Hotărârea nr. 165/2020

Hotãrârea nr. 165 privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti“

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 165 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești“

Consiliul Local al municipiului Ploiești văzând:

Referatul de aprobare nr. 231/13.04.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum si Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 131/13.05.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 206/13.05.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.122/14.05.2020 la Direcția Economică prin care se propune atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești“;

Raportul din data de 13.03.2020 al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția nr.971/11.03.2020 a Primarului municipiului Ploiești;

Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea cu inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti, cu modificările și completările ulterioare si Anexele nr.2 și G la Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Declaratia Secretarului General al municipiului Ploiesti emisă in temeiul dispozitiilor art.289 alin,(6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Avizul din data de 13.05.2020 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit. c), art.139, art.196 alin(1) lit.a), art.286 alin.(4), art.289, art.607 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare si atestat potrivit Anexelor nr.2 și G la Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, cu modificările și completările ulterioare, la sectiunea I ,,Bunuri imobile”, se modifica, dupa cum urmează :

a)în Anexa 2 se abrogă pozițiile nr.29 și nr.30

-la poziția 28, coloana 1 va avea următorul cuprins : ,,1.6.2” ; coloana 2 va avea următorul cuprins : „Școala Gimnazială George Coșbuc”; coloana 3 va avea următorul cuprins : „Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.17”; a) teren în suprafață de 6426 mp, nr.cadastral 137668; împrejmuit cu gard de beton pe toate laturile; Vecinătăți: N-str. Alexandru Lăpușneanu; S-Grădinița cu program prelungit nr.32; Est-str.Ciprian Porumbescu; Vest-alee, domeniu public; b) Spațiu de învățământ, construcție-Cl, Corp A, P+1E, suprafața construită de 303 mp, suprafața desfășurată de 606 mp; construcție -C2, Corp B, P+1E, suprafața construită de 409 mp, suprafața desfășurată de 818 mp;

  • c) Atelier mecanic, construcție-C3, demisol, suprafața construită/desfășurată de 54 mp;

  • d) Teren sport baschet, construcție-C4, suprafața construită/desfășurată de 606 mp, suprafață sintetică modulară sportivă plăci modulare de câmp din polipropilenă(1 buc=30,48 cm, L=30,48cm, latime 0,158 cm, inal total = 598 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inălțime 0,158. Total bordură 7,7 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro) și sistem nocturna cuprinzând: Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc, stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, înălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc., proiector 250W IP orientabil - 8 buc”; coloana 4 va avea următorul cuprins : ,,a)1969 b)1969, 1969 ; c)1969 d)2015, 2016” ; coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare totală 2.968.877,63 lei din care: b)2.685,782,28 lei, din care Corp A=725.953,86 lei și Corp B= 1.959.828,42 lei; c)10.422 lei ; d)272.673,35 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,art.112 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completarile ulterioare; Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.023375/27.11.2015 și nr.5095/09.03.2016; CF nr.137668 Ploiești”.

b)în Anexa G la poziția nr.127, coloana 1 va avea următorul cuprins : ,,1.6.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins : ,, Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”; coloana 3 va avea următorul cuprins : „Ploiești, Str.Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr.14”; a) teren în suprafață de 6560 mp, nr.cadastral 143349; împrejmuit cu gard de plasă pe toate laturile; Vecinătăți: N- spațiu verde domeniu public, alee de trecere și platformă gospodărească; S-spațiu verde, alee domeniu public; Est- str. Slt. Erou Moldoveanu Marian; Vest- spațiu verde domeniu public; b) Spațiu învățământ, construcție-C1, S+P+1E, zidărie beton, suprafața construită de 941 mp, suprafața desfășurată de 2216 mp; coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare totală 3.354.886,32 lei din care: b)3.354.886,32 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,art.112 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completarile ulterioare; CF nr.143349 Ploiești”.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri care se va publica pe site-ul institutiei la secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale, precum și în Monitorul oficial local.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV