Hotărârea nr. 166/2020

Hotãrârea nr. 166 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 232/14.05.2020 al Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian și raportul de specialitate nr. 47000/14.05.2020 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 116/14.05.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.05.2020;

În conformitate cu prevederile art.19 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin. 4, lit. “a” și art. 139, alin. 3, lit. “a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ           Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXA nr.1 la HCL nr


/2020


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT

BUGET 2020 APROBAT PRIN HCL 44/20.02.2020

INFLUENTE +/-

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17,177.00

0.00

17,177.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16,965.00

0.00

16,965.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16,965.00

0.00

16,965.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14,950.00

0.00

14,950.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14,409.00

0.00

14,409.00

Salarii de baza

10.01.01

13,749.00

13,749.00

Alte sporuri

10.01.06

45.00

45.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

5.00

5.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

610.00

610.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

217.00

0.00

217.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

217.00

217.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

324.00

0.00

324.00

(Contribuție asiguratorie de munca

IÎCM33.O7

324.00

324.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,883.00

0.00

1,883.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,769.00

0.00

1,769.00

Furnituri de birou

20.01.01

166.00

166.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

219.00

219.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.00

19.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

4.00

4.00

Piese de schimb

20.01.06

31.00

31.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

333.00

333.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

957 00

957.00

Reparații curente

20.02

20.00

0.00

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

0.00

10.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

20.00

0.00

20.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT

BUGET 2020 APROBAT PRIN HCL 44/20.02.2020

INFLUENTE +/-

2020

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

50.00

50.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

132.00

0.00

132.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

132.00

132.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

212.00

0.00

212.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

212.00

0.00

212.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

212.00

0.00

212.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

212.00

0.00

212.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

110.00

0.00

110.00

Alte active fixe

71.01.30

102.00

0.00

102.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0 00

0.00

0 00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERJIA

SEF SERVICIU, FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. DOINITA


DIȘJbefoR,

Ec. SIMONA ELEN Ap,.31 NICEANU


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

ANEXA nr.2 la HCL nr.


/2020


LISTA DE INVESTIȚII

PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

cod indicator

BUGET 2018 APROBAT PRIN HCL 44/20.02.2020

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE +/-

2020

NRCRT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

212.00

0.00

212.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

171

212.00

0.00

212.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

212.00

0.00

212.00

1

NetWork Attached Storage -1 buc

71.01.03

24.00

24.00

2

Server aplicație informatica Impozite si Taxe -1 buc

71.01.03

86.00

-30.00

56.00

3

Licența antivirus pentru 150 utilizatori -1 buc

71.01.03

20.00

20.00

4

Licența Windows server 2016 -1 buc

71.01.30

10.00

10.00

5

Licența server e-mail 100 utilizatori -1 buc

71.01.30

72.00

72.00

6

Termoscannere Control Acces

71.01.03

0.00

30.00

30.00

ORDONATOR         CREDI'fi^

ibPtc -CALE

SEF SERVICIU, FINANCIAR CONTABILITATE