Hotărârea nr. 168/2020

Hotãrârea nr. 168 privind aprobarea participării municipiului Ploiești la procedura de supraofertare în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 168

privind aprobarea participării municipiului Ploiești la procedura de supraofertare în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1

Decembrie 1918, nr.1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 234/19.05.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor Ștefan Dănescu, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Constantin-Gabriel Minea, Paul Palaș-Alexandru, George Pană, Gheorghe Popa, Marilena Stanciu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.136/19.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.3990/19.05.2020 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 123/19.05.2020 la Direcția Economică și sub nr. 210/19.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Ploiești la procedura de supraofertare în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.05.2020 și de avizul comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 19.05.2020;

Luând în considerare adresa Upetrom-1Mai Ploiești nr. 156/18.05.2020 înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. DCRP 1676/18.05.2020;

În conformitate cu prevederile articolului 863 din Legea nr. 287/2009, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin. 2 lit.b) și c) și alin.7, art.139, art.196 alin(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Ploiești la procedura de supraofertare în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1 constând în teren și construcția amplasată pe acesta, situate în incinta Nord, înscrise în CF nr.126330 a Municipiului Ploiești, respectiv:

  • — teren, în suprafață de 2.621 m.p. (Lot I), având nr. cadastral 5422/7

  • — construcția amplasată pe acesta, C 20 - creșă, cu număr de inventar 1001230, cu o suprafață construită de 379,08 m.p. și o suprafață desfășurată de 914,56 m.p., având număr cadastral 5422/7-C20 prin oferirea prețului de 168.000 lei +TVA (care reprezintă prețul deja oferit crescut cu 5% - pasul de supraofertare).

Art. 2(1) Se aprobă împuternicirea primarului Adrian Florin Dobre și a viceprimarilor Cristian Mihai Ganea și George Pană în vederea reprezentării Municipiului Ploiești la etapa de negociere directă programată în data de 22.05.2020, la sediul Administratorului judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services S.P.R.L cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei, nr.1A, Ana Tower, sector 1.

(2) Pentru efectuarea acestor demersuri persoanelor împuternicite conform alin. 1 li se va asigura suportul tehnic de către personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 3(1) Se rectifică bugetul local al municipiului Ploiești în sensul că se diminuează capitolul „Reparații Școli” cu suma de 210.000 lei și se suplimentează capitolul „Active nefinanciare învățământ” cu suma de 210.000 lei.

(2) Bugetul municipiului Ploiești urmează a fi rectificat la momentul aprobării negocierilor purtate în vederea achiziționării imobilului sus-menționat cu diferența sumei rezultată din negocierile purtate.

Art. 4 Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANĂ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, loana-Geanina SERBINOV