Hotărârea nr. 163/2020

Hotãrârea nr. 163 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 163

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 230/13.05.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 115/13.05.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.05.2020;

Având în vedere:

 • -     prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -     prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -      Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ

5                                5                                      5

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și a notelor de fundamentare întocmite de Directia Tehnic Investiții.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetelor unităților de învățământ preuniversitar de stat conform Anexelor de la nr 2 la 37.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf

HCL 160/08.05.2020

Prevedere sem I

Execuție 30.04.2020

----77^

Influenta '

642.067,49

0,00

146.135,09

0,00

1

VENITURI - TOTAL

0001

642.067,49

381.203,59

150.301,16

0,00

642.067,49

2

VENITURI PROPRII

0101

391.683,59

227.007,59

132.399,34

0,00

391.683,59

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439.378,90

251.826,00

149.412,34

0,00

439.378,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404.266,90

228.872,00

140.048,34

0,00

404.266,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

130.696,00

83.886,34

0,00

260.472,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

129.796,00

83.147,00

0,00

258.852,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

520,00

128,00

0,00

880,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

520,00

128,00

880,00

12

COTE SI SUME DEFA LCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

129.276,00

83.019,00

0,00

257.972,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

128.776,00

82.710,00

256.972,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

500,00

309,00

1.000,00

15

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

900,00

739,00

0,00

1.620,00


16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

900,00

739,00

0,00

&

RO^ ----

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

900,00

739,00

O N S

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

57.505,00

30.254,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74.876,00

57.505,00

30.254,00

0,00

L 6 C

74.876,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59,700,00

47.339,00

25.065,00

0,00

59.700,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

13.000,00

9.302,00

15.800,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43.900,00

34.339,00

15.763,00

43.900,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

7,516,00

4.122.00

0,00

11.026,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.000,00

2.494,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6.500,00

4.500,00

1.616,00

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

16,00

12,00

26,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

2.650,00

1.067,00

4.150,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

40.671,00

25.908,00

0,00

68.918,90

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

25.301,00

17.459,00

0,00

48.177,90

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

110202

42.635,19

22.528,00

15.609,00

42.635,19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finanțarea invatamantului particular

110209

5.542,71

2.773,00

1.850,00

5.542,71

41

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150,00

100,00

43,00

0,00

fes. \

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

100,00

43,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DESFASURĂREA DE A CTIVITA TI

1602

20.591,00

15.270,00

8.406,00

0,00

' L .

20.591,00

c>

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

12.000,00

7.574,00

0,00

15.800,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

7.500,00

5.274,00

10.000,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

4.500,00

2.300,00

5.800,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

3.250,00

814,00

4.757,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

20,00

18,00

34,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.112,00

22.954,00

9.364,00

0,00

35.112,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

5.738,00

2.593,00

0,00

8.478,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

5.738,00

2.593,00

0,00

8.478,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

158,00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

5.580,00

2.593,00

8.Mw5 ;®s, la*”.

59

Venituri din dividende

300208

0,00

w

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.634,00

17.216,00

6.771,00

0,00

26.634,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

12.250,00

7.219,00

3.572,00

0,00

12.250,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

7.022,00

3.453,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

18,00

9,00

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

29,00

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

150,00

81,00

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

13,00

12,00

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

5,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

7,00

20,00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

9.235,00

2.829,00

0,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

9.218,00

2.811,00

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

18,00

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

742,00

351,00

0,00

1.037,0081

Venituri din prescripție extinctiva

360201

• o M

83

Taxe speciale

360206

700,00

500,00

149,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

6

■\Z 1

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

150,00

139,00

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

57,00

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

7,00

7,00

7,00

0,00

7,00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-34.442,41

-416,00

-1.984,00

-34.442,41

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

34.442,41

416,00

1.984,00

34.442,41

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

489,59

453,00

0,00

489,59

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

489,59

453,00

0,00

489,59

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

453,00

489,59

100

IIL OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

202.199,00

128.888,00

435,82

0,00

202.199,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

202.199,00

128.888,00

435,82

0,00

202.199,00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

85,00

85,00

127,82

0,00

85,00

113

A. De capital

0019

0,00

0,00

1,98

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,98

0,00

124


Subvenții de Ia BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate


42021601


140


145


B. Curente


0020


85,00


85,00


125,84Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr, incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili | >etrolieri


Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe


Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE


SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII


Subvenții acordate in baza contractelor de parteneri at sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare


Fond social FSE


Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent


420234


420241


420255


420269


4302


43023902


48.02.02


48.02.02.01


0,84


85,00


85,00


85,00


85,00


0,00


40,00


0,00


0,00


202.114,00


128.803,00


308,00


0,00


202.114,00


202.114,00


128.803,00


308,00


202.114,00


-CHELTUIELI-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 123/29.04.2020

Prevedere sem I

Execuție 30.04.2020

Influent

(+/-)

rt

fi

A -v-_-------

CHELTUIELI - TOTAL

5002

642.067,49

379.102,00

149.728,68

0,00

642.067,49

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

57.329,37

33.122,98

17.732,36

0,00

57.329,37

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

15.000,00

9.530,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.614,39

12.242,00

6.879,00

0,00

18.614,39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmarin.- in lima a construcțiilor

20

11.604,39

7.514,00

4.747,00

11.604,39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

4.728,00

2.132,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate )

57

40,00

40,00

20,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.812,00

2.768,00

148,00

4.812,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

1.218,00

608,00

0,00

1.218,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

300,00

150,00

94,00

300,00

Active nefinanciare

71

969,37

939,37

65,00

969,37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-379,25

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44.541,59

31.296,00

16.912,48

0,00

44.541,59

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

58,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,59

54,00

0,00

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

1.904,00

1.304,00

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.006,00

28.510,00

15.560,00

0,00

40.006,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

5.480,00

-

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

9.240,00

4.620,00

Fi

Rambursare credit C.E.C.

4.678,00

3.210,00

1.605,00

V* 1

Rambursare credit EXIM

10.931,00

5.145,00

3.855,00

^iipHrrio

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-9,52

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5.395,19

4.795,19

3.400,00

0,00

5.395,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

0,00

1,19

Dobânzi

30

5.394,00

4.794,00

3.400,00

5.394,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20.100,00

10.426,50

6.314,00

0,00

20.100,00

Protecția civila TOTAL-din care:

95,00

56,00

47,00

0,00

95,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

39,00

31,00

76,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

17,00

16,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

10.370,50

6.267,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

9.815,00

6.009,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

481,50

258,00

631,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

0,00

74,00

INVATAMINT

6502

47.891,71

28.389,20

8.144,83

-97,00

47.794,71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

382,70

96,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

382,70

96,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Leeea educației naționale nr.

20

16.226,00

12.880,44

5.860,00

322,00

16.548,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2.913,00

946,00

86,00

-419,00

2.494,00

primul ghiozdan

20

150,00

0,00

0,00

150,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

25,00

25,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

2.833,26

1.739,00

5.602,71

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

968,00

638,30

182,00

8

HO' / *

968,0©

N.PUOC /

© C

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

9.050,00

25,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

946,50

88,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

603,00

601,00

65,00

603,00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu. Sc. Sf.Vineri)

71

81,00

81,00

0,00

81,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-26,17

0,00

SANATATE

6602

23.808,00

14.794,00

3.942,00

82,00

23.890,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin

10

11.882,00

6.325,00

3.435,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

168,00

135,00

8,00

82,00

250,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168,00

135,00

8,00

82,00

250,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

1.121,00

1.121,00

332,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

0,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

332,00

1.021,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

30,00

15,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

16,00

12,00

30,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1.420,00

1.420,00

86,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

0,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

86,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.120,00

5.725,00

32,00

9.120,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.261,00

35.598,50

19.410,13

0,00

59.261,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.090,00

1.353,50

1.075,00

0,00

2.090,00

Iluminat ornamental

835,00

596,00

594,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

19,00

18,00

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

484,50

351,00

Acțiuni culturale

602,00

254,00

112,00

Susținerea cultelor

59

750,00

250,00

0,00

5^'7^04/

-—-- i       ’

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

53.205,00

30.979,00

17.818,00

Casa de Cultura

1.575,00

800,00

305,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

8.208,00

4.683,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

7.318,00

4.247,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

9.030,00

4.973,00

12.467,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

5.623,00

3.610,00

9.900,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

2.189,00

1.989,00

556,00

0,00

2.189,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

500,00

0,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

0,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

556,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.027,00

1.027,00

3,00

1.027,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-41,87

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.835,00

48.288,00

27.759,03

15,00

80.850,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

21.780,00

12.799,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

9.037,00

5.424,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13.365,00

7.078,00

4.056,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

439,00

246,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

4.321,00

2.570,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

905,00

503,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.799,00

5.058,00

2.612,00

15,00

6.814,00

Reparații crese

100,00

40,00

0,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

66,00

39,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

2.714,00

1.388,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.444,00

769,00

2.061,00

:'*~z

Bunuri si servicii Căminul de batrani

631,00

478,00

230,00

^vo

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștalei

5,00

3,00

0,00

\ »„-■

sgo

Bunuri si servicii crese

419,00

283,00

186,00

419*00 /

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității,

60,00

30,00

0,00

v<

P c

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care

59.40

610,00

319,00

191,98

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

240,00

145,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

1,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

0,82

1,00

d) Centrul Crese

142,00

71,00

45,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

0,16

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

20.811,00

12.185,00

0,00

31.921,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

15.800,00

10.148,00

25.980,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

160,00

40,00

29,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

668,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

3.620,00

2.810,00

1.340,00

3.620,00

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

320,00

0,00

0,00

320,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

0,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

0,00

170,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-28,95

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

55.764,21

28.007,21

15.598,48

0,00

55.764,21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

7.533,00

4.700,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

13.536,00

10.486,00

0,00

22.090,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.883,00

1.141,00

661,00

1.883,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20.207,00

12.395,00

9.825,00

0,00

20.207,00

Iluminat public

4.644,00

3.301,00

2.749,00

4.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

408,00

252,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

16,00

8,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

300,00

220,00

94,00

Total prestări SGU

13.750,00

8.450,00

6.722,00

LtJ

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

5.150,00

22,00

X a*

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

132,00

64,00

35,00

c a \

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

1.512,21

383,00

1.520,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

0,00

212,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-27,52

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.770,09

17.078,09

8.588,77

0,00

25.770,09

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927,00

11.411,00

7.359,00

0,00

19.927,00

Salubritate - total, din care:

18.433,00

10.656,00

6.964,00

0,00

18.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500,00

5.320,00

4.616,00

12.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.030,00

2.480,00

576,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile

247,00

200,00

116,00

247,00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata facându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

550,00

290,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere denozit ecoloeizat de deșeuri

394,00

205,00

105,00

394,00

Active nefinanciare

71

5.843,09

5.667,09

1.270,00

5.843,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-40,23

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21.401,00

13.651,00

6.927,00

0,00

21.401,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din

40

21.300,00

13.550,00

6.927,00

0,00

21.300,00

Subvenție

21.300,00

13.550,00

6.927,00

**■

~3®^oo

Active nefinanciare

71

101,00

101,00

0,00

~ 83.       Z'

TRANSPORTURI

8402

199.970,33

113.655,33

14.999,60

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.600,00

2.600,00

453,00

SloÎ^^O'^0

Reparații curente străzi

1.600,00

1.600,00

407,00

1.600,00

servicii mannituic si truircurnan-(indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica

1.000,00

1.000,00

46,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

24.461,00

20.000,00

15.036,00

24.461,00

TVA

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

80.400,00

8,00

161.761,00

Active nefinanciare

71

10.655,33

10.655,33

225,00

10.655,33

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-722,40


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant, Sănătate

Telefon/fax: 0244/510'731

Nr. înregistrare: 3^3/ /

Către,

DIRECȚIA ECONOMICA

Prin prezenta, va facem cunoscut ca in 40 unitati de invatamant vor avea loc pregătiri respectiv examene (16 licee/colegii si 24 scoli gimnaziale).

Ținând cont de suma disponibila pentru asigurarea soluției dezinfectante la unitati de invatamant, respectiv suma de 150.000 lei, propunem ca suma sa. fie distribuita astfel:

 • - 78.000 unităților de invatamant liceal (4.875 lei pentru fiecare unitate);

 • - 72.000 lei școlilor gimnaziale (3.000 lei pentru fiecare unitate) Cu considerație.

Vicep/’imar,

Cristian Mițhai GANEA

Nume, prenume

Funcția publica

Semnătura

Data

Elaborat

Nitu Carmen

Sef serviciu Dezvoltare, Administrare, Unitati de Invatamant, Sanatate

A

/jar-iM*-

Verificat

Mihaela lamandi

Director Executiv DTI

h<?<- \isi


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA


NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE

In anul 2019, Municipiul Ploiești a organizat procedura, simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese», incheindu-se 3 trei acorduri-cadru de lucrări pe loturi (lot I - licee, lot II - scoli si lot III- grădinițe si crese).

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/20.02.2020, pentru executarea de lucrări de reparații curente (inclusiv crese) la unitati de invatamant a fost alocata suma de 2.913,00 mii lei.

Pentru asigurarea de soluții dezinfectante si mânuși la unitati de invatamant, in vederea desfășurării programelor de pregătire a elevilor de clasa a VUI-a, respectiv a XU-a/a XlII-a in perioada 02-12 iunie 2020 si a zilelor de examene naționale, se propune diminuarea sumei de 2.913,00 mii lei cu suma de 419,00 mii lei, cu condiția reîntregirii sumei pana Ia sfârșitul perioadei de execuție lucrări.

Suma rectificate: 2.494,00 mii lei

Director Executiv,

Mihaela lAMAI^H


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

JD


Sef serviciu, Carmen MTU


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

Propunere rectificarefii


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 70 /17.03.2020

INFLUIEN TE +/_

'L'V. I

7- O

BUGET™ ‘

RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

443.00

10.00

453.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

443.00

10.00

453.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

443.00

10.00

453.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

0.00

15.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

15.00

0.00

15.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.00

15.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

372.00

10.00

382.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

326.00

0.00

326.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

11.00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240.00

240.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

20.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

10.00

12.00

I Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 70 /17.03.2020

INFLUIEN TE +/_

BUGET-RECTIFICAT x

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

O >/   5.00

Reactivi

20 04.03

P'i .zo.oo.

Dezinfectant!

20.04.04

2.00

5.00

«5Î k r.-7.C0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.

20.05

10.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

V^<O.O0

Lenjerie si accesorii de pat

20,05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06 02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

15.00

Protecția muncii

20.14

6.00

6.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+20.30.06+20.30.07+20.30.691

f20.30

11.00

0.00

11.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.00

11.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6.00

6.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod hacq ium                 mj______

59

50.00

50.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


COLEGIUL DE ARTA „ CARMEN SYLVA”,PLOIEȘTI

STR.BOBALNA, NR.44

PRAHOVA

CF.2845427


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2020

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr 273 / 2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

-Legea nr.5 / 2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020

-Adresa Direcției de Sanatate Publica nr.22460/07.05.2020

-Adresa Inspectoratului Școlar Județean Prahova nr. 1042/08.05.2020

-Adresa serviciului economic din cadrul Primăriei Ploiești;

-In perioada 2-12 iunie 2020 in unitatea de invatamant se vor desfasura diverse activitati de pregătire a elevilor cls.VIII-a, respectiv a XILa si in lunile iunie- iulie 2020 se vor desfasura diverse examene (bacalaureat si evaluare naționala).

-Recomandările elaborate de către Grupul de Comunicare Strategica, odata cu incetarea stării de urgenta, instituirea stării de alerta incepand cu data de 15 mai 2020 si reluarea activitatii in instituții, indicând recomandări in sensul impunerii unor noi reguli si masuri de prevenție pentru Împiedicarea răspândirii virusului Covid 19 , a altor viruși, bacterii, cat si a altor boli cu transmitere aeriana, pentru protejarea elevilor din unitatea noastra, cat si a personalului angajat.

-Caracterul de urgenta este impus de achiziționarea de truse de prim ajutor, termometre digitale cu infrarosu non-contact pentru depistarea simptomelor de Covid 19 , asigurarea de masti medicale pentru elevi, profesori si personal auxiliar , substanțe pentru dezinfectia mâinilor si a sălilor de clasa, pentru care supunem spre aprobare nota de fundamentare privind suplimentarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020.

Prezenta rectificare consta suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 10.00 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 453.00 mii lei, prezentat detaliat in anexa, astfel:

Majorarea cu suma de 5.00 mii lei la materiale sanitare - 20.04.02- bugetul actual ajungând la suma de 5.00 mii lei;

Majorarea cu suma de 5.00 mii lei la dezinfectanti - 20.04.04- bugetul actual ajungând la suma de 7.00 mii lei;


Administrator financiar, Cristache Manuela

JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL SPIRU HARET MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR......Z13.0J5.2020

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2020 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL.70/ 17.03.2020

RECTIFICARE +/

Buget Rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

669,50

16,00

685,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

669,50

16,00

685,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

669,50

16,00

685,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16,00

0,00

16,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16,00

0,00

16,00

; Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16,00

0,00

16,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

603,50

16,00

619,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

542,00

13,00

555,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

0,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0,00

15,00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

20,00

420,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50,00

-7,00

43 00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34,00

0,00

34,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23,00

0,00

23,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

5,50

16,00

21,50

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

11,00

11,00

Dezinfectanti

20.04.04

5,50

5,00

10,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

20,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

I Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Materiale de laborator

20.09

5,00

-5,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

-2,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

8,00

-4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

6,00

-2,00

4,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

14,00

0,00

14,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14,00

0,00

14,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18 00

0,00

18,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

18 00

0 00

18 00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

18 00

0 00

18 00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

32,00

0,00

32,00

Burse

59.01

32,00

0,00

32,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,

PROF.STROE SOFIA


CONTABIL SEF, ILIE MARIANA ADELAW4 3 Z4-   ^-^6^


COLEGIUL SPIRU HARET MUN.PLOIESTI

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Având in vedere faptul ca in cadrul unitatii noastre de invatamant urmeaza perioada de pregătire a elevilor pentru Bacalaureat, susținerea acestor examene, pentru buna desfășurare in condiții de protejare, este necesara achiziționarea de masti si mânuși medicale pentru profesori si elevi, dezinfectant! de mâini si materiale pentru operațiunile curente de curățenie si dezinfectie a sălilor de clasa.

Urmare a celor prezentate mai sus, am procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, prin suplimentare cu suma de 16,00 mii lei astfel bugetul inițial total de 669,50 mii lei a devenit 685.50 mii lei si o reașezare a prevederilor bugetare prin virări de credite.

Astfel la nivel de articol bugetar, in cadrul Titlului II-Bunuri si servicii- bugetul inițial de 603.50 mii lei se majoreaza cu 16.00 mii lei si devine 619.50 mii lei, influenta este următoarea, conform anexei atașate:

 • - art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica-prevederea bugetara de 400,00 mii lei se dm ajoreaza 20,00 mii lei devenind 420,00 mii lei

 • - art.20.01.04-Apa, canal si salubritate-prevederea bugetara de 50,00 mii lei se diminuează cu suma de 7,00 mii lei devenind 43,00 mii lei

-introducerea art.20.04.02-Materiale sanitare- cu o prevedre bugetara de 11,00 mii lei

 • - art.20.04.04-Dezinfectanti-prevederea bugatara de 5.50 mii lei se majoreaza cu suma de 5.00 mii leidevenind 10.50 mii lei

 • - art.20.09 -Materiale de laborator -prevedere bugetara de 5.00 mii lei se diminuează cu 5.00 mii lei si devine 0.00

 • - art. 20.11 -cârti, publicații si material documentare - prevedere bugetara de 2.00 mii lei se diminuează cu 2.00 mii lei si devine 0.00

 • - Art.20.13- pregătire profesionala - prevedere bugetara de 8.00 mii lei se diminuează cu 4.00 mii lei si devine 4.00 mii lei

 • - Art.20.14- protecția muncii prevedere bugetara de 6.00 mii lei se diminuează cu 2.00 mii lei si devine 4.00 mii lei

  DIRECTOR PROF.STROE SOFIA ?


  CONTABIL SEF ILIE MARIANA ADELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

30 ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

CUI 2345508


2020

sursa de finanțare: bugetul local


NUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget aprobat conf. HCL w. 70/ 17.03.2020

Realizat 07.05.2020

Biferenia

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ10NARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

646.00

206.15

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

646.00

„ ..

206.15

CMELTUffiL/ CURewre (cod Î0+2CH-30+40+50+51SF+55SF+57+5

01

646.00

206.15

14.00

miw. 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

16.00

2.75

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 *10.01.30)

10.01

16.00

2.75

0.00

16.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16.00

2.7K

16.00Î

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

6.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 11 BUNURI Si SERVlCil (cad 20.01 la 20.06*20.00 fa 20.16*20.18 la 20.27*20.30)

?.c

582.00

197.83

14.00

596.06

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

480.00

194.85

0.90

480.0®

iFumitun de birou

20.01.01

32.00

2.45

....__________.... .

L 32.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

2.12

35.00!

înoate;!, iluminat si torta motrica

20.01.03

235.00

154.60

235.00

«pa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

13.61

50.00

Carburanți st lubrifiant!

20.01.05

8.00

0.00

o.no

Piese de schimb

20.01.06

12.00

0.58

12.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Poște, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

21.00

6.36

21.00;

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

33.00

6.48

33.0IM

lAtte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

54.00

8.65

54.00j

Hr<

par.iiiî curante

20 02

0.00

0.00

0.091

ma (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0 00

0.00

0.00

0.00!

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8.00

0.96

14.00

22.0'T

(danii

20.04.04

8.00

0.96

14.00

22.00 i

Bunuri <fe natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

56.00

0.91

0.00

56.901

Un fnr ■ ■ si echipamen!

20.05.01

10.00

0.00

10.3CI

Lenjerie si accesorii de pai

20.05.03

10.00

0.00

lo.ooî

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3600

0.91

36.0Q|

deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

000

0.90

2.00 j

Deplasări interne, detașeri, transferări

20.06.01

2.00

0.00

2.00 j

tortele rîe laborator

20.09

4.00

- 0.00

4.00

■: are dezvoltare

20.10

Q.00

0.00

o.ooi

. i; nații s1 tnateriak; oocuinentare

20.11

7 00

0.00

llOGj

' a s» expertiza

20.12

0X0

0.00

u.OCij

. ..tur iofesionala

20.13

7.00

1.01

0.00

“7,q

•^rotttdia .nuncii

20.14

6.00

0.10

0.00

6.301

20.30

12.00

0.00

0.60

12.001

20.30.01

4.00

0.00

.0-0 i

Pnme da asigurare non-viata__

20.30.03

4.00

0.00

. ....

_____f.:GOÎ

Burse                                                      59.01        35.00      5.57

CHEL TUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XC ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03*71.01.30)

71.01

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

\ Rezerve de stat și de mobilizare

71 02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

■■

0.00]

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.0G

Participare la capitalul sueiaî al societăților comerciale

72.01.01

f ;; I

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVH PLĂTI EFECTUATE IH ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Fiat» efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

CONTABIL ir/ ,

NUMIREA INDICATORI LOR


Alte dieltuieli cu bunuri si servicii __________

TITLUL iX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)


| Ajutoare sociale in numerar


TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod


Cod indicator


57.02.01


Buget aprobat cont HCL nr. 70/


17 03.2020


4.00


13.00


0.00


13.00

13.00

35.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

Prof. Lupu Simona f /


Ec. AwxamuMCte Dorin


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular: 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

Buget HCL

DENUMIREA INDICATORILOR                    . S**!   70/17,03,2020

indicator

Influente

2020

Buget modificat

, 5 jiV, .

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

601.80

14.00

615.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

521.80

14.00

535.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

521.80

14.00

535.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.00

0.00

10.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

10.00

0.00

10.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10

0

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

447.80

14.00

461.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

369.00

-14.00

355.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

8.00

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

190.00

190.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65.00

-22.00

43.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65.00

65.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.8

28

30.8

Materiale sanitare

20.04.02

20

20.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.8

8

10.80

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06,

10.00

0.00

10.00

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

io.od

o':

Materiale de laborator

20.09

8

s.odi

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5.00’

_hs\                  f

47

----- 5, A/

Pregătire profesionala

20.13

17.00

17.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Page 1---------------------

20.30

2.00

0.00

2.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 70/17,03,2020

Influente

2020

Buget modificat

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9

9

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

9

0

9

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

55.00

0.00

55.00

Burse

59.01

55

55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

80

0

80

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

80

0

80

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

80

0

80

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

80

0

80

| Construcții

71.01.01

80

0

80

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

Page 2

COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2020

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr 273 / 2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

-Legea nr.5 / 2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020

-Adresa Direcției de Sanatate Publica nr.22460/07.05.2020

-Adresa Inspectoratului Școlar Județean Prahova nr. 1042/08.05.2020

-Adresa serviciului economic din cadrul Primăriei Ploiești;

-In perioada 2-12 iunie 2020 in unitatea de invatamant se vor desfasura diverse activitati de pregătire a elevilor cls.VIII-a, respectiv a XH-a si in lunile iunie- iulie 2020 se vor desfasura diverse examene (bacalaureat si evaluare naționala).

-Recomandările elaborate de către Grupul de Comunicare Strategica, odata cu incetarea stării de urgenta, instituirea stării de alerta începând cu data de 15 mai 2020 si reluarea activitatii in instituții, indicând recomandați in sensul impunerii unor noi reguli si masuri de prevenție pentru împiedicarea răspândirii virusului Covid 19 , a altor viruși, bacterii, cat si a altor boli cu transmitere aeriana, pentru protejarea elevilor din unitatea noastra, cat si a personalului angajat.

-Caracterul de urgenta este impus de achiziționarea de truse de prim ajutor, termometre digitale cu inflarosu non-contact pentru depistarea simptomelor de Covid 19 , asigurarea de masti medicale pentru elevi, profesori si personal auxiliar, substanțe pentru dezinfectia mâinilor si a sălilor de clasa, pentru care supunem spre aprobare nota de fundamentare privind suplimentarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020.

Prezenta rectificare consta suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 14.00 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 615.80 mii lei si virări de credite intre articole, prezentat detaliat in anexa, astfel:

 • -  Majorarea cu suma de 8.00 mii lei la materiale de curățenie - 20.01.02- bugetul actual ajungând la suma de 14.00 mii lei;

 • -  Diminuarea cu suma de 22.00 mii lei la apa, canal, salubritate - 20.01.04- bugetul actual ajungând la suma de 40.00 mii lei;

 • -  Majorarea cu suma de 20.00 mii lei la materiale sanitare - 20.04.02- bugetul actual ajungând la suma de 20.00 mii lei;

 • -  Majorarea cu suma de 8.00 mii lei la dezinfectant! - 20.04.04- bugetul actual ajungând la suma de 10.80 mii lei;

Dirccto/^XroXrX/^Xfi

Administrator financiar, Marin V silica


Prof.dr.A/&3md5âănfe^A

JUDEȚUL: PRAHOVACOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA"- MUN PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020 HCL 72 24/03/2020

INFLUENT E

GET MO

REcmeÂr--

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

730.00

14.00

744.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

730.00

14.00

744.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

730.00

14.00

744.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

20.00

0.00

20.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

20.00

0.00

20.00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20.00

0.00

20.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

644.00

14.00

658.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

595.00

0.00

595.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

o.ool

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400.00

0.00

400.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

0.00

70.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20 01.06

0.00

Transport

20.01.07

1.00

0.00

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

o.ool

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

55.00

0.00

55.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

14.00

19.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

10.00

10.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

5.00

4.00

9.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

18.00

0.00

18.00|

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

I0.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

0.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Consultanta si expertiza

20.12

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.00

15.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21.00

I0.00

21.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

45.00

0.00

45.00

Burse

59.01

45.00

0.00

45.00


ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR ADJUNCT, PROF. lULI^A TANUR


POPESCU IULIANAColegiul National Pedagogic „REGINA MARIA”

Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020
Având in vedere:

Situația de urgenta aparuta ca urmare a epidemiei de gripa COVID 19, bugetul de cheltuieli pe anul 20202 avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National Pedagogic „Regina Maria”,aprobat prin HCL 72/27.04.2020, in suma de 730,00 mii lei, din care:

 • -  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -20,00 mii lei

 • -  TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE -644,00 mii lei

 • -  TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE - 21,00 mii lei

 • -  TITLUL X =-ALTE CHELTUIELI-burse -45,00 mii lei

-Se majoreaza cu suma de cu suma de 14,00 mii lei conform ANEXEI.

TITLUL II-Cheltuieli cheltuieli cu bunuri si servicii- se majoreaza cu suma de 14,00 mii lei, conform ANEXEI, astfel:
 • -  20.04.04- dezinfectând, se majoreaza cu suma de 4,00 mii lei

 • -  20.04.02- matertiale sanitare(masti), se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei

CONTABIL SEF, EC. POPESCUIULIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.^.713.05.2020


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2020 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL'!k>so


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL.70/17.03.2020

RECTIFICARE +/

MW- V

Buget Rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

934,70

19,00

953,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

934,70

19,00

953,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

934,70

19,00

953,70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

26,00

0,00

26,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26,00

0,00

26,00

I

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

26,00

0,00

26,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

787,70

19,00

806,70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

776,00

-40,30

735,70

Furnituri de birou

20.01.01

13,00

0,00

13,00

Materiale pentru curățenie

20.01 02

20,00

0,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

498,00

-5,30

492,70

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80,00

0,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

0,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

47,00

-5,00

42,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

83,00

-30,00

53,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

4,70

59,30

64,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

45,00

45,00

Dezinfectant!

20.04.04

4,70

14,30

19,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

3.0Q1

Protecția muncii

20.14

1,00

0,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

8 00

0,00

8,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

800

0.00

8,00

Alutoare sociale in numerar

57.02.01

8 00

0 00

8 00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

113,00

0,00

113,00

Burse

59.01

113,00

0,00

113,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF


DIRECTQR, PROF.BAJENARU dfltRf


GRIGORE MARIA


COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

St /

llJț MUN.PLOIESTI                                     j

Nr^.din.AiGfW0                            AVIZAT, L$( fc$W k

ORDONATOR PRINCIPAL DMRț^țTE^.

DIRECȚIA ECONOMiq^X^ °

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Având in vedere faptul ca in cadrul unitatii noastre de invatamant urmeaza perioada de pregătire a elevilor pentru Evaluare Naționala si Bacalaureat,susținerea acestor examene,pentru buna desfășurare in condiții de protejare,este necesara achiziționarea de masti si mânuși medicale pentru profesori si elevi,dezinfectând de mâini si materiale pentru operațiunile curente de curățenie si dezinfectie a sălilor de clasa.

Urmare a celor prezentate mai sus,am procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local,prin suplimentare cu suma de 19,00 mii lei si o reașezare a prevederilor bugetare prin virări de credite.

Astfel la nivel de articol bugetar,in cadrul Titlului II-Bunuri si servicii- influenta este următoarea,conform anexei atașate:

-la art.20.01.03-Incalzit,iluminat si forța motrica-prevederea bugetara de 498,00 mii lei se diminuează cu 5,30 mii lei

-la art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-prevederea bugetara de 47,00 mii lei se diminuează cu suma de 5,00 mii lei

-la art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare-prevederea bugetara de 83,00 mii lei se diminuează cu suma de 30,00 mii lei

-introducerea art.20.04.02-Materiale sanitare- cu o prevedre bugetara de 45,00 mii lei

-la art.20.04.04-Dezinfectanti-prevederea bugatara de 4,70 mii lei se majoreaza cu suma de 14,30 mii lei

DIR^^’o’^/v^A

ERONICA


CONTABIL SEF

GRIGORE MARIA


PROF.BAJENARU CARMEN

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2020

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 70/ 17.03.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

944.00

19.00

963.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

944.00

19.00

963.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

944.00

19.00

963.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

13.00

0.00

13.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +

10.01

13.00

0.00

13.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

0.00

13.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

704.00

19.00

723.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

519.00

15.00

534.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.00

-2.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

53.00

-3.00

50.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

42.00

342.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

-4.00

46.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

-4.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

14.00

-4.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65.00

-10.00

55.00

Reparații curente

20.02

120.00

0.00

120.00

Medicamente si mat.sanitare

20.04

4.00

19.00

23.00

Dezinfectant!

20 04.04

4.00

19.00

23.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

35.00

-5.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35.00

-5.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0!

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

-2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00

-8.00

5.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Alte cheltuieli jcod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.?

20.30

2.00

0.00

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

0.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

47.00

0.00

47.00

Ajutoare sociale

57.02

47.00

0.00

47.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

47.00

0.00

47.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5

59

180.00

0.00

180.00

| Burse

59.01

180.001

0.00

180.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,               CONTABIL SEF,

f *?Taga Gabriel       \                                   Malacescu Mil^aela/

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a situației de urgenta si a comunicării din data de 13.05.2020 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:


Bugetul aprobat in suma de 944,00 mii lei, compus din:


Cheltuieli de personal - in suma de Bunuri si servicii            - in suma de

Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de Alte cheltuieli ( burse) - in suma de 19,00 mii lei, astfel rectificarea consta in:


13,00 mii lei;

704,00 mii lei;

47,00 mii lei;

180,00 mii lei, propunem a se majora cu suma de


diminuarea la furnituri de birou cu suma de 2,00 mii lei

diminuarea la materiale de curățenie cu suma de 3,00 mii lei

 • -  majorarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 42,00 mii lei

 • -  diminuarea la apa,canal si salubritate cu suma de 4,00 mii lei

diminuarea la posta, telecomunicații,radio,tv cu suma de 4,00 mii lei

diminuarea la materiale si prestări de serv.cu caracter funcțional cu suma de 4,00 mii lei

 • -   diminuarea la alte bunuri si servicii pt. intretinere si funcționare cu suma de 10,00 mii lei

 • -  majorarea la medicamente si materiale sanitare cu suma de 19,00 mii lei

diminuarea la alte obiecte de inventar cu suma de 5,00 mii lei

diminuarea Ia cârti,publicații si materiale documnetare cu suma de 2,00 mii lei

 • -  diminuarea la pregătire profesionala cu suma de 8,00 mii lei.


In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 963,00 mii lei, compus din: Cheltuieli de personal        -in suma de  13,00 mii lei;

Bunuri si servicii            - in suma de 723,00 mii lei;

Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de 47,00 mii lei;

Alte cheltuieli ( burse)       - in suma de 180,00 mii lei.


DIRECTOR,

Prof. Taga Gabriel


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malaces^u Mihaela


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul Ploiești


Anexa


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2020 HCL 70 17,03,2020

Influente +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

775.00

14.00

789.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

775.00

14.00

789.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+S3)

01

775.00

14.00

789.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

36.00

0.00

36.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

F10.01

36.00

0.00

36.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

36.00

36.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

698.00

14.00

712.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

662.00

0.00

662.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26.00

26.00

încălzit, Iluminat si torta metrica

20.01.03

460.00

460.001

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75.00

75.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08^

16.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.00

70.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

14.00

17.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

12.00

12.00

Dezinfectant!

20.04.04

3.00

2.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

25.00

0.00

25.00

J Atte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

25.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

6.00

6.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21.00

0.00

21.00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

21.00

21.00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI

59

20.00

0.00

20.00

Burse

59.01

20.00l

20.00
CONTABIL SEF, RnHn Rzxwzl-*"


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic de Transporturi


BUGETUL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 70/ 17.03.2020

lnfluehfeL

(+/-)

^Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

297.50

6.00

303.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

297.50

6.00

303.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

297.50

6.00

303.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18.00

0.00

18.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

18.00

0.00

18.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

267.50

6.00

273.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

213.00

-4.00

209.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110.00

110.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

10.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

25.00

25.00

Piese de schimb

20.01.06

3.00

3.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

39.00

-4.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

7.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00j

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

10.00

12.50

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

5.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

2.50

5.00

7.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

21.00

0.00

21.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.00

21.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.001

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15.00

0.00

15.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12.00

12.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8.00

0.00

8.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8.00

0.00

8.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.00

8.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

4.00

0.00

4.00

Burse

59.01

4.00

4.00

ORDONATOR TERTIAR DE


DIRECTOR


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


fc NrnFi nu pi fma


JUDEȚUL: PRAHOVA

// z #

Hec fh. I£3j3vi


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

ANEXA 1

sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2020

influente +/-

Final rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

622.50      9.00

631.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

622.50

9.00

631.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

622.50

9.00

631.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45.00

0.00

45.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

45.00

0.00

45.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

45.00

0.00

45.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

482.50

9.00

491.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

425.00

0.00

425.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

0.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240.00

0.00

240.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65.00

0.00

65.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

0.00

50.00

Reparații curente

20.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.50

9.00

12.50

| Dezinfectant!

20.04.04

3.50

9.00

12.50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

0.00

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

0.00

20.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

30.00

0.00

30.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

2.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TULUL VI TRANSHzRUHI WJKb UNIIAU ALE AUMINIS 1 HA 1IEI PUBLICE

Ir.nri 51 (111

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35.00

0.00

35.00

IIILULX ALIE UHELIUIELl (cod

59.01+59.02+59.11+69.12+59.15+69.17+59.22+59.25+69.301___

59

60 00

0.00

60.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET 2020

influente +1-

Final rectificat


CONTABIL SEF,

GHITA CARMEN-SILVIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf. HCL nr. 70/ 17.03.2020

Realizat la 13.05.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

518.50

103.76

10.00

528.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

518.50

103.76

10.00

528.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

518.50

103.76

10.00

528.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

23.00

3.21

0.00

23.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

23.00

3.21

0.00

23.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

23.00

3.21

0.00

23.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

453.50

99.04

10.00

463.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

411.00

98.64

0.00

411.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.21

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

78.76

0.00

200.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

4.92

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

4.58

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

158.00

10.17

0.00

158.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

0.00

10.00

12.50

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

5.00

5.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.50

0.00

5.00

7.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.40

0.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

0.40

0.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

0.00

2.00

Deplasări' interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

0.00

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

26.00

1.51

0.00

26.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

26.00

1.51

0.00

26.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

26.00

1.51

0.00

26.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

16.00

0.00

0.00

16.00

Burse

59.01

16.00

0.00

0.00

16.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,

Prof. NiculaG Anca

CONTABIL SEF, Ec. Manole Mihaela (\i.      .


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 Mai" PLOIEȘTI


Anex» n cDr

«« tn. i«/<z<dj2o


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 70 17.03.2020

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

482.00

8.00

490.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

482.00

8.00

490.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

482.00

8.00

490.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

0.00

15.00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15.00

0.00

15.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.001

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.00

0.00

15.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

452.00

8.00

460.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

450.00

0.00

450.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

421.00

0.00

421.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

0.00

20.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.00

0.00

3.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.001

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animate

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

8.00

10.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

3.00

3.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20 04.04

2.00

5.00

7.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL70 17.03.2020

DIFERENTE +/-

BUGET î RECTIFICAT

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.3(

20.05

0.00

0.00

O.oV

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

o.ool

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0.00

0.00

o.ool

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24

120.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

O.OOl

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.001

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00,

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.00

0.00

5.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

0.00

5.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

10.00

0.00

10.00

Burse

59.01

10.00

0.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 70 17.03.2020

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIHCAJ,

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

.JP/OOf

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

I

1© \

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

o.tw,

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

' I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plat) efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

_J___________________'      _________________


■.o


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,

Prof. Neacsu Camelia


Ec. Stoica FlorinaLICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR.B-DUL PETROLULUI NR.16

COD FISCAL 2843884


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Bugetul alocat instituției noastre conform HCL nr. 70 /17.03.2020 este de 482 mii lei. In urma propunerii de suplimentare a bugetului cu suma de 8,00 mii lei, bugetul va fi de 490,00 mii lei structurat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal

 • •  Bunuri si servicii

 • •  Asistenta sociala

 • •  Alte cheltuieli

15 mii lei;

460,00 mii lei;

5,00 mii lei;

10,00 mii lei.

Suma de 8 mii lei va fi repartizata pe alineatul 20.04.02 „Materiale sanitare” si 20.04.04 „Dezinfectanti” in vederea achzitiei de dezinfectanti, conform adresei ordonatorului principal de credite.

DIRECTOR, Prof. Neacsu Camelia


CONTABIL SEF, Ec. Stoica Florina


4.

JUDEȚUL: PRAHOVA                                                       fa, i

LICEUL TEHN. ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU

CUI 11065838

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 201 a""

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL »>

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 160/ 08.05.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

518.00

12.00

530.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

518.00

12.00

530.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

518.00

12.00

530.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

20.00

0.00

20.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

20.00

0.00

20.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

438.00

12.00

450.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

290.00

0.00

290.00

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.50

8.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

91.50

91.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23.00

23.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

63.00

63.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

60.001

60.00

Reparații curente

20.02

71.00

71.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2(

20.04

6.00

12.00

18.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

7.00

7.00

Dezinfectanti

20.04.04

6.00

5.00

11.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

43.00

0.00

43.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

40.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

2.50

2.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.50

2.50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

8.00

8.00

Protecția muncii

20.14

13.50

13.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

10.00

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

15.00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

50.00

50.00

Burse

59.01

50.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

/* 'o.oo

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0.00

/J7^oo;

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

z o.oo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

ORDONATOR TERTIARJ1E CREDITE,

CONTABIL SEF,

BURDUCEL LETITIA


sevastjaîm^SjejX

■Wew ib hcc

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU”


NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2020Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a notificării primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

BUGETUL LOCAL

Bugetul aprobat in suma de 518 mii Iei, compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala Alte cheltuieli


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

20 mii lei;

438 mii lei;

10 mii lei;

50 mii lei

Având in vedere:

- Adresa nr. 3731/13.05.2020 privind rectificarea bugetului cu suma de 12 mii lei, pentru asigurarea soluției de dezinfectând si mateiale sanitare

Propunem majorarea la titlul II bunuri și servicii cu suma de 12 mii lei, conform anexei atașate, rezultând următorul buget in suma de 530 lei,

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala Alte cheltuieli


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


20 mii lei;

450 mii lei;

10 mii lei;

50 mii lei;


Față de cele prezentate supunem spre aprobare Consiliului Local al Muncipiului Ploiești rectificarea prevederilor bugetare având ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020, al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Burducel Letitia

CA

LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU

Formular: 11/06

BUGETUL RECTIFICAT

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget

influente

buget

2020

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

620

13

633

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I I

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

620.00

13.00

633.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14

0

14

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14

0

14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14

14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

586

13

599

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

559

0

559

Furnituri de birou

20.01.01

9

9

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10

10

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

300

300

Apa, canal si salubritate

20.01.04

100

100

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10

10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

105

105.

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3

13

Materiale sanitare

20.04.02

8

/O/

dezinfectant!

20.04.04

3

5

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

11

0

Uniforme si echipament

20.05.01

1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10

10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2

0

2

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2

2

Pregătire profesionala

20.13

4

4

Protecția muncii

Page 1

20.14

6

6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget

2020

influente

buget rectificat

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

n

20.30             1

0

1

Reclama si publicitate

20.30.01

1

1

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

...

59

20

0

20

Burse

59.01

20

20

Contabil sef,


Page 2

LICEUL TEHNOLOGIC” LAZAR EDELEANU” PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI FINANȚAT DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Având in vedere ca in unitatea noastra școlara va avea loc pregătirea si susținerea examenului de bacalaureat, am procedat la rectificarea Bugetului de cheltuieli finanțat de la BUGETUL LOCAL al Liceului Tehnologic „Lazar Edeleanu” pe anul 2020.

Pentru anul 2020 Bugetul instituției noastre se majoreaza cu suma de 13,00 mii lei la Titlul 20 pentru materiale sanitare de protecție si dezinfectând,din care:

 • -  Materiale sanitare de protecție 20.04.02 suma de 8,00 mii lei;

 • -  Dezinfectați,20.04.04 suma de 8,00 mii lei.

Astfel bugetul după rectificare se prezintă astfel:

 • -  Titlul 10 Cheltuieli de personal(transport profesori la si de la locul de munca) suma de 14,00 mii lei;

 • -  Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii: 599,00 mii lei;

 • -  Titlul 59 alte cheltuieli (burse): 20,00 mii lei.

Bugetul instituției ajunge după rectificare la suma de 633,00 mii lei.

O» /_              Ruxandj-a


CONTABIL SEF,

Ec.Voinea Dorina


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri

Aloc

2020

aezirectanii/ivi

ASTI

I

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

91 a nn

7 nn

999 nn

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

215.00

7.00

222.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.00

0.00

12.001

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

0.00

12.00.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

151.00

7.00

158.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

131.00

4.00

135.00

'Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

2.00

(Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00'

(încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

81.00

0.00

81.00

;Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

0.00

10.00'

i Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

0.00

7.00'

IMateriale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

1.00

0.00

1.00i

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28.00

4.00

32.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

3.00

5.00

Dezinfectant)

20.04.04

2.00

3.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

11.00

0.00

11.00:

...... . .

'Alte obiecte de inventar

20.05.30

11.00

0.00

11.oo1

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.00

0.501

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.00

0.50'

Pregătire profesionala

20.13

3.00

0.00

3.00'

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.50

0.00

0.50'

■Reclama si publicitate

20.30.01

0.50

0.00

0.501

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18.00

0.00

18.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

18.00

0.00

18.001

' Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.00

0.00

18.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

34.00

0.00

34.00

Burse

59.01

34.00

0.00

34.00

JUDEȚUL: Prahova

Unitatea administrativ - teritorială :Ploiești

Instituția publică: ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU

CF:29168941

Formular:


11/06 J


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 j
CONTABIL,

Ec Voicu Mariana i

/£ itec

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU PLOIEȘTI

STR. NUCILOR NR.39

CUI 29168941

NR. 2)%? /13.05.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE MODIFICARE BUGET 2020

Valoarea bugetului propus pentru anul 2020 este de: 215.00 mii lei,aprobat prin HCL 72/24.03.2020 , iar bugetul modificat este de 222.00 mii lei.

Modificarea bugetului la Școala Gimnaziala Candiano Popescu s-a făcut datorita stării de alerta datorită virusului COVID 19, pentru procurarea de dezinfectanți si masti pentru protejarea elevilor cat si personaluldidactic/didactic auxiliar si nedidactic , precum si pentru respectarea masuilor igenico-sanitare , in contextual prevenirii si combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Astfel, s-a avut în vedere respectarea legislației în vigoare.

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII = 158.00 MII LEI

NR.

CRT.

DENUMIRE

INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET aprobat

Buget rectificat

1.

20.01.30

Masti si mânuși

28.00

32.00

2.

20.04.04

Dezinfectant!

2.00

5.00

Totalul bufetului modificat pe anul 2020 avand ca sursa de finanțare

bufetul local este de 222.00 mii lei.


ADM. FINANCIAR,

EC.VOICU MARIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU” PLOIEȘTI

Str. Popa Farcas nr.23

CIF 29165988

A4e* BUGET PE ANUL 2020
sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL 123/29.04.2 020

NT

Influente*

(+/-)

rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

317.36

7.00

324.36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

317.36

7.00

324.36

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

317.36

7.00

324.36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

0.00

13.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

0.00

13.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

0.00

13.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

220.36

7.00

227.36

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

181.00

0.00

181.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

114.00

0.00

114.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

0.00

16.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport                      j

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

0.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26.00

0.00

26.00

Reparații curente

20.02

10.00

10.00

Hrana, (cod 20.03.01+20.03.02)'

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03,01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.36

7.00

8.36

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.36

7.001

8.36

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

20.00

0.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

0.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

1.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Alte cheltuieli mod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

4.00

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

4.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ta 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI 1 RfflTSJ-LHU^nN 1HL URII AII ALl: AUMINISIHA llhf PUR! ir.F fonti K1 Ml

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40.00

0.00

40.00

1I1LULXALIk'UHEUlUlELI "(cod

59.01+59.02+5911+59.12+59.tS+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

44.00

0.00

44.00


CONTABIL SEF,


Pr<


£c<Stan lulia


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ " PLOIEȘTI


/f c 4 ANEXA 1 fler M>. 163)^^


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2020 CF HCL.70/ 17.03.2020

Influente (+/-)

~ Si Bugfet ' rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

185.97

5.00

190.97

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

185.97

5.00

190.97

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

185.97

5.00

190.97

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (COd 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

0.00

5.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

0.00

5.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

0.00

5.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte dreoturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurau sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

145.97

5.00

150.97

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.00+20.01.30)

20.01

131.00

-1.00

130.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

0.00

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

0.00

18.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

0.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

22.00

-1.00

21.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.97

6.00

6.97

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

3.00

3.00

Reactivi

20.04.03

0.00

' Dezinfectant!

20.04.04

0.97

3.00

3.97

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2020 CF HCL.70/ 17.03.2020

influente (+/-)

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

> •“• oi$d

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.0 5

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

V*- O'?0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

oW*

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor st înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imirumuturlior icod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asi iurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii r entru transmiterea dre; •tarilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 5Q.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILULVI IKANSbtKUKI INIKb UNIlAlfALt ALnVHNISIKAntl HUBLlLt (COU 51 fl1l

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19.00

0,00

19.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

19.00

0.00

19.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19.00

0.00

19.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLULTCĂITF CHELTUIELI icod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

16.00

0.00

16.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plat! efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

o.ool

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00


t 0 o .VgSLWDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2020 CF HCL.70/ 17.03.2020

influente (+/-)

Buget rectificat

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

/ xi.oo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

f- / 0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

■' MO

, Ș

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1 \

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

' \

r

Plat! efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

_l____________________________________
CONTABIL ,

EC. MAXIM NICULItyA


Școala Gimnazială „RAREȘ VODĂ"

Str. Vornicul Boldur Nr. 3
Municipiul Ploiești
Tel/Fax: 0244-575021
E-mail: scraresvoda@yahoo.com
CUI: 29168607
NR. 250 / 14.05.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei nr 3731 din 13.05.2020 transmisa de Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local destinat desfășurării activitatii Scolii Gimnaziale”Rares Vodă” Ploiești aprobat prin HCL 48/20.02.2020 si rectificat prin HCL 70/17.03.2020 in suma de 185.97 mii lei, se modifica după cum urmeaza :

- Titlul II „Bunuri si servicii” - este majorat cu suma de 5,00 mii lei după cum urmeaza : cod indicator 20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare = -1,00 mii lei cod indicator 20.04.02 materiale sanitare                                      = +3,00 mii lei

cod indicator 20.04.04- dezinfectanti                                          = +3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 190.97 mii lei, conform anexei 1.

ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec.Maxim Niculina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" PLOIEȘTI

Str. Aleea Scolii nr.2

CIF 29170372


ANEXA 1     fa '(63fa)j


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cont. HCL 123/29.04.2 020

Influente (+/-)

Buget coîlf

rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

295.80

0.00

300.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

295.80

0.00

300.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

295.80

0.00

300.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

0.00

5.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

0.00

5.00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 2O.16+2O.18 la 20.27+20.30)

20

245.80

0.00

250.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

218.50

0.00

218.50

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

3.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110.00

110.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

39.00

39.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

38.00

38.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.80

0.00

6.80

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

5.00

5.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.80

0.00

1.80

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

18.50

0.00

18.50

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13.50

13.50

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13.00

0.00

13.00

NILUL X ALTE UHEL1U1ELI (cod

39 01+59.02+59.11+59.12+59.15+59,12+59.32+59.25+59 30).______

59

32.00

0.00

32.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,Mm i°i tu hcl

ȘCOALA GIMNAZIALA

„NICOLAE BALCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str. Aleea Scolii, nr. 2


NOTA DE FUNDAMENTARE


Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform HCL nr. 123/29.04.2020 si este in suma de 295,80 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal            5,00 mii

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii 245,80 mii lei

 • -  Asistenta sociala                13,00 mii

 • -  Alte cheltuieli                   32,00 mii

Avand in vedere prevederile art.14, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata, potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare''', si faptul ca Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești ne-a comunicat modificarea prin majorare a prevederilor bugetare cu suma de 5,00 mii lei, (suma ce va fi utilizata pentru achiziționarea de materiale sanitare), bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local ajungând astfel la suma de 300,80 mii lei.

Acestea sunt detaliate in Anexa nr. 1.


ADM. FINANCIAR, Roșea Elena

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


PLOIEȘTI


ANEXA 2® L & HCC


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020 hei 70/17,03,2020

Influente (+/-)

' i

\ 1—-3.    1

Buget

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

329,70

5,00

334,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

329,70

5,00

334,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

329,70

5,00

334,70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12,00

0,00

12,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12,00

0,00

12,00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12,00

0,00

12,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

268,70

5,00

273,70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

216,00

0,00

216,00

Furnituri de birou

20.01.01

12 00

0 00

12 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

101,00

0,00

101,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

0,00

20,00

Transport

20.01.07

42,00

0,00

42,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,00

0,00

3,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

0,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25,00

0,00

25,00

Reparații curente

20.02

15,00

0,00

15,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,70

5,00

7,70

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

2,00

2,00

Dezinfecta nti

20.04.04

2 70

3,00

5,70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.06.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

26,00

0,00

26,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26,00

0,00

26,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2,00

Alte cheltuieli cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1 00

ooo

1 00

Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

0 00

1 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27,00

0,00

27,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

27,00

0,00

27,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

27,00

0,00

27,00

lliLUL X ALIt WtbLIUIELI (COCJ

5M1+5&Q2+59,11+59A2+59d5+59,17+59.22+59.25+59.301________

59

22,00

0,00

22,00

Burse

59.01

22,00

0,00

22 00CONTABIL SEF,


Ec.TUDOR RAMOI


ABRIELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 70/ 17.03.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

323.50

5.00

328.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

323.50

5.00

328.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

323.50

5.00

328.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

6.00

0.00

6,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +

10.01

6.00

0.00

6.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

0.00

6.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

251.50

5.00

256.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

192.00

-1.00

191.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.00

0.00

50.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

62.00

10.00

72.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

0.00

11.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

-1.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

-10.00

40.00

Reparații curente

20.02

20.00

-5.001

15.00

Medicamente si mat.sanitare

20.04

1.50

20.00

21.50

| Dezinfectant!

20.04.04

1.50

20.00

21.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

26.00

-6.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

-1.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

-5.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

-1.00

2.00

Protecția muncii

20.14

6.00

-2.00

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale

57.02

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21.00

0.00

21.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5

59

45.00

0.00

45.00

1

Burse

59.01

45.00

0.00

45.00,

DE CREDITE,


CONTABIL SEF, ir-1-----*■*------

M

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


A        z\

A^- <^r> \V\

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a situației de urgenta si a comunicării din data de 13.05.2020 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 323,50 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal

 • - in suma de

 • - in suma de -in suma de

 • - in suma de


6.00 mii lei:

251,50 mii lei;

21,00 mii lei;

45,00 mii lei, propunem a se majora cu suma


Bunuri si servicii

Asistenta sociala (ces)

Alte cheltuieli (burse)

de 5,00 mii lei, rectificarea constând in:

majorare la incalzit,iluminat si forța motrica cu suma de 10,00 mii lei diminuare la posta, telecomunicații, radio, tv, internet cu suma de 1,00 mii lei diminuare la alte bunuri si servicii intretinere si funcționare cu suma de 10,00 mii lei

diminuare la reparații curente cu suma de 5,00 mii lei

 • -  majorare la medicamente si materiale sanitare cu suma de 20,00 mii lei diminuare la uniforme si echipament cu suma de 1,00 mii lei

 • -  majorare la alte obiecte de inventar cu suma de 5,00 mii lei diminuarea la pregătire profesionala cu suma de 1,00 mii lei diminuare la protecția muncii cu suma de 2,00 mii lei.

  In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 328,50 mii lei compus din:


  Cheltuieli de personal


  - in suma de


  6,00 mii lei;


  Bunuri si servicii Asistenta sociala (ces) Alte cheltuieli ( burse)


  • - in suma de 256,50 mii lei;

  -in suma de 21,00 mii lei;

  • - in suma de 45,00 mii lei.  At/&/} ^ec


  JUDEȚUL: PRAHOVA

  Instituția publica:

  ȘCOALA GIMNAZIALA" MIHAI EMINESCU" PLOIEȘTI


  BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare  .A**» po ^*rLlî â? -i


  DENUMIREA INDICATORILOR

  Cod indicator

  BUGET CF.HCL 70/17.03.2020

  INFLUIENTE +/_

  --W 0

  BUGET RECTIFICAT

  TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

  385,80

  5,00

  390,80

  SECPUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

  385,80

  5,00

  390,80

  CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

  01

  385,80

  5,00

  390,80

  TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

  10

  7,00

  0,00

  7,00

  Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

  10.01

  7,00

  0,00

  7,00

  | Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

  10.01.15

  7,00

  7,00

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 la 20.16*20.18 la 20.27*20.30)

  20

  289,80

  5,00

  294,80

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

  120.01

  248,00

  248,00

  Furnituri de birou

  20.01.01

  5 00

  5 00

  Materiale pentru curățenie

  20.01.02

  7,00

  7,00

  încălzit, Iluminat si forța metrica

  20.01.03

  165,00

  165,00

  Apa, canal si salubritate

  20.01.04

  30,00

  30,00

  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

  20.01.08

  8,00

  8,00

  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

  20.01.09

  8,00

  8,00

  Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

  20.01.30

  25,00

  25,00

  Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

  20.04

  1,80

  5,00

  6,80

  Materriale sanitare

  20.04.02

  0,00

  4,00

  4,00

  Dezinfectant!

  20.04.04

  1 80

  1,00

  2,80

  Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03

  20.05

  25,00

  25,00

  Alte obiecte de inventar

  20.05.30

  25,00

  25,00

  Deplasări, detesari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

  20.06

  2,00

  2,00

  [Deplasări interne, detașări, transferări

  20.06.01

  2,00

  2,00

  Pregătire profesionala

  20.13

  3,00

  3,00

  Protecția muncii

  [20.14

  300j

  3 00

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3:

  20.30

  7,00

  7 00

  | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  20.30.30

  7,00

  700

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

  57

  44,00

  44,00

  Ajutoare sociale in numerar

  57.02.01

  44 00

  44,00

  111LUL X Al. lt LHLL1UILLI (cod

  59.01+59.02*59.11*59.12*59.15*59.17+59.22*59.25+59.30)

  59

  45,00

  45,00

  [Burse

  59.01

  45 00

  45,00


  ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

  DIRECTOR, Prof.Schrenk Traian


  CONTABIL SEF,

  Ec.Dumitrascu Madalina  JUDEȚUL: PRAHOVA

  Instituția publica:

  ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", PLOIEȘTI


  Mm O

  EXA1

  X

  BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local RECTIFICARE MAI 2020


  DENUMIREA INDICATORILOR

  Cod indicator

  BUGET APROBAT HCL 123/29.04.202 0

  Influent e (+/-)

  Buget rectificat

  TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

  373,27

  6,00

  379,27

  SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

  373,27

  6,00

  379,27

  CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

  01

  373,27

  6,00

  379,27

  TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

  10

  11,00

  -3,00

  8,00

  Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

  10.01

  11,00

  -3,00

  8,00

  | Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

  10.01.15

  11,00

  -3,00

  8,00

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

  20

  295,27

  9,00

  304,27

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

  20.01

  251,00

  16,00

  267,00

  Furnituri de birou

  20.01.01

  11 00

  -7 00

  4 00,

  Materiale pentru curățenie

  20.01.02

  10,00

  0,00

  10,00

  încălzit, Iluminat si forța motrica

  20.01.03

  162,00

  48,00

  210,00

  Apa, canal si salubritate

  20.01.04

  22,00

  -5,00

  17,00

  Transport

  20.01.07

  2,00

  -2,00

  0,00

  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

  20.01.08

  10,00

  -4,00

  6,00

  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

  20.01.09

  2,00

  -2,00

  0,00

  Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

  20.01.30

  32,00

  12,00

  20,00

  Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

  20.04

  2,27

  6,00

  8,27

  Materiale sanitare

  20.04.02

  0,00

  6,00

  6,00

  Dezinfectanti

  20.04.04

  2,27

  0,00

  2,27

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

  20.05

  27,00

  -5,00

  22,00

  Uniforme si echipament

  20.05.01

  2,00

  0,00

  2,00

  Alte obiecte de inventar

  20.05.30

  25,00

  -5,00

  20,00

  Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

  20.06

  3,00

  -2,00

  1,00

  [Deplasări interne, detașări, transferări

  20.06.01

  3,00

  -2,00

  1,00

  Cârti, publicații si materiale documentare

  20.11

  3,00

  -3,00

  0,00

  Consultanta si expertiza

  20.12

  0,00

  0,00

  0,00

  Pregătire profesionala

  20.13

  6,00

  -3,00

  3,00

  Protecția muncii

  20.14

  3.00

  0 001

  300

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

  57

  37,00

  0,00

  37,00

  TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

  n+gn i-ucn                                   __ _

  59

  30,00

  0,00

  30,00


  ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,  CONTABIL ȘEF,

  MAGDALENA CRACIUNICA


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA a n / ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLQtEȘTÎ-4?^

STR. MINERVA, NR. 4, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA               A


TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: școala nicolaeiorga 4

Nr. 322 din          2/3

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 13.05.2020, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 -Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Nicolae lorga” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 72/24.03.2020, constituit la nivelul sumei de 373,27 mii lei se rectifică prin alocarea de 6,00 mii lei pentru achiziția de materiale sanitare și virarea între articole bugetare, suma totală a bugetului anual alocat fiind 379,27 mii lei.

DIRECTOR,

Ordonator terțiar de credite,

Director,

Profesor VerojXcâTANCU f'.'? *


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Administrator financiar,

Maria Magdalertă CRĂCIUNICĂ

JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE" PLOIEȘTI

ANEXA ....


Ch-

*o V-

--- 'V/'ziX

,OZ --rXV* jA\


BUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare


bugetul local

PROPUNERE RECTIFICARE

____________________________________________________t.

______ RFAI I7AT


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET APROBAT HCL 70/ 17.03.2020

REALIZAT

la 30.04.2020

INFLUENTE

(+/-)

PREVEDERI™-'

CONFORM RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

418.00

115.47

6.00

424.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

418.00

115.47

6.00

424.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5S

01

418.00

115.47

6.00

424.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

6.00

0.77

0.00

6.00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1C

10.01

6.00

0.77

0.00

6.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

0.77

0.00

6.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

363.00

111.83

6.00

369.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

314.00

111.83

-2.50

311.50

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

0.00

0.00

15.00

Încălzit, Iluminat sl forța motrlca

20.01.03

227.00

101.77

-2.50

224.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

7.86

0.00

30.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

1.35

0.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11.00

0.00

0.00

11.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

0.85

0.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

0.00

8.50

11.50

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

5.50

5.50

Dezinfectant!

20.04.04

3.00

0.00

3.00

600

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+

20.05

18.00

0.00

0.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

0.00

0.00

18.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

[Deplasați Interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

0.00

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.

20.30

20.00

0.00

0.00

20.00

| Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

20.001

0.00

0.00

20.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

2.87

0.00

15.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15.00

2.87

0.00

15.00

Ajutoare sociale In numerar

57.02.01

15.00

2.87

0.00

15.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.

59

34.00

0.00

0.00

34.00

Burse

59.01

34.00

0.00

0.00

34.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTA


ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE

PALADE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ALEEA GODEANU, NR.4

Nr. 724 DIN 13.05.2020


VIZAT, DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, solicitam ca bugetul Scolii Gimnaziale „George Emil Palade”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 48/20.02.2020, rectificat prin HCL 70/17.03.2020 in suma de 418,00 mii lei se rectifica prin suplimentare cu suma de 6,00 mii lei ajungând la nivelul de 424,00 mii lei, astfel:

-TITLUL II „Bunuri si servicii” in suma de 363,00 mii lei se suplimentează cu suma de 6,00 mii lei la art. 20.04.02 „Materiale sanitare” si art. 20.04.04 „Dezinfectant!” ajungând la nivelul de 369,00 mii lei, restul articolelor raman neschimbate.

Bugetul rectificat este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.

DIRECTOR, PROF.TUDOR MIHAELA


ADMINISTRATOR FINANCIAR, GHIORLAN CONSTANTA

JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI MATHIAS BERTHELOT", PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local RECTIFICARE MAI 2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 123/29.04.202 0

Influent e (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

419,30

6,00

425,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

419,30

6,00

425,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

419,30

6,00

425,30

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7,00

0,00

7,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7,00

0,00

7,00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

1001.15

7,00

0,00

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

353,30

6,00

359,30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

275,00

20,00

295,00

Furnituri de birou

20.01.01

7 00

0 00

7 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16,00

0,00

16,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

135,00

20,00

155,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,00

0,00

19,00

Transport

20.01.07

20,00

0,00

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

0,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

63,00

0,00

63,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,30

6,00

8,30

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

6,00

6,00

Dezinfectanti

20.04.04

2,30

0,00

2,30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

62,00

-20,00

42,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

-20,00

40,0(1

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

2,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

6,00

Protecția muncii

20.14

3 00

0,00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19,00

0,00

19,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

K£i ni-t.cn nojuAn nu.cc       ■txj.xa jțiai aoxcn pcxffn Ort»-----

59

40,00

0,00

40,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

CONTABIL SE


MAGDALENA CRĂCIUlJlCĂ


JRINArEUGENIA ROSGA

Nr.


Școala Gimnazială ‘ 'Henri Mathias Berthelot,, Str. Arinului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova Telefon/fax 0244 567394, e-mail:henri_berthelot@yahoo.cont;

Data U.OSNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 13.05.2020, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 - Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Henri Mathias Berthelot” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 72/24.03.2020, constituit la nivelul sumei de 419,30 mii lei se rectifică prin alocarea de 6,00 mii lei pentru achiziția de materiale sanitare și virarea între articole bugetare, suma totală a bugetului anual alocat fiind 425,30 mii lei.

DIRECTOR,

Ordonator terțiar de credite,

Director,

Profesor Irina Eugenia ROȘCA


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Administrator financiar, Maria Magcțarfena CRĂCIUNICĂ

JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020- sursa de finanțare bugetul local PROPUNERE RECTIFICARE

ANEXA ..^

0

.W

1

Wm

Sț/ti

1/ ..' -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL123/ 29.04.2020

REALIZAT

INFLUENTE

(+/-)

PREVEDERI

CONFORM RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

409.50

0.00

9.00

418.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

409.50

0.00

9.00

418.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

01

409.50

0.00

9.00

418.50

TITLUL 1 CHEL TUIEU DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

0.00

0.00

8.00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.00

0.00

0.00

8.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

0.00

8.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salarlale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

318.50

0.00

9.00

318.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

303.00

0.00

0.00

303.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

0.00

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

189.00

0.00

189.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

56.00

0.00

56.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

0.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

0.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

0.00

15.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00,

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

9.00

2.50

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

3.00

-3.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

2.50

6.00

2.50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

5.00

0.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

5.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL123/ 29.04.2020

REALIZAT

INFLUENTE

1

PREVEDERI

7) l -• ;/CONFORM RECTIFicĂRE,

(Deplasări în străinătate

20.06.02

fK.                 -      .•

a i> 7' Ao’o'

Materiale de laborator

20.09

z.

' .-M|i OsOf)'

Cerceta re-dezvolta re

20.10

1

'O?i

>7 Wt 0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

vC

i rZ*1 1 cf.oa

Consultanta sl expertiza

20.12

A

Zewo

Pregătire profesionala

20.13

3.00

.....-a c ■

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

-5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01

20.24

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli [cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0

20.30

0.00

0.00

0.00

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

54.00

0.00

0.00

54.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

I57.02

54.00

0.00

0.00

54.00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

54.00

0.00

0.00

54.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

29.00

0.00

0.00

29.00

Burse

59.01

29.00

29.00

'Sume aferente persoanelor cu handicap neancdrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

o.oo1

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Activeflxe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri [cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,


STOICESCU ELENA


PROF. DRAGOMIRESCU GABRIEL

M&A u fin

ȘCOALA GIMNAZIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACHE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MALU ROȘU, NR. 102 Nr. 363 DIN 10.03.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, solicitam ca bugetul Scolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 67/20.02.2020, in suma de 409,50 mii lei se rectifica prin suplimentare cu suma de 9,00 mii lei ajungând la nivelul de 418,50 mii lei, astfel:

-TITLUL II „Bunuri si servicii” in suma de 318,50 mii lei se suplimentează cu suma de 3,00 mii lei la art.20.04.02 materiale sanitare si cu suma de 6.00 mii lei la art. 20.04.04 „Dezinfectând” ajungând la nivelul sumei de 318.5 mii lei, restul articolelor raman neschimbate.

Bugetul rectificat este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.

DIRECTOR,                ADMINISTRATOR FINANCIAR,

PROF.DRAGOMIRESCU GABRIEL   STOICESCU ELENA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA


ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VASILE " PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei\

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PurîderlnCf '"flinte

HCLnr70     (+/.)

/17.03.2020     ' ' '

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

470,20

8,00

478,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

470,20

8,00

478,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

470,20

8,00

478,20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,00

0,00

6,00

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,00

0,00

6,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

323,20

8,00

331,20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

312,50

-4,00

308,50

Furnituri de birou

20.01.01

4 00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

219,50

219,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

44,00

44,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28,00

-4,00

24,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,20

12,00

15,20

Materiale sanitare

20.04.02

9,00

9,00

Dezinfectant!

20.04.04

3,20

3,00

6,20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

3,00

ț Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

3,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

1,00

Protecția muncii

20.14

3,00

3,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

o oo

0 00

0 00

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0 00

0 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21,00

21,00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

21 00

21 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

120,00

120,00

Burse

59.01

120,00

120,00

ORDONATOR TERT1AR D£^(3^£iÎTE,'      „

CONTABIL SEF , Ec. Luca^ Dorina


Prof.dr Marian lonesc/ȘM^_^__

ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE” MUN PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei nr 3731, primite din data de 13.05.2020 de la Primăria Municipiului Ploiești -Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 48/20.02.2020 si rectificat prin HCL 70/17.03.2020 in suma de 470,20 mii lei, se modifica după cum urmeaza :

- Titlul II „Bunuri si servicii” - este majorat cu suma de 8,00 mii lei după cum urmeaza :

cod indicator 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare = - 4,00 mii lei cod indicator 20.04.02 materiale sanitare                                    = + 9,00 mii lei

cod indicator 20.04.04- dezinfectanti                                      = +3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 478,20 mii lei, conform anexei 1.

director^^R^v

Prof. dr               Qvidiu


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Dprina Luca


ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE „PLOIEȘTI


PROCES VERBAL

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile” Ploiești a luat in discuție adresa nr 3731 primita in data de 13.05.2020 de la Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești privind modificarea prevederilor bugetare anuale , după cum urmeaza :

Titlul II „Bunuri si servicii” - este majorat cu suma de 8,00 mii lei după cum urmeaza :

cod indicator 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare = - 4,00 mii lei cod indicator 20.04.02 materiale sanitare                                       = + 9,00 mii lei

cod indicator 20.04.04- dezinfectanti                                           = + 3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 478,20 mii lei, conform anexei 1 pentru care a emis aviz favorabil.

DIRECTOR, Prof. dr Marian Ion eseu O vidiu

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA " PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


mii lel

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Pur?deri7nCf Influente

HCLnr70     (+/.)

(17.03.2020     1 1

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

185,00

5,00

190,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

185,00

5,00

190,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

185,00

5,00

190,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5,00

0,00

5,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

160,00

5,00

165,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.301

20.01

153,70

0,00

153 70

Furnituri de birou

20.01.01

1 50

1 50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

-0,50

9,50

încălzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

101,00

1,00

102,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,20

15,20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

0,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

-0,50

19,50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

5,00

6,00

Materiale sanitare

20.04.02

2,00

2,00

Dezinfectanti

20.04.04

1,00

3,00

4,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,50

2,50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,50

2,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

1,00

Protecția muncii

20.14

1 30

1.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11,00

11,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11 00

11 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

9,00

9,00

Burse

59.01

9,00

9,00

ORDONATOR TERTIAR DE CRE


Prof.SpalateluCONTABIL , ii Ec. Luca Dorina

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” MUN PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei nr 3731/13.05,2020, primite de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 48/20.02.2020 si rectificat prin HCL nr 70/17.03.2020 in suma de 185,00 mii lei, se modifica după cum urmeaza :

- Titlul II „Bunuri si servicii” - este majorat cu suma de 5,00 mii lei după cum urmeaza :

cod indicator 20.04.02 materiale sanitare = 2,00 mii lei

cod indicator 20.04.04-dezinfectanti = 3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 190,00 mii lei, conform anexei 1.

DIRECTORțț^lATX Prof. Spalqfeiu Smiona C


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Dorina Loca

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA „PLOIEȘTI


PROCES VERBAL

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” Ploiești a luat in discuție adresa nr 3731 primita in data de 13.05.2020 de la Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești privind modificarea prevederilor bugetare anuale , după cum urmeaza :

cod indicator 20.04.02 materiale sanitare = 2,00 mii lei

cod indicator 20.04.04- dezinfectând = 3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 190,00 mii lei, conform anexei 1 pentru care a emis aviz favorabil.

rof. Snaîatelia ȘiraV>na

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „I.A. BASSARABESCU" PLOIEȘTI


BUGET MODIFICAT ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2020 HCL 48/2020

Influente (+/■)

-

conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

367.00

7.00

377.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

367.00

7.00

377.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

367.00

7.00

377.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.00

0.00

10.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.00

0.00

10.00

Alocații i entru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

303.00

7.00

310.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

254.00

3.00

254.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

0.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

115.00

0.00

115.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

0.00

11.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

0.00

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

69.00

3.00

72.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

4.00

7.00

| Dezinfectant!

20.04.04

3.00

4.00

7.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

0.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8.00

0.00

8.00

{Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.00

0.00

8.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

O.OOl

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

33.00

0.00

33.00

IIILULX ALIt UHtLlUItLI (Cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59-22+59.25+59.301__

59

24.00

0.00

24.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MATEI ANDREEA


CONTABIL SEF, BALANESCU LILIANAȘCOALA GIMNAZIALA LA. BASSARABESCU PLOIEȘTI


STR. ALEEA STRUNGA NR. 2

CUI 29165830

NR. 616/13.05.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE MODIFICARE BUGET2tf2tT

Valoarea bugetului propus pentru anul 2020 este de:     370.00 mii lei, aprobat prin

HCL 72/24.03.2020, iar bugetul modificat este de 377.00 mii lei.

Modificarea bugetului la Școala Gimnaziala LA. Bassarabescu Ploiești s-a făcut datorita stării de alerta virusul COVID 19, pentru procurarea de dezinfectanți si masti pentru protejarea elevilor cat si a personalui didactic/didactic auxiliar si nedidactic, precum si pentru procurarea masuilor igenico-sanitare, in contextul prevenirii si combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Astfel, s-a avut în vedere respectarea legislației în vigoare.

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII = 310.00 MD LEI

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET aprobat

Buget rectificat

1.

20.01.30

Masti si mânuși

55,00

58,00

2.

20.04.04

Dezinfectanti

3,00

7,00

Totalul bufetului modUicat pe anul 2020 avană ca sursa de jinantare bufetul local este de 377.00 mii lei.

DIRECTOR,

PROF. MATEI ANDREEA

ADM. FINANCIAR,

EC. BALANESCU LILIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. ALEXANDRU IOAN CUZA


$0 ZA-


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIRE INDICATOR

Cod indicato r

Buget 2020 HCL nr.70 17.03.2020

-

Influente (+/-)

“Buget rectificat luna MAI.2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

535,80

14,00

549,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

535,80

14,00

549,80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5)

01

535,80

14,00

549,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.0

10

5,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.3C

10.01

5,00

0,00

5,00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

0,00

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

492,80

14,00

506,80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

389,00

10,00

399,00

Furnituri de birou

20.01.01

1500

0 00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

0,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

204,00

0,00

204,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

0,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,00

10,00

100,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,80

4,00

6,80

| Dezinfectant!

20.04.04

2,80

4,00

6,80

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.

20.05

50,00

0,00

50,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50,00

0,00

50,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13,00

0,00

13,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

0,00

13,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

15,00

0,00

15,00

Protecția muncii

20.14

3 00

0,00

3,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20

20.30

15,00

0,00

15.001

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

0 00

15,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8,00

0,00

8,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8,00

0,00

8,00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8,00

0,00

8,00

HILUL X AL1E CHEL J UIELI (COd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

30,00

0,00

30,00

Burse

59.01

30,00

0,00

30,00

CONTABIL SEF.

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMA .SOCOLESCU

BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform i

HCL 103/ 07.04.2020

"influente

■ .^(ț/-) 7î

Buget rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

607.00

11.00

618.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

01

607.00

11.00

618.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

28.00

0.00

28.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

28.00

0.00

28.00

Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca

10.01.15

28.00

28.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

523.00

11.00

534.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

430.00

0.00

430.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrlca

20.01.03

261.00

261.00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

43.00

43.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27.00

27.00

Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

41.00

41.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

20.01.30

35.00

35.00

Reparații curente

20.02.00

15.00

15.00

Medicamente sl materiale sanitare

20.04

3.00

11.00

14.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

8.00

8.00

Dezinfectant!

20.04.04

3.00

3.00

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

12.00

0.00

12.00

Lenjerie sl accesorii de pat

20.05.03

4.00

4.00

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

8.00

8.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

20.30

45.00

0.00

45.00

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

45.00

45.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

31.00

0.00

31.00

Ajutoare sociale In numerar

57.02.01

31.00

31.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

25.00

0.00

25.00

Burse

59.01

25.00

25.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

Prof. AVRAMESCU RODICA

ADMINISTRATOR FINANCIAR


EC. PREDESCU DANIELALICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI: 2843868


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale si adresa 3731 / 13.05.2020 a Consiliului Local Ploiești , se impune rectificarea bugetului pentru anul 2020 .

Bugetul avand ca sursa de finanțare bugetul local, al instituției noastre , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 49 / 20.02.2020 , cu modificările ulterioare, la titlul 20 se majoreaza cu suma de 11 mii lei , suma pe total buget ajungând la 618 mii lei , conform Anexei 1 anexata.

DIRECTOR, Prof. Avramescu Rodica


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Predescu Daniela


Xv/t /3 i tk H-CC A13/

PANN

JUDEȚUL: Prahova

Unitatea administrativ - teritorială tMunicipiul Ploiești Instituția publicătSCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PRAHOVA


fa;

BUGETUL                        “f           y

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANI^zt 2923     ' '

X* c' Ol EȘTI *

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 31.12.2019

BUGET 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

180.59

229.00

266 00

272.00

278 00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |cod 01+80+81+84)

180.59

229.00

266.00

272.00

278.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

180.59

229.00

266.00

272.00

278.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.46

18.00

19.00

19.00

19.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.46

18.00

19.00

19.00

19.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.46

18.00

19.00

19.00

19.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

121.05

150.00

180.00

186.00

192.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

11442

131 00

147 00

153 00

159 00

Furnituri de birou

20.01.01

2.67

3.00

4.00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.52

6.00

6.00

6.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

57.84

67.00

75.00

80.00

85.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.79

9.00

7.00

8.00

9.00

_

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

4.93

6.00

6.00

6.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.57

2.00

4.00

4.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.10

38.00

45.00

45.00

45.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

5.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20 04 02

OOD

■0'

4 ,1L

0 00

~C 00

C 00 0 00

_0 00

0 00

Dezinfectanti

04 04

0 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.06.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5.47

14.00

25.00

25.00

25.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.47

14.00

25.00

25 00

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

0.54

3.00

5.00

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

0.62

1.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

23.98

24.00

32.00

32.00

32.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

23.98

24.00

32.00

32.00

32.00

Ajutoare sociale in numerar

57 02 01

23.98

24 00

32 00

32 00

32 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

25 10

32 00

35 00

35.00

35 00

Burse

59.01

25.10

32.00

35.00

35.00

35.001

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL ,Maria Ceauș

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" PLOIEȘTI Aleea Laurilor nr.2A

CIF 2845117


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 123/29.04. 2020

realizat 30.04.2020

Cojești

*lR|lwnțg, (+n

d£uget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

407.50

140.19

6.00

413.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

407.50

140.19

6.00

413.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

407.5

140.19

6.00

413.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18.00

1.52

0.00

18.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

18.00

15.20

0.00

18.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18.00

15.20

0.00

18.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII   (cod 20.01 la 20.00+20.09 la 20 20.10+20.18 la

20.27+20.30)

331.50

133.09

6.00

337.5

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

296.00

127.19

0.00

296.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.001

0.00

0.00

6.00

Materiale oentru curățenie

20.01.02

9.00

2.35

0.00

9.00

încălzit, Iluminat sl forța motrlca

20.01.03

143.00

90.02

0.00

143.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

33.00

11.34

0.00

33.00

Transport

20.01.07

31.00

9.52

0.00

31.00

Rep

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

6.33

0.00

19.00

Hrai

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.11

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52.00

7.52

0.00

52.001

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

0.00

6.00

I8.50

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

6.00

6.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.50

0.00

0.00

2.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01+20.05.03)

20.05

18.00

5.51

0.00

18.00

Dep

Uniforme si echipamente

20.05.01

2.00

0.34

0.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

5.17

0.00

16.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1.00

0.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

0.39

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

0.00

5.00

Alte cheltuieli

20.30

4.00

0.00

0.00

4.00

TITL

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

0.00

0.00

4.00

AJu

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

28.00

5.58

0.00

28.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

28.00

5.58

0.00

28.00

I-U

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

28.00

5.58

0.00

28.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI                               69

30.00

0.00

0.00

30.00

Burse

59.01

30.00

0.00

0.00

30.00

Ajut

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00


DIRECTOR,

PROF. MĂRCI


ADMIN. FINANCIAR, dragui/n mariana


ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr..?4.../ 14.05.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE


In baza solicitării emisa de Serviciul Buget,Împrumuturi prevederile bugetare anuale la cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii se vor modifica cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare astfel:

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr.48/20.02.2020 in suma de 407,50 mii lei se suplimentează la titlul II Bunuri si servicii cu suma de 6.00 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 413.50 mii lei, astfel:

La titlul II Bunuri si servicii se suplimentează:

- art 20.04.02 Materiale sanitare cu suma de 6 mii lei.

DIRECTQR, Prof MarcuA'nda

CONTABIL, Dragulin Mariana

JUDEȚUL: PRAHOVA

SCOLA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


frec


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget 2020 HCL.

Nr.70 17.03.2020

Influente

(+/-)

BucȚeir-— rectificat luna MAI 2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

161,00

4,00

165,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

161,00

4,00

165,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5!

01

161,00

4,00

165,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,00

0,00

2,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,00

0,00

2,00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2,00

0,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

111,00

4,00

115,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

98,00

3,00

101,00^

Furnituri de birou

20.01.01

5 00

0,00

5 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

0,00

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

54,00

0,00

54,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,oo1

0,00

11,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

0,00

7,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

0,00

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15,00

3,00

18,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

1,00

2,00

(Dezinfectant!

20.04.04

1,00

1,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05

7,00

0,00

7,00

jAlte obiecte de inventar

20.05.30

7,00

0,00

7,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

(Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

Î20.14

2 00

0,00

2,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.

20.30

1 00

0.00

1,00

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1 00

0,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

30,00

0,00

30,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

30,00

0,00

30,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

30,00

0,00

30,00

111LUL X ALItz UHtzLIUltzLi (COd

59.07+59.02+59.11+59.72+59 15+59.17+59.22+59.25+59.30J

59

18,00

0,00

18,00

Burse

59.01

18,00

0,00

18,00


’-țx


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, /)^>'163/^^


JUDEȚUL: PRAHOVA

Școala Gimnaziala RADU STANIAN


ANEXA

BUGET PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

1

/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 70 / 17.03.2020

Influente + /-

v mit.

Buget L rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

357.50

8.00

365.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

357.50

8.00

365.50

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

357.50

8.00

365.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

12.00

0.00

12.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

12.00

0.00

12.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

0.00

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

277.50

8.00

285.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

222.00

0.00

222.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.50

0.00

2.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

0.00

7.00

încălzit, Iluminat si torta metrica

20.01.03

156.00

0.00

156.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

0.00

16.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.50

0.00

1.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

0.00

30.00

Reparații curente

20.02

o.oo1

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20/

20.04

1.50

8.00

9.50

Dezinfectanti

20.04.04

1.50

8.00

9.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01-

20.05

42.501

0.00

42.50

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

42.50

0.00

42.50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

2.50

0.00

2.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10.00

0.00

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

10.00

0.00

10.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

0.00

10.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

58.00

0.00

58.00

Burse

59.01

58.00

0.00

58.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec Barbu Irina _ / A

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANTA VINERI" PLOIEȘTI                                           ANEXAI

BUGET MODIFICAT ANUL 2020 /jzȚC" sursa de finanțare: bugetul local            / ^7 ^0^7

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


PROF. TINA ELENA ENECONTABIL ȘEF, BALAN^SCU UILIANA


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2020 HCL72

"W 4/

^^GEȚ^T

u

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

370,00

7,00

377,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

369,00

7,00

376,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

369,00

7,00

376,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7,00

0,00

7,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7,00

0,00

7,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7 00

0 00

7 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

303,00

7,00

306,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

251,00

3,00

251,00

Furnituri de birou

20.01.01

11 00

0 00

11 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

0,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

115,00

0,00

115,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

27,00

0,00

27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,00

l0,00

22,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11,00

0,00

11,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

55,00

3,00

55,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04}

20.04

3,00

4,00

7,00

| Dezinfectant!

20.04.04

3,00

4,00

7,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

26,00

0,00

26,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26,00

0,00

26,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

2,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

16,00

0,00

16,00

Protecția muncii

20.14

6,00

0,00

6,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

29,00

0,00

29,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59 02+59 11+59 17+59 151-59 17+59 22+5<l 25+M .11»___________

59

27,00

0,00

27,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,00

0,00

1,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,00

0,00

1,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,00

0,00

1,00

Construcții

71.01.01

1,00

0,00

1,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANTA VINERI PLOIEȘTI

STR. POȘTEI NR. 19

CUI 29170984


NR. 1575/13.05.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE MODIFICARE BUGET 2020

Valoarea bugetului propus pentru anul 2020 este de:     367.00 mii lei, aprobat prin

HCL 72/24.03.2020, iar bugetul modificat este de 377.00 mii lei.

Modificarea bugetului la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri s-a făcut datorita stării de alerta virusul COVID 19, pentru procurarea de dezinfectanți si masti pentru protejarea elevilor cat si a personalul didactic/didactic auxiliar si nedidactic, precum si pentru procurarea masuilor igenico-sanitare, in contextul prevenirii si combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Astfel, s-a avut în vedere respectarea legislației în vigoare.

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII = 158.00 MII LEI

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET aprobat

Buget rectificat

1.

20.01.30

Masti si mânuși

55,00

58,00

2.

20.04.04

Dezinfectanti

3,00

7,00

Totalul bugetului modificat pe anul 2020 avană ca sursa de finanțare bugetul local este de 377.00 mii lei.


ADM. FINANCIAR,

| EC. BAl^NESCU LILIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA..ANDREI MURESANU", PLOIEȘTI


Hec

, «NEXA1 A?sursa de finanțare: bugetul iocal J

V


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicate r

BUGET 2020

influente +/-

/ ii l y-f

Finaf rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

309.20

4.00

313.20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

01

309.20

4.00

313.20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

0.00

5.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

5.00

0.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

0.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.08+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

231.20

4.00

235.20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

204.00

0.00

204.00

Furnituri de birou

20.01.01

10

0.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14

0.00

14.00

încălzit. Iluminat si torta motrica

20.01.03

110

0.00

110.00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

17

.00

17.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13

0.00

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35

0.00

35.00

Reparații curente

20.02

I0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

2.20

4.00

6.20

Dezinfectant!

20.04.04

2.20

4.00

6.20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

0.00

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

0.00

20.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Alte cheltuieli cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

51.00

0.00

51.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

22.00

0.00

22.00

17*50 15*5Q <7*50 72*50 7S*5Q ini________


DIRECTOR,

Prof. ASILES

/<aQ Ă/^\

CONTABIL SEF,

PETREA ELENA LACRAMIOARA