Hotărârea nr. 162/2020

Hotãrârea nr. 162 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 162

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând referatul de aprobare nr. 220/11.05.2020 al domnului primar Adrian-Florin Dobre și al consilierului Gheorghe Sîrbu Simion, precum și Raportul de specialitate nr. 2644/08.05.2020 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118/14.05.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 208/14.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.05.2020;

În conformitate cu prevederile:

o Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

o Legii nr.6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

o Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform anexei 2A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială: Consiliul Local Ploiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 [


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat HCL 105/07.04.2020

Buget realizat 30.04.2020

influente

BVC in urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00,17+43.10)

00.01

49763

14328

0

49783

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10J

00.13

33

11

0

33

Venituri din proprietate :cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

33

11

0

33

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

33

11

0

33

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

33

11

0

33

Venituri din dobanzl(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

26250

7358

0

26250

Venituri din prestări de servicii sl alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

26250

7358

0

26250

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

Contribuția elevilor sl studenților pentru Internate, cămine si cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

Venituri din serbări sl spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

22900

6426

0

22900

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3000

842

0

3000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatli

33.10.31

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

350

90

0

350

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

Donații șl sponsorizări")

37.10.01

0

0

0

0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

0

0

0

0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15.02

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.10

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

23500

6959

0

23500

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.1070)

42.10

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020""!

42.10.70

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

23500

6959

0

23500

Subvenții pentru Instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

100

0

0

100

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

400

0

0

400

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

23000

6959

0

23000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

64397

12990

0

64397

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50197

12958

0

50197

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50197

12958

0

50197

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

38710

10135

0

38710

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37410

9916

0

37410

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 105/07.04.2020

Buget realizat 30.04.2020

Influente

..BVC in urma a rectificării

Salarii de baza

10.01.01

27000

6662

-20

_   26980

Indemnizație de conducere

10.01.03

\    0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5100

1687

tf o

Alte sporuri

10.01.06

2200

* lifesp

Ore suplimentare

10.01.07

- x

Fond de premii

10.01.08

100

</l00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

*

-    0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1900

566

1900

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

10

2

0

10

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Indemnizație de hrana

10.01.17

1100

347

0

1100

Stimulentul de risc

10.01.29

0

0

20

20

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

0

0

500

Tichete de masa*

10.02.01

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

0

0

500

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

800

219

0

800

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Fond de solidaritate

10.03.07

800

219

0

800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

11367

2786

0

11367

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

3997

1110

-50

3947

Furnituri de birou

20.01.01

60

9

0

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

270

54

0

270

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

423

216

100

523

Apa, canal si salubritate

20.01.04

124

53

0

124

Carburanți si lubrifiant!

20.01 05

20

6

0

20

Piese de schimb

20.01.06

50

1

0

50

Transport

20 01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50

14

0

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2000

520

-50

1950

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1000

237

-100

900

Reparații curente

20.02

400

5

-100

300

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

92

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

92

0

400

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5850

1406

150

6000

Medicamente

20.04.01

3400

835

0

3400

Materiale sanitare

20.04.02

1050

273

100

1150

Reactivi

20.04.03

1250

253

0

1250

Dezinfectant!

20.04.04

150

45

50

200

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

380

129

0

380

Uniforme si echipament

20.05.01

50

1

0

50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

1

0

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

280

127

0

280

Deplasări detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)___

20.06

80

0

0

80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

0

0

80

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

10

10

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

0

0

5

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

40

11

0

40

Protecția muncii

20.14

35

5

0

35

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Page 2DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat HCL 105/07.04.2020

Buget realizat 30.04.2020

Influente

...rectificării-

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

/* l

0

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

/ ț

o

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

h~-.f'gt‘lrr|l4      !•

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

f

OVA, '!£ I uJp-< 0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

170

28

0

170

Reclama si publicitate

20.30.01

20

2

0

20

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10

10

Chirii

20.30.04

80

17

0

80

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

60

9

0

60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

120

37

0

120

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35]

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

120

37

0

120

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

14200

32

0

14200

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14200

32

0

14200

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

14200

32

0

14200

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14200

32

0

14200

Construcții

71.01.01

8233

0

0

8233

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5795

32

0

5795

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

172

0

0

172

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate In anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bunelului local

85.01.02

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

Deficit (93.01.97)

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01 97

0

Excedentul anilor precedent! in suma de 14614 mii lei va fi direcțional astfel: 13800 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții si 814 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa pentru secțiunea de funcționare.


Director

Ec. Pett


mciar Contabil


ria


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6 Cod fiscal 15513888

Anexa nr. 2A Ho.


LISTA DE INVESTIȚII - 2020

Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 13.800 mii lei

-mii Iei-

Nr.

Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare aprobata

Influiente (+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

I.

71.01.01 - Construcții

8.233

0

8.233

1.

Extindere laborator de radiologie si imagistica medicala, bloc operator si scara de evacuare exterioara

8.000

0

8.000

2.

Extindere Compartiment Primiri Urgente

233

0

233

II.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.395

0

5.395

Achiziție aparatura medicala Laborator analize medicale

a) Densitometru-1 buc

5

0

5

1

b) Termostat-1 buc

60

0

60

1.

c) Pupinel -1 buc

60

0

60

d) Centrifuga laborator 24 poziții - 1 buc

60

0

60

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

a) Monitor funcții vitale de înaltă performanță -1 buc

30

0

30

b) Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitorizare Et

60

0

60

2.

CO2 -1 buc

c) Infuzomat (pompă volumetrică) - 3 buc

30

0

30

d) Analizor gaze sanguine - 1 buc

50

0

50

e) Trusa laringoscop fibra optica-1 buc

12

0

12

f) Achiziție stafie de oxigen - 1 buc

140

0

140

g) Lampa pentru fototerapie-1 buc

30

0

0 U

xnr*4>-.

. o\

7

Achiziție aparatura medicala CPU

J .

a) Analizor imunotestare a parametrilor -1 buc

50

0

^>1


 • b) Analizor biochimie-1 buc

 • c) Analizor rapid sumar urina-1 buc

 • d) Laptop 8GB ram - 1 buc

50

10

6

0 0

0

50

10

6

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Piesa de mana bormasina -1 buc

 • b) Sonda convexa pentru ecograf -1 buc

 • c) Defibrilator -1 buc

 • d) Lampa scialitica-1 buc

 • e) Masa operații chirurgie ortopedica - Ibuc

 • f)  Extensie ortopedica masa de operație- Ibuc

 • g) Cărucior ATI pentru bloc operator-3buc

 • h) Monitor funcții vitale-4 buc

 • i)  Pandant-3 buc

3

24

10

190

143

140

34

136

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

24

10 190 143 140

34 136 101

5.

Achiziție aparatură medicală-OftalmoIogie Ambulatoriu

 • a) Retinoscop + oftalmoscop Beta Heine/Led 200 S - 1 buc

 • b) Tonometru portabil - 1 buc

80

30

0

0

80

30

6.

Achiziție aparatură medicală -Dermatologie Ambulatoriu

a) Aspirator fum dermatologic -1 buc

12

0

12

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie Ambulatoriu

a) Gipsotom - fierăstrău electric pentru taiat gips - 1 buc

5

0

5

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

 • a) Computer tomograf -1 buc

 • b) Aparat radiologie cu doua posturi grafie si scopie digitalizat-lbuc

 • c) Consola statie procesare imagini 1 buc

1.932

1.060

100

0

-120

0

1.932

940

100

10.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie I

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și cos - 2 buc

10

0

11.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie II

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc

10

0

I12.

Achiziție aparatură medicală ~Laborator balneofizioterapie

Aparat pentru managementul durerii+recuperare -1 buc

103

0

103

13.

Achiziție aparatură medicală ~Endocrinologie

Ecograf portabil cu sonda liniara si soft parti moi (tiroida) -1 buc

140

0

140

14.

Achiziție aparatură medicală ~Centrul de Sanatate Mintala

 • a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele-1 buc

 • b) Scara plan inclinat, cu balustrade dubla-1 buc

4

5

0

0

4

5

15.

Achiziție aparatura ~ Bloc alimentar

a) Cuptor electric cu convective pentru 10 tăvi GN1/1 - 1 buc

30

0

30

16.

Achiziție sistem dezinfectie mobil cu lămpi UVC

240

0

240

17.

Achiziție sistem de analiza Real-Time PCRIVD pentru diagnosticul in vitro, prevăzut cu software pentru Real Time PCR-1 buc

200

0

200

18.

Achiziție camera detective temperatura umana

0

120

120

III.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

0

172

1.

Achiziție paturi de ortopedie- 2 buc

24

0

24

2.

Achiziție dulap instrumentar bloc operator- 1 buc

5

0

5

3.

Achiziție masa de inox pentru blocul alimentar-1 buc

10

0

10

4.

Achiziție scaun pentru masaj-1 buc

5

0

5

5.

Achiziție scaun dermatologic-1 buc

30

0

30

6.

Noptiera-2buc

10

0

10

7.

Paturi ATI pentru ortopedie-2 buc

88

0

88

Total investiții sursa de finanțare ~excedent

13.800

0

13.800

Manager, Dr. Cătălin Vișean


Director Financiar Contabil Ec. Petre Victoria