Hotărârea nr. 17/2020

Hotãrârea nr. 17 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 406 m2  situat în Ploieşti, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 17

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 7/14.01.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 10/22.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 20/15.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.3/16.01.2020 la Direcția Economică, privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993;

Luând în considerare faptul că terenul în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 - Anexa 3, poziția 132 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 262/24.07.2014;

Având în vedere adresa domnului Titi Tudor înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 15373/2019;

Luând în considerare procesul verbal și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 08.01.2020;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b), art. 354 și art. 364, alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Însușește raportul de evaluare nr. 3.873/2019 întocmit de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenul ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 183.512,00 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3 Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Titi Tudor, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de de 406 m2, situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, cu nr. cadastral 137993, Carte Funciară 137993, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

  • a) achitarea integrală de către domnul Titi Tudor a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 183.512,00 lei, la care se adauga cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

  • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

  • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 4 În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3 lit. a) și c), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 5 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV