Hotărârea nr. 164/2020

Hotãrârea nr. 164 privind aprobarea organigramei, modificării normativului de personal şi statului de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea organigramei, modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr.219/11.05.2020 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 2641/08.05.2020, prin care se propune aprobarea organigramei, a modificării normativului de personal a statului de funcții, ale Spitalului de Pediatrie Ploiești,

având în vedere Raportul comun de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 228/13.05.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 207/14.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.05.2020 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 14.05.2020;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. ,,a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea normativului de personal al Spitalului de Pediatrie Ploiești, cu păstrarea numărului maxim de personal, prin înlocuirea anexei nr.3 (anexa nr.1 și 6 la Ordinul nr.1224/2010) la Hotărârea Consiliului Local nr.461/17.12.2014 cu anexa nr.3 (anexa nr.1 și anexa 6 la Ordinul nr. 1224/2010), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2020.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2020.

Art. 3 Începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.351/27.02.2019, anexa 1 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.84/31.03.2020, anexa 1, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa nr.2 la H.C.L. nr..

STAT DE FUNCȚII

\

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala                                   c?

-   /’f Treapta f

profesionala/grad..

.^Nivelul studiilor

de conducere

de execuție             n

Com

tet director                                                             ©c\. &£      ,/> }

1

Manager

f s

2

Director medical

s

3

Director financiar - contabil

' ' > U L

s

I. SECȚIA PEDIATRIE I- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

5

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

PL

23

18

asistent medical principal

PL

24

19

asistent medical principal

PL

25

20

asistent medical principal

PL

26

21

asistent medical

PL

27

22

asistent medical

PL

28

23

asistent medical

PL

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical

PL

32

27

asistent medical

PL

33

28

asistent medical

PL

34

29

asistent medical

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

infirmiera

G

38

33

infirmiera

G

39j

34

infirmiera

G

40

35

infirmiera

G

41

36

infirmiera

G

42

37

infirmiera

G

43

38

infirmiera

G

44

39

infirmiera

G

45

40

infirmiera

G

46]

41

infirmiera

G

47

42

infirmiera

G

48

43

infirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar= 'îngrijitori curățenie

50j

45^

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Tre<ipta'~~.

prqJețîoriaQgrad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

52

47

îngrijitor

53

48

îngrijitor

54

49

îngrijitor

Har__7"______

jG>

II. SECȚIA PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEC

iRAT Nr. Paturi = 45

Personal medical superior

55

1

medic primar - sef secție

7/7

56

1

medic primar

’ -               . L.

s

57

2

medic primar

s

58

3

medic primar

s

59

4

medic primar

s

60

5

medic rezident

s

61

6

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical

PL

74

18

asistent medical

PL

75

19

asistent medical debutant

PL

76

20

asistent medical debutant

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar^ infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86H

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. S

ECTIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 25

Personal medical superior

92.

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic primar

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

S

96

4

medic primar

S

97

5

medic specialist

S

98

6

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PL

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionata/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

107

14

asistent medical

PL

108

15

asistent medical

LM—

Personal auxiliar= infirmiere

i

109

16

infirmiera

-ă(

' 7^3

110

17

infirmiera

*

111

18

infirmiera

112

19

infirmiera

‘/G

113

20

infirmiera

'<41.

G

Personal auxiliar^ îngrijitori curățenie

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

S

120

2

medic specialist

S

121

3

medic specialist

S

122

4

medic specialist

S

123

5

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

124

6

asistent medical principal sef

PL

125

7

asistent medical principal

PL

126

8

asistent medical principal

PL

127

9

asistent medical principal

PL

128

10

asistent medical principal

PL

129

11

asistent medical principal

PL

130

12

asistent medical principal

PL

131

13

asistent medical principal

PL

132

14

asistent medical

S

133

15

asistent medical

PL

134

16

asistent medical

PL

135

17

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

136

18

infirmiera

G

137

19

infirmiera

G

138

20

infirmiera

G

139

21

infirmiera

G

140

22

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

141

23

îngrijitor

G

142

24

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi = 8

Personal n

ledical superior

143

1

medic primar - sef secție

S

144

1

medic primar

S

145

2

medic primar

S

146

3

medic primar

s

147

4

medic specialist

s

148

5

medic specialist

s

149

6

medic specialist

s

150

7

medic specialist

s

151

8

medic specialist

s

152

9

medic specialist

s

153

10

medic specialist

s

154

11

medic specialist

s

155

12

medic specialist

s

156

13

medic specialist

s

157

14

medic rezident

s

158

15

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

159

2 asistent medical principal sef

.........

_

PI

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesiojiata/grad.

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

160

16

asistent medical principal

?pL

161

17

asistent medical principal

162

18

asistent medical principal

H

163

19

asistent medical principal

r? ! = x

\ PC

164

20

asistent medical principal

-’K.

165

21

asistent medical principal

PL*'

166

22

asistent medical principal

Xp’/ioiEȘ1

,PL

167

23

asistent medical principal

A, L_.

PL

168

24

asistent medical principal

PL

169

25

asistent medical principal

PL

170

26

asistent medical principal

PL

171

27

asistent medical

PL

172

28

asistent medical

PL

173

29

asistent medical

PL

174

30

asistent medical

PL

175

31

asistent medical

PL

176

32

asistent medical

PL

177

33

asistent medical debutant

PL

178

34

asistent medical debutant

PL

179

35

asistent medical debutant

PL

180

36

asistent medical debutant

PL

181

37

asistent medical debutant

PL

182

38

asistent medical debutant

PL

183

39

asistent medical debutant

PL

184

40

asistent medical debutant

PL

185

F 41

asistent medical debutant

PL

186

42

asistent medical debutant

PL

187

43

asistent medical debutant

PL

188

44

asistent medical debutant

PL

189

45

asistent medical debutant

PL

190

46

asistent medical debutant

PL

191

47

asistent medical debutant

PL

192

481

asistent medical debutant

PL

193

49

asistent medical debutant

PL

194

50

asistent medical debutant

PL

195

51

registrator medical principal

M

196'

52

registrator medical principal

M

197

53

registrator medical

M

198'

54

registrator medical

M

199

55]

registrator medical

M

200

56

registrator medical

M

201

57

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

202

58

infirmiera

G

203

59

infirmiera

G

204

60l

infirmiera

G

205

61

infirmiera

G

206

62

infirmiera

G

207

63

infirmiera

G

208

64

infirmiera

G

209

65

infirmiera

G

210

66

infirmiera

G

211

67

infirmiera

G

212

68

infirmiera

G

213

69

infirmiera debutant

G

214

70

infirmiera debutant

G

215

71

infirmiera debutant

G

216

72

infirmiera debutant

G

Personal a

uxiliar= ingrijitori curățenie

217

73

îngrijitor

G

218

74

îngrijitor

G

219

75

îngrijitor

G

220

76

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

221

77

îngrijitor

> nf

G

222

78

îngrijitor

O G

223

79

îngrijitor

f G

Personal auxiliar= brancardieri

I                          j T-’-j

224

80

brancardier

:;G.

225

81

brancardier                         IVy

VI. S

PITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8                                                   »Z

' L

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

Vili. POSTURI FIXE GENERALE

1. FARMACIE

Alt personal

226

1

farmacist primar - sef

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

227

1

asistent medical farmacie principal

PL

228

2

asistent medical farmacie

PL

229

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. SI

ERIL

ZARE (DIETETIC)

Personal mediu sanitar

230

1

asistent medical principal

S

231

2

asistent medical principal

PL

232

3

asistent medical principal

PL

233

4

asistent medical

PL

234

5

asistent medical

PL

3. BLOC OPERATOR

Personal mediu sanitar

235

1

asistent medical principal sef

PL

236

1

asistent medical principal

PL

237

2

asistent medical principal

PL

238

3

asistent medical principal

PL

239

4

asistent medical principal

PL

240

~51

asistent medical principal

PL

241

6

asistent medical

PL

242

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

243

81

infirmiera

G

244

9

infirmiera

G

245

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

246

1

sef laborator

S

2471

1

medic specialist

S

Alt personal

248

2

chimist principal cu gestiune

S

249

3

chimist principal

S

250

4

biolog principal

S

251

5

biolog specialist

S

Personal mediu sanitar

252

1

asistent medical lab.principal sef

PL

253

6

asistent medical lab.principal

PL

254

7

asistent medical lab.principal

PL

25S

8

asistent medical lab.principal

PL

256

9

asistent medical lab.principal

PL

257

10

asistent medical lab.principal

PL

258

11

asistent medical lab.principal

PL

259

12

asistent medical lab.principal

PL

260

13

asistent medical lab.principal

PL

261

14

asistent medical lab.debutant

PL

262

15

registrator medical principal

M

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborat

or

263| 16|

îngrijitor

G

5. LABORATOR RADIOLOGIE. IMAGISTICA IV

ED1CALA

NR.

Nr.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

CRT.

crt.

de conducere

de execuție

profesionala/grad a

studiilor

Personal n

nedical superior

264

1

sef laborator

265

1

medic primar

& S 1

266

2

medic specialist

Personal mediu sanitar

>

267

2

asistent medical rad.principal sef

pjZa

268

5

asistent medical rad.,principal

EȘ'îPL*>

269

6

asistent medical rad..principal

~ Pt

270

7

asistent medical rad..principal

PL

271

8

asistent medical rad..principal

PL

272

9

asistent medical rad..principal

PL

273

10

asistent medical rad.,principal

PL

274

11

asistent medical radiologie debutant

PL

275

12

asistent medical radiologie debutant

PL

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie laborator

276

13

îngrijitor

_ G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

277

1

medic specialist

S

278

2

medic rezident

S

Alt personal

279

3

kinetoterapeut

s

280

4

kinetoterapeut debutant

s

Personal mediu sanitar

281

5

asistent medical principal

PL

282

6

asistent medical principal

PL

283

7

asistent medical principal

PL

284

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSN

Personal medical superior

285

1

medic primar sef

S

286

1

medic primar

S

287

2

medic specialist

S

Alt personal

288

3

psiholog principal

S

289

4

psiholog specialist

s

290

5

psiholog stagiar

s

291

6

psihopedagog specialist

s

292

7

kinetoterapeut

s

2931

8

kinetoterapeut

s

294

9

asistent social

s

Personal mediu sanitar

295

10

asistent medical principal

PL

29b

11

asistent medical principal

PL

297

12

asistent medical principal

PL

298

13

asistent medical

PL

299

14

asistent medical debutant

PL

300

15

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

301

16

infirmiera

G

302

17

infirmiera

G

Personal a

uxiliar= ingrijitori curățenie

303

18

îngrijitor

G

304

19

îngrijitor

G

305

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

306

1

medic specialist

S

307

2

medic specialist

S

308

3

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

309

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !

asistent medical principal

PL

|9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

310

1

asistent medical debutant statistica

PL

311

2

statistician principal

. 'a'* — ’ '

. M

312

“31

statistician principal

< M

313

4

statistician

1

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asigura s

urgentele)                             'j

Personal medical superior

314

îl

medic

315

2

medic

•X S

Personal mediu sanitar

316

3

asistent medical

PL

317

4

asistent medical debutant

PL

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

1. CABINET PEDIATRIE

Personal mediu sanitar

318

1

asistent medical principal

PL

319

2

asistent medical principal

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

Personal medical superior

320

1

medic primar

S

321

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

322

3

asistent medical

PL

323

4

asistent medical debutant

PL

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

Personal medical superior

324

1

medic primar

S

325

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

326

3

asistent medical principal

S

327

4

asistent medical

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

328

1

medic primar

S

329

2

medic primar

S

Personal mediu sanitar

330

3

asistent medical principal

PL

331

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PED

ATRICA

Personal mediu sanitar

332

1

asistent medical

PL

333

2

asistent medical

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

334

1

medic specialist

S

335

2

medic specialist

S

Personal n

nediu sanitar

336

3

asistent medical principal

PL

337

4

asistent medical

PL

7, CABINET ORTOPTICA

Personal mediu sanitar

338

3

asistent medical principal

PL

339

4

asistent medical debutant

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

340

1

medic specialist

S

341

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

342

3

asistent medical principal

PL

343

~4,

asistent medical debutant

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

Personal medical superior

344

1

medic specialist

S

345

~2l

medic specialist

S

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/gțad'

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Personal mediu sanitar

346

3

asistent medical principal

ffa) •*/

.-•PL

347

4

asistent medical debutant

Wl

10. CABIN

ET NEUROLOGIE PEDIATRICA                                 Ml

Personal medical superior

348

1

medic specialist

ȘZ

349

2

medic rezident

''      4

IE^S‘

Personal mediu sanitar

350

3

asistent medical debutant

PL

351

4

asistent medical debutant

PL

PERSONA

L DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Compartiment Financiar - Contabilitate

352

1

inspector de specialitate

grad I

S

353

2

referent

treapta IA

M

354

3

referent

treapta IA

M

Corn

jartiment Achiziții Publice. Contractare

355

1

inspector de specialitate                I grad I

s

Compartiment Juridic

356

1

| consilier juridic                            I grad IA

S

Compartiment Tehnic

3571    1

inspector de specialitate                |grad II

S

Compartiment Securitatea muncii. P.S.I., pro

tectie civila si situații de urgenta

358

3

inspector de specialitate               | grad debutant

S

Compartiment Informatica

359

1

inspector de specialitate                |grad I

S

Biroul Manaqement al Calitatii Serviciilor Mec

icale

360

1

sef birou

medic

s

361

1

economist

grad I A

s

362

2

inspector de specialitate

grad I

s

363

3

inspector de specialitate

grad II

s

Compartiment R.U.N.O.S.

364

1

inspector de specialitate

grad I

s

365

2

inspector de specialitate

grad I

s

366

3

referent

treapta IA

M

Corn

lartiment Administrativ

367

1

inspector de specialitate

grad I

s

368

2

inspector de specialitate

grad I

s

369

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

370

1

casier

M

371

2

magaziner

M

PERS

JONA

L DESERVIRE

Personal d

e deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa, lumina si

ncalzire

372

1

muncitor calif,- instalator sanitar

treapta III

G

373

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

374

3

muncitor electrician

treapta II

G

Perse

>nal d

e deservire - posturi fixe- statii centrale de oxigen

375

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

376

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

377

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

378

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

379 i

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal de deservire ■ post fix - centrala telefonica

380

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

381

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal d

e deservire - confecționare, reparare. întreținere inventar moale- lenjerie

382

11

muncitor calif.- lenjereasa               treapta IV

G

Personal d

e deservire - aprovizionare manipulare,depozitare si deservire mijloace de transport

383

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Personal d

e deservire - post fix - mijloc de transport

384

13

șofer

treapta II

G

385

14

șofer

treapta II

G

Personal d

e deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

386

15

muncitor calificat - bucatar

treapta 11-

G

387

16

muncitor calificat - bucatar

treapf&lt^?-

388

17

muncitor calificat - bucatar

treapi^jlf

389

18

muncitor calificat - bucatar

Ă %

390

19

muncitor necalificat

»1        ’

391

20

muncitor necalificat

392

21

muncitor necalificat

G

Alt personal auxiliar

Spălătorese

393

22

spalatoreasa

G

394

23

spalatoreasa

G

395

24

spalatoreasa

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

396

25

îngrijitor

G

397

26

îngrijitor

G

398

27

îngrijitor

G

399

28

îngrijitor

G

400

29

îngrijitor

G

401

30

îngrijitor

G

402

31

îngrijitor

G

403

32

îngrijitor

G

404

33

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competent

e limitate)

405

1

medic

S

406

2

medic

S

407

3

medic

S

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA nr.3 la H.C.L. nr.     / 9ojfoAnexa nr.1


NORMATIVE DE PERSONAL pentru asistenta medicala spitaliceasca


A . Medici si personal sanitar mediu                                          o

Nr crt

Tipul de activitate medicala

criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistent! medicali cu studii

1

Asistenta la paturi

număr de paturi/1 post

5-15.

8-12 (pe tura)

normat

aprobat

normat

aprobat

Secția pediatrie I - 57 paturi

7

7

25

25

Secția pediatrie II - 45 paturi

6

6

17

17

Secția chirurgie si ortopedie pediatrica - 25 paturi

5

5

10

10

Total

18

18

52

52

2

Posturi fixe generale spitale pana la 400 de paturi

număr de paturi/1 post

15-30

9-22 (pe tura)

normat

aprobat

normat

aprobat

Laborator de radiologie, imagistica medicala - 4 ture(6 ore)

3

3

8

8

Laborator analize medicale - 3 ture

2

2

10

10

Sterilizarea (dietetica)- 2 ture

5

5

Bloc operator - 2 ture (12 ore)

-

8

8

Compartiment statistica medicala

4

4

Cabinet medicina dentara - 2 ture

2

2

2

2

Total

7

7

37

37

Total generâT A.

114

25

25

89

89


B. Alt personal

Nr crt

Tipul de activitate medicala

criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii

1

Chimist, biolog, biochimist, farmacist -personal sanital la laboratorul de analize medicale

număr de paturi/1 post

40-50

20-30

normat

aprobat

normat

aprobat

4

4

1

1

Total

4

~Z-

”T"

“T"

2

Pshiolog, logoped, sociolog asistent social (1 CSM)

b) - spitale de pediatrie

pana la 200 de paturi

număr de posturi/unitate

1

normat

aprobat

normat

aprobat

1

1

Total

T-

1

4

Profesori de cultura fizica medicala, kinetoterapeut (3 CSM, 2 Laborator recuperare medicina fizica si balneologie)

număr de posturi/sala de kinetoterapie (de cel puțin 8m2

1/tura

normat

aprobat

normat

aprobat

5

5

Total

5

5

6

Farmacist

farmacie cu circuit inchis

număr de paturi/1 post

110-170

40-60

normat

aprobat

normat

aprobat

1

1

3

3

Total

”T”

"T“

~~3“

”5”

Total general B.

15

11

11

~T~

~T~


o

C. Personal auxiliar sanitar

""Rr

crt     Tipul de activitate medicala

IWEIbMIEBE

Criteriu de normare

M

1

a) pentru asistenta la paturi

număr de paturi/1 post

20‘-25 lue :turai*

normat

aprobat

Secția pediatrie 1 - 57 paturi

13

13

Secția pediatrie 11-45 paturi

9

9

Secția chirurgie si ortopedie pediatrica - 25 paturi

5

5

d) compartiment recuperare pediatrica (CSM)

număr de paturi/1 post

20-25 (pe tura)

normat

aprobat

~~T~

5—

e) Săli de operație (Bloc Operator)

număr de posturi/1 sala

1 (pe tura)

normat

aprobat

3

Total

32

32

II

SPĂLĂTORESE

Kg lunar/1 post

600 - 800

normat

aprobat

“3“

3

Total

~3”

”3”

ÎNGRIJITORI

III

a) pentru curățenie (3 CSM)

număr de m2/1 post

250 - 300

normat

aprobat

27

27

Total

27

27

IV

BRANCARDIERI

număr de paturi/1 post

40 - 60 (pe tura)

normat

aprobat

0

0

Total

”75“

TT"

V

GARDEROBIER

unitati sanitare pana la 400 de paturi

număr de paturi/garderoba

1/tura

normat

aprobat

0

0

Total

T”

Total general C-

62

62

62

[Total anexa

131      | 36

36

155

155      |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA nr.3 la H.C.L. nr.


Anexa nr.6 la Ordinul nr. 1224/2010

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu             * 4»

__A'- .__.__=_______;__2“

I. Medici si personal sanitar mediu                                          /              \. \

Nr crt

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar medi^ si asistefiti medicali cu'studii /superioare

1

Cabinete medicale de specialitate -2 ture

număr de posturi/ cabinet

1 post/cabinet/tura

1 pbst/cf

binet/tura

normat

aprobat

normat

aprobat

Cabinet pediatrie

0

0

2

2

Cabinet oftalmologie

2

2

2

2

Cabinet endocrinologie

2

2

2

2

Cabinet O.R.L.

2

2

2

2

Cabinet chirurgie si ortopedie infantila

0

0

2

2

Cabinet dermatovenerologie

2

2

2

2

Cabinet ortoptica

0

0

2

2

Cabinet cardiologie

2

2

2

2

Cabinet alergologie si imunologie

2

2

2

2

Cabinet neurologie pediatrica

2

2

2

2

Total

14

20

io

3

Laborator

număr de posturi/ laborator/tura

1 post/la

jorator/tura

2 posturi/la

Jorator/2 ture

normat

aprobat

normat

aprobat

recuperare, medicina fizica si balneologie

2

2

4

4

Total

~T~

2

4

Total I

16

16

24

24

II. Alt personal

Nr crt

Tipul de activitate medicala

criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii

normat

aprobat

normat

aprobat

1

1

Total

“T“

Total II

T"

~r~

|Total anexa

41

16

r 16

25

__«—I