate

66.02

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

Sport

67.02.05.01

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

Crese

68.02.11

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.5

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

Locuințe

70.02.03

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

Protecția mediului

74.02

0,00

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

0,00

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Piati efectuate

Angajamente legale de plătit

^neituieii efective

98.800,00

3.368.200,00

3.368.200,00

61.347,00

61.347,00

0,00

223.456,00

12.100,00

657.100,00

657.100,00

6.233,00

6.233,00

0,00

52.000,00

12.100,00

657.100,00

657.100,00

6.233,00

6.233,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.700,00

2.711.100,00

2.711.100,00

55.114,00

55.114,00

0,00

171.456,00

49.300,00

1.835.200,00

1.835.200,00

33.855,00

33.855,00

0,00

157.016,00

37.400,00

875.900,00

875.900,00

21.259,00

21.259,00

0,00

14.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.520.000,00

3.351.000,00

3.351.000,00

2.952.506,00

2.952.506,00

0,00

2.948.284,00

1.520.000,00

3.351.000,00

3.351.000,00

2.952.506,00

2.952.506,00

0,00

2.948.284,00

1.520.000,00

3.351.000,00

3.351.000,00

2.952.506,00

2.952.506,00

0,00

2.948.284,00

2.688.320,00

3.029.090,00

3.029.090,00

1.836.532,00

1.836.532,00

0,00

1.844.670,00

687.000,0C

312.000,00

312.000,00

258.578,01

258.578,01

0,00

259.887,00

687.000,00

312.000,00

312.000,00

258.578,00

258.578,00

0,00

259.887,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.899.310,00

2.590.190,00

2.590.190,00

1.488.352,00

1.488.352,00

0,00

1.443.532,00

60.000,00

99.880,00

99.880,00

58.272,00

58.272,00

0,00

0,00

1.839.310,00

2.490.310,00

2.490.310,00

1.430.080,00

1.430.080,00

0,00

1.443.532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.010,00

126.900,00

126.900,00

89.602,00

89.602,00

0,00

141.251,00

39.000,00

100.410,00

100.410,00

37.406,00

37.406,00

0,00

3.850,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

100.410,00

100.410,00

37.406,00

37.406,00

0,00

3.850,00

39.000,00

100.410,00

100.410,00

37.406,00

37.406,00

0,00

3.850,00

4.581.460,00

8.579.650,00

8.579.650,00

4.415.350,00

4.415.350,00

^ 1.184.092,00

1.976.370,00

6.814.060,00

6.814.060,00

3.570.104,00

3.570.104,00

yT^^'oo-

1   62.029,00

1.233.610,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

0,00.

..\ vL^t’00

1.233.610,00

6.403.180,00

6.403.180,00

3.302.253,00

3.302.253,00

r\ ^00

255.000,00

688.000,00

688.000,00

617.922,00

617.922,00

Arii \ 0,00

-62.829,00

487.760,00

-277.120,00

-277.120,00

-350.071,00

-350.071.00

'0,00

2.605.090,00

1.765.590,00

1.765.590,00

845.246,00

845.246,00

% Z  Oy’.1^063,00

0,00

23.800,00

23.800,00

0,00 _

0,00

P---       0,00

J

Denumirea indicatorilor

i

Cod indicator

Credite de angajament

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

Transporturi

84.02

0,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

ordon;

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

legale

efectuate

legale de plătit

efective

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.156,00

447.000,00

435.000,00

435.000,00

329.303,00

329.303,00

0,00

1.118.907,00

2.158.090,00

1.306.790,00

1.306.790,00

515.943,00

515.943,00

0,00

0,00

4.477.020,00

4.086.190,00

4.086.190,00

3.619.457,00

3.619.457,00

0,00

7.902.529,00

322.310,00

321.080,00

321.080,00

.. _______________________________________

318.562,00

318.562,00

0,00

80.208,00

322.310,00

321 080,00

321.080,00

318.562,00

318.562,00

0,00

80.208,00

4.154.710,00

3.765.110,00

3.765.110,00

3.300.895,00

3.300.895,00

0,00

7.822.321,00

4.154.710,00

3.765.110,00

3.765.110,00

3.300.895,00

3.300.895,00

0,00

7.815.776,00

767.370,00

419.380,00

419.380,00

59.224,00

59.224,00

0,00

1.854,00

3.387.340,00

3.345.730,00

3.345.730,00

3.241.671,00

3.241.671,00

0,00

7.813.922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.545,00

____I

ITI\f


SFF SERVICE BUGET ÎMPRUMUTURI


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE LA 31.12.2019

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI la data de 31.12.2019

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

------_-------—

total

Jrepturi constatate din anii din anul curent precedent! |

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

TOTAL VENITURI

4.294.000,00

4.150.000,00

4.059.576,00

88.234,00

3.971.342,00

3.998.684,00

0,00

60.892,00

I. VENITURI CURENTE

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

C. VENITURI NEFISCALE

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din sec[iunea de func[ionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.03

37.10.04

-32.000,00

32.000,00

-32.000,00

32.000,00

-27.226,00

27.226,00

0,00

0,00

-27.226,00

27.226,00

-27.226,00

27.226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

3.510.000,00

3.510.000,00

3.366.000,00

3.366.000,00

3.152.776,00

3.152.776,00

0,00

0,00

3.152.776,00

3.152.776,00

3.152.776,00

3.152.776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.510 000,00

3.366.000,00

3.152.776,00

0,00

3.152.776,00

3.152.776,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

I. VENITURI CURENTE

4.262.000,00

752.000,00

4.118.000,00

752.000,00

4.032.350,00

879.574,00

88.234,00

88.234,00

3.944.116,00

791.340,00

3.971.458,00

818.682,00

0,00

0,00

60.892,00

60.892,00

C. VENITURI NEFISCALE

752.000,00

752.000,00

879.574,00

88.234,00

791.340,00

818.682,00

0,00

60.892,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

752.000,00

752.000,00

879.574,00

88.234,00

791.340,00

818.682,00

0,00

60.892,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

784.000,00

784.000,00

906.800,00

88.234,00

818.566,00

845.908,00

0,00

60.892,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-32.000,00

-32.000,00

-27.226,00

0,00

-27.226,00

-27.226,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secpunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-32.000,00

-32.000,00

-27.226,00

0,00

-27.226,00

-27.226,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

3.510.000,00

3.366.000,00

3.152.776,00

0,00

3.152.776,00

3.152.776,00

0,00

--CLOO

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

Subvenții pentru instituții publice

43.10

43.10.09

3.510.000,00

3.510.000,00

3.366.000,00

3.366.000,00

3.152.776,00

3.152.776,00

0,00

0,00

3.152.776,00

3.152 7761)0

3.152.776,00

3.152.776,00

0,(W

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

I. VENITURI CURENTE

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

0,00

0,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

____fe

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

0,00

0,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,'K’

X "^M^tl.OO

PL<

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedenti

din anul curent

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

32.000,00

32.000,00

27.226,00

0,00

27.226,00

27.226,00

0,00

0,00

Vârsăminte din secpunea de funcționare

37.10.04

32.000,00

32.000,00

27.226,00

0,00

27.226,00

27.226,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONDUCĂTORUL IICOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,


**) Se inscrie denui

Pentru venituri


- la raportările trimestrelor I - III

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat

- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA)- CHELTUIELI la data de 31.12.2019

- RON -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

4.294.000,00

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

4.262.000,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

32.000,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00


COMPARTIMENT. FINANCIAR-CONTABIL,Indicator: 54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0,00

4.294.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

4 262 000,00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

4.262.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

3.822.000,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0,00

3.674.000,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

3.500.000,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

10.000,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

0,00

164.000,00

Vouchere de vacantă

10.02.06

0,00

63.000,00

Contribuții

10.03

0,00

85.000,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

85.000,00

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

440.000,00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

366.000,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

18.000,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

6.000,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

85.000,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

8.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

20.000,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

3.000,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

226.000,00

Reparații curente

20.02

0,00

3.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

15.000,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

15.000,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

20.000,00

CONT DE EXECUȚIE LA 31.12.2019

DETALIEREA CHELTUIELILOR


RON-


Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

4.150.000,00

3.998.684,00

3.998.684,00

3.998.684,00

0,00

4.020.380,00

4118 000,00

3.971 458,00

3.971.458,00

3.971 458,00

0,00

3.996 314,00

4.118.000,00

3.971.458,00

3.971.458,00

3.971.458,00

0,00

3.996.314,00

3.678.000,00

3.572.420,00

3.572.420,00

3.572.420,00

0,00

3.605.301,00

3.543.000,00

3.442.083,00

3.442.083,00

3.442.083,00

0,00

3.473.914,00

3.413.000,00

3.312.697,00

3.312.697,00

3.312.697,00

0,00

3.332.538,00

10.000,00

9.901,00

9.901,00

9.901,00

0,00

9.971,00

120.000,00

119.485,00

119.485,00

119.485,00

0,00

131.405,00

55.000,00

54.400,00

54.400,00

54.400,00

0,00

54.400,00

80.000,00

75.937,00

75.937,00

75.937,00

0,00

76.987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

75.937,00

75.937,00

75.937,00

0,00

76.987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

399.038,00

399.038,00

399.038,00

0,00

391.013,00

389.000,00

353.420,00

353.420,00

353.420,00

0,00

339.272,00

41.000.00

40.976,00

40.976,00

40.976,00

0,00

37.873,00

6.000,00

5.890,00

5.890,00

5.890,00

0,00

7.863,00

85.000,00

82.460,00

82.460,00

82.460,00

0,00

58.366,00

8.000,00

7.324,00

7.324,00

7.324,00

0,00

£0

20.000,00

13.780,00

13.780,00

13.780,00

0,00

^457^

3.000,00

2.950,00

2.950,00

2.950,00

0 ('[!. ■ ■/

2.9.67,00 -

226.000,00

200.040,00

200.040,00

200.040,00

/   1.98.638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1           0,00 ,

8.000,00

7.999,00

7.999,00

7.999,00

\       804:00

8.000,00

7.999,00

7.999,00

7.999,00

0,6.0- / X '-4.804,00;

13.000,00

12.920,00

12.920,00

12.920,00

0,00''

x.rz4ft60î>JTO .


»S»


Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Deplasări interne, deta°ări, transferări

20.06.01

0,00

20.000,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

3.000,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

4.000,00

Protecția muncii

20.14

0,00

4.000,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

25.000,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

6.000,00

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

4.000,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

15.000,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

32 000,00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

0,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

0,00

32.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

0,00

32.000,00

Active fixe

71.01

0,00

32.000,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

19.000,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

13.000,00

pag. 2

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

13.000,00

12.920,00

12.920,00

12.920,00

0,00

12.920,00

1.000,00

550,00

550,00

550,00

0,00

0,00

4.000,00

2.396,00

2.396,00

2.396,00

0,00

2 396,00

4.000,00

2.486,00

2.486,00

2.486,00

0,00

2.486,00

21.000,00

19.267,00

19.267,00

19.267,00

0,00

32.135,00

6.000,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

0,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

14.967,00

14.967,00

14.967,00

0,00

27.835,00

32000,00

27 226,00

27 226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

32.000,00

27.226,00

27.226,00

27.226,00

0,00

24.066,00

19.000,00

14.768,00

14.768,00

14.768,00

0,00

11.311,00

13.000,00

12.458,00

12.458,00

12.458,00

0,00

12.755,00

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

\n


CONTUL DE EXECUȚIE LA 31.12.2019

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI la data de 31.12.2019

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL VENITURI

1.533.000,00

1.509.200,00

1.437.780,00

0,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

o,on

I MENITURI CURIITE

27.000,00

61.000,00

62.866,00

0,00

62.866,00

62.866,00

0,00

0,00

C. VENITRl NEFISCALE

27.000,00

61.000,00

62.866,00

0,001

62.866,00

62.866,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

27.000,00

61.000,00

62.866,00

0,00

62.866,00

62.866,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

15,000,00

21.000,00

22.866,0C

0,00

22.866,00

22.866,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

i 15.000,00

21.000,00

22.866,00

/<   0,00

22.866,00

22.866,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

12.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

12.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

1.506.000,00

1.448.200,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

1.374.914,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

1.506.000,00

1.448.200,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

1.374.914,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.506.000,00

1.448.200,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

1.374.914,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

43.10.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

1.533.000,00

1.509.200,00

1.437.780,00

0,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE

27.000,00

61.000,00

62.866,00

0,00

62.866,00

62.866,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

27.000,00

61.000,00

62.866,00

0,00

62.866,00

62.866,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

27.000,00

61.000,00

62.866,00

0,00

62.866,00

62.866,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

15.000,00

21.000,00

22.866,00

0,00

22.866,00

22.866,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

21.000,00

22.866,00

0,00.

22.866,00

22.866,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

12.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări             .

37.10.01 ,

12.000,00

40.000,00

... 40.000,00

. 0,00

10.000,00

40.000,00

0,0(p-

IV. SUBVENȚII

1.506.000,00

1.448.200,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

1.374.914,00

o

Ș?.....-?,offib

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

43.10

1.506.000,00

, 1.448.200,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

1.374.914,00

^^\o‘,op

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

...1.506.000,00.

1.448.200,00

1.374.914,00

0,00

1.374.914,00

1.374.914,00

' w-

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii .

43.10.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

u»;

1 4

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vT'

1. VENITURI CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oK;

C. VENITURI NEFISCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pag. 1

Denumirea indicatorilor

*•'.                                        •' 't.

Cod.indicator

• Prevederi ; bugetare : aprobate inițial

: Prevederi

- bugetare' definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedent!

din anul curent

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

vv      0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare,. altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

CONDUCĂTORUL INSTI1COMPARTIMENTUL CONTABILITATE,


“) Se înscrie denumirea coloanele .______

Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I - III

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat7-..±      .1                  ■ CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA)- CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

-RON-


COMPARTIMENTUL FINANCtAR-CONTABIL,Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0.00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

(LOG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CASA DE CULTURA PLOIEȘTI


ANEXA7


CONTUL DE EXECUȚIE LA DATA DE 31.12.2019

Indicator: 67.10.03.06 - Case de cultura

- RON -

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0.00

1.533:000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

1.533.000,00

1.509.200,00

1.509.200,00

1.437.780,00

1.437.780,00

0,00

1.475.774,00

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

912,000,00

832.200,00

832.200,00

814.645,00

814.645,00

0,00

793.142,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

; 0,00

874.000,00

798.000,00

798.000,00

781.988.00

781.988,00

0,00

760.958.00

Salarii de baza

10.01:01

0,00

827,000,00

760.000,00

; - 760.000,00

746.332,00

746.332,00

0,00

721.919,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

0,00

47.000,00

38.000,00

38.000,00

35.656,00

35.656,00

0,00

39.039,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0,00

17.000XÎO-1

15.200,00

15.200,00

15.150,00

15.150,00

0,00

15.150,00

Vouchere de vacanfă

10.02.06

0,00

17.000,00

15.200,00

. 15.200,00

15.150,00

15.150,00

0,00

15.150,00

Contribuții

10.03

0,00

21.000,00

19.000,00

19.000,00

17.507,00

17-507,00

0,00

17.034,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

21.000,00

19.000,00

19.000,00

17.507,00

17.507,OCT

0,00

17.034,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

621.000,00

677.000,00

677.000,00

623.135,00^

623.135,00

0,00

682.632,00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

569.000,00

655.000,00

655.000,00

609.224,00

609.224,00

0,00

670.690,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.999,00

4.999,00

0,00

2.699,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.995,00

1.995,00

0,00

1.713,00

încălzit. Iluminat si torta motrica

20.01.03

0,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

34.942,00

34.942,00

0,00

34.942,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

... 1.000,00

1.000,00

1.000,00

533,00

533,00

0,00

533,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000.00

2.500,00

2.500,00

0,00

: . . : 2.254,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

12.000,00

12.000,00

. 12.000,00

9.754,00

9.754,00

0,00

. 9.754,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

393.000,00.

499.000,00

499.000,00

476.255,00

476:255,00

0,00

, 539.989,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

108.000,00

93.000,00

93.000,00

78.246,00

78.246,00

0,00

78.806,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

. .    2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.969,00

. 1.969,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

o,oo:

2.000,00

2.000,00.

2.000,00

1.969,00

1.969,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

. 24.000,00

•   2.100,00

2.100,00

1.957,00.

1.957,00

0,00

^.95^00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

22.000,00

100,00

■ 100,00

40,00

40,00

0,00

o ■.

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

2.000,00

: 2.000.00

2.000.00

1.917,00

1:917,00

0,0,0

1.917,OQ

■ >

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

2.000.00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0/00 ■

, 2:000,00,

Pregătire profesionala

20.13

0,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

890,00

890,00

OțOO-

Protecția muncii

20.14

0,00

. . .    000,00

:    2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

■°®°

r. , -2x40500

,C

Alte cheltuieli

20.30

0,00

11.000,00

. 10.500,00

10.500,00

4.695,00

4.695,00

v.v 4,695.00-

&

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

1.000.00

500,00

■ 500,00

460,00

460.00

0,00

■ - - ;-ur

Denumirea indicatorilor -’ v . ' • ■ .                                                      ; ,'fe • <                                 » •

•• .           >• w

Cod i

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

■ Credite

‘ bugetare ' . definitive

Angajamente bugetare

Angajamente . legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Chirii '                                                         -        '■■ ■                ' '

20.30.04 : ; y

0,00

, 10.000,00

v 10.000.00

10.000,00:

- .   ' 4.235,00

4.235,00 1

0,00

. 4.235,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

’ !• :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,                                                             DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL ,

pag- 2
TEATRUL TONIA CARAGIU PLOIEȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE LA 31.12.2019

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI la data de 31.12.2019

- RON-

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

total

din anii precedentl

din anul curent

TOTAL VENITURI

15.160.000,00

14.317.000,00

14.243.108,00

0,00

14.243.108,00

14.243.108,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE

760.000,00

790.000,00

793.873,00

0,00

793.873,00

793.873,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

760.000,00

790.000,00

793.873,00

0,00

793.873,00

793.873,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

760.000,00

790.000,00

793.873,00

0,00

793.873,00

793.873,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

755.000,00

755.000,00

759.476,00

0,00

759.476,00

759.476,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

755.000,00

755.000,00

759.476,00

0,00

759.476,00

759.476,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

5.000,00

35.000,00

34.397,00

0,00

34.397,00

34.397,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5.000,00

35.000,00

34.397,00

0,00

34.397,00

34.397,00

0,00

0,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

14.400.000,00

13.527.000,00

13.449.235,00

0,00

13.449.235,00

13.449.235,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

14.400.000,00

13.527.000,00

13.449.235,00

0,00

13.449.235,00

13.449.235,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14.000.000,00

13.502.000,00

13.429.005,00

0,00

13.429.005,00

13.429.005,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

400.000,00

25.000,00

20.230,00

0,00

20.230,00

20.230,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

14.760.000,00

14.292.000,00

14.222.878,00

0,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE

760.000,00

790.000,00

793.873,00

0,00

793.873,00

793.873,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

760.000,00

790.000,00

793.873,00

0,00

793.873,00

793.873,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

760.000,00

790.000,00

793.873,00

0,00

793.873,00

793.873,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

755.000,00

755.000,00

759.476,00

0,00

759.476,00

759.476,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

755.000,00

755.000,00

759.476,00

0,00

759.476,00

759.476,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

5.000,00

35.000,00

34.397,00

0,00

34.397,00

34.397,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5.000,00

35.000,00

34.397,00

0,00

34.397,00

34.397,00

0,00

0,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

0,00

0,00

0,00            0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oWW

. O

IV. SUBVENȚII

14.000.000,00

13.502.000,00

13.429.005,00

0,00

13.429.005,00

13.429.005,00

0,00

.•/sa

Mp 0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10         14.000.000,00

13.502.000,00

13.429.005,00

0,00

13.429.005,00

13.429.005,00

0,1)0.

- . ”        0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14.000.000,00

13.502.000,00

13.429.005,00

0,00

13.429.005,00

13.429.005,00

0/00

.  000

A;*

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

400.000,00

25.000.00

20.230,00

0,00

20.230,00

20.230,00

0$C

I. VENITURI CURENTE

0,00 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00^

c

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedenti

din anul curent

C. VENITURI NEFISCALE

_

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

-

37.10.04

0.00

0,00^           0,00

0,00

0,00            0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

400.000,00

25.000,00

20.230,00

0,00

20.230,00

20.230,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

400.000,00

.

25.000,00

20.230,00

0,00

20.230,00

20.230,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare        _________

43.10.19

400.000,00

25.000,00

20.230,00

0,00

20.230,00

20.230,00

0,00

0,00


CONDUCĂTORUL C


**) Se înscrie denumirea col Pentru venituriCOMPARTIMENTUL CONTABILITATE,


- la raportările trimestre, . ...

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat

- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA)- CHELTUIELI la data de 31.12.2019

- RON -

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Piati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

0,00

15.160.000,00

14.317.000,00

14.317.000,00

14.243.108,00

14.243.108,00

0,00

14.315.493,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

15.160.000,00

14.317.000,00

14.317.000,00

14.243.108,00

14.243.108,00

0,00

14.315.493,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

15.160.000,00

14.317.000,00

14.317.000,00

14.243.108,00

14.243.108,00

0,00

14.315.493,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

15.160.000,00

14.317.000,00

14.317.000,00

14.243.108,00

14.243.108,00

0,00

14.315.493,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

15.160.000,00

14.317.000,00

14.317.000,00

14.243.108.00

14.243.108,00

0,00

14.315.493,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

14.760.000.00

14.292.000,00

14.292.000,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0.00

14.029.617,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

14.760.000,00

14.292.000,00

14.292.000,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0,00

14.029.617,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

14.760.000,00

14.292.000,00

14.292.000,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0,00

14.029.617,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

14.760.000,00

14.292.000,00

14.292.000,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0,00

14.029.617,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

14.760.000,00

14.292.000,00

14.292.000,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0,00

14.029.617,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0.00

400.000,00

25400,00

25.000.00

20.230,00

.

20.230,00

0,00

285.876,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

400.000,00

25.000,00

25.000,00

20.230,00

20.230,00

0,00

285.876,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

400.000,00

25.000,00

25.000,00

20.230,00

20.230,00

0,00

285.876,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

400.000,00

25.000,00

25.000,00

20.230,00

20.230,00

0,00

285.876,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

400.000,00

25.000,00

25.000,00

20.230,00

20.230,00

0,00

285.876,00

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,Indicator: 67.10.03.04 - Instituții publice de spectacole si concerte

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0,00

15.160.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0.00

14.760 000.00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

14.760.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

11.500.000,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

0,00

10.940.000,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

9.792.000,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

465.000,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Indemnizație de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

50.000,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

0,00

630.000,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

3.000,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0,00

240.000,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

240.000,00

Contribuții

10.03

0,00

320.000,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

60.000,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

260.000,00

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

3.080.000,00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

2.387.000,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

15.000,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

15.000,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

350.000,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

30.000,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

30.000,00

- RON -

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

14.317.000,00

14.317.000,00

14.243.108,00

14.243.108,00

0,00

14.315.493,00

14.292.000.00

14292.000.00

14.222.878,00

14 222.878.00

0,00

14 029.617.00

14.292.000,00

14 292.000,00

14.222.878,00

14.222.878,00

0,00

14.029.617,00

10.861.000,00

10.861.000,00

10.853.842,00

10.853.842,00

0,00

11.057.788,00

10.353.000,00

10.353.000,00

10.347.682,00

10.347.682,00

0,00

10.545.449,00

9.383.000,00

9.383.000,00

9.381.070,00

9.381.070,00

0,00

9.528.220,00

385.000.00

385 000,00

383.633,00

383.633,00

0,00

383.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

39.000,00

38.067,00

38.067,00

0,00

38.067,00

543.000,00

543.000,00

542.345,00

542.345,00

0,00

596.114,00

3 000,00

3.000,00

2.567,00

2.567,00

0,00

0,00

228.000.00

228.000.00

227.800.00

227.800,00

0,00

227.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.000,00

228.000,00

227.800,00

227.800,00

0.00

227.800,00

280.000,00

280.000,00

278.360,00

278.360,00

0,00

284.539,00 (

48.000,00

48.000,00

47.407,00

47.407,00

0,00

.

48.122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.000,00

232.000,00

230.953,00

230.953,00

0,00

236.417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.276.000,00

2.628.000,00~

3.276.000,00

3.214.397,00

3.214.397,00

0,00

2.628.000,00

2.616.305,00

2.616.305.00

0.00

V2.447.639.00

15.000,00

15.000,00

14.421,00

14.421,00

/eșofl/

.143^3,00

15.000,00

15.000,00

14.896,00

14.896,00

,0_;00

•    27.3 ,■ 00

285.000,00

285.000,00

283.937,00

283.937,00

18.000,00

18.000,00

16.818,00

16.818,00

\0-.Q0X

xj^îre.szo.og

25.000,00

25.000,00

24.750,00

24.750,00

k * 408*7,00

4 L

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate Inițial

Piese de schimb

20.01.06

0,00

15.000,00

T ransport

20.01.07

0,00

50.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08                0,00

45.000,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

1.437.000,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

0,00

400.000.00

Reparații curente

20.02

0,00

10.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

300.000,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

275.000,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

50.000,00

Deplasări interne, deta°ări, transferări

20.06.01

0,00

15.000,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

35.000,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

3.000,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

5.000,00

Protecția muncii

20.14

6,00

25.000,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

300.000,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

75.000,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

5.000,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

30.000,00

Chirii

20.30.04

0,00

190.000,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0,00

180.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

180.000,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

400.000.00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

0,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

0,00

400 000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

0,00

400.000,00

Active fixe

71.01

0,00

400.000,00

Ma°ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

400.000,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREQITE, aCS fiACARAGSVd

2 J

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

10.000,00

10.000,00

9.580,00

9.580,00

0,00

9.580,00

30.000,00

30.000,00

29.676,00

29.676,00

0,00

28.776,00

43.000,00

43.000,00

41.654,00

41.654,00

0,00

39.980,00

1.709.000,00

1.709.000,00 _

1.708.436,00

1.708.436,00

0,00

1.514.521,00

478.000,00

478.000,00

472.137,00

472.137,00

0,00

471.400,00

8.000,00

8.000,00

7.890,00

7.890,00

0,00

7.750,00

300.000,00

300.000,00

266.854,00

266.854,00

0,00

37.535,00

300.000,00

300.000,00

266.854,00

266.854,00

0,00

37.535,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

19.500,00 _

0,00

19.500,00

3.000,00

3.000,00

2.582,00

2.582,00

0,00

2.582,00

17.000,00

17.000,00

16.918,00

16.918,00

0,00

16.918,00

3.000,00

3.000,00

490,00

490,00

0,00

400,00

1.000.00

1.000,00

600,00

600,00

0,00

600,00

23.000,00

23.000,00

21.792,00

21.792,00

0,00

18.897,00

293.000,00

293.000,00

280.966,00

280.966.00

0,00

283.529,00

75.000.00

75.000.00

67.674,00

67.674,00

0,00

66.835,00

35.000,00

35.000,00

34.397,00

34.397,00

0,00

34.411,00

30.000,00

30.000,00

26.278,00

26.278.00

0,00

28.881,00

153.000.00

153.000,00

152.617,00

152.617,00

0,00

152.617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785,00

155.000,00

155.000,00

154.639,00

154.639,00

0,00

155.979,00

155.000,00

155.000,00

154.639,00