Hotărârea nr. 171/2020

Hotãrârea nr. 171 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 240/22.05.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 125/22.05.2020 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite și

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 217/25.05.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă conturile anuale de execuție pe anul 2019 ale ordonatorilor terțiari de credite:

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 5

 • -  Casa de Cultură ”I.L. Caragiale”, conform Anexei nr. 6

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 9

 • -  Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 10

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 11

 • -  Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 12

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr.13

 • -  Poliția Locală Ploiești, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr.16

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Colegiul Național „Al. I. Cuza”, conform Anexei nr. 18

 • -  Colegiul Național „I.L. Caragiale”, conform Anexei nr. 19

 • -  Colegiul Național „Regina Maria”, conform Anexei nr. 20

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 21

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 22

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 23

 • -  Liceul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

 • -  Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 25

 • -  Liceul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.38

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 39

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 40

 • -  Gradinița de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 42

 • -  Grădinița de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 43

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 44

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 45

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 46

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr.47

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 48

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 49

 • -  Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 54

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 55

 • -  Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 56

 • -  Școala Gimnazială ”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 57

 • -  Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu”, conform Anexei nr. 58

 • -  Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 59

 • -  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 60

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 61

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 62

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 63

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 64

 • -  Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 65

 • -  Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 66

 • -  Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 67

 • -  Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 68

 • -  Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 69

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr. 70

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV