Hotărârea nr. 169/2020

Hotãrârea nr. 169 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 169

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 228/13.05.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia, precum și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești nr. 4215/08.05.2020, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.127/25.05.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 219/25.05.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de^27.05.2020;

În conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • •  Legii nr. 6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

  • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , art. 19 și art. 49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ            Ioana Geanina SERBINOV

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020


Anexa 1 L Pi H C C tSfy _ 1^31


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.104/07,04 2020

Execuție la 30,04,2020

Influenta +7-

BugețtAfitIf.: mdl 2029 '

> r ț

TOTAL VENITURI - din care:

106739,00

33767,00

9,67

10674^7

VET

12i£

VI i UKILb btu IIUNII Ut t- UNU I IUNAkL -- din care:

105719,00

33681,00

9,67

105728,87

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

21,00

5

21,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1 00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

824,00

189

824,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

73000,00

25677

73000,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bunelul de stat

33.10.30

842,00

254

842,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

10,00

10

9,67

19,67

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1021,00

333

1021,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoerirea drepturilor salariate

43.10.33

30000,00

7213

30000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total ■ din care:

1020,00

86,00

0,00

1020 00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul șanafatii

43.10.14

1020,00

86

1020,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si luamcr-telw de ur;-,urbani tasanatate

43.10.16.01

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

Sanatatil către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta în

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

111844,00

33992,00

9,67

111853,67

secțiunea de Funcționare (cod 01+80+81+84}

109191,00

33653,00

9,67

109200,67

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1

01

109270,00

33732,00

9,67

109279,67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10a

10

42533,00

11493,00

<7,00

42533,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

40883,00

11210,00

0,00

40883,00

Salarii de baza

10.01.01

29930,00

8437

29930,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6000,00

1545

6000,00

Alte sporuri

10.01.06

900,00

208

900,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2160,00

555

2160,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara un

10.01.12

9,00

2

9,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

10,01,17

1800,00

456

1800,00

Alte drepturi salariale in bani

0.01.30

84,00

7

84,00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10

0.02

620,00

0,00

0,00

620 00

Tichete de masa *)

0.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

0.02.02

0,00D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.104/07,04 2020

Execuție la 30,04,2020

Influenta +/-

Buget rectif .-mal 2020

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat sl fam

10.02.04

'! ,0,OT

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

>1 bfio

Tichete de vacanta

10.02.06

620,00

'i-620.00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

•, iCo.oo

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

1030

263

0

>1030kxj

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

96,00

33

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

o,6o

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de anoaiator oentru anoaiafi

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

934,00

250

934,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.27+20.30)

20

66475,00

22157,00

9,67

66484,67

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.'

20.01

3670,00

1172,00

10,00

3680,00

Furnituri de birou

20.01.01

100,00

31

10

110,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

400,00

65

400,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1300,00

485

1300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200,00

75

200,00

Carburanți si lubrifiantl

20.01.05

30.00

5

30,00

Piese de schimb

20.01.06

100,00

21

100,00

Transport

20.01.07

70,00

9

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

20.01.08

70,00

19

70,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

600,00

217

600 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si tunet

20.01.30

800,00

245

800,00

Reparații curente

20.02

1000,00

378

-100

900,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

701,00

209,00

0,00

701,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

701,00

209

701,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0'

20.04

59445,00

19803,00

96,00

59541,00

Medicamente

20.04.01

57295 00

19167

57295,00

Materiale sanitare

20.04.02

800,00

250

800,00

Reactivi

20.04.03

1200,00

347

96

1296 00

Dezinfectant!

20.04.04

150,00

39

150,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2(

20.05

600,00

292,00

0,00

600,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

19

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

3

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

500,00

270

500,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

70,00

0,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

70,00

70,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

30,00

6

30.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

1

5,00

Consultanta sl expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

1

60,00

Protecția muncii

20.14

630.00

253

109,67

739,67

Muniție, furnituri sl armament de natura actlvelo

20.15

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

0,00

ubniribliyf aie auminisirstiei publice locaie ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau eontrac.fe de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pen

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl In hetu

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente Imprumutur

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheii actlu BOtri

uieh Judiciare si extrajudiciare ier vata din nl In reprezentarea Intereselor statului, rit dlsoozltlllor leoale

20.25

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.104/07,04 2020

Execuție la 30,04,2020

Influenta

Buget rectif.-mal 2020

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

264.00

42.00

-106,00

158,00

Reclama si publicitate

20 3001

6,00

' k. - 6,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22,00

14

tH 22,00

Chirii

20.30.04

36,00

-36

ț 4 0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

-000

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului In

20.30.07

V o oo1

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

- 0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

28

-70

130.00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURTINTRe UNITĂT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5.

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

YTtLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

262,00

82

0

262,00

Burse

59.01

0,00

0,00

Sume aferente uersoanelor cu handicap ne

59.40

26200

82

262,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (codSO+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

t ITLUL XVh     i cr£C t UA 1 iz IN ÂNÎI

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-79,00

-79

0

-79,00

Plăti efectuate In anii precedent! sl recuperate In

85.01.01

-79 00

-79

-79,001

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5Ș+56+70+84)

2653,00

339,00

0,00

2653,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

intui vili proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ta 58.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+58.17+50.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2653,00

339,00

0,00

2653 00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

2653.00

339 00

0 00

2653,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2653.00

339,00

0 00

2653,00

Construcții

71.01.01

ooo

0 00

Mașini echipamente si miiloace de transport

71.01.02

1208 00

235

1208,00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corpo

71.01.03

115 00

13

115,00

Alte active fixe

71.01.30

1330 00

91

1330,00

Stocuri (cod 71.02.011

71.02

ZJ

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților coi

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAII Ef-tL IUAIEIN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedent! sl recuperate Ir

85.01

ZJ

I

Pentru buget 2020: Excedentul din anii precedent! de 5105 mii lei va fi direcțional astfel: 1633 mii lei se directioneaza pentru finantgxes'crraitaieiilor de


investiții, iar diferența de 3472 mii lei, pentru r-----’ jZțjlbi tbmpbrifo.de

casa in secțiunea de funcționare.                                     q

Sponsorizări din anii precedenti:246075,11 lei > SPITALUL Z\'

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,         MUNICIPAL

EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA          . PLOIEȘTI "V

* 1

DIRECTOR HNANCIAR CONTABIL

EC. MUSCA MARII pma