Hotărârea nr. 170/2020

Hotãrârea nr. 170 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 170 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 237/21.05.2020 al domnului viceprimar Pană George și Raportul de Specialitate nr. 831/21.05.2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.128/25.05.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 218/25.05.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2020;

În temeiul art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 129, alin. 4, litera ”a” și art. 139, alin. 3, lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2020 a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

\ ^nex'anf


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL nr. 102/07.04.2020

Execuție la 30.04.2020

———--

Influent e +/-

J Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

14.968,00

4.412,00

0,00

14.968,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total -din care:

14.738,00

4.412,00

0,00

14.738,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

35,00

35,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30 00

2,00

30,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale artistice sportive

33.10.19

412,00

121,00

0,00

412,00

Alte venituri

36.50.00

3,00

3,00

0,00

3,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

39 00

39,00

0 00

39 00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

14.219,00

4.247,00

0,00

14.219,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total -din care:___

230,00

0,00

0,00

230,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

230,00

0,00

230,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14968,00

4247,00

0,00

14968,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14738,00

4247.00

0,00

14738.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5

01

14738,00

4247,00

0.00

14738,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

12614,00

3766,00

0,00

12614,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

11870.00

3609.00

0,00

11870.00

Salarii de baza

10.01.01

10626.00

3257 001

10626.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

667,00

175 00

0 00

667 00

Alte sporuri

10.01.06

0 00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații clătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

000

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0 00

ndemnizatii de detașare

10.01.

14

0.00

Alocații centru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

000

Indemnizații de hrană

10.01.17

542 00

177 00

000

542 00

Alte drepturi salariale in bani

•0.01.30

35 00

35 00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

0.02

f99.00’

0.00

0:00

199:00

Tichete de, masa *)

Nome de htana___

ILOZ

52

ĂQQ.

Uniforme si_echipament obli atoriu................

L nt ■ de s rvi o osita Je salariat si familia să

10.02.03

10.02.04

-----■———

0 00 ~0~00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

199,00

199,00

C<

mtributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

545.00

157.00

0.00

545,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

268 OOj

76.00

268 00

Contribuții de asiaurări de somai

10.03.02

2 001

2 00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2 00

2,00

Contribuții de asiaurari centru accidente de munca si

10.03.04

2,00

2 00

PrLme de asigurare de viată clătite de angajator centru Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.05

10.03.06

__0 00

2 00

0_Q0

2.00

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

269 00

81 00

269 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1969,00

435,00

0,00

1969,00

muri si servicii Lcod 20,01,01 la 20.01.09+20,01.30) FurniturToe birou

^0.81.01

12W

-

000

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12 00

2 00

12,00

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

105 00

60 00

105 00

Aca canal si salubritate

20.01.04

500

1 00

5 00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

35 00

35 00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0 00

Posta telecomunicații radio, tv internet

20.01.08

20 00

7 00

20 00,

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

31,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

902 00

271.00

000

902 00,

Reoaratii curente

20.02

90.00

2.00

90 00

IHrana (cod 20.03.01+20.03.02)___

20.03

0.00

0,00

0.00

O.OOl

Hrana centru oameni

20.03.01

0 00

Hrana centru animale

20.03.02

-?x4°^poo

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

20.04

0 00

o.piT

. o.ffi)

jyiadiGamente________ . ..

20.04.01

'w,-       Soo

Materiale sanitare

20.04.02

3 W

Reactivi

20.04.03

h-

l Jv&ș

gȘfr 1 rfioo

Dezinfectant!

20.04 04

5^3 /'$00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 ■*

20.05

145,00

7.0

0

>Z/?feoo

Uniforme si echipament

20.05.01

"JTC <3/0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

O'/ M

u      o oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

145 00

7 00

145 00

Deplasări, detasari transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

210,00

0,00

0,00

210JO

Deplasări interne detașări transferări

20.06.01

1000

10,00

Declasări în străinătate

20.06.02

200 00

200 00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14 ~

i7.oo

3.

Al

Le cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30

20.30

215.00

50.

3

«■R'X: >1

Reclama si publicitate

20.30.011

37 00

6.00

37,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

9,00

1 00

9 00

Prime de asiaurare non-viata

20.30.03

20 00

1.00

20 00

Chirii

20.30.04

55 00

19 00

55,00

■(restan servicii centru transmiterea drepturilor

K'K.UG-fl

lOnauLE3.es.eclI□ teu i r ondul conducătorului instituției cui

WXcl’Xttl

executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

94 00

23.00

94,00

^■■KIOII

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

155.00

46.00

000

155,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

155,00

46,00

155,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul c

85.01

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

230,00

0,00

0,00

230,00

ADMIXII^TPATIFI PI IRI IC-F Irnri «îl n?\   _____________

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

230.00

0,00

0.00

230,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINĂNCIĂRE (cod 71.01 la 71.03

71

230,00

0,00

0,00

230,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

230,00

0,00

0,00

230,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

130,00

0,00

130,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

100,00

0,00

100,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENri SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul c

85.01

0,00

__

0,00

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


Anexa nr.2 m WWW


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

-mii lei-

Nr

Cr t.

Nominalizarea obiectivelor de investiții

U.

M.

Buget aprobat

Influente

Valoare Buget rectificat

Cantitat e

Valoar e

Cant

Valoare

Cantitate

Valoare

A

Obiective de investiții in cont.

B

Obiective de investiții noi

230,00

C

Alte chelt. de investiții, din care:

230,00

I

Achiziții de imobile

II

Dotări independente, din care:

230,00

0

230,00

1

Microbuz 8+1 locuri

buc

1

130,00

1

130,00

2.

Ecran Led interior

buc

1

100,00

-1

-100,00

0

0

3

Echipament streaming live

buc

1

100,00

1

100,00

III

Chelt. pt elaborarea studiilor de prefezab, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

IV

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

V

Alte cheltuieli assimilate investițiilor

TOTAL

230,00

230,00

DIRECTOR,

Vlad Mateescu . _ ...

X.l PLO/f.<


CONTABIL SEF,

Tvardochlib lascinschi Adriana Del ia

filarmonica ploiești


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Având în vedere situația actuală, cea în care întreaga lume se confruntă cu pandemia generată de virsurul Covid-19, iar cultura mondială are foarte mult de suferit prin faptul că activitatea artiștilor cu publicul a fost drastic restricționată, Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești găsește soluții pentru a avea cât mai puține pierderi de calitate profesională și notorietate. Este cunoscut faptul că educația se face în ani și cu eforturi uriașe, iar societatea are mare nevoie de cultură, care stă la baza evoluției umane. Cu cât perioada în care instituțiile de cultură nu-și mai pot oferi serviciile culturale comunității va fi mai mare, cu atât societatea va avea mai mult de pierdut. Astfel, Filarmonica „Paul Constantinescu” dorește ca suma alocată în anul 2020 pentru achiziția unui ecran să fie folosită pentru achiziția de aparatură necesară pentru live streaming, menționând faptul că în urma unei evaluări de specialitate, s-a stabilit un echipament bun în raportul calitate-preț, fără să fie nevoie de fonduri suplimentare față de cele aferente ecranului.

Cu ajutorul aparaturii pentru live streaming, filarmonica ploieșteană va îmbunătăți accesul la cultură, promovându-și formațiile (orchestra simfonică, orchestra de folclor, cor mixt, trio de Jazz, cvartet de coarde) și va dezvolta publicul, într-un mediu în continuă schimbare și ca formă de redare a produsului cultural-artistic cât și de percepere și utilizare a acestuia.

Filarmonica „Paul Constantinescu” dispune de un studio de înregistrări cu aparatură de ultimă generație, ce asigură captarea fidelă, cât mai aproape de ceea ce se întâmplă și se poate auzi în sala de spectacole/spațiul amenajat pentru concerte și spectacole, lucruri ce vor sta la baza unor produse transmise live streaming de înaltă calitate artistică.

Notă: Prin achiziționarea aparaturii pentru live streaming, Filarmonica „Paul Constantinescu” va reuși să traverseze mult mai ușor perioada actuală și va avea un mod accesibil de a face cunoscute evenimentele sale în întreaga lume și poate sta la baza inițierii și dezvoltării altor proiecte.

Director Adjunct Artistic,

Frîncu Georgiana

ORDONATOR TERTIAR DEȘfeiST^K

MATEESCU VLAD             \


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA